Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')


Tréimhsí Oiliúna i bParlaimint na hEorpa

 
 

Tairgeann an Pharlaimint roghanna oiliúna maidir le tréimhsí oiliúna laistigh dá Rúnaíocht chun deiseanna gairmoiliúna agus deiseanna foghlama faoi céard í Parlaimint na hEorpa agus cad a dhéanann sí a sholáthar.

 
 
 
Tréimhsí oiliúna do chéimithe ollscoile – Rogha Ghinearálta nó Rogha Iriseoireachta (Scoláireachtaí Schuman)

Tá tréimhsí oiliúna do chéimithe ollscoile ceaptha chun a chumasú d’oiliúnaithe an t-eolas a fuair siad le linn dóibh a bheith i mbun staidéar a fhorlíonadh agus eolas a fháil ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh agus, go háirithe, ar ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Is iad seo a leanas na tréimhsí oiliúna lena mbaineann:

 • Scoláireachtaí Robert Schuman, rogha ghinearálta
 • Scoláireachtaí Robert Schuman, rogha iriseoireachta

Maidir le hiarratasóirí ar thréimhse oiliúna do chéimithe ollscoile:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de chuid Ballstáit den Aontas Eorpach nó de chuid tíre is iarratasóir, ach sin gan dochar d’fhorálacha mhír 2 d’airteagal 5 de na rialacha Inmheánacha;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn ar dháta tosaithe a dtréimhse oiliúna;
 • ní mór dóibh eolas críochnúil a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh;
 • ní ceadmhach aon tréimhse oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tráth is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Ní mór d’iarratasóirí ar scoláireachtaí Robert Schuman, rogha iriseoireachta, a thaispeáint go bhfuil taithí ghairmiúil acu agus fianaise a thabhairt air sin i bhfoirm saothar atá foilsithe nó i bhfoirm comhaltais i gcumann iriseoirí i mBallstát den Aontas Eorpach nó i bhfoirm cáilíochta san iriseoireacht atá aitheanta i mBallstáit an Aontais Eorpaigh nó i dtíortha is iarratasóirí.

Déantar na tréimhsí oiliúna sin a dhámhadh i leith tréimhse a mhaireann cúig mhí, ar tréimhse í nach féidir a leathnú.

Dátaí na dtréimhsí oiliúna agus na tréimhsí ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh:

 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Lúnasa – 15 Deireadh Fómhair (meán oíche)
  An tréimhse oiliúna: 1 Márta – 31 Iúil
 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Márta – 15 Bealtaine (meán oíche)
  An tréimhse oiliúna: 1 Deireadh Fómhair – 28/29 Feabhra (meán oíche)

Chun iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna, ní mór duit na coinníollacha a chomhlíonadh agus an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú.

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh le nach ndéanfar an córas a ró-ualú mar gheall ar líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Gach bliain, déanann 25 000 duine iarracht ar thréimhse oiliúna a fháil sa Pharlaimint. Ní roghnaítear ach 600 díobh.

Nuair atá iarratas á dhéanamh ar líne, bíonn 30 nóiméad ar a mhéad agat chun gach leathanach ar leith den fhoirm iarratais a chomhlánú. Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Molaimid duit, dá bhrí sin, ‘na rialacha Inmheánacha lena rialaítear tréimhsí oiliúna agus cuairteanna staidéir i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa’ agus na Ceisteanna a Chuirtear go Minic a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Chun iarratas a dhéanamh chuig na hArd-Stiúrthóireachtaí sin is fearr a oireann do do phróifíl féin, is féidir leat tuairisc fúthu a léamh tríd an gcnaipe faisnéise a bhrú ar an leathanach deiridh den fhoirm iarratais nó is féidir dul chuig láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa.

Ní féidir an t-iarratas a athrú ar líne agus déantar é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Tar éis d’iarratas a chomhlánú, déan deimhin de go bhfuil sé ceart agus iomlán sula seolfaidh tú ar aghaidh é.

Ní fhéadfaidh tú ach iarratas amháin a dhéanamh i gcás ceann ar leith de na roghanna i leith tréimhse oiliúna. I gcás ina ndéantar níos mó ná iarratas amháin i gcás ceann ar leith de na roghanna ní choimeádfar ach an t-iarratas is déanaí.

NB: Diúltófar go huathoibríoch d’aon iarratais neamhiomlána.

