Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Tréimhsí Oiliúna i bParlaimint na hEorpa

 
 

Tairgeann an Pharlaimint roghanna oiliúna maidir le tréimhsí oiliúna laistigh dá Rúnaíocht chun deiseanna gairmoiliúna agus deiseanna foghlama faoi céard í Parlaimint na hEorpa agus cad a dhéanann sí a sholáthar.

 
 
 
Sealanna oiliúna do chéimithe ollscoile (sealanna oiliúna Robert Schuman)

Is ann do shealanna oiliúna do chéimithe ollscoile chun deis a thabhairt do chéimithe ollscoile cur leis an eolas a fuair siad le linn dóibh a bheith i mbun staidéir agus cur amach a fháil ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe ar ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Seo a leanas na roghanna éagsúla atá ann don chineál seo seal oiliúna:

 • rogha ghinearálta, atá ar fáil do na hiarratasóirí ar fad a chomhlíonann na critéir.
 • rogha iriseoireachta: ní mór do na hiarratasóirí taithí ghairmiúil acu a bheith acu agus fianaise a thabhairt air sin i bhfoirm saothar atá foilsithe, i bhfoirm comhaltais i gcumann iriseoirí i mBallstát den Aontas Eorpach nó i bhfoirm cáilíochta san iriseoireacht atá aitheanta i mBallstáit an Aontais nó sna stáit is iarrthóirí ar aontachas san Aontas.
 • rogha ‘Dhuais Sakharov’: is ann don chlár seo chun go rachfar amach níos doimhne ar ghníomhaíocht Pharlaimint na hEorpa ar mhaithe le cearta an duine agus freisin ar na caighdeáin idirnáisiúnta i réimse chearta an duine. Tá an rogha seo dírithe ar iarratasóirí a bhfuil spéis mhór acu i saincheisteanna chearta an duine.

Maidir leis na hiarratasóirí ar sheal oiliúna do chéimithe ollscoile:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír is iarrthóir ar aontachas san Aontas Eorpach, faoi réir Airteagal 5(2) de na rialacha inmheánacha;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn ar dháta tosaithe an tseala oiliúna;
 • ní mór dóibh sáreolas a bheith acu ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh;
 • ní ceadmhach aon seal oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tréimhse is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Maireann na sealanna oiliúna seo cúig mhí agus ní féidir riamh an tréimhse sin a fhadú.

Na dátaí don seal oiliúna agus na dátaí deiridh d’iarratais:

 • Tréimhse chun iarratas a dhéanamh: an 15 Lúnasa go dtí an 15 Deireadh Fómhair (meánoíche)
  Tréimhse an tseala oiliúna: an 1 Márta go dtí an 31 Iúil
 • Tréimhse chun iarratas a dhéanamh: an 15 Márta go dtí an 15 Bealtaine (meánoíche)
  Tréimhse an tseala oiliúna: an 1 Deireadh Fómhair go dtí an 28/29 Feabhra

Cuireann 25,000 duine in aghaidh na bliana isteach ar sheal oiliúna sa Pharlaimint agus roghnaítear 600 díobh siúd don seal oiliúna.

Chun iarratas a dhéanamh ar chúrsa oiliúna, ní mór duit na coinníollacha a chomhlíonadh agus an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú.


Sula ndéanfaidh tú d’iarratas

 • Moltar duit na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Sealanna Oiliúna agus Cuairteanna Staidéir in Ardrúnaíocht Pharlaimint na hEorpa agus na Ceisteanna Coitianta a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú d’iarratas.
 • Beidh 30 nóiméad ar a mhéad agat chun gach leathanach den fhoirm a líonadh isteach. Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcaillfear na sonraí a bheidh curtha isteach agat má fhágann tú d'iarratas díomhaoin ar feadh 30 nóiméad.
 • Moltar duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar go bhféadfadh ualach rómhór ar bheith ar an gcóras mar gheall ar líon mór iarratas a bheith á ndéanamh.
 • Ní mór d’iarratasóir faoi mhíchumas aird ar leith a tharraingt ina n-iarratas ar na socruithe praiticiúla a bhaineann leo.
 • Ní féidir é a athrú ar líne ina dhiaidh sin. Déantar é a chur i gcrích agus a chur isteach in aon chéim amháin. Tar éis duit d’fhoirm iarratais a chomhlánú, déan cinnte, le do thoil, go bhfuil sí ceart agus iomlán sula gcuirfidh tú isteach í.
 • Diúltófar go huathoibríoch d’aon iarratas nach bhfuil iomlán.
 • Nuair a bheidh d’iarratas ar líne deimhnithe/seolta ar aghaidh agat, seolfar teachtaireacht ríomhphost go huathoibríoch chugat á admháil go bhfuarthas an t-iarratas. Beidh uimhir deimhnithe sa teachtaireacht sin agus is ceart duit an uimhir sin a lua i ngach comhfhreagras ina dhiaidh sin maidir leis an seal oiliúna agus beidh achoimre ar d’iarratas i bhformáid pdf le fáil sa teachtaireacht sin agus iarrfar leagan páipéir de sin ort má dhéantar seal oiliúna a thairiscint duit.
 
 
Tréimhsí oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile

Ní thugtar na tréimhsí oiliúna seo ach amháin do chéimithe ollscoileanna nó institiúidí den tsamhail chéanna. Is é is cuspóir dóibh ná a chumasú d’oiliúnaithe an t-eolas a fuair siad le linn dóibh a bheith i mbun staidéar a fhorlíonadh agus eolas a fháil ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh agus, go háirithe, ar ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Maidir le hiarratasóirí ar thréimhse oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír is iarrthóir;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn ar dháta tosaithe na tréimhse oiliúna;
 • ní mór dóibh céim ollscoile a bheith faighte acu tar éis cúrsa staidéir a mhair trí bliana ar a laghad, agus an chéim sin a bheith faighte acu roimh an dáta deiridh chun iarratais a thíolacadh;
 • ní mór dóibh eolas iomlán a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas críochnúil a bheith acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais Eorpaigh;
 • ní ceadmhach aon tréimhse oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tráth is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Déantar tréimhsí oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile a dhámhadh i leith tréimhse a mhaireann trí mhí. I gcásanna eisceachtúla, féadfar iad a fhadú go ceann tréimhse trí mhí ar a mhéad.

Tréimhsí oiliúna agus na dátaí deiridh comhfhreagracha chun iarratas a dhéanamh:

 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Eanáir
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meitheamh – 15 Lúnasa (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Aibreán
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meán Fómhair – 15 Samhain (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Iúil
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Nollaig – 15 Feabhra (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Deireadh Fómhair
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Márta - 15 Bealtaine (meán oíche)

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar gur dóigh go ndéanfar an córas a ró-ualú i gcás líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Déantar oiliúnaithe aistriúcháin a shannadh chuig Lucsamburg.

Mar léiriú, b’ionann an scoláireacht agus EUR 1 313,37 sa mhí sa bhliain 2018.

Má tá spéis agat i dtréimhse oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile, léigh na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin.

Tabhair do d’aire le do thoil na coinníollacha maidir le hinghlacthacht.Má réamhroghnaítear thú, iarrfar na nithe seo a leanas mar dhoiciméid tacaíochta:

 • an fhoirm iarratais, agus í comhlánaithe agus sínithe go cuí,
 • cóip de do phas nó de do chárta aitheantais,
 • cóipeanna de do chuid dioplómaí agus deimhnithe,
 • cóip de do chuid torthaí ollscoile, má tá siad agat.

Ní ceart na doiciméid tacaíochta a sheoladh ar aghaidh ag an gcéim seo. Ní iarrfar ort iad a sholáthar ach amháin má éiríonn leat sa chéim réamhroghnúcháin.

Má réamhroghnaítear thú i gcomhair tréimhse oiliúna, ní mheasfar iarratas bailí a bheith déanta agat ach amháin i gcás ina soláthróidh tú an tsraith iomlán doiciméad atá liostaithe thuas.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha maidir le hinghlacthacht, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne le do thoil.

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Dá bhrí sin, molaimid duit na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Tar éis an t-iarratas a sheoladh, ní féidir é a athrú ar líne agus déantar é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Tá foirm shamplach ar fáil (féach an nasc thíos) chun cabhrú leat d’iarratas a ullmhú sula seolfaidh tú ar aghaidh é ar líne.

NB: Tugtar uimhir duit nuair a dhéanann tú d’iarratas ar líne a bhailíochtú agus is ceart duit cóip den uimhir sin a choimeád.

 
 
Socrúcháin oiliúna aistriúcháin

Déanann Parlaimint na hEorpa deis chun dul i mbun socrúchán oiliúna aistriúcháin a thairiscint d’iarratasóirí ag a bhfuil deimhniú faighte acu tar éis an mheánscoil a fhágáil acu, agus é faighte roimh an dáta deiridh chun glacadh le hiarratais, ar deimhniú e a fhreagraíonn don leibhéal is gá i gcomhair iontrála chuig ollscoil nó d’iarratasóirí a bhfuil cúrsa níos airde ná sin nó cúrsa teicniúil staidéir go leibhéal coibhéiseach críochnaithe acu. Tá na socrúcháin seo ceaptha go háirithe d’iarratasóirí nach mór dóibh socrúchán oiliúna a chur i gcrích mar chuid dá gcúrsa staidéir, ar choinníoll go bhfuil aois 18 mbliana sroichte acu faoin gcéad lá den socrúchán oiliúna.

Maidir le hiarratasóirí ar shocrúchán oiliúna aistriúcháin:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír is iarrthóir;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn ar dháta tosaithe na tréimhse oiliúna
 • ní mór dóibh eolas iomlán a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas críochnúil a bheith acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais Eorpaigh
 • ní ceadmhach aon tréimhse oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tráth is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Déantar socrúcháin oiliúna aistriúcháin a dhámhadh i leith tréimhse idir aon mhí amháin agus trí mhí. I gcásanna eisceachtúla, féadfar iad a fhadú go ceann tréimhse trí mhí ar a mhéad.

Tréimhsí socrúcháin oiliúna agus na dátaí deiridh comhfhreagracha chun iarratas a dhéanamh:

 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Eanáir
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meitheamh – 15 Lúnasa (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Aibreán
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Meán Fómhair – 15 Samhain (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Iúil
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Nollaig – 15 Feabhra (meán oíche)
 • Tús na tréimhse oiliúna: 1 Deireadh Fómhair
  An tréimhse ar lena linn nach mór iarratas a dhéanamh: 15 Márta - 15 Bealtaine (meán oíche)

Molaimid duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar gur dóigh go ndéanfar an córas a ró-ualú i gcás líon mór iarratas a bheith á ndéanamh an tráth céanna.

Is i Lucsamburg a bhíonn socrúcháin oiliúna aistriúcháin.

Gheobhaidh oiliúnaithe atá i mbun socrúcháin oiliúna aistriúcháin liúntas míosúil.

Mar léiriú, is ionann an liúntas agus EUR 322,10 sa mhí sa bhliain 2018

Má tá spéis agat i socrúchán oiliúna aistriúcháin, léigh na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin.

Tabhair do d’aire le do thoil na coinníollacha maidir le hinghlacthacht. Má réamhroghnaítear thú, iarrfar na nithe seo a leanas mar dhoiciméid tacaíochta:

 • an fhoirm iarratais, agus í comhlánaithe agus sínithe go cuí,
 • cóip de do phas nó de do chárta aitheantais,
 • cóipeanna de do chuid dioplómaí agus deimhnithe,
 • agus cóip de do chuid torthaí ollscoile, má tá siad agat.

Ní ceart na doiciméid tacaíochta a sheoladh ar aghaidh ag an gcéim seo. Ní iarrfar ort iad a sholáthar ach amháin má éiríonn leat sa chéim réamhroghnúcháin.

Má réamhroghnaítear thú i gcomhair socrúcháin oiliúna, ní mheasfar iarratas bailí a bheith déanta agat ach amháin i gcás ina soláthróidh tú an tsraith iomlán doiciméad atá liostaithe thuas.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha maidir le hinghlacthacht, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne le do thoil.

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfear na sonraí atá curtha isteach agat má fhágann tú d’fhoirm iarratais neamhghníomhach ar feadh 30 nóiméad. Dá bhrí sin, molaimid duit na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Tréimhsí Oiliúna Aistriúcháin a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Tar éis an t-iarratas a sheoladh, ní féidir é a athrú ar líne agus déantar é a chomhlánú agus a sheoladh in aon oibríocht amháin. Tá foirm shamplach ar fáil (féach an nasc thíos) chun cabhrú leat d’iarratas a ullmhú sula seolfaidh tú ar aghaidh é ar líne.

NB: Tugtar uimhir duit nuair a dhéanann tú d’iarratas ar líne a bhailíochtú agus is ceart duit cóip den uimhir sin a choimeád.

 
 
Ateangairí comhdhála

Ní sholáthraíonn Ardstiúrthóireacht na hAteangaireachta agus na gComhdhálacha de chuid Pharlaimint na hEorpa bunoiliúint do theangeolaithe ar mian leo speisialtóireacht a shaothrú in ateangaireacht chomhdhála ós rud é, faoi phrionsabal na coimhdeachta, go bhfuil an fhreagracht as sin ar údaráis náisiúnta na mBallstát.

Má tá cáilíocht agat cheana féin in ateangaireacht chomhdhála agus má tá an cumasc teangacha atá agat ábhartha don institiúid, ansin is ceart duit breithniú a dhéanamh maidir le hiarratas a dhéanamh ar thástáil chreidiúnaithe nó ar chomórtas oscailte (féach Interpreting for Europe).

Deiseanna eile

Más spéis leat teacht chun bheith i d’ateangaire comhdhála ach nach bhfuil tú cáilithe fós, tairgeann roinnt ollscoileanna san Eoraip cúrsaí as a leanann cáilíocht san aistriúchán agus san ateangaireacht.

Agus má tá céim agat cheana féin in aon ábhar, ach gur mhaith leat oiliúint a fháil chun teacht chun bheith i d’ateangaire comhdhála, d’fhéadfadh spéis a bheith agat sa Mháistreacht Eorpach seo «European Masters» atá á tairiscint i roinnt institiúidí ardoideachais.

 
 
 
 

Sonraí pearsanta a chosaint

Tugtar tuairisc sna bileoga anseo thíos ar an gcaoi a ndéileáiltear le do chuid sonraí pearsanta.

 
 
Teagmháil
 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an oifig chuí i gcás an chineáil ar leith tréimhse oiliúna a bhfuil spéis agat ann, ach sin a dhéanamh tar éis na rialacha ábhartha a léamh:
I gcás na rogha ginearálta/iriseoireachta, socrúcháin oiliúna:
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
I gcás tréimhsí oiliúna aistriúcháin
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG