Patronát 

Patronát je spôsob, akým Európsky parlament podporuje určité podujatie poskytnutím morálnej podpory. Každoročne sa poskytuje obmedzenému počtu podujatí.

Patronát je pre Európsky parlament možnosťou na udelenie morálnej, nemateriálnej podpory pre vybraný počet kvalitných neziskových podujatí s jasným európskym rozmerom [...]

« [...] Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ, ktorú priamo volia občania. A ako sa uvádza v Lisabonskej zmluve, občania EÚ sú na úrovni Únie priamo zastúpení Európskym parlamentom. Patronát je cenným nástrojom na rozvíjanie tohto vzájomného prepojenia a na priblíženie Parlamentu Európy občanom»

Share: 

  Komu možno poskytnúť patronát Európskeho parlamentu?

  Patronát Európskeho parlamentu sa môže udeliť podujatiam ako konferencie, diskusie, semináre, letné univerzity, ocenenia, súťaže, festivaly a pod., ktoré spĺňajú tieto podmienky:

  • majú jasný európsky rozmer,
  • dátum a miesto konania sú potvrdené,
  • sú časovo obmedzené,
  • majú neziskový charakter.

  Osobitná pozornosť sa venuje tomu, v akom rozsahu podujatie zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu alebo Európskej únie v danej oblasti.

  Zvláštna pozornosť sa venuje aj podujatiam organizovaným mladými ľuďmi alebo zameraným na mladých ľudí, ako aj podujatiam, ktoré sa týkajú znevýhodnených sociálnych skupín.

  Patronátom nevznikajú pre Parlament žiadne finančné záväzky ani z neho nevyplýva právo užívať parlamentné priestory.

  Viac informácií o podmienkach súvisiacich s patronátom Európskeho parlamentu nájdete v pravidlách uvedených nižšie.

  Ako podať žiadosť o patronát? 

  Electronically via the online application form

  Žiadosti o patronát sa zasielajú predsedovi Európskeho parlamentu:

  poštou na adresu: 

  Contact: 

  Každá žiadosť musí obsahovať tieto informácie:

  • podrobný opis podujatia,
  • podrobný program podujatia vrátane potvrdených dátumov,
  • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za relevantné.

   iadosti o patronát môžu byť podané v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

   Lehota

   Žiadosť treba predložiť najmenej dva mesiace pred plánovaným podujatím.

   Odpoveď na vašu žiadosť vám bude zaslaná poštou alebo e–mailom.

   Po udelení patronátu

   Úspešný žiadateľ o patronát musí o udelení tejto formy podpory Parlamentu jasne informovať v komunikačných a propagačných materiáloch týkajúcich sa daného podujatia, pričom musí uviesť, že podujatie je „pod patronátom Európskeho parlamentu“ a použiť logo Parlamentu. Podujatia, ktoré profitujú z patronátu v období 12 mesiacov pred európskymi voľbami, uvedú vo svojich informačných materiáloch odkaz na európske voľby a dátum ich konania. Uvedú aj príslušné vizuálne prvky v súlade s grafickou príručkou Parlamentu. V komunikačných materiáloch k podujatiu, vrátane obsahu zverejnenom na internete je potrebné jasne rozlíšiť úlohu Parlamentu ako inštitucionálneho partnera, ktorý podujatiu poskytuje morálnu podporu, od prípadných poskytovateľov finančných prostriedkov. Použitie loga Európskeho parlamentu sa riadi nižšie uvedenými podmienkami: