Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP)

 
 

Voit pyytää lisätietoja Euroopan parlamentin toiminnasta, valtuuksista ja organisaatiosta kansalaisten tiedusteluihin vastaavalta yksiköltä (Ask EP) käyttäen alla olevaa lomaketta.

 
 
 
Ota yhteyttä

Tällä sivulla on joitakin aiheita, joita Euroopan parlamentille viime aikoina kirjoittaneet kansalaiset ovat pitäneet erityisen tärkeinä, sekä vastauksemme näitä aiheita koskeviin kysymyksiin.

 
 
 
Vetoomukset Euroopan parlamentille: Miten se toimii?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Miten Euroopan parlamentille voi esittää vetoomuksen? Kansalaiset ovat laajalti tietoisia oikeudestaan esittää vetoomus, mutta he pyytävät usein lisätietoja esittämismenettelystä ja siitä, miten vetoomusta käsitellään parlamentin valiokunnassa. Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla sekä niillä luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus yksin taikka yhdessä toisten kansalaisten tai henkilöiden kanssa esittää Euroopan parlamentille vetoomus asiassa, joka kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan ja koskee heitä välittömästi (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artikla ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen 215 artikla).

Lisätietoja millä tahansa EU:n virallisella kielellä saat kansalaisten tiedusteluihin vastaavasta yksiköstä (Ask EP).

 
 
Miten unioni edistää viittomakieliä?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Kansalaiset ottavat yhteyttä Euroopan parlamenttiin tiedustellakseen viittomakielten asemasta unionin tasolla, toteutetuista toimista viittomakielten edistämiseksi ja viittomakielten tulkkauksen toimivuudesta unionin toimielimissä. Euroopan unionin 23. joulukuuta 2010 ratifioimassa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa (yleissopimus) tunnustetaan vammaisten henkilöiden ilmaisunvapaus ja tiedonsaantioikeus, mukaan lukien viittomakielten käytön tunnustaminen ja edistäminen (21 artikla).

Lisätietoja millä tahansa EU:n virallisella kielellä saat kansalaisten tiedusteluihin vastaavasta yksiköstä (Ask EP).

 
 
Mitä toimenpiteitä unioni toteuttaa terrorismin torjumiseksi?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Kansalaiset ovat ottaneet Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen jälkeen yhteyttä Euroopan parlamenttiin tuomitakseen nämä terroriteot. Kansalaiset ovat myös pyytäneet, että unionin toimielimet hyväksyisivät uusia toimenpiteitä torjuakseen ja ehkäistäkseen näitä rikoksia. Terrorismi on tavalla tai toisella vaikuttanut moneen Euroopan maahan. Katalat terrori-iskut ovat osoittaneet jälleen kerran, miten ongelmallista on torjua terrorismia ja ehkäistä tällaisia rikoksia, samalla kun turvataan kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet.

Lisätietoja millä tahansa EU:n virallisella kielellä saat kansalaisten tiedusteluihin vastaavasta yksiköstä (Ask EP).

 
 
Rikkakasvien torjunta-aineen glyfosaatin käyttöluvan uusiminen
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Monet kansalaiset haluavat tietää, mikä on Euroopan parlamentin kanta glyfosaatin käyttöluvan uusimiseen? Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) totesi marraskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole ihmiselle syöpävaarallinen ja että saatavilla oleva näyttö ei anna tukea sen karsinogeenisuuden yhdenmukaistetulle luokittelemiselle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Komissio päättää näiden päätelmien perusteella, pidetäänkö glyfosaatti EU:n hyväksyttyjen tehoaineiden luettelossa. Koska EFSAn päätelmät eivät kuitenkaan ole yhteneväiset aikaisemmin julkaistujen glyfosaatista tehtyjen tutkimusten kanssa, monet kansalaiset ovat kääntyneet Euroopan parlamentin puoleen ja pyytäneet sitä vaikuttamaan asiaan, jotta glyfosaatin käyttölupaa ei uusittaisi.

Lisätietoja millä tahansa EU:n virallisella kielellä saat kansalaisten tiedusteluihin vastaavasta yksiköstä (Ask EP).

 
 
Muovikassit: unionin reaktio kulutuksen vähenemiseen
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Kansalaiset haluavat tietää, mitä unioni tekee vähentääkseen muovikassien kulutusta, kun otetaan huomioon merieläimiin ja ympäristöön kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Muovisia kantokasseja pidetään unionissa direktiivin 94/62/EY mukaisina pakkauksina. Muovisten kantokassien käyttö johtaa roskaamiseen ja resurssien tehottomaan käyttöön. Lisäksi muoviset kantokassit pilaavat ympäristöä ja pahentavat vesistöjen roskaantumisen laajalle levinnyttä ongelmaa, joka uhkaa vesien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja millä tahansa EU:n virallisella kielellä saat kansalaisten tiedusteluihin vastaavasta yksiköstä (Ask EP).

 
 
 
 
EP vastaa

Katso kaikki EP:n vastaukset blogistamme.

 
 
 
Lisätietoja :

Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP) on osa Euroopan parlamentin tutkimuspalvelua (EPRS). Voit pysyä yhteydessä meihin sosiaalisen median foorumeillamme:

 
 
 

Muut palvelut

Alla olevien linkkien kautta pääset muiden yksiköiden sivuille, joilta saat tarkempia tietoja.
 
 
 
 
Hae Euroopan parlamentin jäsen
 
 
Tietoa vetoomusoikeudesta
 
 
Euroopan parlamentti sinun maassasi
 
 
Vierailu Euroopan parlamenttiin
 
 
Harjoittelu Euroopan parlamentissa
 
 
Työmahdollisuudet Euroopan parlamentissa
 
 
Sinun Eurooppasi
 
 
Asiakirjojen saatavuus
 
 
Arkistoasiakirjoihin tutustuminen