Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Работа

 

Европейският парламент наема общо около 8000 длъжностни лица и други служители от държавите – членки на Европейския съюз, които работят на трите места на работа (Люксембург, Страсбург и Брюксел) и в информационните бюра в държавите членки.

 
 
Длъжностни лица

Публичната служба на ЕС се състои от длъжностни лица, които се делят на три функционални групи: администратори (AD), асистенти (AST) и секретари и деловодители (AST/SC).

Всички разпоредби, които се отнасят до публичната служба на Европейския съюз, са установени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Как се става длъжностно лице?

Длъжностните лица се избират чрез общи конкурси, организирани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). EPSO се занимава с подбора на персонал за Парламента, но също и за всички други европейски институции. Обявленията за конкурси се публикуват в Официален вестник, както и на интернет страницата на EPSO.

 
 
Срочно наети служители

Срочно наети служители могат да бъдат назначавани за изпълнение на най-различни задачи в рамките на някоя от следните категории:

 • Срочно наети служители могат да бъдат назначавани за изпълнение на най-различни задачи в рамките на някоя от следните категории;
 • за заемане на постоянна длъжност (пост на длъжностно лице) за ограничен срок;
 • за подпомагане на лице, изпълняващо мандат, предвиден съгласно Договора (председатели, заместник-председатели, квестори) или за подпомагане на политическите групи на Европейския парламент.

Как се става срочно нает служител?

За някои от тези категории се обявяват процедури за подбор на уебсайта на ЕПСО, на уебсайта на Европейския парламент и на сайтовете на политическите групи.

 
 
Договорно наети служители

Договорно наетите служители се назначават за

 • изпълнение на технически задачи или задачи от административно-обслужващ характер;
 • заместване на длъжностни лица и срочно наети служители, които са временно възпрепятствани да изпълняват задълженията си.
 
 
Акредитирани парламентарни сътрудници

Членовете на Европейския парламент подбират и назначават своите акредитирани парламентарни сътрудници с оглед на отношение на взаимно доверие, което може да включва по-специално политическата ориентация.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Командировани национални експерти

Националните експерти се командироват в Европейския парламент от национална, регионална или местна публична администрация или от равностоен орган от държава – членка на Европейския съюз, държава – членка на ЕАСТ, която е част от Европейското икономическо пространство, държава – кандидатка за членство в Европейския съюз или трета държава.

Тези експерти остават на служба при своя работодател през периода на командироване и продължават да получават възнаграждението си от него. Предвижда се обаче те да получават дневни надбавки.

Трябва да се изпратят мотивационно писмо и автобиография на постоянното представителство на държавата членка в Европейския съюз.

 
 
Временни служители

За запълване на временна потребност от подпомагащ персонал в Брюксел и Люксембург могат да бъдат назначени временни служители.

Тези временни служители биват ангажирани чрез агенции за временна заетост при условията на междуинституционални рамкови договори.

 
 
Обратна връзка
 
Белгия
 
 
 
 
Люксембург