Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Stažuotės Europos Parlamente

 
 

Parlamentas suteikia progą atlikti kelių rūšių stažuotes Parlamento sekretoriate ir sykiu sudaro galimybes profesiniam mokymui, taip pat sužinoti daugiau apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.

 
 
 
Stažuotės universitetų absolventams (vadinamosios R. Šumano stažuotės)

Stažuotės universitetų absolventams skirtos papildyti studijų metu įgytas žinias ir susipažinti su Europos Sąjungos, ypač Europos Parlamento, veikla.

Šios stažuotės būna:

 • bendrosios pakraipos – jas gali atlikti visi kriterijus atitinkantys kandidatai;
 • žurnalistikos pakraipos. Kandidatai turi įrodyti savo profesinę patirtį, pvz., turi būti paskelbę publikaciją ar būti Europos Sąjungos valstybės narės žurnalistų sąjungos nariu arba turėti Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos Sąjungos narystės siekiančių valstybių pripažįstamą žurnalisto kvalifikaciją;
 • „Sacharovo premijos“ pakraipos. Šios programos tikslas – pagilinti žinias apie Europos Parlamento veiklą ginant žmogaus teises ir įtvirtinant tarptautines normas šioje srityje. Ji skirta kandidatams, kurie itin domisi žmogaus teisių klausimais.

Paraiškas dėl universitetų absolventams skirtos stažuotės teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba paraišką tapti Europos Sąjungos nare pateikusios valstybės piliečiais, nepažeidžiant Vidaus taisyklių 5 straipsnio 2 dalies nuostatų;
 • iki stažuotės pradžios dienos būti sulaukę 18 metų amžiaus;
 • labai gerai mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų;
 • nebūti atlikę iš ES biudžeto finansuojamos stažuotės ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš ES biudžeto.

Šių stažuočių trukmė – penki mėnesiai, ji negali būti pratęsta.

Stažuočių pradžios datos ir paraiškų priėmimo terminai:

 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugpjūčio 15 d.–spalio 15 d. (vidurnaktis)
  Stažuotės laikotarpis: kovo 1 d.–liepos 31 d.
 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: kovo 15 d.–gegužės 15 d. (vidurnaktis)
  Stažuotės laikotarpis: spalio 1 d.–vasario 28 / 29 d.

Kasmet 25 000 žmonių bando gauti stažuotę Europos Parlamente. Iš jų atrenkami tik 600.

Paraiškas stažuotei teikiantys asmenys privalo tenkinti nustatytas sąlygas ir užpildyti elektroninę paraiškos formą.


Prieš pateikiant paraišką

 • Prieš užpildant paraišką rekomenduojame atidžiai perskaityti Stažuočių ir studijų vizitų Europos Parlamento generaliniame sekretoriate vidaus taisyklės ir dažnai užduodamus klausimus.
 • Jūs turite ne daugiau kaip 30 minučių kiekvienam paraiškos formos puslapiui užpildyti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių ir jos neaktyvinsite, bus prarasti jau įrašyti duomenys.
 • Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio teikiamų paraiškų skaičiaus sistema nebūtų pernelyg smarkiai apkrauta.
 • Neįgalūs kandidatai turi atkreipti ypatingą dėmesį į paraiškos formoje pateikiamas jiems taikomas nuostatas.
 • Elektroninės paraiškos duomenų keisti negalima. Registracija baigiama ir išsiunčiama vienu sykiu. Prieš išsiųsdami įsitikinkite, kad kad užpildyti visi paraiškos formos laukeliai ir kad jie užpildyti teisingai.
 • Nevisiškai užpildytos paraiškos bus automatiškai atmetamos.
 • Po to, kai patvirtinsite ir išsiųsite savo internetinę paraišką, automatiškai gausite registraciją patvirtinantį e. laišką. Jame bus pateiktas registracijos numeris, kurį turėtumėte nurodyti visuose būsimuose laiškuose dėl stažuotės, ir Jūsų užpildyta paraiška pdf formatu, kurios spausdintą formą turėsite pateikti, jei būsite atrinkti.
 
 
Vertimo raštu stažuotės universitetų absolventams

Šios stažuotės skiriamos tik universitetų ar lygiaverčių mokymo įstaigų absolventams. Jomis siekiama padėti stažuotojams pagilinti žinias, kurias jie įgijo studijuodami, ir susipažinti su Europos Sąjungos ir visų pirma Europos Parlamento veikla.

Paraiškas dėl universitetų absolventams skirtos vertimo raštu stažuotės teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba šalies kandidatės piliečiai;
 • stažuotės pradžios dieną būti 18 metų ar vyresni;
 • iki paraiškų pateikimo datos būti baigę mažiausiai trejų metų trukmės universitetines studijas ir turėti diplomą;
 • puikiai mokėti kurią nors oficialią Europos Sąjungos kalbą arba šalies kandidatės kalbą ir gerai mokėti dvi kitas oficialias Europos Sąjungos kalbas;
 • nebūti gavę pasiūlymo atlikti jokios kitos stažuotės ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės nebūti dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš Europos Sąjungos biudžeto.

Vertimo raštu stažuočių universitetų absolventams trukmė yra trys mėnesiai. Išimties tvarka jos gali būti pratęstos ne ilgiau kaip trims mėnesiams.

Stažuotės pradžios datos ir paraiškų pateikimo terminai:

 • Stažuotės pradžia: sausio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: birželio 15 d. – rugpjūčio 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: balandžio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugsėjo 15 d. – lapkričio 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: liepos 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: gruodžio 15 d. – vasario 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: spalio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: kovo 15 d. – gegužės 15 d. (vidurnaktis)

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų būtų išvengta sistemos perkrovos.

Vertimo raštu stažuotės vyksta Liuksemburge.

2018 m. stažuotojams per mėnesį mokamos stipendijos orientacinė suma yra 1 313,37 EUR.

Jei Jus domina universitetų absolventams skirta vertimo raštu stažuotė atidžiai perskaitykite Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles.

Atkreipkite dėmesį į priėmimo sąlygas. Jei būsite atrinkti, Jūsų bus prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 • tinkamai pasirašytą paraišką,
 • paso ar tapatybės kortelės kopiją,
 • diplomų ir pažymėjimų kopijas,
 • studijų universitete rezultatų (vertinimo pažymių) kopija, jei turite.

Šiuo etapu siųsti minėtų dokumentų siųsti nereikia. Juos reikės atsiųsti tik jei Jūsų kandidatūra bus atrinkta pirminės atrankos etapu.

Pirminės atrankos etapu atrinkta kandidatūra bus laikoma galiojančia tik tuo atveju, jei pateiksite visus pirmiau nurodytus dokumentus.

Jei atitinkate priėmimo sąlygas, užpildykite elektroninę paraiškos formą.

Įsidėmėkite, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių jos neaktyvindami, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl patariame prieš pildant paraišką atidžiai perskaityti Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles.

Paraiškos internete negalima keisti – ji pildoma ir teikiama vieną kartą. Puslapyje pateikiama paraiškos pavyzdinė forma, kurią galite atsispausdinti ir parengti savo paraišką prieš pildydami ją internetu.

Pastaba. Išsaugokite numerį, kuris Jums bus nurodytas patvirtinus Jūsų registraciją internete.

 
 
Vertimo raštu praktika

Kandidatams, kurie iki paraiškų pateikimo datos jau turi vidurinio mokslo baigimo atestatą, atitinkantį lygmenį, suteikiantį teisę stoti į universitetą, arba kurie baigė aukštesniojo mokslo arba technines studijas, prilyginamas šiam lygmeniui, Europos Parlamentas suteikia galimybę atlikti vertimo raštu praktiką. Ši praktika visų pirma skirta kandidatams, kuriems ji yra privaloma studijų dalis, jei iki pirmos praktikos dienos jiems sukako 18 metų.

Paraiškas dėl vertimo raštu praktikos teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba šalies kandidatės piliečiai ;
 • stažuotės pradžios dieną būti 18 metų ar vyresni
 • puikiai mokėti kurią nors oficialią Europos Sąjungos kalbą arba šalies kandidatės kalbą ir gerai mokėti dvi kitas oficialias Europos Sąjungos kalbas
 • nebūti gavę pasiūlymo atlikti kitą stažuotę ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės nebūti dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš Europos Sąjungos biudžeto.

Vertimo raštu praktikos trukmė yra vienas–trys mėnesiai. Išimties tvarka ji gali būti pratęsta ne ilgiau kaip trims mėnesiams.

Vertimo raštu praktikos pradžios datos ir paraiškų pateikimo terminai:

 • Stažuotės pradžia: sausio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: birželio 15 d. – rugpjūčio 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: balandžio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugsėjo 15 d. – lapkričio 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: liepos 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: gruodžio 15 d. – vasario 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: spalio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: kovo 15 d. – gegužės 15 d. (vidurnaktis)

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų būtų išvengta sistemos perkrovos.

Vertimo raštu praktika vyksta Liuksemburge.

Vertimo raštu praktiką atliekantys asmenys gauna mėnesinę išmoką. 2018 m. praktikantams per mėnesį mokamos išmokos orientacinė suma yra 322,10 EUR

Jei Jus domina vertimo raštu praktika atidžiai perskaitykite Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles

Atkreipkite dėmesį į priėmimo sąlygas. Jei būsite atrinkti, Jūsų bus prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 • tinkamai pasirašytą paraišką,
 • paso ar tapatybės kortelės kopiją,
 • diplomų ir pažymėjimų kopijas,
 • studijų rezultatų (vertinimo pažymių) kopija, jei turite.

Šiuo etapu minėtų dokumentų siųsti nereikia. Juos reikės atsiųsti tik jei Jūsų kandidatūra bus atrinkta pirminės atrankos etapu.

Pirminės atrankos etapu atrinkta kandidatūra bus laikoma galiojančia tik tuo atveju, jei pateiksite visus pirmiau nurodytus dokumentus.

Jei atitinkate priėmimo sąlygas, užpildykite elektroninę paraiškos formą.

Įsidėmėkite, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių jos neaktyvindami, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl patariame prieš pildant paraišką atidžiai perskaityti Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles.

Paraiškos internete negalima keisti – ji pildoma ir teikiama vieną kartą. Puslapyje pateikiama paraiškos pavyzdinė forma, kurią galite atsispausdinti ir parengti savo paraišką prieš pildydami ją internetu.

Pastaba. Išsaugokite numerį, kuris Jums bus nurodytas patvirtinus Jūsų registraciją internete.

 
 
Konferencijų vertėjai

Europos Parlamento Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinis direktoratas nesiūlo bazinio mokymo kalbininkams, pageidaujantiems specializuotis konferencijų vertimo srityje, nes pagal subsidiarumo principą tai priklauso kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų kompetencijai.

Jei jau turite konferencijų vertėjo kvalifikaciją ir Jūsų kalbų derinys tinka šiai institucijai, galite pateikti prašymą leisti atlikti akreditavimo testą arba dalyvauti atvirame konkurse (žr. Vertimas žodžiu Europoje).

Kitos galimybės

Jei norite tapti konferencijų vertėju (-a), bet dar neturite kvalifikacijos, kai kuriuose Europos universitetuose galite rinktis studijas, suteikiančias vertimo raštu ir žodžiu kvalifikaciją. Universitetų, siūlančių dienines studijas, sąrašą rasite šioje svetainėje.

Taigi, jei jau turite kurios nors srities aukštąjį išsilavinimą, bet norėtumėte toliau mokytis ir tapti konferencijų vertėju (-a), Jums pravartu žinoti, kad šią «European Masters» programą siūlo nemažai aukštojo mokslo įstaigų.

 
 
 
 

Asmens duomenų apsauga

Žemiau aprašyta, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

 
 
Kontaktai
 
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į skyrių, atsakingą už Jus dominančią stažuotę. Prieš kreipdamiesi perskaitykite stažuotę reglamentuojančias taisykles
Dėl bendrosios pakraipos ir žurnalistų stažuočių, mokomųjų stažuočių
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Vertimo raštu stažuotės
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG