Koordinátorka Európskeho parlamentu pre práva detí
 

Koordinátorka sa snaží pomáhať občanom, ktorí prežívajú únos dieťaťa rodičom a iné cezhraničné rodinné spory, pričom sa riadi „najlepším záujmom dieťaťa“. Zasadzuje sa o užšiu spoluprácu so súdnymi a administratívnymi orgánmi a v cezhraničných rodinných veciach sa snaží presadzovať mediáciu. Takisto v rámci Európskeho parlamentu koordinuje podporu a ochranu práv detí v politike EÚ.

Cezhraničné únosy detí rodičmi
 

     

Pre rodičov

Ak vám uniesli dieťa alebo sa obávate, že k tomu môže dôjsť, koordinátorka Európskeho parlamentu vám môže pomôcť tak, že vám poskytne podporu a informácie týkajúce sa toho, čo môžete robiť, aby ste túto situáciu vyriešili.

     

Pre odborných pracovníkov

Ak pracujete v tejto oblasti, teda ak ste sudcom, ústredným orgánom, právnikom, mediátorom alebo pracujete pre MVO v tejto oblasti, koordinátorka Európskeho parlamentu bude s vami rada spolupracovať.

     

Práva detí

Európsky parlament aktívne podporuje rozvoj a ochranu práv detí v Európe. Koordinátorka bude spolupracovať s poslancami Európskeho parlamentu (EP), aby zaručila, dodržiavanie, ochranu a podporu práv detí v rámci práce Parlamentu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo táto inštitúcia robí pre práva detí.

Elisabeth Morin-Chartier  je súčasnou koordinátorkou Európskeho parlamentu pre práva detí a do tejto funkcie bola vymenovaná v máji 2017. Je poslankyňou Európskeho parlamentu, prvou kvestorkou a členkou Predsedníctva.

Elisabeth Morin-Chartier, koordinátorka Európskeho parlamentu pre práva detí
 

V minulosti, od svojho zriadenia v roku 1987 na základe iniciatívy lorda Plumba, vtedajšieho predsedu Európskeho parlamentu, sa funkcia koordinátora nazývala mediátor pre oblasť medzinárodných únosov detí rodičmi. Predchádzajúcimi mediátorkami boli Mairead McGuinness (2014 – 2017), Roberta Angelilli (2009 – 2014), Evelyne Gebhardt (2004 – 2009), Mary Banotti (1995 – 2004) a Marie-Claude Vayssade (1987 – 1994).

V tom čase dochádzalo medzi členskými štátmi EÚ k spolupráci v oblasti rodinného práva len málo alebo vôbec. Vytvorenie funkcie mediátora bolo vtedy pragmatickým riešením početných požiadaviek, ktoré poslanci EP dostávali od občanov, ktorí čelili problémom súvisiacim s cezhraničnými únosmi detí alebo so stykom s dieťaťom. Funkcia mediátora sa v priebehu rokov vyvíjala. V apríli 2018 bola na základe návrhu Elisabeth Morinovej-Chartierovej premenovaná na „koordinátora Európskeho parlamentu pre práva detí“, aby sa zohľadnil vývoj mandátu, ktorým táto funkcia disponuje, s cieľom zahrnúť ľudské práva.

Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: The rights of the child 

1. Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. Môžu slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri otázkach, ktoré sa ich týkajú, s prihliadnutím na ich vek a vyspelosť.

2. Pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.

3. Každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov s obidvoma svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom.

Contact: