Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)
 

Patronāžas uzņemšanās ir viens no veidiem, kā Parlaments var iesaistīties kādā pasākumā, apliecinot tam morālu atbalstu. Ik gadu šāda patronāža tiek piešķirta ierobežotam skaitam pasākumu.

 

Kam ir tiesības uz Eiropas Parlamenta patronāžu?

Tiesības uz patronāžu var piešķirt pasākumiem (konferencēm, debatēm, semināriem, vasaras universitātēm, balvām, konkursiem, festivāliem utt.), kas cita starpā atbilst šādiem nosacījumiem:

 • pasākumiem ir skaidri izteikta Eiropas dimensija;
 • ir apstiprināts šo pasākumu norises laiks un vieta;
 • pasākumiem ir noteikts ilgums;
 • pasākumu mērķis nav gūt peļņu.

Sevišķa uzmanība tiek pievērsta tam, kādā līmenī konkrētais pasākums uzsver Eiropas Parlamenta vai Eiropas Savienības nozīmi attiecīgajā jomā.

Īpaša uzmanība tiek veltīta arī pasākumiem, kurus organizē jaunieši vai kuri ir paredzēti jauniešiem, kā arī pasākumiem saistībā ar sociāli nelabvēlīgām iedzīvotāju grupām.

Patronāžas uzņemšanās neuzliek Parlamentam finansiālas saistības un nedod pasākuma rīkotājiem tiesības izmantot Parlamenta telpas.

Papildu informāciju par Eiropas Parlamenta patronāžas tiesību piešķiršanas nosacījumiem var iegūt, iepazīstoties ar turpmāk minētajiem noteikumiem.

 
 
 
Kā pieteikties?
 

Pieteikumi patronāžas tiesību piešķiršanai ir jāiesniedz Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam:


pa pastu, nosūtot pieteikumu uz šādu adresi:
 • Antonio Tajani
  President of the European Parliament
 • Rue Wiertz 60
  1047 Bruxelles
  Belgium
 • pa faksu: Brisele: +32 (0) 228 46974
 • pa faksu: Strasbūra: +33 (0) 3 88 1 74860
 • pa faksu: Luksemburga: +352 4300 24842
 

Visos pieteikumos jāietver šāda informācija:

 • detalizēts pasākuma apraksts,
 • detalizēta programma ar apstiprinātajiem datumiem
 • jebkāda cita informācija, kuru pieteikuma iesniedzējs uzskata par atbilstīgu.

Pieteikumus patronāžas tiesību piešķiršanai var iesniegt vienā no oficiālajām Eiropas Savienības valodām.

 
 
 
Termiņi

Pieteikums jānosūta vismaz divus mēnešus pirms plānotā pasākuma norises.

Atbildi uz iesniegto pieteikumu Jūs saņemsiet pa pastu vai e-pastu.

 
   
Rīkotāju pienākumi patronāžas apstiprināšanas gadījumā

Pasākuma, kuram apstiprināta Parlamenta patronāža, rīkotājiem tas skaidri jānorāda visos ar attiecīgo pasākumu saistītajos paziņojumos un pasākuma reklāmā, izmantojot tekstu „pasākums notiek ar Eiropas Parlamenta patronāžu” un Parlamenta logotipu. Ņemiet vērā, ka paziņojumos par pasākumu, tostarp internetā publicētajā saturā, vajadzēs skaidri nošķirt Parlamenta kā institucionāla partnera, kas sniedz morālu atbalstu, lomu no iespējamu līdzekļu devēju lomas. Uz Eiropas Parlamenta logotipa izmantošanu attiecas īpaši nosacījumi, kas aprakstīti šeit:

 
 
 
 
 
 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs

“Ar patronāžas palīdzību Eiropas Parlaments sniedz morālu, nemateriālu atbalstu kvalitatīviem bezpeļņas pasākumiem, kuriem ir nepārprotama Eiropas dimensija. Eiropas Parlaments ir vienīgā ES iestāde, ko tieši ievēlē Eiropas pilsoņi. Un, kā noteikts ar Lisabonas līgumu, pilsoņus Savienībā tieši pārstāv Eiropas Parlaments. Patronāža ir vērtīgs instruments, kas ļauj sekmēt šo savstarpējo saikni un pietuvināt Eiropas Parlamentu eiropiešiem.”
  Antonio Tajani
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs

 

Par Parlamenta patronāžas piešķiršanu kādam pasākumam lemj priekšsēdētājs.

 
 
 
Parlaments jūsu tuvumā

Eiropas Parlamentam ir informācijas birojs ikvienā dalībvalstī. To uzdevums ir veicināt izpratni par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību un mudināt cilvēkus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

 
 
Skaidrumo registras

Eiropas Parlaments iesaka visām organizācijām, kas ir iesaistītas darbībās, uz kurām attiecas Iestāžu nolīgums par Pārredzamības reģistru reģistrēties šajā reģistrā. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas, sazinieties ar Pārredzamības reģistra kopīgo sekretariātu.