Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Beskæftigelse

 

Europa-Parlamentet beskæftiger i alt omkring 8.000 tjenestemænd og øvrige ansatte fra EU-medlemsstaterne. De arbejder på Parlamentets tre arbejdssteder (Luxembourg, Strasbourg og Bruxelles) og informationskontorerne i medlemsstaterne.

 
 
Tjenestemænd

EU's offentlige tjeneste er sammensat af tjenestemænd, der er inddelt i tre ansættelsesgrupper: Administratorer (AD), assistenter (AST) samt sekretærer og kontorpersonale (AST/SC).

Alle bestemmelserne vedrørende EU-personale fremgår af vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Hvordan bliver man tjenestemand?

Tjenestemænd udvælges ved hjælp af åbne udvælgelsesprøver, der afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO). EPSO er ansvarlig for udvælgelse af personale til Parlamentet og alle de andre EU-institutioner. Meddelelser om udvælgelsesprøver offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes og på EPSO's websted.

 
 
Midlertidigt ansatte

Midlertidigt ansatte kan ansættes med henblik på at udføre en lang række forskellige opgaver. Der er følgende kategorier af ansættelse for midlertidigt ansatte:

  • ansættelse i en stilling, der er betegnet som midlertidig af budgetmyndigheden;
  • midlertidig ansættelse i fast (tjenestemands-)stilling;
  • ansættelse for at assistere en person, der udfører et i henhold til traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsat hverv (formænd, næstformænd, kvæstorer) eller en af de politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Hvordan bliver man midlertidig ansat?

For visse af disse kategorier offentliggøres udvælgelsesprocedurer på EPSO's, Europa-Parlamentets og de politiske gruppers websteder.

 
 
Kontraktansatte

En kontraktansat ansættes

  • for at varetage manuelle eller administrative støttefunktioner ;
  • for at erstatte en tjenestemand, hvis denne midlertidigt er ude af stand til at udøve sine funktioner.
 
 
Akkrediterede parlamentariske assistenter

Medlemmerne af Europa-Parlamentet udvælger og ansætter deres akkrediterede parlamentariske assistenter i et forhold præget af gensidig tillid, der bl.a. kan være baseret på politisk tilhørsforhold.

 
 
Udstationerede nationale eksperter

Nationale eksperter udstationeres i Europa-Parlamentet fra en national, regional eller lokal offentlig forvaltning eller et tilsvarende organ henhørende under medlemsstater i Den Europæiske Union, EFTA-medlemslande, der hører til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-lande), lande, der ansøger om at tiltræde Den Europæiske Union, eller tredjelande.

Disse personer forbliver i deres arbejdsgivers tjeneste i hele udstationeringsperioden og lønnes fortsat af denne. De har dog ret til at modtage dagpenge.

Et motivationsbrev og et detaljeret curriculum vitæ skal fremsendes til medlemsstatens faste repræsentation ved Den Europæiske Union.

 
 
Vikarer

Der kan ansættes vikarer for at dække et midlertidigt behov for forstærkning i Bruxelles eller i Luxembourg.

Disse vikarer ansættes via et vikarbureau på grundlag af en interinstitutionel rammeaftale.

 
 
Kontakt
 
Belgien
 
 
 
 
Luxembourg
 
 
 
 
Beskyttelse af personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet i nedenstående faktablad.