Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Стажове в Европейския парламент

 
 

Парламентът предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава.

 
 
 
Стажове за лица, притежаващи диплома за завършено висше образование (наречени стажове „Робер Шуман“)

Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които те са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент.

Тези стажове включват:

 • общ профил, за който могат да кандидатстват всички лица, които отговарят на изискванията;
 • профил „Журналистика“: кандидатите трябва да имат трудов стаж, който може да бъде доказан чрез публикации или вписване в съюз на журналистите в някоя от държавите - членки на Европейския съюз, или чрез завършено обучение по „Журналистика“, признато в държавите - членки на Съюза или в държавите - кандидатки за членство в Съюза;
 • профил „Награда Сахаров“: тази програма има за цел да задълбочи познанията за дейността на Европейския парламент по отношение на зачитането на правата на човека, както и на международните стандарти в тази област. Той е отворен за кандидати, които проявяват открит интерес към въпросите, свързани с правата на човека.

Всеки кандидат за стажовете за лица, притежаващи диплома за завършено висше образование, трябва:

 • да е гражданин на държава - членка на Европейския съюз или на държава - кандидатка за членство в Европейския съюз, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник;
 • да е навършил 18 годишна възраст към датата а началото на стажа;
 • да има задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
 • да не се е възползвал от стаж или работа срещу възнаграждение в продължение на повече от четири последователни седмици, което да е за сметка на бюджета на Европейския съюз.

Срокът на продължителност на тези стажове е пет месеца и не подлежи на удължаване.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

 • Период на записване: от 15 август до 15 октомври в полунощ
  Периоди на стажовете: от 1 март до 31 юли
 • Период на записване: от 15 март до 15 май в полунощ
  Периоди на стажовете: от 1 октомври до 28/29 февруари

25 000 души кандидатстват ежегодно за стаж в Европейския парламент, като над 600 сред тях са одобрени.

За да кандидатствате за стаж трябва да отговаряте на условията и да попълните заявлението за кандидатстване онлайн.


Преди да кандидатствате

 • Препоръчваме ви да се запознаете подробно с Вътрешниия правилник относно стажовете и учебните посещения на Генералния секретариат на Европейския парламент и с рубриката „Често задавани въпроси“, преди да подадете своята кандидатура.
 • Разполагате най-много с 30 минути, за да попълните всяка една страница от формуляра. Молим ви да имате предвид, че ако кандидатурата ви остане неактивна в продължение на повече от 30 минути, попълнените в нея данни няма да бъдат запазени.
 • Съветваме ви да не изчаквате последния ден от срока, за да подадете своята кандидатура, с оглед избягване на претоварването на системата предвид големия брой кандидатури.
 • Кандидатите, които имат някакво увреждане, трябва да обърнат особено внимание на разпоредбите, отнасящи се за тях, във формуляра за кандидатстване.
 • Вписването на кандидатурата не може да бъде променяно онлайн. То се приключва и предава на съответната служба на един единствен етап. След като сте попълнили кандидатурата си и преди да я изпратите проверете дали цялата посочена информация е точна и пълна.
 • Непълните кандидатури ще бъдат автоматично отхвърлени.
 • След като сте потвърдили подадената от вас информация и сте изпратили вашия формуляр онлайн ще получите автоматично потвърждение за получаването на вашата кандидатура по електронна поща. Това съобщение съдържа номер, под който е регистрирано потвърждението, който трябва да използвате при всяка бъдеща кореспонденция, свързана с вашия стаж, както и информацията, подадена във вашата кандидатура, във формат pdf, която трябва да представите на хартиен носител ако ви бъде предложен стаж.
 
 
Стажове по писмен превод за лица, завършили университет

Тези стажове са предназначени за лица завършили университет или приравнено учебно заведение. Тяхната цел е да позволят обогатяване на познанията, придобити по време на тяхното обучение, и запознаване отблизо с дейността на Европейския съюз и в частност с тази на Европейския парламент.

Кандидатите за стаж по писмен превод притежаващи диплома за университетско образование, трябва:

 • да бъдат граждани на една от държавите - членки на Европейския съюз или на една от страните кандидатки за членство в Европейския съюз;
 • да са навършили 18 години към датата на започване на стажа;
 • да са завършили, преди крайния срок за подаване на молбите, минимум тригодишно университетско образование, удостоверено с диплома;
 • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз или официалния език на страна кандидатка за членство в Европейския съюз и да притежават задълбочени познания по два други официални езика на Европейския съюз;
 • да не са се възползвали от платен стаж или да не са били възмездно ангажирани за повече от четири последователни седмици в тежест на бюджета на Европейския съюз.

Продължителността на стажовете по писмен превод, предназначени за лица, притежаващи диплома за университетско образование, е три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца.

Периоди за провеждане на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

 • Начало на стажа: 1 януари
  Периоди за записване: 15 юни – 15 август (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 април
  Периоди за записване: 15 септември – -15 ноември (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 юли
  Периоди за записване: 15 December - 15 February (midnight)
 • Начало на стажа: 1 октомври
  Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)

Съветваме Ви да не чакате последния ден за подаване на кандидатурите, за да се избегне претоварване на системата поради големия брой кандидатури.

Стажовете по писмен превод се провеждат в Люксембург.

За сведение, през 2018 г. стипендията е в размер на 1 313,37 евро на месец.

Ако се интересувате от провеждането на стаж по писмен превод за лица, притежаващи диплома за университетско образование, Ви молим да прочетете Вътрешните правила относно стажовете по писмен превод (Internal Rules Governing Translation Traineeships).

Обърнете внимание на условията за допускане. Ако бъдете предварително одобрен, ще трябва да представите следните подкрепящи документи:

 • надлежно попълнен и подписан формуляр за кандидатстване,
 • копие от Вашия паспорт или лична карта,
 • копия на Вашите дипломи и удостоверения,
 • и копие от приложението към дипломата (оценките), ако разполагате с такова.

Тези подкрепящи документи не следва да бъдат изпращани на този етап. Те ще Ви бъдат поискани ако преминете фазата на предварителния подбор.

Ако сте предварително одобрени за провеждането на стаж, кандидатурата Ви ще се счита за валидна, единствено след предоставянето на пълния набор от документи, посочени по-горе.

Ако отговаряте на условията за допускане, моля попълнете формуляра за кандидатстване онлайн.

Молим да имате предвид, че ако в продължение на 30 минути формулярът Ви за кандидатстване остане неактивен, въведената от Вас информация ще се изгуби. Следователно Ви съветваме внимателно да прочетете Вътрешните правила за стажовете по писмен превод, преди да попълните формуляра за кандидатстване.

Попълването и подаването на формуляра за кандидатстване се извършва в една сесия и съдържанието на формуляра не може да се променя онлайн. Налице е образец на формуляра (вж. по-долу), който може да Ви помогне в подготовката на Вашата кандидатура и подаването й онлайн.

NB: Следва да си запазите копие от номера, под който Вашата кандидатура ще бъде регистрирана при валидирането й онлайн.

 
 
Стажове за обучение по превод

Европейският парламент предлага на кандидатите, които към момента на подаване на кандидатурите вече притежават диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет или имат висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен, възможност за провеждане на стажове с практическа насоченост. Те са предназначени конкретно за кандидати, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение, при условие че имат навършени 18 години към първия ден от стажа, за който кандидатстват.

Кандидатите за стажове за обучение по превод трябва :

 • да бъдат граждани на една от държавите - членки на Европейския съюз или на една от страните кандидатки за членство в Европейския съюз ;
 • да са навършили 18 години към датата на започване на стажа
 • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз или официалния език на страна кандидатка за членство в Европейския съюз и да притежават задълбочени познания по два други официални езика на Европейския съюз
 • да не са се възползвали от друг стаж или да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици, на разноски от бюджета на Европейския съюз.

Продължителността на стажовете за обучение по писмен превод е от един до три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца.

Периоди за провеждане на стажовете за обучение по писмен превод и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

 • Начало на стажа: 1 януари
  Периоди за записване: 15 юни – 15 август (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 април
  Периоди за записване: 15 декември – 15 февруари (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 октомври
  Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 октомври
  Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)

Съветваме Ви да не чакате последния ден за подаване на кандидатурите, за да се избегне претоварване на системата поради големия брой кандидатури.

Стажовете за обучение по писмен превод се провеждат в Люксембург.

По време на стажа за обучение по превод, стажантите получават месечно обезщетение. За сведение, през 2018 г. обезщетението е в размер на 322,10 евро на месец.

да прочетете Вътрешните правила относно стажовете по писмен превод.(Internal Rules Governing Translation Traineeships

Обърнете внимание на условията за допускане. Ако бъдете предварително одобрени, ще трябва да представите следните подкрепящи документи:

 • документ за кандидатстване, с дата и подпис,
 • копие от Вашия паспорт или лична карта,
 • копия на Вашите дипломи и удостоверения,
 • и копие от приложението към дипломата (оценките), ако разполагате с такова.

Тези подкрепящи документи не следва да бъдат изпращани на този етап. Те ще Ви бъдат поискани ако преминете фазата на предварителния подбор.

Ако сте предварително одобрени за провеждането на стаж за обучение по писмен превод, кандидатурата Ви ще се счита за валидна, единствено след предоставянето на пълния набор от документи, посочени по-горе.

Ако отговаряте на условията за допускане, моля попълнете формуляра за кандидатстване онлайн.

Молим да имате предвид, че ако в продължение на 30 минути формулярът Ви за кандидатстване остане неактивен, въведената от Вас информация ще се изгуби. Следователно Ви съветваме внимателно да прочетете Вътрешните правила за стажовете по писмен превод, преди да попълните формуляра за кандидатстване.

Попълването и подаването на формуляра за кандидатстване се извършва в една сесия и съдържанието на формуляра не може да се променя онлайн. Налице е образец на формуляра (вж. по-долу), който може да Ви помогне в подготовката на Вашата кандидатура и подаването й онлайн.

NB : Следва да си запазите копие от номера, под който Вашата кандидатура ще бъде регистрирана при валидирането й онлайн.

 
 
Конферентни преводачи

Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции на Европейския парламент не предлага основни курсове за лица, притежаващи дипломи по езикови специалности и желаещи да специализират конферентен превод, тъй като съгласно принципа на субсидираността това е задължение на националните органи на държавите-членки.

Ако вече притежавате квалификация в областта на конферентния превод и езиковата Ви комбинация отговаря на изискванията на институцията, бихте могли да кандидатствате за полагането на изпит за акредитация или да се явите на открит конкурс (виж Устен превод за Европа).

Други възможности

Ако проявявате интерес към кариерата на конферентен преводач, но все още не притежавате необходимите квалификации, редица университети в Европа предлагат курсове за придобиването на квалификации в областта на писмения и конферентния превод. Със списък на университетите, които предлагат такива курсове, можете да се запознаете тук.

Ако вече притежавате диплома по друга специалност, но независимо от това желаете да придобиете квалификация на конферентен преводач, навярно ще се заинтересувате от това, че «Европейски магистърски програми» по тази специалност предлагат редица европейски институции за висше образование.

 
 
 
 

Защита на личните данни

Обработката на Вашите лични данни е описана във фишовете по-долу.

 
 
Обратна връзка
 
За да получите допълнителна информация, моля, свържете се със съответната служба за вида стаж, за който се интересувате, след като се запознаете с правилата.
За стажовете общ профил/журналистически профил, организиране на стажове
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
За стажове по писмен превод
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG