Študijné návštevy – špecifický výskum 

Ich cieľom je umožniť občanom vo veku nad 18 rokov hlbšie štúdium konkrétnych tém týkajúcich sa európskej integrácie. Títo občania sa môžu taktiež venovať výskumu v knižnici alebo v historickom archíve Európskeho parlamentu.

Maximálna dĺžka študijných návštev je jeden mesiac. Záujemcovia, ktorí sa zúčastnili na stáži v Európskom parlamente, môžu podať žiadosť o študijnú návštevu až po uplynutí lehoty 6 mesiacov.

Prihlasuje sa jedným z týchto spôsobov:

Príslušný útvar overí na základe žiadostí možnosti prijatia na daných oddeleniach alebo v rámci daných orgánov Európskeho parlamentu a informuje záujemcov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti.

Podľa platných predpisov sa Európsky parlament nepodieľa na financovaní žiadnych nákladov akejkoľvek povahy, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s návštevou.

Contact: 

  • Európsky parlament - Študijné návštevy
   
  Contact data:  
  • Address:

   Ak chcete získať ďalšie informácie alebo sa chcete prihlásiť na študijnú návštevu, môžete sa obrátiť na nasledujúcu adresu:

  • studyvisit@ep.europa.eu