Evropski parlament in mednarodne starševske ugrabitve otrok 

Mediator Evropskega parlamenta za mednarodne starševske ugrabitve otrok lahko zagotavlja informacije in pomaga otrokom, ki so žrtve čezmejnih starševskih ugrabitev, ter njihovim staršem, ki so vpleteni v čezmejne družinske spore v Evropi in zunaj nje.

     

Število čezmejnih družinskih sporov v EU zaradi vse večjega števila mednarodnih družin  nepretrgano narašča. Mediacija se je z leti razvila v uveljavljeno stroko in priznan način reševanja družinskih sporov. Evropski parlament se zato zavzema za spodbujanje uporabe mediacije v čezmejnih družinskih sporih ter za varstvo otrokovih pravic v Evropi.

Aktualna mediatorka Evropskega parlamenta je Elisabeth Morin-Chartier  ki je bila imenovana maja 2017 kot naslednica Mairead MCGUINNESS (2014–2017), Roberte ANGELILLI (2009–2014), Evelyne GEBHARDT (2004–2009), Mary BANOTTI (1995–2004) in Marie-Claude VAYSSADE (1987–1994). Funkcija mediatorja je bila ustanovljena leta 1987 na pobudo takratnega predsednika Evropskega parlamenta, lorda Henryja PLUMBA.

8th parliamentary term, MORIN-CHARTIER, Elisabeth (EPP, FR) 

Ugrabitve otrok: Kako lahko pomaga mediator Evropskega parlamenta?

Razpad odnosa med starši je stresna izkušnja za vse otroke, a kadar ima spor čezmejno razsežnost, nastopijo še dodatni zapleti. Za starševsko ugrabitev otroka gre, kadar eden izmed staršev neupravičeno odpelje otroka iz njegovega običajnega bivališča ali ga zadrži brez privolitve drugega starša.

Mediator Evropskega parlamenta pri svojem delu upošteva vodilno načelo največje koristi otroka.

Kako naj ukrepajo starši

Urad mediatorja je v stiku z nacionalnimi osrednjimi organi, organizacijami za čezmejno družinsko mediacijo, specializiranimi odvetniki za ugrabitve otrok, nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi zainteresiranimi stranmi. Kadar je treba, lahko mediator Evropskega parlamenta pomaga staršem, vpletenim v čezmejne družinske spore, z zagotavljanjem informacij – zlasti o ukrepih, ki so na voljo za popravo razmer. Te informacije pa so seveda le dopolnilo in ne nadomeščajo strokovnega pravnega svetovanja, ki ga zagotavljajo odvetniki obeh strank, ali svetovanja in usmerjanja strokovnih čezmejnih družinskih mediatorjev.

Spodbujanje mediacije kot alternative za sodne postopke v primerih ugrabitve otrok in sporov glede skrbništva in dostopa

Mediacija je izvedljiv in učinkovit način za rešitev družinskih sporov, zlasti v zelo konfliktnih primerih, kot so ugrabitve otrok in drugi čezmejni družinski spori. Staršem lahko pomaga, da dosežejo dogovor o hitri vrnitvi otroka ali da se prepreči njegovo nepotrebno preseljevanje, s čimer se izognejo dolgim in dragim sodnim postopkom. Prav tako jim omogoča, da najdejo dolgotrajne rešitve, kjer so upoštevana vsa vprašanja, na katera se nanaša starševski spor, kot so skrbništvo, pravice do stika ter vse podrobnosti v zvezi dobrim počutjem otroka.

Urad mediatorja poskuša zato spodbuditi starše, naj rešijo svoj spor z mediacijo, in jim pri tem pomaga, da stopijo v stik z organizacijami za čezmejno družinsko mediacijo po vsem svetu.

Poleg ozaveščanja o koristih mediacije je ena izmed nalog mediatorja, ki deluje kot zagovornik uporabe mediacije, pa tudi spodbujanje tesnejšega sodelovanja med sodniki, odvetniki, osrednjimi organi in organizacijami za mediacijo.

Pravni okvir: starševske ugrabitve otrok

V 98 državah po svetu se uporablja Haaška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok iz leta 1980. Namen konvencije je zagotoviti čimprejšnjo vrnitev otrok, ki so bili nezakonito odpeljani ali zadržani v kateri od držav pogodbenic, ter poskrbeti, da se pravice do varstva in/ali stikov v eni pogodbenici dejansko spoštujejo tudi v drugi./p>

Znotraj evropskega območja svobode, varnosti in pravice se uporablja Uredba Sveta (ES) 2201/2003 (Bruselj IIa). Poleg haaških predpisov se v vseh državah članicah uporabljajo še evropski, razen na Danskem.

Varstvo pravic otrok

Spodbujanje varstva otrokovih pravic je izrecen cilj Evropske unije v skladu z Lizbonsko pogodbo  (člen 3 PEU).

V skladu z Listino EU o temeljnih pravicah  morajo evropske institucije in države članice EU pri izvajanju zakonodaje EU zagotoviti tudi varstvo pravic otrok.

Ob upoštevanju tega pravnega okvira se Evropski parlament močno zavzema za varstvo in spodbujanje otrokovih pravic.

Mediator od leta 2018 tudi aktivno spodbuja pravice otrok v politikah EU, pri čemer se opira na izkušnje, ki jih je njegov urad pridobil z leti. Urad mediatorja spremlja zakonodajo EU in nezakonodajne pobude v Parlamentu v tesnem sodelovanju z ustreznimi parlamentarnimi odbori in medskupino EP za otrokove pravice  , da zagotovi ustrezno upoštevanje pravic otrok.

Mediator je prav tako kontaktna oseba glede otrokovih pravic za institucije in organizacije, ki so povezane s politiko EU in pravicami otrok, ter civilno družbo.

Contact: 

Člen 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah Otrokove pravice 

1. Otroci imajo pravico do takšnega varstva in skrbi, kakršna sta potrebna za njihovo dobrobit. Svoje mnenje lahko svobodno izražajo. Njihovo mnenje se upošteva v zadevah, ki jih zadevajo, v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo.

2 .Pri vseh ukrepih javnih organov ali zasebnih ustanov, ki zadevajo otroke, se morajo upoštevati predvsem koristi otrok.

3.Vsak otrok ima pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih stikov z obema staršema, če to ni v nasprotju z njegovimi koristmi.