Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Parlamentului European 

Parlamentul European tratează datele cu caracter personal respectând întru totul drepturile persoanelor în cauză.

Pentru a-şi îndeplini obligaţiile faţă de personalul său şi faţă de cetăţenii europeni, Parlamentul European are adesea nevoie de informaţii personale, cum ar fi numele şi adresa sau alte date chiar mai sensibile.

Parlamentul European tratează aceste date în conformitate cu condiţiile impuse de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi asigură drepturile recunoscute prin acesta. Regulamentul are ca scop protejarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care le vizează. Regulamentul are ca obiect facilitarea liberei circulaţii a informaţiilor într-un cadru care să garanteze drepturile persoanelor şi aşteptările lor legitime cu privire la respectarea vieţii private.

Aceste dispoziţii vizează toate serviciile Parlamentului European care utilizează informaţii privind identificarea persoanelor. Orice operaţiune cu privire la aceste date (colectare, consultare, transmitere, organizare etc.) trebuie comunicată în prealabil delegatului responsabil cu protecţia datelor, prin intermediul unei notificări. Acesta înregistrează notificarea într-un Registru public.

Făcând clic pe legăturile de mai jos, puteţi accesa informaţii mai ample cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi puteţi consulta Registrul datelor prelucrate, notificate în cadrul Parlamentului European.

Ghid privind protecţia datelor cu caracter personal

Serviciul Protecţia Datelor are misiunea de a informa pe cei care prelucrează datele altor persoane şi pe cei ale căror date sunt prelucrate cu privire la obligaţiile şi drepturile ce le revin. Acest ghid explică modul în care funcţionează protecţia datelor şi vă indică unde vă situaţi în ceea ce priveşte protecţia datelor.

Registrul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Registrul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal permite oricărei persoane să se informeze asupra prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către Parlamentul European.

Delegatul responsabil cu protecţia datelor asigură aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Una dintre sarcinile sale (în conformitate cu articolul 27 din Regulament) este aceea de a ţine un Registru care să prezinte în mod detaliat toate prelucrările efectuate de către Parlamentul European.

Registrul este destinat informării publicului cu privire la existenţa prelucrărilor datelor cu caracter personal notificate Parlamentului European. Orice persoană implicată îşi poate exercita drepturile recunoscute prin Regulament, pe baza informaţiilor incluse în acest Registru.

Orice persoană poate avea acces liber la Registru, prin internet.

Rezultatele obţinute pentru fiecare prelucrare notificată sunt disponibile doar în limba în care a fost consemnată notificarea în registru (fie în limba engleză, fie în limba franceză).

Legislaţie 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi libera circulaţie a acestor date.

Decizia Biroului Parlamentului European din 22 iunie 2005 de adoptare a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi libera circulaţie a acestor date.

Contact: