Ochrana práv dieťaťa
 

Koordinátorka od roku 2018 aktívne podporuje práva detí v politikách a právnych predpisoch EÚ, pričom vychádza zo skúseností svojho úradu v minulosti. V úzkej spolupráci s poslancami EP, príslušnými parlamentnými výbormi a medziskupinou Európskeho parlamentu pre práva detí  bude úrad monitorovať právne predpisy EÚ a nelegislatívne iniciatívy v Parlamente s cieľom zabezpečiť právam dieťaťa náležitú pozornosť.

Úrad koordinátora je zároveň kontaktným miestom pre oblasť práv detí pre inštitúcie a organizácie zapojené do politiky EÚ a práv detí, ako aj pre občiansku spoločnosť. 

Európsky parlament ako propagátor práv detí

Úlohou Európskeho parlamentu je zabezpečiť, aby sa vedelo, že v rámci svojej legislatívnej a nelegislatívnej práce sa musia dodržiavať, podporovať a chrániť práva dieťaťa a zlepšovať život detí v rámci EÚ a v rámci vzťahov so zvyškom sveta. Premenovanie mediátora Európskeho parlamentu pre oblasť únosov detí rodičmi na „koordinátora Európskeho parlamentu pre ľudské práva“ so širším rozsahom a vytvorenie stáleho úradu v rámci inštitúcie poukazujú na dlhodobý záväzok Parlamentu uznávať a chrániť práva detí.

V rámci inštitúcie

Koordinátorka úzko spolupracuje so svojimi kolegami – poslancami EP, ako aj s výbormi a medziskupinou pre práva detí s cieľom zmysluplným spôsobom postupovať pri podpore práv detí. Takisto sa snaží o dialóg a podporuje budovanie vzťahov s cieľom dosiahnuť pokrok pri práci Parlamentu v tejto oblasti.

Zainteresované strany v oblasti práv detí

Koordinátorka vytvorila sieť v rámci oblasti cezhraničných rodinných sporov a domnieva sa, že táto sieť má ústrednú úlohu v tom, aby bola jej práca úspešná. V priebehu budúceho roka určí kľúčové zainteresované strany a pokúsi sa prepojiť organizácie, orgány a odborníkov v členských štátoch, ktorí by jej pomáhali informovať sa a usmerňovali by ju pri práci v rámci jej mandátu v oblasti práv detí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnej spolupráci, neváhajte sa obrátiť na náš úrad .

Právny rámec:

  • V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii  sa stanovuje cieľ EÚ podporovať ochranu práv dieťaťa.

  • V Charte základných práv EÚ  sa zaručuje, že inštitúcie EÚ a krajiny EÚ budú pri vykonávaní právnych predpisov EÚ chrániť práva dieťaťa.

  • Dohovor OSN o právach dieťaťa  z roku 1989 (UNCRC) predstavuje prvý univerzálny nástroj právne záväznej povahy, ktorý sa zaoberá právami dieťaťa. Dohovor má v súčasnosti 193 zmluvných strán vrátane všetkých 28 členských štátov EÚ. Dohovor sa venuje občianskym, politickým, sociálnym, hospodárskym a kultúrnym právam detí. Dohovor poskytuje medzinárodnej komunite zásady, ktorými sa zabezpečí, aby sa politika a programy na vnútroštátnej úrovni vykonávali s prístupom založeným na právach dieťaťa.

Contact: