Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)


Stažuotės Europos Parlamente

 
 

Parlamentas suteikia progą atlikti kelių rūšių stažuotes Parlamento sekretoriate ir sykiu sudaro galimybes profesiniam mokymui, taip pat sužinoti daugiau apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.

 
 
 
Stažuotės universitetų absolventams. Bendrosios pakraipos arba žurnalistų stažuotės (Šumano stipendija)

Stažuotės universitetų absolventams skirtos papildyti studijų metu įgytas žinias ir susipažinti su Europos Sąjungos, ypač Europos Parlamento, veikla.

Šios stažuotės apima:

 • bendrosios pakraipos stažuotes, kai skiriama Roberto Šumano stipendija
 • žurnalistų stažuotes, kai skiriama Roberto Šumano stipendija.

Paraiškas dėl universitetų absolventams skirtos stažuotės teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba paraišką tapti Europos Sąjungos nare pateikusios valstybės pilietis, nepažeidžiant Vidaus taisyklių 5 straipsnio 2 dalies nuostatų;
 • iki stažuotės pradžios dienos būti sulaukę 18 metų amžiaus;
 • labai gerai mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų;
 • nebūti atlikę jokios kitos stažuotės ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš Europos Sąjungos biudžeto.

Kandidatai Roberto Šumano žurnalistų stipendijai gauti turi, be kita ko, įrodyti savo profesinę patirtį, pvz., turi būti paskelbę publikaciją ar būti Europos Sąjungos valstybės narės žurnalistų sąjungos nariu arba turėti Europos Sąjungos valstybių narių ar paraišką tapti Europos Sąjungos nare pateikusių valstybių pripažįstamą žurnalisto kvalifikaciją.

Šios stažuotės skiriamos penkiems mėnesiams ir jos negali būti pratęstos.

Stažuočių pradžios datos ir paraiškų priėmimo terminai:

 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugpjūčio 15 d. – spalio 15 d. (vidurnaktis)
  Stažuotės laikotarpis: kovo 1 d. – liepos 31 d.
 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: kovo 15 d. – gegužės 15 d. (vidurnaktis)
  Stažuotės laikotarpis: spalio 1 d. – vasario 28/29 d.

Paraiškas stažuotei teikiantys asmenys privalo tenkinti nustatytas sąlygas ir užpildyti elektroninę paraiškos formą.

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų nebūtų pernelyg apkrauta sistema.

Kasmet 25 000 žmonių bando gauti stažuotę Europos Parlamente. Iš jų atrenkami tik 600.

Teikdami paraišką internetu Jūs turite ne daugiau kaip 30 minučių kiekvienam paraiškos formos puslapiui užpildyti. Įsidėmėkite, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių jos neaktyvindami, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl patariame prieš pildant paraiškos formą atidžiai perskaityti Stažuočių ir studijų vizitų Europos Parlamento generaliniame sekretoriate vidaus taisykles ir Dažnai užduodamus klausimus.

Norėdami pateikti paraiškas dėl stažuotės jums tinkamiausiame generaliniame direktorate, galite perskaityti jų aprašymus paspaudę informacinį mygtuką i paskutiniame paraiškos formos puslapyje arba apsilankę Europos Parlamento generalinio sekretoriato interneto svetainėje.

Paraiškos internete negalima keisti – ji pildoma ir teikiama vieną kartą. Įsitikinkite, kad formą užpildėte teisingai ir užbaikite pildyti prieš patvirtindami.

Kiekvienai stažuotei galite išsiųsti tik vieną paraišką. Tuo atveju, jeigu vienai stažuotei bus pateikta daugiau paraiškų, atsižvelgsime tik į naujausią.

NB: Nevisiškai užpildyta paraiška iš karto atmetama.

Po to, kai patvirtinsite (išsiųsite) savo internetinę paraišką, Jūs automatiškai gausite registraciją patvirtinantį e. laišką. Jame bus pateiktas registracijos numeris, kurį turėtumėte nurodyti visuose būsimuose laiškuose dėl stažuotės, ir Jūsų užpildyta paraiška pdf formatu, kurios spausdintą formą turėsite pateikti, jei būsite atrinkti

 
 
Mokomosios stažuotės

Asmenims, turintiems vidurinio mokslo baigimo atestatą (gautą iki galutinio paraiškų pateikimo termino), atitinkantį lygmenį, suteikiantį teisę stoti į universitetą, arba baigusiems šį lygmenį atitinkančias aukštesniojo mokslo arba technines studijas, Europos Parlamentas suteikia galimybę atlikti mokomąsias stažuotes. Šios stažuotės visų pirma skirtos kandidatams, kuriems jos yra studijų dalis, jei iki pirmos stažuotės dienos jiems sukako 18 metų.

Mokomųjų stažuočių trukmė 1–4 mėn., tačiau jas galima pratęsti.

(1) Neprivalomos mokomosios stažuotės

Neprivalomų mokomųjų stažuočių pradžia ir galutinis paraiškų pateikimo terminas:

 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugpjūčio 1 d.–spalio 1 d.
  Stažuotės (daugiausia 4 mėn.) pradžia: sausio 1 d.
 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: gruodžio 1 d.–vasario 1 d.
  Stažuotės (daugiausia 4 mėn.) pradžia: gegužės 1 d.
 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: balandžio 1 d.–birželio 1 d.
  Stažuotės (daugiausia 4 mėn.) pradžia: rugsėjo 1 d.

(2) Privalomos mokomosios stažuotės

Europos Parlamentas gali priimti kandidatus, atitinkančius bendrąsias priėmimo sąlygas ir turinčius atlikti privalomas mokomąsias stažuotes, kurios yra:

 • studijų universitete ar jam prilyginamoje mokslo įstaigoje dalis,
 • pelno nesiekiančios organizacijos (pvz., viešojo instituto ar organizacijos) rengiamo aukšto lygio profesinio mokymo dalis),
 • reikalavimas norint dirbti pagal tam tikrą profesiją,

Tokiais atvejais turi būti pateikiamas šių organizacijų ir (arba) įstaigų, suteikiančių leidimą užsiimti profesine veikla, pagrindimas.

Tokiais atvejais turi būti pateikiamas šių organizacijų ir (arba) įstaigų, suteikiančių leidimą užsiimti profesine veikla, pagrindimas:

 • Paraiškų priėmimo terminas: spalio 1 d.
  Stažuotės pradžia: nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.
 • Paraiškų priėmimo terminas: vasario 1 d.
  Stažuotės pradžia: nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 • Paraiškų priėmimo terminas: birželio 1 d.
  Stažuotės pradžia: nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Kad galėtumėte teikti savo kandidatūrą atlikti stažuotę, turite atitikti priėmimo sąlygas ir užpildyti elektroninę paraiškos formą.

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų būtų išvengta sistemos perkrovos.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių ir jos neaktyvinsite, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl rekomenduojame prieš pildant paraišką atidžiai perskaityti Stažuočių ir studijų vizitų Europos Parlamento generaliniame sekretoriate vidaus taisykles ir dažniausiai užduodamus klausimus.

Siekdami pateikti paraišką Generaliniam direktoratui, kuris geriausiai atitinka jūsų profesinius gebėjimus, paskutiniame paraiškos puslapyje spauskite nuorodą  ir perskaitykite informaciją apie Generalinius direktoratus arba apsilankykite Europos Parlamento generalinio sekretoriato interneto svetainėje.

Elektroninės paraiškos duomenų keisti negalima. Registracija baigiama ir išsiunčiama vienu etapu. Užpildę elektroninę paraiškos formą viską patikrinkite prieš spausdami mygtuką „siųsti“.

N. B. Ne visiškai užpildytos paraiškos bus automatiškai atmetamos.

Patvirtinę (išsiuntę) savo paraišką internetu, automatiškai gausite patvirtinimo pranešimą savo el. pašto adresu. Šiame pranešime bus nurodytas patvirtinimo numeris, kurį turėtumėte minėti visuose būsimuose susirašinėjimuose dėl stažuotės, taip pat bus nuoroda į jūsų paraiškos suvestinę PDF formatu, kurios popierinę versiją reikės pateikti, jei pakviesime jus stažuotis.

 
 
Neįgaliesiems skirta stažuočių programa

Europos Parlamentas skatina lygias galimybes ir ragina visus neįgaliuosius – moteris bei vyrus – teikti paraiškas dėl stažuočių Europos Parlamente.

Europos Parlamentas kaip skatinamąją priemonę, kuria siekiama padėti neįgaliesiems integruotis darbo vietoje, siūlo jiems skirtas mokamas stažuotes.

Šiose stažuotėse gali dalyvauti ir universitetų ar lygiaverčių institucijų absolventai, ir asmenys, neturintys universitetinio išsilavinimo. (Stažuočių ir studijų vizitų Europos Parlamento generaliniame sekretoriate vidaus taisyklių 22 straipsnis dėl universitetinio išsilavinimo, kuris turi būti įgytas reikia norint būti pakviestam atlikti mokamą stažuotę, šiai programai netaikomas.)

Pagrindinis šios programos tikslas – suteikti neįgaliesiems prasmingos ir vertingos darbo patirties, taip pat galimybę patiems susipažinti su Europos Parlamento veikla.

Šios stažuotės trukmė – penki mėnesiai, stažuotė negali būti pratęsta. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad stažuotė nesuteikia teisės įsidarbinti Europos Parlamente: tarnautojai įdarbinami rengiant EPSO konkursus; sutartininkai įdarbinami skelbiant EPSO kvietimus pareikšti susidomėjimą.

Stažuočių pradžia ir paraiškų priėmimo terminai.

 • Paraiškų priėmimo laikotarpis: rugpjūčio 15 d.–spalio 15 d. (vidurnaktis)
  Stažuotės pradžia: kovo 1 d.
 • Paraiškų priėmimo laikotarpis: kovo 15 d.–gegužės 15 d. (vidurnaktis)
  Stažuotės pradžia: spalio 1 d.

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų sistema nebūtų pernelyg smarkiai apkrauta.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas dalyvauti šioje mokamoje stažuočių programoje, turi:

 • būti ES valstybės narės arba valstybės, pateikusios prašymą tapti Europos Sąjungos nare, piliečiai;
 • stažuotės pradžios dieną būti 18 metų ar vyresni;
 • labai gerai mokėti vieną iš oficialių ES kalbų;
 • nebūti gavę pasiūlymo atlikti kitą stažuotę ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės nebūti dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš Europos Sąjungos biudžeto;
 • galėti patvirtinti, kad yra neįgalūs (medicininė pažyma arba negalią patvirtinantis dokumentas / pažymėjimas, išduotas atitinkamos valstybinės institucijos).

Jei būsite vieni iš atitinkamo generalinio direktorato preliminariai pasirinktų kandidatų, turėsite pateikti šiuos dokumentus:

 • negalią patvirtinantį dokumentą (-us), pripažintą (-us) Europos Sąjungos valstybėje narėje arba valstybėje, pateikusioje prašymą tapti Europos Sąjungos nare
 • tinkamai užpildytą priimtino priėmimo formą
  Atkreipiame dėmesį į tai, kad bus dedamos visos įmanomos ir pagrįstos pastangos siekiant patenkinti Jūsų poreikius (juos nustato už tinkamų sąlygų sudarymą atsakingas komitetas). Šios formos užpildymas negarantuoja, kad gali būti suteiktos visos prašomos priemonės.
 • Jūsų diagnozės ir ligos istorijos santraukas, išverstas į anglų arba prancūzų k., užklijuotame voke su žyma „konfidencialu“;
 • paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • paskutinių studijų baigimo pažymėjimo arba, tam tikrais atvejais, universiteto diplomo (-ų) kopiją (-as);
 • tinkamai pasirašytą paraiškos formą

Atkreipiame dėmesį į tai, kad visa Jūsų pateikta informacija apie negalią bus griežtai konfidenciali, ja galės naudotis tik Europos Parlamento darbuotojai, atsakingi už tinkamų sąlygų sudarymo galimybių analizę siekiant specialiai pritaikyti darbo vietą ir padėti Jums ieškant neįgaliesiems pritaikyto būsto, transporto ir paslaugų.

Jei būsite atrinkti, Jūsų bus prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 • stažuotės sutartį;
 • Jūsų pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą.

Jei Jus domina mokama stažuotė pagal šią programą, prašome perskaityti neįgaliesiems skirtos stažuočių programos aprašą, Stažuočių ir studijų vizitų Europos Parlamento generaliniame sekretoriate vidaus taisykles ir praktinę informaciją apie Briuselį ir Liuksemburgą.

Atkreipkite dėmesį, kad stažuotės visų pirma siūlomos Briuselyje ir Liuksemburge.

Jei atitinkate priėmimo sąlygas, užpildykite elektroninę paraiškos formą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei paliksite savo paraiškos formą 90 minučių ir jos neaktyvinsite, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Paraiškos internete negalima keisti – ji pildoma ir teikiama vieną kartą. Užpildę paraiškos formą, prieš ją pateikdami įsitikinkite, kad nieko nepraleidote.

Patvirtinę (išsiuntę) savo paraišką internetu, automatiškai gausite patvirtinimo pranešimą ir paraiškos kopiją savo el. pašto adresu. Šiame pranešime bus nurodytas patvirtinimo numeris, kurį turėtumėte nurodyti visoje būsimoje korespondencijoje dėl stažuotės, taip pat bus pateikta nuoroda į Jūsų paraiškos suvestinę PDF formatu, kurios popierinę versiją reikės pateikti, jei pakviesime Jus stažuotis.

Jei negalite užpildyti paraiškos formos internete, kreipkitės el. paštu į Stažuočių biurą (stages@europarl.europa.eu), kad gautumėte paraiškos formą „Word“ formatu.

Jei norite gauti daugiau informacijos, žr.:
 
 
Vertimo raštu stažuotės universitetų absolventams

Šios stažuotės skiriamos tik universitetų ar lygiaverčių mokymo įstaigų absolventams. Jomis siekiama padėti stažuotojams pagilinti žinias, kurias jie įgijo studijuodami, ir susipažinti su Europos Sąjungos ir visų pirma Europos Parlamento veikla.

Paraiškas dėl universitetų absolventams skirtos vertimo raštu stažuotės teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba šalies kandidatės piliečiai;
 • stažuotės pradžios dieną būti 18 metų ar vyresni;
 • iki paraiškų pateikimo datos būti baigę mažiausiai trejų metų trukmės universitetines studijas ir turėti diplomą;
 • puikiai mokėti kurią nors oficialią Europos Sąjungos kalbą arba šalies kandidatės kalbą ir gerai mokėti dvi kitas oficialias Europos Sąjungos kalbas;
 • nebūti gavę pasiūlymo atlikti jokios kitos stažuotės ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės nebūti dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš Europos Sąjungos biudžeto.

Vertimo raštu stažuočių universitetų absolventams trukmė yra trys mėnesiai. Išimties tvarka jos gali būti pratęstos ne ilgiau kaip trims mėnesiams.

Stažuotės pradžios datos ir paraiškų pateikimo terminai:

 • Stažuotės pradžia: sausio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: birželio 15 d. – rugpjūčio 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: balandžio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugsėjo 15 d. – lapkričio 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: liepos 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: gruodžio 15 d. – vasario 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: spalio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: kovo 15 d. – gegužės 15 d. (vidurnaktis)

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų būtų išvengta sistemos perkrovos.

Vertimo raštu stažuotės vyksta Liuksemburge.

2015 m. stažuotojams per mėnesį mokamos stipendijos orientacinė suma yra 1 223,26 EUR.

Jei Jus domina universitetų absolventams skirta vertimo raštu stažuotė atidžiai perskaitykite Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles.

Atkreipkite dėmesį į priėmimo sąlygas. Jei būsite atrinkti, Jūsų bus prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 • tinkamai pasirašytą paraišką,
 • paso ar tapatybės kortelės kopiją,
 • diplomų ir pažymėjimų kopijas,
 • studijų universitete rezultatų (vertinimo pažymių) kopija, jei turite.

Šiuo etapu siųsti minėtų dokumentų siųsti nereikia. Juos reikės atsiųsti tik jei Jūsų kandidatūra bus atrinkta pirminės atrankos etapu.

Pirminės atrankos etapu atrinkta kandidatūra bus laikoma galiojančia tik tuo atveju, jei pateiksite visus pirmiau nurodytus dokumentus.

Jei atitinkate priėmimo sąlygas, užpildykite elektroninę paraiškos formą.

Įsidėmėkite, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių jos neaktyvindami, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl patariame prieš pildant paraišką atidžiai perskaityti Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles.

Paraiškos internete negalima keisti – ji pildoma ir teikiama vieną kartą. Puslapyje pateikiama paraiškos pavyzdinė forma, kurią galite atsispausdinti ir parengti savo paraišką prieš pildydami ją internetu.

Pastaba. Išsaugokite numerį, kuris Jums bus nurodytas patvirtinus Jūsų registraciją internete.

 
 
Vertimo raštu praktika

Kandidatams, kurie iki paraiškų pateikimo datos jau turi vidurinio mokslo baigimo atestatą, atitinkantį lygmenį, suteikiantį teisę stoti į universitetą, arba kurie baigė aukštesniojo mokslo arba technines studijas, prilyginamas šiam lygmeniui, Europos Parlamentas suteikia galimybę atlikti vertimo raštu praktiką. Ši praktika visų pirma skirta kandidatams, kuriems ji yra privaloma studijų dalis, jei iki pirmos praktikos dienos jiems sukako 18 metų.

Paraiškas dėl vertimo raštu praktikos teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba šalies kandidatės piliečiai ;
 • stažuotės pradžios dieną būti 18 metų ar vyresni
 • puikiai mokėti kurią nors oficialią Europos Sąjungos kalbą arba šalies kandidatės kalbą ir gerai mokėti dvi kitas oficialias Europos Sąjungos kalbas
 • nebūti gavę pasiūlymo atlikti kitą stažuotę ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės nebūti dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš Europos Sąjungos biudžeto.

Vertimo raštu praktikos trukmė yra vienas–trys mėnesiai. Išimties tvarka ji gali būti pratęsta ne ilgiau kaip trims mėnesiams.

Vertimo raštu praktikos pradžios datos ir paraiškų pateikimo terminai:

 • Stažuotės pradžia: sausio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: birželio 15 d. – rugpjūčio 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: balandžio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugsėjo 15 d. – lapkričio 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: liepos 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: gruodžio 15 d. – vasario 15 d. (vidurnaktis)
 • Stažuotės pradžia: spalio 1 d.
  Paraiškų pateikimo laikotarpis: kovo 15 d. – gegužės 15 d. (vidurnaktis)

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų būtų išvengta sistemos perkrovos.

Vertimo raštu praktika vyksta Liuksemburge.

Vertimo raštu praktiką atliekantys asmenys gauna mėnesinę išmoką. 2015 m. praktikantams per mėnesį mokamos išmokos orientacinė suma yra 300 EUR

Jei Jus domina vertimo raštu praktika atidžiai perskaitykite Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles

Atkreipkite dėmesį į priėmimo sąlygas. Jei būsite atrinkti, Jūsų bus prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 • tinkamai pasirašytą paraišką,
 • paso ar tapatybės kortelės kopiją,
 • diplomų ir pažymėjimų kopijas,
 • studijų rezultatų (vertinimo pažymių) kopija, jei turite.

Šiuo etapu minėtų dokumentų siųsti nereikia. Juos reikės atsiųsti tik jei Jūsų kandidatūra bus atrinkta pirminės atrankos etapu.

Pirminės atrankos etapu atrinkta kandidatūra bus laikoma galiojančia tik tuo atveju, jei pateiksite visus pirmiau nurodytus dokumentus.

Jei atitinkate priėmimo sąlygas, užpildykite elektroninę paraiškos formą.

Įsidėmėkite, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių jos neaktyvindami, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl patariame prieš pildant paraišką atidžiai perskaityti Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles.

Paraiškos internete negalima keisti – ji pildoma ir teikiama vieną kartą. Puslapyje pateikiama paraiškos pavyzdinė forma, kurią galite atsispausdinti ir parengti savo paraišką prieš pildydami ją internetu.

Pastaba. Išsaugokite numerį, kuris Jums bus nurodytas patvirtinus Jūsų registraciją internete.

 
 
Konferencijų vertėjai

Europos Parlamento Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas nesiūlo bazinio mokymo kalbininkams, pageidaujantiems specializuotis konferencijų vertimo srityje, nes pagal subsidiarumo principą tai priklauso kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų kompetencijai.

Jei jau turite konferencijų vertėjo kvalifikaciją ir Jūsų kalbų derinys tinka šiai institucijai, galite pateikti prašymą leisti atlikti akreditavimo testą arba dalyvauti atvirame konkurse (žr. Vertimas žodžiu Europoje).

Kitos galimybės

Jei norite tapti konferencijų vertėju (-a), bet dar neturite kvalifikacijos, kai kuriuose Europos universitetuose galite rinktis studijas, suteikiančias vertimo raštu ir žodžiu kvalifikaciją. Universitetų, siūlančių dienines studijas, sąrašą rasite šioje svetainėje.

Taigi, jei jau turite kurios nors srities aukštąjį išsilavinimą, bet norėtumėte toliau mokytis ir tapti konferencijų vertėju (-a), Jums pravartu žinoti, kad šią «European Masters» programą siūlo nemažai aukštojo mokslo įstaigų.

 
 
 
 

Asmens duomenų apsauga

Žemiau aprašyta, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

 
 
Kontaktai
 
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į skyrių, atsakingą už Jus dominančią stažuotę. Prieš kreipdamiesi perskaitykite stažuotę reglamentuojančias taisykles
Dėl bendrosios pakraipos ir žurnalistų stažuočių, mokomųjų stažuočių
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Vertimo raštu stažuotės
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG