Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')


Tréimhsí Oiliúna i bParlaimint na hEorpa

 
 

Tairgeann an Pharlaimint roghanna oiliúna maidir le tréimhsí oiliúna laistigh dá Rúnaíocht chun deiseanna gairmoiliúna agus deiseanna foghlama faoi céard í Parlaimint na hEorpa agus cad a dhéanann sí a sholáthar.

 
 
 
Stages pour diplômés universitaires (dits stages Robert Schuman)

Les stages pour diplômés universitaires ont pour objet de permettre aux diplômés universitaires de compléter les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leurs études et de se familiariser avec l'activité de l'Union européenne et, en particulier, du Parlement européen.

Ces stages sont:

 • option générale, ouvert à tout candidat répondant aux critères.
 • option journalisme: les candidats doivent avoir une expérience professionnelle justifiée soit par des publications, soit par l'inscription à une association de journalistes d'un État membre de l'Union européenne, soit par l'acquisition d'une formation de journaliste reconnue dans les États membres de l'Union ou dans les États candidats à l'adhésion à l'Union.
 • option "Prix Sakharov": ce programme a pour objectif d'approfondir la connaissance de l'action du Parlement européen en faveur des droits de l'homme, ainsi que des normes internationales en la matière. Il s'adresse à des candidats ayant un intérêt marqué pour les questions de droits de l'homme.

Tout candidat à un stage pour diplômés universitaires doit :

 • avoir la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, sous réserve de l'article 5, paragraphe 2, des règles internes;
 • avoir atteint l’âge de 18 ans à la date de début du stage;
 • avoir une connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union européenne;
 • ne pas avoir bénéficié d'un stage ou d'un engagement salarié de plus de quatre semaines consécutives à la charge du budget de l'Union européenne.

La durée de ces stages est de cinq mois et cette période ne peut être prolongée.

Dates de stage et dates limites de réception des actes de candidature:

 • Période d'inscription: du 15 août au 15 octobre minuit
  Période de stage: du 1er mars au 31 juillet
 • Période d'inscription: du 15 mars au 15 mai minuit
  Période de stage: du 1er octobre au 28/29 février

25.000 personnes par an tentent leur chance de se voir offrir un stage au Parlement. Seulement 600 d’entre elles seront sélectionnées.

Pour vous porter candidat à un stage, vous devez satisfaire aux conditions et compléter l'acte de candidature en ligne.


Avant de vous porter candidat

 • Nous vous recommandons de lire attentivement les règles internes relatives aux stages et visites d'études au Secrétariat général du Parlement européen et les Questions fréquemment posées avant de remplir l'acte de candidature.
 • Vous disposez au maximum de 30 minutes pour remplir chaque page du formulaire. Veuillez noter que si vous laissez inactif votre acte de candidature pendant 30 minutes, les données saisies seront perdues.
 • Nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier jour de ces délais pour introduire votre candidature afin d'éviter la saturation du système, compte tenu du nombre important de candidatures.
 • Les candidats présentant un handicap doivent porter une attention particulière aux dispositions qui les concernent dans le formulaire de candidature.
 • Afin de postuler auprès des directions générales qui correspondent le mieux à votre profil, il vous est loisible de lire leur description en cliquant sur le bouton figurant sur la dernière page de l'acte de candidature, ou en vous rendant sur le site web du Secrétariat général du Parlement européen.
 • L'inscription n'est pas modifiable en ligne. Elle est clôturée et transmise en une seule étape. Après avoir rempli votre acte de candidature, vérifiez qu'il est correct et complet avant de l'envoyer.
 • Vous ne pouvez envoyer qu'une seule candidature pour une seule option de stage. En cas de candidatures multiples pour une même option, nous ne conserverons que la plus récente.
 • Les demandes incomplètes seront automatiquement rejetées.
 • Une fois que vous aurez confirmé et envoyé votre formulaire en ligne, vous recevrez automatiquement un accusé de réception par courrier électronique. Ce message comporte un numéro de confirmation à rappeler dans toute correspondance ultérieure relative à votre stage, ainsi que le récapitulatif de votre candidature au format pdf, dont une version papier vous sera demandée si un stage vous est proposé.
 
 
Socrúcháin oiliúna

Déanann Parlaimint na hEorpa deis chun dul i mbun socrúchán oiliúna a thairiscint do dhaoine óga a bhfuil deimhniú faighte acu tar éis an mheánscoil a fhágáil (agus é faighte roimh an dáta deiridh chun glacadh le hiarratais) ar deimhniú e a fhreagraíonn don leibhéal is gá i gcomhair iontrála chuig Ollscoil nó do dhaoine óga a bhfuil cúrsa níos airde ná sin nó cúrsa teicniúil go leibhéal coibhéiseach críochnaithe acu. Tugtar tús áite do dhaoine óga nach mór dóibh socrúchán oiliúna a chur i gcrích mar chuid dá gcúrsa staidéir, ar choinníoll go bhfuil aois 18 mbliana sroichte acu faoin gcéad lá den socrúchán.

Déantar socrúcháin oiliúna a dhámhadh i leith tréimhsí a mhaireann idir mí amháin agus ceithre mhí, ach d’fhéadfadh sé go mbeidh eisceachtaí ann ina leith sin.

(1) Socrúcháin oiliúna neamhéigeantacha

Dátaí tosaithe agus dátaí deiridh chun glacadh le hiarratais i gcás socrúchán oiliúna neamhéigeantach:

 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 1 Lúnasa – 1 Deireadh Fómhair
  Tús an tsocrúcháin (4 mhí ar a mhéad): 1 Eanáir
 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 1 Nollaig – 1 Feabhra
  Tús an tsocrúcháin (4 mhí ar a mhéad): 1 Bealtaine
 • An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 1 Aibreán – 1 Meitheamh
  Tús an tsocrúcháin (4 mhí ar a mhéad): 1 Meán Fómhair

(2) Socrúcháin oiliúna éigeantacha

Is féidir leis an bParlaimint glacadh le hiarratasóirí a chomhlíonann na coinníollacha ginearálta maidir le hinghlacthacht agus ar ina leith atá socrúchán oiliúna ina cheanglas éigeantach:

 • mar chuid de chúrsa staidéir in ollscoil nó i bhforas oideachais den tsamhail chéanna ó thaobh caighdeáin de,
 • i ndáil le gairmoiliúint ardleibhéil arna heagrú ag comhlacht neamhbhrabúis (go háirithe, institiúidí nó comhlachtaí poiblí ),
 • mar réamhriachtanas chun rochtain a fháil ar ghairm,

ach sin faoi réir doiciméid tacaíochta ón gcomhlacht a thugann rochtain ar an ngairm atá i dtrácht a thíolacadh.

Dátaí tosaithe agus dátaí deiridh chun glacadh le hiarratais i gcás socrúchán oiliúna éigeantach:

 • An dáta deiridh chun glacadh le hiarratais: 1 Deireadh Fómhair
  Tús an tsocrúcháin: Idir 1 Eanáir agus 30 Aibreán
 • An dáta deiridh chun glacadh le hiarratais: 1 Feabhra
  Tús an tsocrúcháin: Idir 1 Bealtaine agus 31 Lúnasa
 • An dáta deiridh chun glacadh le hiarratais: 1 Meitheamh
  Tús an tsocrúcháin: Idir 1 Meán Fómhair agus 31 Nollaig

Chun iarratas a dhéanamh ar shocrúchán oiliúna, ní mór duit na coinníollacha maidir le hinghlacthacht a chomhlíonadh agus ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú.

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar gur dóigh go ndéanfar an córas a ró-ualú i gcás líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Molaimid duit, dá bhrí sin, na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna agus cuairteanna staidéir i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa agus na Ceisteanna a Chuirtear go Minic a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Chun cabhrú linn d’iarratas a chur chuig na hArd-Stiúrthóireachtaí (DG-anna) is fearr a oireann do do phróifíl, is féidir leat tuairisc faoi na DG-anna go léir a léamh tríd an gcnaipe faisnéise i a bhrú ar an leathanach deiridh den fhoirm iarratais nó is féidir dul chuig láithreán gréasáin rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa.

Ní féidir an t-iarratas a athrú ar líne agus déantar í é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Nuair atá d’fhoirm iarratais comhlánaithe agat ar líne, cinntigh go bhfuil sé i gceart slua gcliceálfaidh tú ar 'seol'.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndiúltófar go huathoibríoch d’aon iarratais neamhiomlána.

Nuair atá d’iarratas ar líne daingnithe/seolta ar aghaidh agat, gheobhaidh tú, go huathoibríoch, teachtaireacht dhaingnithe a chuirfear chuig do sheoladh ríomhphoist. Beidh uimhir dhaingnithe ann sa teachtaireacht sin agus is ceart duit an uimhir sin a lua i ngach comhfhreagras ina dhiaidh sin maidir leis an socrúchán oiliúna agus, chomh maith leis sin, beidh ceangaltán ann a chumasóidh duit rochtain a fháil ar achoimre ar d’iarratas i bhformáid pdf agus iarrfar leagan páipéir de sin má thairgimid socrúchán duit.

 
 
Tréimhsí oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile

Ní thugtar na tréimhsí oiliúna seo ach amháin do chéimithe ollscoileanna nó institiúidí den tsamhail chéanna. Is é is cuspóir dóibh ná a chumasú d’oiliúnaithe an t-eolas a fuair siad le linn dóibh a bheith i mbun staidéar a fhorlíonadh agus eolas a fháil ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh agus, go háirithe, ar ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Maidir le hiarratasóirí ar thréimhse oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír is iarrthóir;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn ar dháta tosaithe na tréimhse oiliúna;
 • ní mór dóibh céim ollscoile a bheith faighte acu tar éis cúrsa staidéir a mhair trí bliana ar a laghad, agus an chéim sin a bheith faighte acu roimh an dáta deiridh chun iarratais a thíolacadh;
 • ní mór dóibh eolas iomlán a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas críochnúil a bheith acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais Eorpaigh;
 • ní ceadmhach aon tréimhse oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tráth is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Déantar tréimhsí oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile a dhámhadh i leith tréimhse a mhaireann trí mhí. I gcásanna eisceachtúla, féadfar iad a fhadú go ceann tréimhse trí mhí ar a mhéad.

Tréimhsí oiliúna agus na dátaí deiridh comhfhreagracha chun iarratas a dhéanamh:

 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Eanáir
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meitheamh – 15 Lúnasa (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Aibreán
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meán Fómhair – 15 Samhain (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Iúil
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Nollaig – 15 Feabhra (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Deireadh Fómhair
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Márta - 15 Bealtaine (meán oíche)

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar gur dóigh go ndéanfar an córas a ró-ualú i gcás líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Déantar oiliúnaithe aistriúcháin a shannadh chuig Lucsamburg.

Mar léiriú, b’ionann an scoláireacht agus EUR 1 223,26 sa mhí sa bhliain 2015.

Má tá spéis agat i dtréimhse oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile, léigh na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin.

Tabhair do d’aire le do thoil na coinníollacha maidir le hinghlacthacht.Má réamhroghnaítear thú, iarrfar na nithe seo a leanas mar dhoiciméid tacaíochta:

 • an fhoirm iarratais, agus í comhlánaithe agus sínithe go cuí,
 • cóip de do phas nó de do chárta aitheantais,
 • cóipeanna de do chuid dioplómaí agus deimhnithe,
 • cóip de do chuid torthaí ollscoile, má tá siad agat.

Ní ceart na doiciméid tacaíochta a sheoladh ar aghaidh ag an gcéim seo. Ní iarrfar ort iad a sholáthar ach amháin má éiríonn leat sa chéim réamhroghnúcháin.

Má réamhroghnaítear thú i gcomhair tréimhse oiliúna, ní mheasfar iarratas bailí a bheith déanta agat ach amháin i gcás ina soláthróidh tú an tsraith iomlán doiciméad atá liostaithe thuas.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha maidir le hinghlacthacht, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne le do thoil.

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Dá bhrí sin, molaimid duit na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Tar éis an t-iarratas a sheoladh, ní féidir é a athrú ar líne agus déantar é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Tá foirm shamplach ar fáil (féach an nasc thíos) chun cabhrú leat d’iarratas a ullmhú sula seolfaidh tú ar aghaidh é ar líne.

NB: Tugtar uimhir duit nuair a dhéanann tú d’iarratas ar líne a bhailíochtú agus is ceart duit cóip den uimhir sin a choimeád.

 
 
Socrúcháin oiliúna aistriúcháin

Déanann Parlaimint na hEorpa deis chun dul i mbun socrúchán oiliúna aistriúcháin a thairiscint d’iarratasóirí ag a bhfuil deimhniú faighte acu tar éis an mheánscoil a fhágáil acu, agus é faighte roimh an dáta deiridh chun glacadh le hiarratais, ar deimhniú e a fhreagraíonn don leibhéal is gá i gcomhair iontrála chuig ollscoil nó d’iarratasóirí a bhfuil cúrsa níos airde ná sin nó cúrsa teicniúil staidéir go leibhéal coibhéiseach críochnaithe acu. Tá na socrúcháin seo ceaptha go háirithe d’iarratasóirí nach mór dóibh socrúchán oiliúna a chur i gcrích mar chuid dá gcúrsa staidéir, ar choinníoll go bhfuil aois 18 mbliana sroichte acu faoin gcéad lá den socrúchán oiliúna.

Maidir le hiarratasóirí ar shocrúchán oiliúna aistriúcháin:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír is iarrthóir;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn ar dháta tosaithe na tréimhse oiliúna
 • ní mór dóibh eolas iomlán a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas críochnúil a bheith acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais Eorpaigh
 • ní ceadmhach aon tréimhse oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tráth is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Déantar socrúcháin oiliúna aistriúcháin a dhámhadh i leith tréimhse idir aon mhí amháin agus trí mhí. I gcásanna eisceachtúla, féadfar iad a fhadú go ceann tréimhse trí mhí ar a mhéad.

Tréimhsí socrúcháin oiliúna agus na dátaí deiridh comhfhreagracha chun iarratas a dhéanamh:

 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Eanáir
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meitheamh – 15 Lúnasa (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Aibreán
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meán Fómhair – 15 Samhain (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Iúil
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Nollaig – 15 Feabhra (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Deireadh Fómhair
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Márta - 15 Bealtaine (meán oíche)

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar gur dóigh go ndéanfar an córas a ró-ualú i gcás líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Is i Lucsamburg a bhíonn socrúcháin oiliúna aistriúcháin.

Gheobhaidh oiliúnaithe atá i mbun socrúcháin oiliúna aistriúcháin liúntas míosúil.

Mar léiriú, is ionann an liúntas agus EUR 300 sa mhí sa bhliain 2015

Má tá spéis agat i socrúchán oiliúna aistriúcháin, léigh na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin.

Tabhair do d’aire le do thoil na coinníollacha maidir le hinghlacthacht. Má réamhroghnaítear thú, iarrfar na nithe seo a leanas mar dhoiciméid tacaíochta:

 • an fhoirm iarratais, agus í comhlánaithe agus sínithe go cuí,
 • cóip de do phas nó de do chárta aitheantais,
 • cóipeanna de do chuid dioplómaí agus deimhnithe,
 • agus cóip de do chuid torthaí ollscoile, má tá siad agat.

Ní ceart na doiciméid tacaíochta a sheoladh ar aghaidh ag an gcéim seo. Ní iarrfar ort iad a sholáthar ach amháin má éiríonn leat sa chéim réamhroghnúcháin.

Má réamhroghnaítear thú i gcomhair socrúcháin oiliúna, ní mheasfar iarratas bailí a bheith déanta agat ach amháin i gcás ina soláthróidh tú an tsraith iomlán doiciméad atá liostaithe thuas.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha maidir le hinghlacthacht, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne le do thoil.

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Dá bhrí sin, molaimid duit na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Tar éis an t-iarratas a sheoladh, ní féidir é a athrú ar líne agus déantar é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Tá foirm shamplach ar fáil (féach an nasc thíos) chun cabhrú leat d’iarratas a ullmhú sula seolfaidh tú ar aghaidh é ar líne.

NB: Tugtar uimhir duit nuair a dhéanann tú d’iarratas ar líne a bhailíochtú agus is ceart duit cóip den uimhir sin a choimeád.

 
 
Ateangairí comhdhála

Ní sholáthraíonn Ardstiúrthóireacht na hAteangaireachta agus na gComhdhálacha de chuid Pharlaimint na hEorpa bunoiliúint do theangeolaithe ar mian leo speisialtóireacht a shaothrú in ateangaireacht chomhdhála ós rud é, faoi phrionsabal na coimhdeachta, go bhfuil an fhreagracht as sin ar údaráis náisiúnta na mBallstát.

Má tá cáilíocht agat cheana féin in ateangaireacht chomhdhála agus má tá an cumasc teangacha atá agat ábhartha don institiúid, ansin is ceart duit breithniú a dhéanamh maidir le hiarratas a dhéanamh ar thástáil chreidiúnaithe nó ar chomórtas oscailte (féach Interpreting for Europe).

Deiseanna eile

Más spéis leat teacht chun bheith i d’ateangaire comhdhála ach nach bhfuil tú cáilithe fós, tairgeann roinnt ollscoileanna san Eoraip cúrsaí as a leanann cáilíocht san aistriúchán agus san ateangaireacht.

Agus má tá céim agat cheana féin in aon ábhar, ach gur mhaith leat oiliúint a fháil chun teacht chun bheith i d’ateangaire comhdhála, d’fhéadfadh spéis a bheith agat sa Mháistreacht Eorpach seo «European Masters» atá á tairiscint i roinnt institiúidí ardoideachais.

 
 
 
 

Sonraí pearsanta a chosaint

Tugtar tuairisc sna bileoga anseo thíos ar an gcaoi a ndéileáiltear le do chuid sonraí pearsanta.

 
 
Teagmháil
 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an oifig chuí i gcás an chineáil ar leith tréimhse oiliúna a bhfuil spéis agat ann, ach sin a dhéanamh tar éis na rialacha ábhartha a léamh:
I gcás na rogha ginearálta/iriseoireachta, socrúcháin oiliúna:
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
I gcás tréimhsí oiliúna aistriúcháin
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG