Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Europa-Parlamentets Mægler i Internationale Sager om Forældres Bortførelse af Børn

 
 

Hvervet som Europa-Parlamentets Mægler i Internationale Sager om Forældres Bortførelse af Børn blev oprettet i 1987 på initiativ af Lord Plumb for at komme børn til undsætning, der er født i ægteskaber/forhold af blandet nationalitet, og som er blevet bortført af den ene af forældrene.

Mæglerens rolle er at hjælpe med at finde frem til gensidigt acceptable løsninger, der tjener barnets tarv bedst muligt, i situationer, hvor et barn er blevet fjernet fra den ene forælder i forbindelse med en separation mellem ægtefæller/partnere af forskellige nationaliteter, eller som bor i forskellige lande. Elisabeth Morin-Chartier blev udnævnt til EP's mægler i internationale sager om bortførelse af børn i 2018 efter Mairead Mc Guinness (2014-2016), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) og Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

 
 
 

I årernes løb har Mæglerens Kontor spillet en vigtig rolle ved koordinering og undersøgelse af sager af denne art og ved at komme med forslag til løsninger i konkrete sager. Muligheden for at gøre brug af familiemægling i internationale børnebortførelsessager blev fremhævet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Stockholm (2009) og i Kommissionens handlingsplan til gennemførelse af Stockholmprogrammet (2010).

Europa-Parlamentet spiller en aktiv rolle på dette område, ikke kun i sin egenskab af lovgiver, men også ved at tilbyde offentligheden at drage fordel af de erfaringer, som Mæglerens Kontor har gjort i indsatsen for til enhver tid udelukkende at tjene barnets tarv bedst muligt.

 
 
 
Hvad er mægling?

Mægling er en alternativ konfliktløsningsform, der fokuserer på en positiv konflikthåndtering. Målet er at hjælpe parterne til at finde en løsning, der er gensidigt acceptabel og tilfredsstillende, via bistand fra en tredje part, nemlig mægleren.

I sager om international bortførelse af børn sigter mæglingen mod at opnå en forhandlet aftale, der udelukkende fokuserer på den mindreåriges interesser. Europa-Parlamentets Mægler i Internationale Sager om Forældres Bortførelse af Børn har som sin vigtigste opgave at hjælpe forældre med at finde frem til den løsning, der bedst sikrer deres barns velbefindende.

For at skåne børn og forældre for den følelsesmæssige og psykologiske belastning, som en retssag kan være, giver Europa-Parlamentets mægler oplysninger og råd om den alternative måde at løse konflikter på, dvs. gennem mægling.

Hvordan foregår en mæglingsprocedure?

Forældre, som ønsker at deltage i en mæglingsprocedure, bliver indbudt til et møde enten på Europa-Parlamentets adresse eller det sted, hvor den mindreårige har sin bopæl (afhængigt af sagens omstændigheder), til en åben samtale om sagen inden for nogle andre rammer end en formel retssag. Under proceduren tilbydes der kyndig og effektiv støtte, der bistår med at gøre en sådan samtale mulig og udbytterig.

Det første Mæglerens Kontor foretager sig, når det modtager en anmodning om mægling, er at tage stilling til anmodning:

a/ Hvis der ikke er nogen juridiske grunde, der udelukker mægling (f.eks. at der er begået en kriminel handling), indledes mæglingsproceduren formelt, og parterne anmodes om at underskrive en erklæring om, at de er enige om at indlede proceduren.

b/ Der indledes en dialog mellem parterne, som foregår via telefonmøder og brevudveksling pr. post eller e-mail, og som har til formål at afdække de grundlæggende problemstillinger, der skal løses under forhandlingerne.

c/ Når parterne ved fælles overenskomst har opstillet de centrale punkter i en aftale, udarbejdes der et forligsudkast, som parterne drøfter med henblik på at nå til en endelig tekst på mæglingsmøderne.

d/ Mæglingen finder sted på Europa-Parlamentets adresse i nærvær af parterne (nogle gange via video- eller telefonmøde), medarbejdere på Mæglerens Kontor og eventuelt parternes retlige repræsentanter.

e/ I tilfælde af video- eller telefonmøde forhandlerne parterne fra en "institution" som f.eks. en ambassade, et konsulat eller en EU-delegations kontor.

f/ Når parterne er nået frem til et forlig, underskrives det af parterne og af mægleren og får almen gyldighed.

Forliget er en privat aftale mellem parterne.

Aftalen er retsgyldig, idet parterne har indgået en indbyrdes aftale om de spørgsmål, der er blevet drøftet under mæglingsprocessen. Når Europa-Parlamentets Mægler bistår parterne med at nå frem til en aftale, sikrer denne, at aftalen bliver juridisk vandtæt, ved at kontrollere, at alt, der indgås aftale om, er rimeligt og lovligt.

På parternes foranledning kan den endelige forligsaftale forelægges de kompetente domstole i parternes oprindelses- og/eller bopælslande til godkendelse og, i påkommende tilfælde, anvendes som grundlag for en separation eller skilsmisse efter gensidig overenskomst.

Denne mæglingstjeneste ydes gratis. Europa-Parlamentet yder parterne den retshjælp, de behøver for at kunne indgå en korrekt udformet og retsgyldig aftale, der bærer Mæglerens Kontors undertegning.

Fordele ved proceduren og dens virkninger

En aftale, der indgås af parterne ved hjælp af mægling, kan forhindre en unødvendig flytning af barnet, den giver forældrene mulighed for at tage aktiv og målbevidst del i alle spørgsmål, der berører familien, og den er hurtigere og billigere end en retssag. Når parterne har forstået, accepteret og underskrevet aftalen, kan den bringes for retten, som kan formalisere dens vilkår i en retskendelse, der vil blive anerkendt og håndhævet i andre lande.

 
 
 
 
Europa-Parlamentets Mægler i Internationale Sager om Forældres Bortførelse af Børn
 

Elisabeth Morin-Chartier

  • Office of the European Parliament Mediator for International Parental Child Abduction
  • Bât. Square de Meeûs - SQM 02 Y 039
    60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
    B-1047 – Bruxelles / Brussels
    Belgium
 
 

Artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder Børns rettigheder

1. Børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. De kan frit udtrykke deres synspunkter. Der tages hensyn hertil i forhold, der vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

2.I alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private institutioner, skal barnets tarv komme i første række.

3. Ethvert barn har ret til regelmæssigt at have personlig forbindelse og direkte kontakt med begge sine forældre, medmindre dette er i modstrid med dets interesser.