Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Етика и Прозрачност

 

С нарастването на значението и влиянието на Европейския парламент, особено след последния Договор за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), е по-важно от всякога да се гарантира, че той представлява интересите на европейските граждани по напълно отворен и прозрачен начин.

Поради това европейските граждани имат право да следят отблизо дейността на избраните от тях членове на ЕП, както и да се уверяват, че те спазват строги принципи на поведение и поддържат добре балансирани отношения с представителите на интереси. Гражданите следва да могат също така да очакват най-високи стандарти на поведение и ефективност от служителите на Парламента. Накрая, но не на последно място, на гражданите трябва да се предоставя право на достъп до документите на европейските институции в рамките на необходимите ограничения, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

В съответствие с ангажимента за прозрачност, поет от Парламента, всички инструменти за прозрачност, представени по-долу, имат за цел да улеснят гражданския контрол над дейността на Парламента, и по-специално над неговата законодателна работа.

 
 
         


За да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост. (Член 14 от ДФЕС)
 
 
 

Институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза. (Член 11 от ДЕС)