Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Tréimhsí Oiliúna i bParlaimint na hEorpa

 
 

Tairgeann an Pharlaimint roghanna oiliúna maidir le tréimhsí oiliúna laistigh dá Rúnaíocht chun deiseanna gairmoiliúna agus deiseanna foghlama faoi céard í Parlaimint na hEorpa agus cad a dhéanann sí a sholáthar.

 
 
 
Sealanna oiliúna do chéimithe ollscoile (sealanna oiliúna Robert Schuman)

Is ann do shealanna oiliúna do chéimithe ollscoile chun deis a thabhairt do chéimithe ollscoile cur leis an eolas a fuair siad le linn dóibh a bheith i mbun staidéir agus cur amach a fháil ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe ar ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Seo a leanas na roghanna éagsúla atá ann don chineál seo seal oiliúna:

 • rogha ghinearálta, atá ar fáil do na hiarratasóirí ar fad a chomhlíonann na critéir.
 • rogha iriseoireachta: ní mór do na hiarratasóirí taithí ghairmiúil acu a bheith acu agus fianaise a thabhairt air sin i bhfoirm saothar atá foilsithe, i bhfoirm comhaltais i gcumann iriseoirí i mBallstát den Aontas Eorpach nó i bhfoirm cáilíochta san iriseoireacht atá aitheanta i mBallstáit an Aontais nó sna stáit is iarrthóirí ar aontachas san Aontas.
 • rogha ‘Dhuais Sakharov’: is ann don chlár seo chun go rachfar amach níos doimhne ar ghníomhaíocht Pharlaimint na hEorpa ar mhaithe le cearta an duine agus freisin ar na caighdeáin idirnáisiúnta i réimse chearta an duine. Tá an rogha seo dírithe ar iarratasóirí a bhfuil spéis mhór acu i saincheisteanna chearta an duine.

Maidir leis na hiarratasóirí ar sheal oiliúna do chéimithe ollscoile:

 • ní mór dóibh a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír is iarrthóir ar aontachas san Aontas Eorpach, faoi réir Airteagal 5(2) de na rialacha inmheánacha;
 • ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn ar dháta tosaithe an tseala oiliúna;
 • ní mór dóibh sáreolas a bheith acu ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh;
 • ní ceadmhach aon seal oiliúna eile a bheith faighte acu roimhe sin ná ní ceadmhach fostaíocht íoctha a bheith acu roimhe sin ar feadh tréimhse is faide ná ceithre seachtaine as a chéile ar chostas bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

Maireann na sealanna oiliúna seo cúig mhí agus ní féidir riamh an tréimhse sin a fhadú.

Na dátaí don seal oiliúna agus na dátaí deiridh d’iarratais:

 • Tréimhse chun iarratas a dhéanamh: an 15 Lúnasa go dtí an 15 Deireadh Fómhair (meánoíche)
  Tréimhse an tseala oiliúna: an 1 Márta go dtí an 31 Iúil
 • Tréimhse chun iarratas a dhéanamh: an 15 Márta go dtí an 15 Bealtaine (meánoíche)
  Tréimhse an tseala oiliúna: an 1 Deireadh Fómhair go dtí an 28/29 Feabhra

Cuireann 25,000 duine in aghaidh na bliana isteach ar sheal oiliúna sa Pharlaimint agus roghnaítear 600 díobh siúd don seal oiliúna.

Chun iarratas a dhéanamh ar chúrsa oiliúna, ní mór duit na coinníollacha a chomhlíonadh agus an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú.


Sula ndéanfaidh tú d’iarratas

 • Moltar duit na Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Sealanna Oiliúna agus Cuairteanna Staidéir in Ardrúnaíocht Pharlaimint na hEorpa agus na Ceisteanna Coitianta a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú d’iarratas.
 • Beidh 30 nóiméad ar a mhéad agat chun gach leathanach den fhoirm a líonadh isteach. Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcaillfear na sonraí a bheidh curtha isteach agat má fhágann tú d'iarratas díomhaoin ar feadh 30 nóiméad.
 • Moltar duit gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a dhéanamh mar go bhféadfadh ualach rómhór ar bheith ar an gcóras mar gheall ar líon mór iarratas a bheith á ndéanamh.
 • Ní mór d’iarratasóir faoi mhíchumas aird ar leith a tharraingt ina n-iarratas ar na socruithe praiticiúla a bhaineann leo.
 • Ní féidir é a athrú ar líne ina dhiaidh sin. Déantar é a chur i gcrích agus a chur isteach in aon chéim amháin. Tar éis duit d’fhoirm iarratais a chomhlánú, déan cinnte, le do thoil, go bhfuil sí ceart agus iomlán sula gcuirfidh tú isteach í.
 • Diúltófar go huathoibríoch d’aon iarratas nach bhfuil iomlán.
 • Nuair a bheidh d’iarratas ar líne deimhnithe/seolta ar aghaidh agat, seolfar teachtaireacht ríomhphost go huathoibríoch chugat á admháil go bhfuarthas an t-iarratas. Beidh uimhir deimhnithe sa teachtaireacht sin agus is ceart duit an uimhir sin a lua i ngach comhfhreagras ina dhiaidh sin maidir leis an seal oiliúna agus beidh achoimre ar d’iarratas i bhformáid pdf le fáil sa teachtaireacht sin agus iarrfar leagan páipéir de sin ort má dhéantar seal oiliúna a thairiscint duit.
 
 
Ateangairí comhdhála

Ní sholáthraíonn Ardstiúrthóireacht um Lóistíocht agus um Ateangaireacht do Chomhdhálacha de chuid Pharlaimint na hEorpa bunoiliúint do theangeolaithe ar mian leo speisialtóireacht a shaothrú in ateangaireacht chomhdhála ós rud é, faoi phrionsabal na coimhdeachta, go bhfuil an fhreagracht as sin ar údaráis náisiúnta na mBallstát.

Má tá cáilíocht agat cheana féin in ateangaireacht chomhdhála agus má tá an cumasc teangacha atá agat ábhartha don institiúid, ansin is ceart duit breithniú a dhéanamh maidir le hiarratas a dhéanamh ar thástáil chreidiúnaithe nó ar chomórtas oscailte (féach Interpreting for Europe).

Deiseanna eile

Más spéis leat teacht chun bheith i d’ateangaire comhdhála ach nach bhfuil tú cáilithe fós, tairgeann roinnt ollscoileanna san Eoraip cúrsaí as a leanann cáilíocht san aistriúchán agus san ateangaireacht.

Agus má tá céim agat cheana féin in aon ábhar, ach gur mhaith leat oiliúint a fháil chun teacht chun bheith i d’ateangaire comhdhála, d’fhéadfadh spéis a bheith agat sa Mháistreacht Eorpach seo «European Masters» atá á tairiscint i roinnt institiúidí ardoideachais.

 
 
 

Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéanfar sealanna oiliúna san aistriúchán a chomhtháthú le sealanna oiliúna Schuman ó 2019 ar aghaidh. Dá bhrí sin, ba cheart d’iarratasóirí ar sheal oiliúna i réimse an aistriúcháin dul chuig an nasc maidir le seal oiliúna Schuman as seo amach.

 
 
 
Sonraí pearsanta a chosaint

Tugtar tuairisc sna bileoga anseo thíos ar an gcaoi a ndéileáiltear le do chuid sonraí pearsanta.

 
 
Teagmháil
 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an oifig chuí i gcás an chineáil ar leith tréimhse oiliúna a bhfuil spéis agat ann, ach sin a dhéanamh tar éis na rialacha ábhartha a léamh:
I gcás na rogha ginearálta/iriseoireachta, socrúcháin oiliúna:
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG