Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Работа

 

Европейският парламент наема общо около 8000 длъжностни лица и други служители от държавите – членки на Европейския съюз, които работят на трите места на работа (Люксембург, Страсбург и Брюксел) и в информационните бюра в държавите членки.

 
 
Длъжностни лица

Публичната служба на ЕС се състои от длъжностни лица, които се делят на три функционални групи: администратори (AD), асистенти (AST) и секретари и деловодители (AST/SC).

Всички разпоредби, които се отнасят до публичната служба на Европейския съюз, са установени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Как се става длъжностно лице?

Длъжностните лица се избират чрез общи конкурси, организирани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). EPSO се занимава с подбора на персонал за Парламента, но също и за всички други европейски институции. Обявленията за конкурси се публикуват в Официален вестник, както и на интернет страницата на EPSO.

 
 
Срочно наети служители

Срочно наети служители могат да бъдат назначавани за изпълнение на най-различни задачи в рамките на някоя от следните категории:

  • Срочно наети служители могат да бъдат назначавани за изпълнение на най-различни задачи в рамките на някоя от следните категории;
  • за заемане на постоянна длъжност (пост на длъжностно лице) за ограничен срок;
  • за подпомагане на лице, изпълняващо мандат, предвиден съгласно Договора (председатели, заместник-председатели, квестори) или за подпомагане на политическите групи на Европейския парламент.

Как се става срочно нает служител?

За някои от тези категории се обявяват процедури за подбор на уебсайта на ЕПСО, на уебсайта на Европейския парламент и на сайтовете на политическите групи.

 
 
Договорно наети служители

Договорно наетите служители се назначават за

  • изпълнение на технически задачи или задачи от административно-обслужващ характер;
  • заместване на длъжностни лица и срочно наети служители, които са временно възпрепятствани да изпълняват задълженията си.
 
 
Акредитирани парламентарни сътрудници

Членовете на Европейския парламент подбират и назначават своите акредитирани парламентарни сътрудници с оглед на отношение на взаимно доверие, което може да включва по-специално политическата ориентация.

 
 
Командировани национални експерти

Националните експерти се командироват в Европейския парламент от национална, регионална или местна публична администрация или от равностоен орган от държава – членка на Европейския съюз, държава – членка на ЕАСТ, която е част от Европейското икономическо пространство, държава – кандидатка за членство в Европейския съюз или трета държава.

Тези експерти остават на служба при своя работодател през периода на командироване и продължават да получават възнаграждението си от него. Предвижда се обаче те да получават дневни надбавки.

Трябва да се изпратят мотивационно писмо и автобиография на постоянното представителство на държавата членка в Европейския съюз.

Допълнителна информация:
 
 
Временни служители

За запълване на временна потребност от подпомагащ персонал в Брюксел и Люксембург могат да бъдат назначени временни служители.

Тези временни служители биват ангажирани чрез агенции за временна заетост при условията на междуинституционални рамкови договори.

 
 
Обратна връзка
 
Белгия
 
 
 
 
Люксембург