Správa o vývoji na politickej scéne
 

Oddelenie monitorovania verejnej mienky neustále sleduje vnútroštátny politický vývoj vo všetkých členských štátoch EÚ. Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019 je dôležité mať prehľad o stave politickej scény v celej Únii a jasný obraz o politickej príslušnosti vnútroštátnych politických strán v rámci Európskeho parlamentu a európskych politických strán.

Táto publikácia ponúka komplexný prehľad verejne dostupných vnútroštátnych a európskych prieskumov zámerov hlasovania. Prvý údaj v každom časovom období sa vzťahuje na začiatok monitorovania prieskumov vo februári 2018.

Ak sú počas pozorovacieho obdobia k dispozícii výsledky viacerých prieskumov verejnej mienky, z údajov každej krajiny sa vypočíta (matematický) priemer pre každú stranu bez uplatnenia akýchkoľvek opravných koeficientov alebo algoritmov. V prípade viacerých prieskumov sú informácie o podrobných výsledkoch jednotlivých prieskumov uvedené v samostatných tabuľkách. Na základe spriemerovaných údajov je prezentovaný trend vývoja každej politickej strany na regresnej priamke a porovnaný so spriemerovanými výsledkami za predchádzajúce mesiace.

Ak sú k dispozícii výsledky jediného prieskumu verejnej mienky, je to uvedené v regresnej priamke a dané údaje tak predstavujú presné výsledky tohto prieskumu.

V prípade krajín s osobitnými prieskumami zámerov hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 je uvedený aj odkaz na prieskum verejnej mienky v súvislosti s týmito voľbami.

Európsky parlament si neobjednal ani neuskutočnil žiaden z prieskumov zámerov hlasovania použitých v tomto dokumente. Ide o verejne dostupné prieskumy verejnej mienky zverejnené uvedenými spoľahlivými inštitútmi na prieskum verejnej mienky v jednotlivých členských štátoch. Prieskumy verejnej mienky zbiera Kantar, oddelenie monitorovania verejnej mienky a styčné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch. Napriek maximálnej snahe o komplexný, spoľahlivý a nestranný výber prieskumov zámerov hlasovania v jednotlivých krajinách nie je vždy tento proces úplný.

Zber bude aktualizovaný a zverejňovaný každý mesiac.