Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
 
Парламетър 2017 г.: По-силен глас
 
 

Възгледи на гражданите за Парламента и ЕС

 

Европейските граждани имат все по-положителна нагласа към Европейския съюз. Те чувстват във все по-голяма степен, че гласът им се зачита в ЕС и че техните страни извличат ползи от членството си в Европейския съюз. Парламетърът на Европейския парламент за 2017 г. проследява отблизо мненията на гражданите относно членството в ЕС, както и тяхното отношение към Европейския парламент, неговите приоритети, действия и мисия.

В рамките на възобновения дебат относно бъдещето на Европа 47% от европейските граждани чувстват, че гласът им се зачита в ЕС, като това представлява най-добрият резултат от изборите за Европейски парламент през 2009 г. насам.

Ясно изразено мнозинство от европейците продължава да подкрепя членството на страната си в ЕС. 57% от анкетираните чувстват, че членството в ЕС е добро за тяхната страна, което е почти толкова, колкото преди кризата. Повечето анкетирани във всички държави членки заявяват, че членството в ЕС е донесло ползи за тяхната страна. На последно място, все повече граждани считат, че нещата в ЕС се развиват в правилната посока (31%, +6 процентни пункта в сравнение с март 2017 г.).

Европейският парламент също отчита ръст на общественото одобрение. Увеличението с осем процентни пункта понастоящем показва, че 33% от всички граждани имат положителна представа за Европейския парламент, докато представата на 42% от анкетираните все още е неутрална.

На второ място, в Парламетъра за 2017 г. се определят областите, в които европейците очакват защита от ЕС. С 58% посочвания тероризмът се очертава като основната заплаха, от която европейците искат ЕС да ги защитава. Несигурната икономическа ситуация, от която страдат много европейци, повдига въпроси като безработицата (43%) и бедността и изключването (42%). Защитата срещу неконтролираната миграция, с 35% средно, все още заема челно място в дневния ред на гражданите.

По-нататък в проучването се оценяват основните постижения, чиято защита гражданите очакват от ЕС: от една страна, основните права (44%) и свободата на пътуване, работа и обучение на територията на ЕС (36%); от друга страна се нареждат икономическите постижения, а именно трудовите права (34%), адекватните пенсии (34%) и икономическото благосъстояние (33%). Тези резултати кореспондират адекватно с ценностите, които европейците искат ЕП приоритетно да защитава: защитата на правата на човека, свободата на словото и равенството между мъжете и жените.

На последно място, в Парламетъра за 2017 г. е посочено какви конкретни политики европейците очакват от Европейския парламент. В съответствие с установените вече заплахи европейците основно подкрепят действия за справяне с бедността и изключването, за борба с тероризма и борба с младежката безработица.

Работата на терен във връзка с настоящото проучване беше проведена в периода 23 септември – 2 октомври 2017 г. Бяха проведени преки интервюта с 27 881 европейци на възраст над 15 години във всички 28 държави членки.

За справка:
 
 
 
Проучване на общественото мнение, поръчано от Европейския парламент

Европейският парламент редовно възлага проучвания на общественото мнение в 28-те държави членки.

Тези проучвания обхващат широк кръг въпроси, като се съсредоточават основно върху познанията на европейските граждани за Европейския парламент, техните възгледи за ЕС и основните предизвикателства пред него, както и очакванията им във връзка с изборите за Европейски парламент, със самия Парламент и с европейската интеграция като цяло.

Целта е анализът на резултатите да осигури най-изчерпателен общ преглед на промените на национално равнище, регионалните особености и социално-демографските различия и тенденциите в сравнение с минали периоди.