Nuair atá d’iarratas ar líne daingnithe/seolta ar aghaidh agat, gheobhaidh tú, go huathoibríoch, teachtaireacht dhaingnithe a chuirfear chuig do sheoladh ríomhphoist. Beidh uimhir dhaingnithe ann sa teachtaireacht sin agus is ceart duit an uimhir sin a lua i ngach comhfhreagras ina dhiaidh sin maidir leis an tréimhse oiliúna agus beidh achoimre ar d’iarratas i bhformáid pdf le fáil sa teachtaireacht sin freisin agus iarrfar leagan páipéir de sin má thairgimid tréimhse oiliúna duit.

 
 
Socrúcháin oiliúna

Déanann Parlaimint na hEorpa deis chun dul i mbun socrúchán oiliúna a thairiscint do dhaoine óga a bhfuil deimhniú faighte acu tar éis an mheánscoil a fhágáil (agus é faighte roimh an dáta deiridh chun glacadh le hiarratais) ar deimhniú e a fhreagraíonn don leibhéal is gá i gcomhair iontrála chuig Ollscoil nó do dhaoine óga a bhfuil cúrsa níos airde ná sin nó cúrsa teicniúil go leibhéal coibhéiseach críochnaithe acu. Tugtar tús áite do dhaoine óga nach mór dóibh socrúchán oiliúna a chur i gcrích mar chuid dá gcúrsa staidéir, ar choinníoll go bhfuil aois 18 mbliana sroichte acu faoin gcéad lá den socrúchán.

Déantar socrúcháin oiliúna a dhámhadh i leith tréimhsí a mhaireann idir mí amháin agus ceithre mhí, ach d’fhéadfadh sé go mbeidh eisceachtaí ann ina leith sin.

(1) Socrúcháin oiliúna neamhéigeantacha

Dátaí tosaithe agus dátaí deiridh chun glacadh le hiarratais i gcás socrúchán oiliúna neamhéigeantach:

 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 1 Lúnasa – 1 Deireadh Fómhair
  Tús an tsocrúcháin (4 mhí ar a mhéad): 1 Eanáir
 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 1 Nollaig – 1 Feabhra
  Tús an tsocrúcháin (4 mhí ar a mhéad): 1 Bealtaine
 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 1 Aibreán – 1 Meitheamh
  Tús an tsocrúcháin (4 mhí ar a mhéad): 1 Meán Fómhair

(2) Socrúcháin oiliúna éigeantacha

Is féidir leis an bParlaimint glacadh le hiarratasóirí a chomhlíonann na coinníollacha ginearálta maidir le hinghlacthacht agus ar ina leith atá socrúchán oiliúna ina cheanglas éigeantach:

 • mar chuid de chúrsa staidéir in ollscoil nó i bhforas oideachais den tsamhail chéanna ó thaobh caighdeáin de,
 • i ndáil le gairmoiliúint ardleibhéil arna heagrú ag comhlacht neamhbhrabúis (go háirithe, institiúidí nó comhlachtaí poiblí ),
 • mar réamhriachtanas chun rochtain a fháil ar ghairm,

ach sin faoi réir doiciméid tacaíochta ón gcomhlacht a thugann rochtain ar an ngairm atá i dtrácht a thíolacadh.

Dátaí tosaithe agus dátaí deiridh chun glacadh le hiarratais i gcás socrúchán oiliúna éigeantach:

 • An dáta deiridh chun glacadh le hiarratais: 1 Deireadh Fómhair
  Tús an tsocrúcháin: Idir 1 Eanáir agus 30 Aibreán
 • An dáta deiridh chun glacadh le hiarratais: 1 Feabhra
  Tús an tsocrúcháin: Idir 1 Bealtaine agus 31 Lúnasa
 • An dáta deiridh chun glacadh le hiarratais: 1 Meitheamh
  Tús an tsocrúcháin: Idir 1 Meán Fómhair agus 31 Nollaig

Chun iarratas a dhéanamh ar shocrúchán oiliúna, ní mór duit na coinníollacha maidir le hinghlacthacht a chomhlíonadh agus ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú.

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar gur dóigh go ndéanfar an córas a ró-ualú i gcás líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Molaimid duit, dá bhrí sin, na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna agus cuairteanna staidéir i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa agus na Ceisteanna a Chuirtear go Minic a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Chun cabhrú linn d’iarratas a chur chuig na hArd-Stiúrthóireachtaí (DG-anna) is fearr a oireann do do phróifíl, is féidir leat tuairisc faoi na DG-anna go léir a léamh tríd an gcnaipe faisnéise i a bhrú ar an leathanach deiridh den fhoirm iarratais nó is féidir dul chuig láithreán gréasáin rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa.

Ní féidir an t-iarratas a athrú ar líne agus déantar í é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Nuair atá d’fhoirm iarratais comhlánaithe agat ar líne, cinntigh go bhfuil sé i gceart slua gcliceálfaidh tú ar 'seol'.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndiúltófar go huathoibríoch d’aon iarratais neamhiomlána.

Nuair atá d’iarratas ar líne daingnithe/seolta ar aghaidh agat, gheobhaidh tú, go huathoibríoch, teachtaireacht dhaingnithe a chuirfear chuig do sheoladh ríomhphoist. Beidh uimhir dhaingnithe ann sa teachtaireacht sin agus is ceart duit an uimhir sin a lua i ngach comhfhreagras ina dhiaidh sin maidir leis an socrúchán oiliúna agus, chomh maith leis sin, beidh ceangaltán ann a chumasóidh duit rochtain a fháil ar achoimre ar d’iarratas i bhformáid pdf agus iarrfar leagan páipéir de sin má thairgimid socrúchán duit.

 
 
Clár tréimhsí oiliúna do dhaoine faoi mhíchumas

Déanann Parlaimint na hEorpa comhionannas deiseanna a chur chun cinn agus tugann sí spreagadh d'fhir agus do mhná faoi mhíchumas i leith iarratas a dhéanamh ar a cuid clár tréimhsí oiliúna.

Mar bheart dearfach arb é is aidhm dó ná lánpháirtiú daoine faoi mhíchumas isteach san ionad oibre a éascú, tá tréimhsí oiliúna lena ngabhann íocaíocht á dtairiscint do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá na tréimhsí oiliúna sin á gcur ar fáil do chéimithe de chuid ollscoileanna nó foras den tsamhail chéanna agus do dhaoine a bhfuil a gcuid cáilíochtaí faoi bhun leibhéil ollscoile. (Dá bhrí sin, níl feidhm, maidir leis an gclár seo, ag Airteagal 22 de na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna agus Cuairteanna Staidéir i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa, ar Airteagal é a bhaineann leis na cáilíochtaí acadúla nach mór a bheith ag duine le go mbeidh sé/sí inghlactha i gcomhair tréimhse oiliúna.)

Is é is príomhchuspóir don chlár seo ná taithí oibre atá fóinteach agus luachmhar a thairiscint do líon áirithe daoine faoi mhíchumas agus deis a thabhairt dóibh eolas a fháil ar ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Déantar na tréimhsí oiliúna sin a dhámhadh i leith tréimhse a mhaireann cúig mhí, ar tréimhse í nach féidir a leathnú. Tabhair do d’aire, le do thoil, nach dtugann tréimhsí oiliúna aon cheart chun fostaíocht a fháil ina dhiaidh sin i bParlaimint na hEorpa: Déantar oifigigh a earcú ar bhonn comórtas arna n-eagrú ag EPSO; déantar foireann chonartha a fhostú ar bhonn iarrataí ar léiriú spéise arna bhfoilsiú ag EPSO.

Dátaí tosaithe agus tréimhsí ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh.

 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Lúnasa – 15 Deireadh Fómhair (meán oíche)
  Tús na tréimhse oiliúna: 1 Márta
 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Márta – 15 Bealtaine (meán oíche)
  Tús na tréimhse oiliúna: 1 Deireadh Fómhair

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh le nach ndéanfar an córas a ró-ualú mar gheall ar líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Maidir le hiarratasóirí ar an gclár seo:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den AE nó de thír is iarratasóir;
 • ní mór dóibh a bheith os cionn 18 mbliana d’aois ar dháta tosaithe na tréimhse oiliúna;
 • ní mór dóibh eolas críochnúil a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an AE;
 • ní ceadmhach aon tréimhse oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tráth is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh;
 • ní mór dóibh a bheith in ann a dheimhniú go bhfuil siad faoi mhíchumas/mhíchumais (ar mhodh deimhnithe liachta nó deimhnithe/cárta míchumais arna eisiúint ag údarás náisiúnta).

Má tá tú i measc na n-iarrthóirí réamhroghnaithe, arna roghnú ag an Ard-Stiúrthóireacht lena mbaineann, iarrfar ort na doiciméid seo a leanas a sholáthar:

 • doiciméad lena ndeimhnítear an míchumas/na míchumais atá ort, ar doiciméad é dá dtugtar aitheantas i mBallstát den Aontas Eorpach nó i dtír is iarratasóir
 • foirm cóiríochta réasúnaí arna comhlánú go cuí
  Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéanfar gach iarracht chun freastal ar do chuid riachtanas, a mhéid is féidir linn agus de réir réasúin (agus is é an coiste atá freagrach as cóiríocht réasúnach a dhéanfaidh an cinneadh ina leith sin). Ní hionann comhlánú na foirme seo agus ráthaíocht go ndéanfar na bearta ar fad a iarrfar.
 • An fáthmheas atá faighte agat agus achoimre ar do stair liachta, agus an dá ní sin aistrithe go Béarla nó go Fraincis, agus iad i gclúdach séalaithe a bhfuil ‘faoi rún’ marcáilte air.
 • cóip de do phas nó de do chárta aitheantais;
 • cóip den deimhniú staidéir is déanaí dá bhfuil agat, nó cóip de dhioplóma(í) ollscoile, más infheidhme;
 • foirm iarratais arna síniú go cuí

Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéileálfar ar mhodh rúnda ar fad le haon fhaisnéis a sholáthróidh tú faoi do mhíchumas agus nach n-úsáidfidh aon duine í seachas daoine d’fhoireann Pharlaimint na hEorpa atá freagrach as anailís a dhéanamh ar chóiríocht ionchasach réasúnach d’fhonn oiriúnuithe sonracha a dhéanamh san ionad oibre agus d’fhonn cuardach a dhéanfaidh tú ar thithíocht inrochtana, iompar inrochtana agus ar chúnamh maidir le hinrochtaineacht a éascú.

Má roghnaítear thú, iarrfar na doiciméid seo a leanas:

 • an comhaontú maidir leis an tréimhse oiliúna;
 • an gealltanas rúndachta a bheidh sínithe agat.

Má tá spéis agat dul i mbun tréimhse oiliúna faoin rogha seo, léigh an tuairisc ar an gclár Tréimhsí Oiliúna do dhaoine faoi mhíchumas, na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna agus Cuairteanna Staidéir i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa, agus an fhaisnéis phraiticiúil a bhaineann leis an mBruiséil agus Le Lucsamburg.

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur sa Bhruiséil agus i Lucsamburg go formhór a bhíonn socrúcháin oiliúna ar fáil.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha maidir le hinghlacthacht, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne le do thoil. Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais ar líne neamhghníomhach ar feadh 90 nóiméad. Déantar an t-iarratas a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin agus ní féidir é a athrú ina dhiaidh sin. Tar éis d’iarratas a chomhlánú, déan deimhin de go bhfuil sé iomlán sula seolfaidh tú ar aghaidh é.

Nuair atá d’iarratas ar líne daingnithe/seolta ar aghaidh agat, gheobhaidh tú, go huathoibríoch, teachtaireacht dhaingnithe a chuirfear chuig do sheoladh ríomhphoist. Beidh uimhir dhaingnithe ann sa teachtaireacht sin agus is ceart duit an uimhir sin a lua i ngach comhfhreagras ina dhiaidh sin maidir leis an tréimhse oiliúna agus beidh nasc le hachoimre ar d’iarratas i bhformáid pdf le fáil sa teachtaireacht sin freisin agus iarrfar leagan páipéir de sin má thairgimid tréimhse oiliúna duit.

I gcás nach bhfuil tú in ann an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú , déan teagmháil le hOifig na dTréimhsí Oiliúna (stages@europarl.europa.eu) le ríomhphost, le do thoil, chun foirm iarratais i bhformáid Word a fháil.

 
 
Tréimhsí oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile

Ní thugtar na tréimhsí oiliúna seo ach amháin do chéimithe ollscoileanna nó institiúidí den tsamhail chéanna. Is é is cuspóir dóibh ná a chumasú d’oiliúnaithe an t-eolas a fuair siad le linn dóibh a bheith i mbun staidéar a fhorlíonadh agus eolas a fháil ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh agus, go háirithe, ar ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Maidir le hiarratasóirí ar thréimhse oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír is iarrthóir;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn ar dháta tosaithe na tréimhse oiliúna;
 • ní mór dóibh céim ollscoile a bheith faighte acu tar éis cúrsa staidéir a mhair trí bliana ar a laghad, agus an chéim sin a bheith faighte acu roimh an dáta deiridh chun iarratais a thíolacadh;
 • ní mór dóibh eolas iomlán a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas críochnúil a bheith acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais Eorpaigh;
 • ní ceadmhach aon tréimhse oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tráth is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Déantar tréimhsí oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile a dhámhadh i leith tréimhse a mhaireann trí mhí. I gcásanna eisceachtúla, féadfar iad a fhadú go ceann tréimhse trí mhí ar a mhéad.

Tréimhsí oiliúna agus na dátaí deiridh comhfhreagracha chun iarratas a dhéanamh:

 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Eanáir
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meitheamh – 15 Lúnasa (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Aibreán
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meán Fómhair – 15 Samhain (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Iúil
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Nollaig – 15 Feabhra (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Deireadh Fómhair
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Márta - 15 Bealtaine (meán oíche)

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar gur dóigh go ndéanfar an córas a ró-ualú i gcás líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Déantar oiliúnaithe aistriúcháin a shannadh chuig Lucsamburg.

Mar léiriú, b’ionann an scoláireacht agus EUR 1 223,26 sa mhí sa bhliain 2015.

Má tá spéis agat i dtréimhse oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile, léigh na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin.

Tabhair do d’aire le do thoil na coinníollacha maidir le hinghlacthacht.Má réamhroghnaítear thú, iarrfar na nithe seo a leanas mar dhoiciméid tacaíochta:

 • an fhoirm iarratais, agus í comhlánaithe agus sínithe go cuí,
 • cóip de do phas nó de do chárta aitheantais,
 • cóipeanna de do chuid dioplómaí agus deimhnithe,
 • cóip de do chuid torthaí ollscoile, má tá siad agat.

Ní ceart na doiciméid tacaíochta a sheoladh ar aghaidh ag an gcéim seo. Ní iarrfar ort iad a sholáthar ach amháin má éiríonn leat sa chéim réamhroghnúcháin.

Má réamhroghnaítear thú i gcomhair tréimhse oiliúna, ní mheasfar iarratas bailí a bheith déanta agat ach amháin i gcás ina soláthróidh tú an tsraith iomlán doiciméad atá liostaithe thuas.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha maidir le hinghlacthacht, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne le do thoil.

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Dá bhrí sin, molaimid duit na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Tar éis an t-iarratas a sheoladh, ní féidir é a athrú ar líne agus déantar é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Tá foirm shamplach ar fáil (féach an nasc thíos) chun cabhrú leat d’iarratas a ullmhú sula seolfaidh tú ar aghaidh é ar líne.

NB: Tugtar uimhir duit nuair a dhéanann tú d’iarratas ar líne a bhailíochtú agus is ceart duit cóip den uimhir sin a choimeád.

 
 
Socrúcháin oiliúna aistriúcháin

Déanann Parlaimint na hEorpa deis chun dul i mbun socrúchán oiliúna aistriúcháin a thairiscint d’iarratasóirí ag a bhfuil deimhniú faighte acu tar éis an mheánscoil a fhágáil acu, agus é faighte roimh an dáta deiridh chun glacadh le hiarratais, ar deimhniú e a fhreagraíonn don leibhéal is gá i gcomhair iontrála chuig ollscoil nó d’iarratasóirí a bhfuil cúrsa níos airde ná sin nó cúrsa teicniúil staidéir go leibhéal coibhéiseach críochnaithe acu. Tá na socrúcháin seo ceaptha go háirithe d’iarratasóirí nach mór dóibh socrúchán oiliúna a chur i gcrích mar chuid dá gcúrsa staidéir, ar choinníoll go bhfuil aois 18 mbliana sroichte acu faoin gcéad lá den socrúchán oiliúna.

Maidir le hiarratasóirí ar shocrúchán oiliúna aistriúcháin:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír is iarrthóir;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn ar dháta tosaithe na tréimhse oiliúna
 • ní mór dóibh eolas iomlán a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas críochnúil a bheith acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais Eorpaigh
 • ní ceadmhach aon tréimhse oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tráth is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Déantar socrúcháin oiliúna aistriúcháin a dhámhadh i leith tréimhse idir aon mhí amháin agus trí mhí. I gcásanna eisceachtúla, féadfar iad a fhadú go ceann tréimhse trí mhí ar a mhéad.

Tréimhsí socrúcháin oiliúna agus na dátaí deiridh comhfhreagracha chun iarratas a dhéanamh:

 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Eanáir
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meitheamh – 15 Lúnasa (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Aibreán
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meán Fómhair – 15 Samhain (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Iúil
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Nollaig – 15 Feabhra (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Deireadh Fómhair
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Márta - 15 Bealtaine (meán oíche)

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar gur dóigh go ndéanfar an córas a ró-ualú i gcás líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Is i Lucsamburg a bhíonn socrúcháin oiliúna aistriúcháin.

Gheobhaidh oiliúnaithe atá i mbun socrúcháin oiliúna aistriúcháin liúntas míosúil.

Mar léiriú, is ionann an liúntas agus EUR 300 sa mhí sa bhliain 2015

Má tá spéis agat i socrúchán oiliúna aistriúcháin, léigh na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin.

Tabhair do d’aire le do thoil na coinníollacha maidir le hinghlacthacht. Má réamhroghnaítear thú, iarrfar na nithe seo a leanas mar dhoiciméid tacaíochta:

 • an fhoirm iarratais, agus í comhlánaithe agus sínithe go cuí,
 • cóip de do phas nó de do chárta aitheantais,
 • cóipeanna de do chuid dioplómaí agus deimhnithe,
 • agus cóip de do chuid torthaí ollscoile, má tá siad agat.

Ní ceart na doiciméid tacaíochta a sheoladh ar aghaidh ag an gcéim seo. Ní iarrfar ort iad a sholáthar ach amháin má éiríonn leat sa chéim réamhroghnúcháin.

Má réamhroghnaítear thú i gcomhair socrúcháin oiliúna, ní mheasfar iarratas bailí a bheith déanta agat ach amháin i gcás ina soláthróidh tú an tsraith iomlán doiciméad atá liostaithe thuas.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha maidir le hinghlacthacht, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne le do thoil.

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Dá bhrí sin, molaimid duit na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Tar éis an t-iarratas a sheoladh, ní féidir é a athrú ar líne agus déantar é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Tá foirm shamplach ar fáil (féach an nasc thíos) chun cabhrú leat d’iarratas a ullmhú sula seolfaidh tú ar aghaidh é ar líne.

NB: Tugtar uimhir duit nuair a dhéanann tú d’iarratas ar líne a bhailíochtú agus is ceart duit cóip den uimhir sin a choimeád.

 
 
Ateangairí comhdhála

Ní sholáthraíonn Ardstiúrthóireacht na hAteangaireachta agus na gComhdhálacha de chuid Pharlaimint na hEorpa bunoiliúint do theangeolaithe ar mian leo speisialtóireacht a shaothrú in ateangaireacht chomhdhála ós rud é, faoi phrionsabal na coimhdeachta, go bhfuil an fhreagracht as sin ar údaráis náisiúnta na mBallstát.

Má tá cáilíocht agat cheana féin in ateangaireacht chomhdhála agus má tá an cumasc teangacha atá agat ábhartha don institiúid, ansin is ceart duit breithniú a dhéanamh maidir le hiarratas a dhéanamh ar thástáil chreidiúnaithe nó ar chomórtas oscailte (féach Interpreting for Europe).

Deiseanna eile

Más spéis leat teacht chun bheith i d’ateangaire comhdhála ach nach bhfuil tú cáilithe fós, tairgeann roinnt ollscoileanna san Eoraip cúrsaí as a leanann cáilíocht san aistriúchán agus san ateangaireacht.

Agus má tá céim agat cheana féin in aon ábhar, ach gur mhaith leat oiliúint a fháil chun teacht chun bheith i d’ateangaire comhdhála, d’fhéadfadh spéis a bheith agat sa Mháistreacht Eorpach seo «European Masters» atá á tairiscint i roinnt institiúidí ardoideachais.

 
 
 
 

Sonraí pearsanta a chosaint

Tugtar tuairisc sna bileoga anseo thíos ar an gcaoi a ndéileáiltear le do chuid sonraí pearsanta.

 
 
Teagmháil
 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an oifig chuí i gcás an chineáil ar leith tréimhse oiliúna a bhfuil spéis agat ann, ach sin a dhéanamh tar éis na rialacha ábhartha a léamh:
I gcás na rogha ginearálta/iriseoireachta, socrúcháin oiliúna:
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
I gcás tréimhsí oiliúna aistriúcháin
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG