Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)


Stáže v Evropském parlamentu

 
 
Parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá
 
 
 
Stáž pro držitele vysokoškolského diplomu – s obecným zaměřením nebo se zaměřením na žurnalistiku (Schumanovo stipendium)

Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu mají za cíl umožnit absolventům doplnit si znalosti, které získali v průběhu studia, a seznámit je s činností Evropské unie, a zejména s činností Evropského parlamentu.

Mezi tyto stáže patří:

 • stáž s obecným zaměřením se stipendiem Roberta Schumana
 • stáž se zaměřením na žurnalistiku se stipendiem Roberta Schumana.

Uchazeči o stáž pro držitele vysokoškolského diplomu musí splňovat tyto podmínky.

 • být státními příslušníky některého členského státu Evropské unie nebo země kandidující na přistoupení k Evropské unii, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 2 vnitřních předpisů;
 • k datu zahájení stáže dosáhnout věku 18 let;
 • mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie;
 • dosud neabsolvovali stáž nebo placené zaměstnání v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Žadatelé o novinářskou stáž se stipendiem Roberta Schumana musí prokázat odborné zkušenosti buď na základě zveřejněných prací nebo členství v asociaci novinářů v členském státě Evropské unie, nebo na základě novinářské kvalifikace uznávané v členských státech Evropské unie nebo v kandidátských zemích.

Tyto stáže se udělují na dobu pěti měsíců, kterou nelze prodloužit.

Období stáží a termíny podání přihlášek:

 • Termín pro podání přihlášek: od 15. srpna do 15. října 24:00
  Období stáže: od 1. března do 31. července
 • Termín pro podání přihlášek: od 15. března do 15. května 24:00
  Období stáže: od 1. října do 28./29. února

Abyste se mohli ucházet o stáž, musíte splňovat dané podmínky a vyplnit on-line přihlášku.

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme Vám neodkládat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Na 25 000 osob ročně zkusí štěstí, aby získali nabídku stáže v Parlamentu. Vybráno z nich bude pouze 600.

Při přihlašování na internetu máte k vyplnění každé stránky žádosti nejvýše 30 minut. Upozorňujeme Vás, že ponecháte-li svou přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Proto Vám doporučujeme, abyste si před jejím vyplněním pozorně přečetli Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu a často kladené otázky.

Abyste se mohli ucházet o stáž na těch generálních ředitelstvích, která nejvíce odpovídají Vašemu profilu, můžete si přečíst jejich popis pomocí informační ikony i na poslední straně přihlášky nebo navštívit internetové stránky generálního sekretariátu Evropského parlamentu.

Přihlášku nelze změnit online a je třeba ji vyplnit a odeslat najednou. Před odesláním vyplněné přihlášky se prosím přesvědčte, zda jste správně vyplnili všechny údaje.

V rámci jednoho druhu stáží můžete podat pouze jednu přihlášku. Pokud podáte více žádostí o jeden druh stáže, budeme se řídit nejpozději podanou přihláškou.

Pozn.: Neúplné přihlášky budou automaticky odmítnuty.

Jakmile svou internetovou přihlášku potvrdíte/odešlete, bude na Vaši e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení. Zpráva bude obsahovat číslo potvrzení, které bude třeba uvádět při jakékoli další korespondenci týkající se stáže, a shrnutí Vaší přihlášky ve formátu PDF, o jehož vytištěnou verzi budete požádáni v případě, že Vám stáž nabídneme.

 
 
Vzdělávací stáže

Evropský parlament nabízí absolventům středních škol (kteří ukončili studium před termínem pro podání přihlášky) nebo absolventům vyšších nebo odborných škol na úrovni umožňující vysokoškolské studium možnost účastnit se vzdělávacích stáží. Přednost přitom mají uchazeči, kteří mají stáž povinnou v průběhu svého studia, za podmínky, že dosáhli věku 18 let nejpozději v den zahájení stáže.

Délka stáží je od 1 do 4 měsíců, s možností prodloužení.

(1) Nepovinné vzdělávací stáže

Zahájení stáží a termíny podávání přihlášek u nepovinných stáží:

 • Termíny pro podání přihlášek: od 1. srpna do 1. října
  Zahájení stáže (max. 4 měsíce): 1. ledna
 • Termíny pro podání přihlášek: od 1. prosince do 1. února
  Zahájení stáže (max. 4 měsíce): 1. května
 • Termíny pro podání přihlášek: od 1. dubna do 1. června
  Zahájení stáže (max. 4 měsíce): 1. září

(2) Povinné vzdělávací stáže

Evropský parlament může přijmout uchazeče, kteří splní obecné podmínky k přijetí, pokud se jedná o povinnou stáž:

 • v rámci vysokoškolského studia nebo studia na škole rovnocenné úrovně,
 • v rámci vyššího odborného kurzu pořádaného neziskovou organizací (zejména veřejnými instituty a orgány),
 • která je součástí povinné praxe pro výkon určitého povolání,

Tyto instituce/subjekty musí doložit, že se jedná o předpoklad pro výkon určitého povolání.

Zahájení stáží a termíny podávání přihlášek u povinných stáží:

 • Termíny pro podání přihlášek: 1. října
  Zahájení stáže: od 1. ledna do 30. dubna
 • Termíny pro podání přihlášek: 1. února
  Zahájení stáže: od 1. května do 31. srpna
 • Termíny pro podání přihlášek: 1. června
  Zahájení stáže: od 1. září do 31. prosince

Abyste se mohli přihlásit, musíte splňovat podmínky přijetí a vyplnit on-line přihlášku.

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme vám neodkládat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Upozorňujeme vás, že ponecháte-li přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Doporučujeme proto, abyste si před vyplněním přihlášky pozorně přečetli vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu a často kladené otázky.

Abyste poslali přihlášku na ta generální ředitelství, která nejlépe odpovídají vašemu profilu, můžete si přečíst jejich popis pomocí tlačítka i na poslední stráně přihlášky nebo navštívit internetové stránky generálního sekretariátu Evropského parlamentu.

Přihlášku nelze upravovat on-line a je třeba ji vyplnit a odeslat najednou. Po vyplnění on-line přihlášky zkontrolujte její obsah dříve, než kliknete na „odeslat“.

Pozn.: Neúplné přihlášky budou automaticky odmítnuty.

Jakmile svou internetovou přihlášku potvrdíte/odešlete, bude na vaši e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení s číslem přiděleným vaší přihlášce a odkazem na shrnutí přihlášky ve formátu pdf v příloze. Číslo přihlášky je pak nutné uvádět při veškeré další korespondenci týkající se stáže. Bude-li vám nabídnuta stáž, budete požádán(a) o zaslání vytištěného shrnutí přihlášky.

 
 
Program stáží pro osoby se zdravotním postižením

Evropský parlament podporuje rovnost příležitostí a usiluje o to, aby se do programů stáží, které nabízí, hlásili ženy a muži se zdravotním postižením.

V rámci tohoto opatření, jehož cílem je usnadnit integraci osob se zdravotním postižením na pracovišti, nabízí Evropský parlament pro osoby se zdravotním postižením placené stáže.

Tyto stáže jsou určeny absolventům univerzit a vysokých škol i osobám bez vysokoškolského vzdělání. (Na tento program se tedy nevztahuje článek 22 Vnitřních předpisů pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu, který se týká vysokoškolského vzdělání nutného pro přidělení placené stáže.)

Hlavním cílem tohoto programu je nabídnout určitému počtu osob se zdravotním postižením smysluplnou a hodnotnou pracovní zkušenost, která by jim umožnila seznámit se s činností Evropského parlamentu.

Tyto stáže se udělují na dobu pěti měsíců, kterou nelze prodloužit. Upozorňujeme Vás, že stáže nezajišťují jejich účastníkům právo na budoucí zaměstnání v Evropském parlamentu: úředníci jsou zaměstnáváni na základě výběrových řízení pořádaných úřadem EPSO, smluvní zaměstnanci na základě výzev k vyjádření zájmu zveřejněných úřadem EPSO.

Zahájení stáže a období pro podávání přihlášek.

 • Termíny pro podání přihlášek: od 15. srpna do 15. října (půlnoc)
  Zahájení stáže: 1. března
 • Termíny pro podání přihlášek: od 15. března do 15. května (půlnoc)
  Zahájení stáže: 1. října

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme Vám neodkládat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Uchazeči o tento program:

 • musí mít státní příslušnost členského státu Evropské unie nebo kandidátské země;
 • musí být v den zahájení stáže starší 18 let;
 • musí mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků EUdiv>
 • dosud neabsolvovali stáž ani nebyli v placeném pracovním poměru v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie;
 • musí doložit své/á zdravotní postižení (lékařské potvrzení nebo potvrzení / průkaz zdravotně postižené osoby vydaný vnitrostátním orgánem).

Pokud patříte k uchazečům, které si příslušné generální ředitelství předběžně vybralo, budete požádán(a) o dodání následující dokumentace:

 • dokumentu dokládajícího Vaše zdravotní postižení, který je uznáván některým z členských států Evropské unie nebo kandidátskou zemí
 • náležitě vyplněného formuláře k provedení přiměřených úprav
  Ujišťujeme Vás, že vynaložíme veškeré úsilí, abychom dle našich nejlepších schopností a možností vyhověli Vašim potřebám (v závislosti na rozhodnutí výboru příslušného pro otázky přiměřených úprav). Vyplnění tohoto formuláře však nezaručuje, že budou moci být provedena všechna požadovaná opatření.
 • Vaší diagnózy a anamnézy přeložených do angličtiny nebo francouzštiny v zalepené obálce s nápisem „důvěrné“ („confidential“)
 • kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu;
 • kopie dokladu o posledním dosaženém vzdělání, případně vysokoškolského diplomu či diplomů;
 • náležitě podepsané přihlášky

Upozornění: s veškerými Vámi poskytnutými informacemi o Vašem zdravotním postižení bude nakládáno jako s přísně tajnými a budou k nim mít přístup pouze zaměstnanci Evropského parlamentu, jejichž úkolem je zjišťovat možnosti přiměřených úprav s cílem zajistit konkrétní přizpůsobení pracoviště a usnadnit Vám hledání přístupného bydlení, dopravních spojů a asistence.

Pokud budete na základě Vaší přihlášky vybráni, budete nutné předložit následující dokumenty:

 • dohodu o stáži;
 • Vámi podepsaný závazek o zachování důvěrnosti.

Pokud máte o tento typ stáže zájem, přečtěte si Program stáží pro zdravotně postižené osoby v sekretariátu Evropského parlamentu, Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu a užitečné informace týkající se Bruselu a Lucemburku.

Upozorňujeme Vás, že stážisté jsou umisťováni především v Bruselu a Lucemburku.

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, vyplňte prosím on-line formulář přihlášky. Upozorňujeme Vás, že pokud přihláška bude neaktivní déle než 90 minut, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Přihlášku je třeba vyplnit a odeslat najednou, později ji nelze změnit. Po vyplnění přihlášky se prosím přesvědčte, že jste vyplnili všechny údaje.

Jakmile svou on-line přihlášku potvrdíte/odešlete, bude na Vaši e-mailovou adresu automaticky zaslána potvrzující zpráva a kopie Vaší přihlášky. Tato zpráva bude obsahovat číslo potvrzení a odkaz na shrnutí Vaší přihlášky ve formátu PDF. Číslo potvrzení pak bude třeba uvádět při jakékoli další korespondenci týkající se stáže. Bude-li Vám nabídnuta stáž, budete požádáni o zaslání vytištěného shrnutí přihlášky ve formátu PDF.

V případě, že nebudete moci vyplnit on-line formulář přihlášky, obraťte se prosím na oddělení pro stáže (stages@europarl.europa.eu) a prostřednictvím e-mailu Vám bude zaslán formulář přihlášky ve formátu .doc.

Podrobné informace získáte zde:
 
 
Překladatelské stáže pro absolventy vysokoškolského studia

Tyto stáže jsou určeny výhradně absolventům vysokých škol nebo škol podobného typu. Jejich cílem je umožnit absolventům doplnit si znalosti, které získali během studií, a seznámit se s činností Evropské unie, a zejména s činností Evropského parlamentu.

Uchazeči o překladatelskou stáž pro držitele vysokoškolského diplomu musí splňovat tyto podmínky:

 • mají státní příslušnost některého členského státu Evropské unie nebo kandidátské země;
 • dosáhli k datu zahájení stáže věku minimálně 18 let;
 • ukončili před termínem stanoveným pro podání přihlášky nejméně tříleté vysokoškolské studium doložené diplomem;
 • mají dokonalou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie nebo úředního jazyka některé kandidátské země a zevrubnou znalost dvou dalších úředních jazyků Evropské unie;
 • dosud neabsolvovali stáž nebo nebyli v placeném pracovním poměru v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Délka překladatelských stáží pro absolventy vysokoškolského studia je tři měsíce. Ve výjimečných případech mohou být stáže prodlouženy o dobu nejvýše tří měsíců.

Data zahájení a termíny pro odevzdání přihlášek:

 • Zahájení stáže: 1. ledna
  Termíny pro podání přihlášek: 15 June - 15 August (midnight)
 • Zahájení stáže: 1. dubna
  Termíny pro podání přihlášek: od 15. září do15. listopadu (do půlnoci)
 • Zahájení stáže: 1. července
  Termíny pro podání přihlášek: od 15. prosince do 15. února (do půlnoci)
 • Zahájení stáže: 1. října
  Termíny pro podání přihlášek: od 15. března do 15. května (do půlnoci)

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme neponechávat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Překladatelské stáže probíhají v Lucemburku.

Jen pro informaci, v roce 2015 činí stipendium 1 223,26 EUR měsíčně.

Pokud máte zájem o jednu z překladatelských stáží pro absolventy vysokoškolského studia, pročtěte si laskavě vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže.

Věnujte prosím pozornost podmínkám pro přijetí. V případě, že budete předběžně vybrán(a), budete požádán(a) o předložení těchto dokumentů:

 • řádně vyplněná a podepsaná přihláška,
 • kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu,
 • kopie diplomů nebo jiných osvědčení,
 • případně kopie výsledků dosažených při vysokoškolském studiu.

V této fázi ještě není nutné zasílat požadované dokumenty. K jejich zaslání budete vyzván(a), pouze projdete-li etapou předběžného výběru.

V případě, že projdete etapou předběžného výběru, bude Vaše přihláška platná pouze tehdy, dodáte-li všechny dokumenty uvedené výše.

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, vyplňte prosím on-line formulář přihlášky.

Upozorňujeme Vás, že ponecháte-li svou přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Před vyplněním přihlášky Vám tedy doporučujeme pozorně si prostudovat vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže.

Vyplňování a odesílání přihlášky není možné přerušit ani ji nelze později upravovat on-line. K dispozici je vzor formuláře přihlášky, který Vám pomůže s přípravou údajů, než přistoupíte k vyplnění on-line přihlášky.

NB: Důležité: Poznamenejte si číslo, které Vám bude přiděleno po validaci Vaší on-line přihlášky.

 
 
Vzdělávací překladatelské stáže

Evropský parlament nabízí absolventům středních škol, kteří před termínem pro podání přihlášky obdrželi osvědčení o ukončení středoškolského studia umožňující vysokoškolské studium, nebo absolventům vyšších škol nebo technických škol na stejné úrovni možnost účastnit se stáží s praktickým zaměřením. Stáže jsou určeny především uchazečům, kteří mají stáž předepsanou v rámci svého studia, za podmínky, že nejpozději v den zahájení stáže dosáhli věku 18 let.

Uchazeči o vzdělávací překladatelskou stáž musí splňovat tyto podmínky :

 • mají státní příslušnost některého členského státu Evropské unie nebo kandidátské země ;
 • dosáhli k datu zahájení stáže věku minimálně 18 let
 • mají dokonalou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie nebo úředního jazyka některé kandidátské země a zevrubnou znalost dvou dalších úředních jazyků Evropské unie
 • not have been awarded any other traineeship or have been in paid employment for more than four consecutive weeks at the expense of the European Union budget.

dosud neabsolvovali stáž nebo nebyli v placeném pracovním poměru v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Délka vzdělávacích překladatelských stáží je jeden až tři měsíce. Ve výjimečných případech mohou být stáže prodlouženy o dobu nejvýše tří měsíců:

 • Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek: 1. ledna
  Zahájení stáže: od 15. června do 15. srpna (do půlnoci)
 • Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek: 1. dubna
  Zahájení stáže: od 15. září do 15. listopadu (do půlnoci)
 • Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek: 1. července
  Zahájení stáže: od 15. prosince do 15. února (do půlnoci)
 • Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek: 1. října
  Zahájení stáže: od 15. března do 15. května (do půlnoci)

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme neponechávat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Vzdělávací překladatelské stáže probíhají v Lucemburku.

Stážisté mají nárok na měsíční příspěvek. Jen pro informaci, v roce 2015 činí stipendium 300 EUR měsíčně

Pokud máte zájem o jednu ze vzdělávacích překladatelských stáží, pročtěte si laskavě vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže

Věnujte prosím pozornost podmínkám pro přijetí. V případě, že budete předběžně vybrán(a), budete požádán(a) o předložení těchto dokumentů

 • řádně vyplněná a podepsaná přihláška,
 • kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu,
 • kopie diplomů nebo jiných osvědčení,
 • případně kopie výsledků dosažených při vysokoškolském studiu.

V této fázi ještě není nutné zasílat požadované dokumenty. K jejich zaslání budete vyzván(a), pouze projdete-li etapou předběžného výběru.

V případě, že projdete etapou předběžného výběru, bude Vaše přihláška platná pouze tehdy, dodáte-li všechny dokumenty uvedené výše.

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, vyplňte prosím on-line formulář přihlášky.

Upozorňujeme Vás, že ponecháte-li svou přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Před vyplněním přihlášky Vám tedy doporučujeme pozorně si prostudovat vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže.

Vyplňování a odesílání přihlášky není možné přerušit ani ji nelze později upravovat on-line. K dispozici je vzor formuláře přihlášky, který Vám pomůže s přípravou údajů, než přistoupíte k vyplnění on-line přihlášky.

Důležité: Poznamenejte si číslo, které Vám bude přiděleno po validaci Vaší on-line přihlášky.

 
 
Konferenční tlumočníci

Generální ředitelství pro tlumočení a konference Evropského parlamentu neposkytuje základní stáže pro lingvisty, kteří se chtějí zaměřit na konferenční tlumočení, jelikož tento závazek je podle principu subsidiarity věcí vnitrostátních orgánů členských států.

Pokud jste již držitelem kvalifikace v oblasti konferenčního tlumočení a Vaše jazyková kombinace je pro danou instituci relevantní, měl/a byste uvažovat o přihlášení na akreditační zkoušku nebo na konkurz (viz Tlumočení pro Evropu).

Další možnosti

Chcete-li se stát konferenčním tlumočníkem, avšak nemáte ještě potřebnou kvalifikaci, můžete ji získat na některé z evropských univerzit, která pořádá kurzy zaměřené na získání kvalifikace v oblasti překladu a tlumočení. Seznam univerzit nabízejících denní studium naleznete zde.

Pokud jste již absolventem/kou vysoké školy v jiném oboru a přesto byste se rádi vyškolili jako konferenční tlumočník/ce, mohla by Vás zaujmout nabídka některých vysokoškolských institucí nabízejících kurz «European Masters».

 
 
 
 

Ochrana osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je popsáno v níže uvedených souborech.

 
 
Kontakty
 
Pro více informací se můžete obrátit na příslušné oddělení podle druhu stáže, o kterou máte zájem, nejdříve si ale prosím přečtěte související pravidla
Všeobecné/novinářské stáže a vzdělávací stáže
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Pro stáže pro překladatele
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG