Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Απασχοληση

 

Συνολικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απασχολεί περίπου 8.000 μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους προερχόμενους από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εργάζονται στους τρεις τόπους εργασίας (Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, Βρυξέλλες), καθώς και στα γραφεία πληροφοριών που βρίσκονται στα κράτη μέλη.

 
 
Μόνιμοι υπάλληλοι

Η δημόσια διοίκηση της ΕΕ απαρτίζεται από υπαλλήλους που ανήκουν σε τρεις ομάδες καθηκόντων: διοικητικοί υπάλληλοι (AD), βοηθοί (AST) και γραμματείς και υπάλληλοι γραφείου (AST/SC).

Όλες οι διατάξεις που διέπουν την δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται στον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς μπορεί κανείς να προσληφθεί ως μόνιμος υπάλληλος?

Οι μόνιμοι υπάλληλοι επιλέγονται μέσω γενικών διαγωνισμών που διοργανώνει η η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Η (EPSO) είναι επιφορτισμένη με την επιλογή του προσωπικού για το Κοινοβούλιο, αλλά και για όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, καθώς και στην διαδικτυακή θέση της EPSO.

 
 
Οι έκτακτοι υπάλληλοι

Οι έκτακτοι υπάλληλοι μπορούν να προσληφθούν για την εκτέλεση πολλών και διαφόρων καθηκόντων σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • για την πλήρωση θέσης που έχει χαρακτηρισθεί ως έκτακτη από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή;
  • για την πλήρωση μόνιμης θέσης (μονίμου υπαλλήλου) σε έκτακτη βάση;
  • για την επικούρηση προσώπου που ασκεί εντολή προβλεπόμενη από την Συνθήκη (Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Κοσμήτορες) ή για την επικούρηση των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πώς μπορεί κανείς να προσληφθεί ως έκτακτος υπάλληλος?

Για ορισμένες από τις κατηγορίες αυτές, οι διαδικασίες επιλογής δημοσιεύονται στην ιστοθέση της EPSO, στην ιστοθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις ιστοθέσεις των πολιτικών ομάδων.

 
 
Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για

  • την εκτέλεση χειρωνακτικής εργασίας ή την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης· ;
  • την αντικατάσταση των μονίμων και εκτάκτων που αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα καθήκοντά τους .
 
 
Διαπιστευμένοι βοηθοί βουλευτών

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιλέγουν και προσλαμβάνουν τους βοηθούς τους στο πλαίσιο μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να καλύπτει συγκεκριμένα την πολιτική τους συγγένεια.

 
 
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι αποσπασμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια διοίκηση ή οργανισμό εξομοιούμενο με αυτήν, εξαρτώμενο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από τις υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες ή από τρίτες χώρες.

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες παραμένουν στην υπηρεσία του εργοδότη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης και συνεχίζουν να πληρώνονται από αυτόν. Προβλέπεται ωστόσο μια ημερήσια αποζημίωση.

Πρέπει να αποσταλεί προσωπική δήλωση ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα (CV) στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία του κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:
 
 
Προσωρινά απασχολούμενοι υπάλληλοι

Για την κάλυψη μιας προσωρινής ανάγκης ενίσχυσης στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών υπαλλήλων.

Οι αναπληρωτές υπάλληλοι προσλαμβάνονται μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, με διοργανικές συμβάσεις-πλαίσιο.

 
 
Επαφές
 
Βέλγιο
 
 
 
 
Λουξεμβούργο