Styčné kancelárie vo vašej krajine 

Európsky parlament má styčné kancelárie (styčné kancelárie EP) v hlavných mestách EÚ. Okrem toho má pobočky v najľudnatejších členských štátoch, a to v mestách, ktoré sú dôležité z regionálneho hľadiska, a v iných vzdialenejších krajinách. Vo Washingtone má styčnú kanceláriu pre spoluprácu s Kongresom USA.

Styčné kancelárie EP sú zodpovedné za vykonávanie komunikačných činností inštitúcie na miestnej úrovni. Zameriavajú sa na to, aby si občania uvedomili význam Európskeho parlamentu natoľko, aby ich to podnietilo k účasti na európskom demokratickom procese.

Kancelárie komunikujú a spolupracujú s občanmi a so zainteresovanými subjektmi, ako aj s celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi médiami a pomáhajú poslancom Európskeho parlamentu pri výkone oficiálneho mandátu v členských štátoch.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Komunikácia a spolupráca s občanmi 

Styčné kancelárie EP majú za úlohu komunikovať a spolupracovať s miestnym obyvateľstvom a zvyšovať informovanosť o tom, čo je to Európsky parlament, čo robí a čo predstavuje.


Na tento účel

 • budujú, rozširujú a riadia sieť zainteresovaných občanov;
 • uskutočňujú komunikačné kampane, k čomu patrí aj organizovanie podujatí a výstav;
 • zvyšujú informovanosť a podporujú diskusiu o európskej parlamentnej demokracii;
 • prinášajú informácie o úlohe Európskeho parlamentu a odpovedajú na žiadosti o informácie.
 

Komunikácia a spolupráca s médiami 

Styčné kancelárie EP proaktívne poskytujú celoštátnym, regionálnym, miestnym a špecializovaným médiám správy o dianí v EÚ, ako aj o diskusiách a rozhodnutiach Únie.


To dosahujú tým, že:

 • pomáhajú novinárom a upozorňujú ich na vplyv európskych záležitostí;
 • organizujú semináre pre novinárov a pozývajú ich na plenárne schôdze, aby o nich informovali;
 • vytvárajú mediálne príležitosti pre poslancov EP v národných, regionálnych, miestnych a odborne zameraných médiách;
 • sledujú, či nedochádza k nezrovnalostiam a či sa neuverejňujú zavádzajúce informácie o Európskom parlamente, a ak áno, vyvracajú ich.
 

Komunikácia a spolupráca so zainteresovanými stranami a multiplikátormi 

Medzi zainteresované strany patria národné, regionálne a miestne orgány, skupiny občianskej spoločnosti, siete, združenia, učitelia, školy, univerzity, think-tanky a sektorové organizácie, orgány EÚ atď. Styčné kancelárie takisto nadväzujú a budujú vzťahy so strategickými zainteresovanými stranami. Ich cieľom je nadviazať s nimi dialóg a zaistiť, aby boli oboznámené s rozhodnutiami Európskeho parlamentu, ktoré sa ich týkajú.


To dosahujú tým, že:

 • propagujú diskusie o európskej legislatíve a o legislatívnej práci poslancov;
 • zaisťujú, aby zainteresované strany dostávali cielené informácie o oblastiach, ktoré pre ne majú osobitný význam;
 • spolupracujú s učiteľmi a akademickými organizáciami a poskytujú vzdelávacie materiály;
 • komunikujú a spolupracujú s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi v členských štátoch.
 

Ostatné úlohy 

 • Pomoc pri organizovaní návštev poslancov EP s inštitucionálnym významom a podpora oficiálnych parlamentných delegácií a ciest;
 • spolupráca so zastúpeniami Komisie a informačnými centrami Europe Direct.