Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания на гражданите (Ask EP)

 
 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

 
 
 
Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 
 
 
Петиции до Европейския парламент Как действа системата?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Каква е процедурата за внасяне на петиция до Европейския парламент? Гражданите са добре осведомени за правото си на внасяне на петиции, но те често изискват допълнителна информация относно процедурата за изпращане на петиции, както и относно начина, по който след това петициите биват разглеждани в комисията на ЕП. Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище на територията на държава членка, имат право да отправят индивидуално или съвместно с други граждани или лица, петиция до Европейския парламент по въпроси, които се отнасят до областите на компетентност на Съюза и които го засягат пряко (член 227 от Договора за функциониране на Европейския съюз и член 215 от Правилника за дейността на Европейския парламент).

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
Как ЕС подкрепя жестомимичните езици?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Що се отнася до жестомимичните езици, гражданите се свързват с Европейския парламент, за да поискат информация относно статута на жестомимичните езици на равнището на ЕС, действията, предприети за популяризирането им, и начина на функциониране на превода към тях в институциите на ЕС. Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (Конвенцията), ратифицирана от Европейския съюз на 23 декември 2010 г., признава свободата на мнение и изразяване и достъп до информация за хората с увреждания, включително чрез възприемане и улесняване на използването на езика (член 21).

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
Какви мерки предприема ЕС за борба с тероризма?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

След редица терористични нападения в Европа, гражданите пишат до Европейския парламент, за да изразяват категоричното си отхвърляне на тези терористични актове. Гражданите също така отправят призив към институциите на ЕС да предприемат нови мерки за борба срещу тези престъпления и за тяхното предотвратяване. Много европейски държави са засегнати от тероризма под една или друга форма. Ужасните терористични нападения отново показаха какво предизвикателство представлява борбата с тероризма и предотвратяването на тези престъпления, като същевременно се гарантират основните права и свободи на гражданите.

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
Подновяване на разрешението за употребата на хербицидното вещество глифозат
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Много граждани искат да знаят каква е позицията на Европейския парламент относно подновяването на разрешението за употребата на глифозат. През ноември 2015 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) заяви, че е малко вероятно глифозатът да представлява канцерогенен риск за хората и доказателствата не подкрепят класифициране по отношение на неговия канцерогенен потенциал съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. В светлината на тези заключения, Европейската комисия трябва да вземе решение относно подновяване на статута на глифозата в списъка на ЕС на одобрените активни вещества. Въпреки това, тъй като тези заключения не се посочват в предишните публикувани проучвания относно това вещество, много граждани се обърнаха към Европейския парламент с молба за намеса, за да може подновяването на разрешението за глифозат да бъде отказано.

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
Найлонови торбички: реакцията на ЕС за намаляване на потреблението
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Гражданите искат да знаят какво прави ЕС за намаляване на потреблението на найлонови торбички предвид отрицателното въздействие върху морската фауна и околната среда. В ЕС найлонови торбички за покупки се считат за опаковка съгласно Директива 94/62/ЕО. Използването им води до замърсяване и неефективно използване на ресурсите. Освен това неконтролираното изхвърляне на тези торбички води до замърсяване на околната среда и влошава широко разпространения проблем с отпадъците във водните басейни, което застрашава водните екосистеми в световен мащаб.

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
 
   
За справка :

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) е част от Службата на ЕП за парламентарни изследвания и Вие можете да поддържате контакт с нас чрез социалните медии:

 
 
 

Други услуги

Връзките по-долу ще Ви отведат до други специализирани служби, където можете да намерите специфична информация.
 
 
 
 
Открийте член на Европейския парламент
 
 
Информация относно правото на внасяне на петиция
 
 
Европейският парламент във Вашата държава
 
 
Посещения в Европейския парламент
 
 
Стажове в Европейския парламент
 
 
Възможности за работа в Европейския парламент
 
 
Вашата Европа
 
 
Достъп до документи
 
 
Справки с документи от архива