Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)
 

Převzetí záštity umožňuje Evropskému parlamentu připojit se k určité akci tím, že ji morálně podpoří. Tato záštita se každoročně uděluje omezenému počtu akcí.

 

Kdo může získat záštitu Evropského parlamentu?

Záštita může být poskytnuta akcím (konferencím, diskusím, seminářům, letním školám, cenám, soutěžím, festivalům atd.), které splňují tyto podmínky:

 • mají zjevný evropský rozměr;
 • datum a místo konání jsou předem potvrzena;
 • trvají po omezenou dobu;
 • jsou neziskové povahy.

Zvláštní pozornost se věnuje tomu, do jaké míry daná akce zdůrazňuje úlohu Evropského parlamentu nebo Evropské unie v dané oblasti.

Zvláštní pozornost se také věnuje akcím organizovaným mladými lidmi, zaměřeným na mladé nebo akcím, které se týkají znevýhodněných sociálních skupin.

Převzetí záštity nevytváří žádný finanční nárok uplatnitelný vůči Evropskému parlamentu a na jeho základě také nevzniká právo využívat prostory Parlamentu.

Další informace o podmínkách, jimiž se záštita Evropského parlamentu řídí, naleznete v níže uvedených pravidlech.

 
 
 
Jak žádat o záštitu?
 

Žádosti o převzetí záštity je třeba zaslat předsedovi Evropského parlamentu:


dopisem zaslaným na adresu:
 • Antonio Tajani
  President of the European Parliament
 • Rue Wiertz 60
  1047 Bruxelles
  Belgique
 • faxem na číslo: Brusel: +32 (0) 228 46974
 • faxem na číslo: Štrasburk: +33 (0) 3 88 1 74860
 • faxem na číslo: Lucemburk: +352 4300 24842
 

Každá žádost musí obsahovat následující informace:

 • podrobný popis akce;
 • podrobný program akce včetně potvrzených dat;
 • jakékoli další informace, které žadatel považuje za podstatné.

Žádosti o záštitu lze předložit v jednom z úředních jazyků Evropské unie.

 
 
 
Lhůty

Žádost je třeba předložit nejpozději dva měsíce před plánovanou akcí.

Odpověď na Vaši žádost Vám bude zaslána poštou nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu.

 
   
Po udělení záštity

Převzetí záštity ze strany Parlamentu musí být jednoznačně uvedeno v propagačních a reklamních materiálech dané akce, přičemž musí být použita jak formulace: akce „pod záštitou Evropského parlamentu“, tak i logo Evropského parlamentu. Vezměte prosím na vědomí, že ve sděleních týkajících se dané akce, včetně informací uvedených na internetu, je zapotřebí jasně odlišit úlohu Parlamentu jakožto institucionálního partnera, který poskytuje morální podporu, od úlohy případných subjektů poskytujících financování. Použití loga Evropského parlamentu se řídí podmínkami uvedenými níže:

 
 
 
 
 
 

Předseda Evropského parlamentu

„Evropský parlament výběrově poskytuje určitému počtu kvalitních akcí neziskového charakteru a se zřetelně evropským rozměrem, svou morální, nehmotnou podporu – záštitu. Evropský parlament je jediným orgánem EU, který je volen přímo občany. Jak stanoví Lisabonská smlouva, jsou poslanci Evropského parlamentu přímými zastupiteli občanů EU na úrovni Unie. Záštita je cenným nástrojem podpory tohoto vzájemného vztahu a napomáhá přibližovat Parlament evropským občanům. "
  Antonio Tajani
Uředseda Evropského parlamentu

 

Předseda Parlamentu také rozhoduje o tom, zda Parlament převezme záštitu nad určitou akcí.

 
 
 
Parlament ve Vaší blízkosti

Evropský parlament má v každém členském státě svou informační kancelář. Jejich účelem je šířit informace o Evropském parlamentu a Evropské unii a vybízet obyvatelstvo k účasti ve volbách do Evropského parlamentu.

 
 
Rejstřík transparentnosti

Evropský parlament doporučuje všem organizacím zapojeným do činností, jichž se týká interinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti, aby se do tohoto rejstříku. zaregistrovaly. Pro podrobnější informace kontaktujte společný sekretariát rejstříku transparentnosti.