Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Δεοντολογία και διαφάνεια

 

Καθώς το Κοινοβούλιο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και επιρροή, ιδίως με την τελευταία Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ να διασφαλιστεί ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών με εντελώς ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Κατά συνέπεια, οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των εκλεγμένων βουλευτών τους εκ του σύνεγγυς, επιβεβαιώνοντας ότι τηρούν αυστηρές αρχές συμπεριφοράς και διατηρούν ισορροπημένες σχέσεις με τους εκπροσώπους συμφερόντων. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναμένουν τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας από το κοινοβουλευτικό προσωπικό. Τέλος, κάτι επίσης σημαντικό, πρέπει να παραχωρηθεί στους πολίτες δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, στο πλαίσιο των αναγκαίων περιορισμών που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Συνάδοντας με την προσήλωση του Κοινοβουλίου στη διαφάνεια, όλα τα μέσα διαφάνειας που αναφέρονται κατωτέρω έχουν στόχο να διευκολύνουν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου από τους πολίτες, ιδίως δε του νομοθετικού του έργου.

 
 
         


Προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά (Άρθρο 15 της ΣΛΕΕ)
 
 
 

Τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης. (Άρθρο 11 της ΣΕΕ)