Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")


Praktika Euroopa Parlamendis

 
 
Kutseõppe võimaluste pakkumiseks ning Euroopa Parlamendi ja selle tegevuse tutvustamiseks pakutakse mitmeid praktikavõimalusi parlamendi peasekretariaadis
 
 
 
Üldine või ajakirjanduspraktika (Schumani stipendiumid) ülikoolilõpetanutele)

Praktika eesmärk on võimaldada ülikoolilõpetanutel täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega.

Praktika liigid on:

 • üldpraktika Robert Schumani stipendium
 • ajakirjanduspraktika Robert Schumani stipendium.


Ülikoolilõpetanutele mõeldud praktikale võib kandideerida isik, kes.

 • on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik, välja arvatud sise-eeskirja artikli 5 lõikes 2 sätestatud erandjuhul;
 • on praktika alguseks vähemalt 18-aastane;
 • valdab ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt kõrgtasemel;
 • ei ole olnud Euroopa Liidu eelarvest rahastataval praktikal või tasustataval töökohal rohkem kui neljal järjestikusel nädalal.


Robert Schumani ajakirjandusstipendiumi kandidaatidel peab olema ametialane kogemus, mida tõendavad publikatsioonid, Euroopa Liidu liikmesriigi ajakirjandusühenduse liikmesus või Euroopa Liidu liikmesriigis või kandidaatriigis tunnustatud ajakirjandusharidus.

Praktika kestus on viis kuud ja seda ei saa pikendada.

Praktika ajad ja avalduste esitamise tähtajad:

 • Avalduse esitamise aeg: 15. august – 15. oktoober (keskööni)
  Praktika aeg: 1. märts – 31. juuli
 • Avalduse esitamise aeg: 15. märts – 15. mai (keskööni)
  Praktika aeg: 1. oktoober – 28./29. veebruar

Praktikale kandideerimiseks tuleb vastata eelnimetatud tingimustele ning täita elektrooniline avaldus.

Kandidaatide suurt hulka arvestades palume mitte viivitada avalduse esitamisega tähtaja viimase päevani, et vältida süsteemi ülekoormamist.

Igal aastal kandideerib Euroopa Parlamendi juures praktikale 25 000 inimest. Neist valitakse välja ainult 600.

Elektroonilise avalduse esitamisel on iga lehekülje täitmiseks aega 30 minutit. Pidage avaldust täites silmas, et kui 30 minuti jooksul midagi ei lisata, siis sisestatud andmed kaovad. Soovitame seega enne elektroonilise avalduse täitmist lugeda hoolikalt läbi Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskiri ja korduma kippuvad küsimused.

Selleks et kandideerida peadirektoraati, mis vastab kõige paremini Teie profiilile, võite läbi lugeda peadirektoraatide kirjeldused, mis avanevad avalduse kõige viimasel leheküljel infonupu  alt, või tutvuda Euroopa Parlamendi peasekretariaadi veebilehega.

Euroopa Parlamendi peasekretariaadi .

Ühe praktikaliigi kohta võib saata ainult ühe avalduse. Kui praktikaliigi kohta on esitatud mitu avaldust, võetakse arvesse kõige viimasena esitatu.

NB! Poolikult täidetud avaldused lükatakse automaatselt tagasi.

Kui olete elektroonilise avalduse kinnitanud / ära saatnud, saate e-posti aadressile automaatse kinnituse. Kirjas on kinnitusnumber, mida tuleks praktikat käsitlevas edasises kirjavahetuses alati kasutada, ning Teie avalduse kokkuvõte pdf-vormingus, mille paberversioon palutakse Teil esitada juhul, kui Teile pakutakse parktikakohta.

 
 
Praktika

Euroopa Parlament pakub praktikavõimalust kandidaatidele, kes on enne praktikaavalduse esitamise tähtaja lõppu omandanud keskhariduse, mis vastab ülikooli astumiseks vajalikule tasemele, või on omandanud vastaval tasemel kõrg- või keskerihariduse. Praktikakohad on mõeldud eelkõige noortele, kellel tuleb läbida oma õppekava raames praktika, tingimusel et nad on praktika alguse päevaks vähemalt 18-aastased.

Praktika kestus on üks kuni neli kuud, võimalik on teha erandeid.

(1) Vabatahtlik praktika

Vabatahtliku praktika algusajad ja avalduste esitamise tähtajad.

 • Avalduste vastuvõtmine: 1. august – 1. oktoober
  Praktika algus (kuni 4 kuud): 1. jaanuar
 • Avalduste vastuvõtmine: 1. detsember – 1. veebruar
  Praktika algus (kuni 4 kuud): 1. mai
 • Avalduste vastuvõtmine: 1. aprill – 1. juuni
  Praktika algus (kuni 4 kuud): 1. september

(2) Kohustuslik praktika

Euroopa Parlament võib võtta vastu kandidaadid, kes vastavad kandideerimise üldtingimustele, kui praktika läbimine on:

 • ette nähtud ülikooli või samaväärse kõrgkooli õppekava raames,
 • kõrgtasemel kutseõppe raames, mida organiseerib mittetulunduslik organisatsioon (eriti avalik-õiguslikud asutused ja organisatsioonid),
 • kohustuslik mõnel kutsealal tööle asumiseks,

Viimasel juhul tuleb esitada selle asutuse või organi tõend, kes annab teataval kutsealal tööleasumiseks loa.

Kohustusliku praktika algusajad ja avalduste esitamise tähtajad:

 • Avalduste esitamise tähtaeg: 1. oktoober
  Praktika algus: Perioodil 1. jaanuar – 30. aprill
 • Avalduste esitamise tähtaeg: 1. veebruar
  Praktika algus: Perioodil 1. mai – 31. august
 • Avalduste esitamise tähtaeg: 1. juuni
  Praktika algus: Perioodil 1. september – 31. detsember

Praktikale kandideerimiseks peab kandidaat vastama kandideerimise üldtingimustele ja täitma veebis avalduse.

Kandidaatide suurt hulka arvestades soovitame mitte viivitada avalduse esitamisega tähtaja viimase päevani, et vältida süsteemi ülekoormust.

Avaldust täites tuleks silmas pidada, et kui see jääb 30 minutiks seisma, siis sisestatud andmed kaovad. Seega soovitame enne taotluse täitmist lugeda tähelepanelikult Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja ja korduma kippuvaid küsimusi.

Profiilile kõige paremini vastavatesse peadirektoraatidesse kandideerimiseks leiate kandideerimisavalduse viimaselt leheküljelt märgi i alt peadirektoraatide tutvustuse, samuti võite vaadata Euroopa Parlamendi peasekretariaadi veebisaiti.

Avaldust ei ole võimalik veebis muuta. See tuleb täita ja esitada ühekorraga. Pärast avalduse veebis täitmist ja enne selle esitamist vaadake oma andmed üle.

puudulikult täidetud avaldused lükatakse automaatselt tagasi!

Kui olete avalduse veebis kinnitanud/esitanud, saate selle kohta e-posti aadressile automaatse kinnituse. Selles on registreerimisnumber, mida tuleks praktikat käsitlevas edasises kirjavahetuses alati kasutada, ning kirjale on manusena lisatud ka pdf-vormingus kandideerimisavaldus, mille väljatrükk tuleb Teil esitada juhul, kui Teile pakutakse parktikakohta.

 
 
Puudega inimeste praktikaprogramm

Euroopa Parlament toetab võrdsete võimaluste edendamist ning ergutab puudega naisi ja mehi esitama avaldusi parlamendi praktikaprogrammides osalemiseks.

Euroopa Parlament pakub puudega inimestele tasustatavat praktikat positiivse toimimisviisi meetmena, mille eesmärk on hõlbustada puudega inimeste integreerimist töökohal.

Praktika on mõeldud nii ülikooli kui ka samaväärse haridusasutuse lõpetanutele, samuti neile isikutele, kelle haridustase on sellest madalam. (Seega ei kohaldata selle programmi suhtes tasustatavale praktikakohale kandideerimiseks nõutavat akadeemilist kvalifikatsiooni käsitlevat Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja artiklit 22.)

Programmi põhieesmärk on pakkuda paljudele puudega inimestele sisulist ja väärtuslikku töökogemust ning võimalust tutvuda Euroopa Parlamendi tegevusega.

Praktika kestus on viis kuud ja seda ei saa pikendada. Palume arvestada, et praktika ei anna praktikantidele õigust saada tulevikus töökoht Euroopa Parlamendis. Ametnikud võetakse tööle EPSO organiseeritud konkursside tulemuste alusel, lepingulised töötajad võetakse tööle EPSO avaldatavate osalemiskutsete alusel.

Praktika algusajad ja avalduste esitamise tähtajad.

 • Avalduste vastuvõtmine: 15. august – 15. oktoober (keskööni)
  Praktika algus: 1. märts
 • Avalduste vastuvõtmine: 15. märts – 15. mai (keskööni)
  Praktika algus: 1. oktoober

Soovitame mitte jätta avalduse esitamist viimasele päevale, sest avalduste suure hulga tõttu võib tekkida süsteemi ülekoormus.

Programmis osaleda soovivad kandidaadid:

 • peavad olema ELi liikmesriigi või kandidaatriigi kodanikud;
 • peavad olema praktika alguseks vähemalt 18-aastased;
 • peavad valdama ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt kõrgtasemel;
 • ei tohi olla läbinud ühtegi muud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud praktikat ega töötanud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud töökohal rohkem kui neli järjestikust nädalat;
 • peavad tõendama, et neil on puue/puuded (arstitõend või invaliidsustunnistus, mille on välja andnud riiklik ametiasutus).

Kui kuulute eelvaliku etapis vastava peadirektoraadi poolt välja valitud kandidaatide hulka, palutakse Teil esitada järgmised dokumendid:

 • Euroopa Liidu liikmesriigis või kandidaatriigis tunnustatud puuet tõendav dokument
 • nõuetekohaselt täidetud mõistlike ümberkorralduste vorm
  Teeme kõik selleks, et rahuldada Teie vajadused nii suurel määral kui võimalik ja mõistlikkuse piires (selle üle otsustab mõistlike ümberkorralduste küsimuste eest vastutav komisjon). Vormi täitmine ei taga, et kõiki taotletud meetmeid on võimalik rakendada.
 • haigusloo kokkuvõtte ja diagnoosi inglis- või prantsuskeelne tõlge suletud ümbrikus märkega „konfidentsiaalne”;
 • passi või isikutunnistuse koopia;
 • koopia viimasest koolitunnistusest või olemasolu korral ülikoolidiplomi(te)st;
 • nõuetekohaselt allkirjastatud avalduse vorm

Puude kohta esitatud kogu teavet käsitletakse konfidentsiaalselt ning see on kättesaadav üksnes nendele Euroopa Parlamendi töötajatele, kes vastutavad võimalike mõistlike ümberkorralduste analüüsimise eest, et teha vastavad kohandused töökohal ja lihtsustada Teie otsinguid juurdepääsetava majutuse, transpordi ja abi leidmiseks.

Juhul kui Teid välja valitakse, palutakse esitada järgmised dokumendid:

 • praktikaleping;
 • allkirjastatud konfidentsiaalsuskokkulepe.

Kui olete neil tingimustel toimuvast praktikast huvitatud, lugege palun puudega inimeste praktikaprogrammi kirjeldust, Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja ning praktilist teavet Brüsseli ja Luxembourgi kohta.

Enamik praktikakohti asub Brüsselis ja Luxembourgis.

Kui vastate praktikal osalemise tingimustele, täitke palun elektrooniline avaldus. Pange tähele, et kui avalduse e-vormi 90 minuti jooksul midagi ei lisata, siis sisestatud andmeid ei salvestata. Avaldus tuleb täita ja esitada ühe toimingu käigus ning seda ei saa hiljem muuta. Palun veenduge enne avalduse esitamist, et vorm on täielikult täidetud.

Kui olete elektroonilise avalduse kinnitanud / ära saatnud, saate e-posti aadressile automaatse kinnituse ja oma avalduse koopia. Selles teates on kinnitusnumber, mida tuleks praktikat käsitlevas edasises kirjavahetuses alati kasutada, ning link Teie avalduse kokkuvõttele pdf-vormingus, mille paberversioon palutakse Teil esitada juhul, kui Teile pakutakse parktikakohta.

Kui Teil ei ole võimalik avalduse e-vormi täita, võtke e-posti teel ühendust praktikaüksusega (stages@europarl.europa.eu), et paluda Word-vormingus avaldust.

Lisateave:
 
 
Kirjaliku tõlke praktika ülikoolilõpetanutele

See praktika on mõeldud ainult ülikooli või samaväärse haridusasutuse lõpetanutele. Praktika eesmärk on võimaldada praktikantidel täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega.

Ülikoolilõpetanutele mõeldud kirjaliku tõlke praktikale võib kandideerida isik, kes:

 • on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik;
 • on praktika alguseks vähemalt 18-aastane;
 • on enne kandideerimisavalduste esitamise tähtpäeva lõpetanud vähemalt kolm aastat kestnud ülikooliõpingud, mida tõendab diplom;
 • valdab täielikult ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt või Euroopa Liidu kandidaatriigi ametlikku keelt ning valdab kõrgtasemel veel kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt;
 • ei ole läbinud ühtegi muud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud praktikat ega töötanud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud töökohal rohkem kui neli järjestikust nädalat.

Ülikoolilõpetanutele mõeldud kirjaliku tõlke praktika kestus on kolm kuud. Seda võib erandkorras pikendada kuni kolme kuu võrra.

Praktika algusajad ja avalduste esitamise tähtajad:

 • Praktika algus: 1. jaanuar
  Avalduste vastuvõtmine: 15. juuni – 15. august (keskööni)
 • Praktika algus: 1. aprill
  Avalduste vastuvõtmine: 15. september – 15. november (keskööni)
 • Praktika algus: 1. juuli
  Avalduste vastuvõtmine: 15. detsember – 15. veebruar (keskööni)
 • Praktika algus: 1. oktoober
  Avalduste vastuvõtmine: 15. märts – 15. mai (keskööni)

Soovitame mitte jätta avalduse esitamist viimasele päevale, sest avalduste suure hulga tõttu võib tekkida süsteemi ülekoormus.

Kirjaliku tõlke praktika toimub Luxembourgis.

Praktika stipendiumi summa on 2015. aastal 1 223,26 eurot kuus.

Kui olete huvitatud ülikoolilõpetanutele mõeldud kirjaliku tõlke praktikast, tutvuge palun kirjaliku tõlke praktika sise-eeskirjaga.

Tähele tuleks panna praktikale pääsemise tingimusi. Eelvaliku läbinud kandidaatidelt on nõutavad järgmised tõendavad dokumendid:

 • nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud avalduse vorm,
 • passi või isikutunnistuse koopia,
 • diplomite ja tunnistuste koopiad,
 • võimaluse korral ülikooli hinnetelehtede koopiad.

Algetapis ei ole tõendavaid dokumente vaja saata. Need palutakse esitada üksnes eelvaliku läbinud kandidaatidel.

Kui olete praktikale kandideerides läbinud eelvaliku, loetakse Teie avaldus vastuvõetavaks üksnes juhul, kui esitate kõik eespool nimetatud dokumendid.

Kui vastate praktikal osalemise tingimustele, täitke palun veebipõhine avalduse vorm.

Pidage avalduse vormi täites silmas, et kui see jääb 30 minutiks seisma, siis sisestatud andmed kaovad. Soovitame seetõttu lugeda enne avalduse vormi täitmist hoolikalt läbi kirjaliku tõlke praktika sise-eeskirja.

Esitatud avaldust ei saa veebipõhiselt muuta ning selle lõpetamine ja esitamine toimub üheainsa toimingu käigus. Enne veebipõhise avalduse esitamist on täitmise ettevalmistamisel abiks näidisvorm (vt allpool toodud linki).

NB! Pärast elektroonilise avalduse kinnitamist antakse Teile number, mis tuleb alles hoida.

 
 
Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika

Euroopa Parlament pakub kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika võimalust kandidaatidele, kes on enne taotluse esitamise tähtaega omandanud keskhariduse, mis vastab ülikooli astumiseks vajalikule tasemele, või kes on omandanud samal tasemel kõrg- või keskerihariduse. Väljaõppe praktika on mõeldud eelkõige kandidaatidele, kes peavad läbima praktika oma õppeprogrammi raames, tingimusel et nad on praktika alguse päevaks vähemalt 18-aastased.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktikale võib kandideerida isik, kes:

 • on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik ;
 • on praktika alguseks vähemalt 18-aastane
 • valdab täielikult ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt või Euroopa Liidu kandidaatriigi ametlikku keelt ning valdab kõrgtasemel veel kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt
 • ei ole läbinud ühtegi muud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud praktikat ega töötanud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud töökohal rohkem kui neli järjestikust nädalat.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika kestus on üks kuni kolm kuud. Seda võib erandkorras pikendada kuni kolme kuu võrra.

Väljaõppe praktika algusajad ja avalduste esitamise tähtajad:

 • Praktika algus: 1. jaanuar
  Avalduste vastuvõtmine: 15. juuni – 15. august (keskööni)
 • Praktika algus: 1. aprill
  Avalduste vastuvõtmine: 15. september – 15. november (keskööni)
 • Praktika algus: 1. juuli
  Avalduste vastuvõtmine: 15. detsember – 15. veebruar (keskööni)
 • Praktika algus: 1. oktoober
  Avalduste vastuvõtmine: 15. märts – 15. mai (keskööni)

Soovitame mitte jätta avalduse esitamist viimasele päevale, sest avalduste suure hulga tõttu võib tekkida süsteemi ülekoormus.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika toimub Luxembourgis.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktikandid saavad igakuist hüvitist. Hüvitise summa on 2015. aastal 300 eurot kuus

Kui olete huvitatud kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktikast, tutvuge palun kirjaliku tõlke praktika sise-eeskirjaga

Tähele tuleks panna praktikale pääsemise tingimusi. Eelvaliku läbinud kandidaatidelt on nõutavad järgmised tõendavad dokumendid:

 • nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud avalduse vorm,
 • passi või isikutunnistuse koopia,
 • diplomite ja tunnistuste koopiad,
 • ning võimaluse korral ülikooli hinnetelehtede koopiad.

Algetapis ei ole tõendavaid dokumente vaja saata. Need palutakse esitada üksnes eelvaliku läbinud kandidaatidel.

Kui olete väljaõppe praktikale kandideerides läbinud eelvaliku, loetakse Teie avaldus vastuvõetavaks üksnes juhul, kui esitate kõik eespool nimetatud dokumendid.

Kui vastate praktikal osalemise tingimustele, täitke palun veebipõhine avalduse vorm.

Pidage avalduse vormi täites silmas, et kui see jääb 30 minutiks seisma, siis sisestatud andmed kaovad. Soovitame seetõttu lugeda enne avalduse vormi täitmist hoolikalt läbi kirjaliku tõlke praktika sise-eeskirja.

Esitatud avaldust ei saa veebipõhiselt muuta ning selle lõpetamine ja esitamine toimub üheainsa toimingu käigus. Enne veebipõhise avalduse esitamist on täitmise ettevalmistamisel abiks näidisvorm (vt allpool toodud linki).

NB! Pärast elektroonilise avalduse kinnitamist antakse Teile number, mis tuleb alles hoida.

 
 
Konverentsitõlgid

Euroopa Parlamendi Suulise tõlke ja konverentside peadirektoraat ei paku baasväljaõpet lingvistidele, kes tahavad spetsialiseeruda konverentsitõlkele, kuna subsidiaarsuse põhimõtte alusel kuulub see iga liikmesriigi ametiasutuste pädevusse.

Juhul kui oled omandanud konverentsitõlke kutsekvalifikatsiooni ja sinu keelepaar on institutsioonile vajalik, võiksid kaaluda akrediteerimistesti sooritamist või kandideerimist avalikul konkursil (vt Suuline tõlge Euroopa heaks).

Muud võimalused

Kui oled huvitatud konverentsitõlgi tööst, aga vastav erialane ettevalmistus puudub, siis mitmed Euroopa ülikoolid pakuvad kursuseid, mille läbimisel on võimalik omandada kirjaliku ja suulise tõlke eriala. Nimekirja täisajaga kursuseid pakkuvatest ülikoolidest leiad siit.

Seega, kui sul on juba ülikoolikraad, kuid tahaksid omandada konverentsitõlgi eriala, siis tea, et vastavat «Euroopa magistrikraadi» on võimalik omandada paljudes kõrgharidusasutustes.

 
 
 
 

Isikuandmete kaitse

Teie isikuandmete töötlemist on kirjeldatud allpool.

 
 
Kontaktandmed
 
Teid huvitava praktika kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust vastava teenistusega, olles eelnevalt läbi lugenud praktikaeeskirjad.
Üld- ja ajakirjanduspraktika, praktikakohad
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Kirjaliku tõlke praktika
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG