Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Prakse Eiropas Parlamentā

 
 

Lai iedzīvotājiem piedāvātu profesionālās apmācības iespējas un viņus iepazīstinātu ar Eiropas Parlamentu un tā darbu, Parlaments piedāvā vairāku veidu praksi Ģenerālsekretariātā.

 
 
 
Augstskolu absolventu prakse (t. s. Robēra Šūmana prakse)

Augstskolu absolventu prakses mērķis ir dot iespēju papildināt studiju laikā iegūtās zināšanas un iepazīstināt ar Eiropas Savienības un it īpaši Eiropas Parlamenta darbību.

Prakse var būt:

 • vispārējā — pieejama jebkuram kandidātam, kas atbilst kritērijiem;
 • žurnālistikas — kandidātiem ir papildus jābūt profesionālai pieredzei, kas var būt publicētie raksti, biedra statuss kādas Eiropas Savienības dalībvalsts žurnālistu asociācijā vai arī žurnālista kvalifikācija, ko atzīst Savienības dalībvalstis vai kandidātvalstis;
 • "Saharova balva" — šīs prakses mērķis ir padziļināt zināšanas par Eiropas Parlamenta darbu cilvēktiesību jomā kopumā, kā arī par darbu pie starptautiskajām cilvēktiesību normām. Tā attiecas uz kandidātiem ar izteiktu interesi cilvēktiesību jomā.

Kandidātiem, kas piesakās uz augstskolu absolventu praksi, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņiem, neskarot Iekšējo noteikumu 5. panta 2. punkta noteikumus;
 • prakses pirmajā dienā jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu;
 • jābūt padziļinātām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām;
 • nedrīkst būt iepriekš piedalījušies no Eiropas Savienības budžeta apmaksātā praksē vai ilgāk nekā četras nedēļas strādājuši no Savienības budžeta apmaksātu algotu darbu.

Prakses ilgums ir pieci mēneši, un to nevar pagarināt.

Prakses sākums un pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • Pieteikumu iesniegšana: 15. augusts – 15. oktobris (pusnakts)
  Prakse: 1. marts – 31. jūlijs
 • Pieteikumu iesniegšana: 15. marts – 15. maijs (pusnakts)
  Prakse: 1. oktobris – 28. vai 29. februāris

Gadā 25 000 cilvēku piesakās uz prakses vietu Parlamentā, un 600 no viņiem tiek izvēlēti.

Lai kandidētu uz prakses vietu, jums jāatbilst attiecīgajiem nosacījumiem un jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa.


Pirms pieteikšanās

 • Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas iesakām uzmanīgi izlasīt iekšējos noteikumus par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā, kā arī bieži uzdotos jautājumus.
 • Katras pieteikuma anketas lappuses aizpildīšanai jums tiek dotas 30 minūtes. Ņemiet vērā, ka pēc 30 minūtēm tiešsaistes pieteikumā ievadītie dati pazudīs, ja tas būs atvērts un ar to netiks strādāts.
 • Iesakām neatlikt pieteikšanos uz termiņa pēdējo dienu, lai lielā pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.
 • Kandidātiem ar invaliditāti īpaša uzmanība jāpievērš attiecībā uz viņiem pieteikuma anketā iekļautajiem noteikumiem.
 • Pieteikuma anketu pēc iesniegšanas tiešsaistē nevar labot. To aizpilda un iesniedz vienā reizē. Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas un pirms iesniegšanas pārliecinieties par ievadītās informācijas pareizību un pilnīgumu.
 • Nepilnīgi aizpildītas pieteikuma anketas tiks automātiski noraidītas.
 • Pēc tiešsaistes pieteikuma apstiprināšanas un iesniegšanas uz jūsu e-pasta adresi tiks automātiski nosūtīts paziņojums, kas apliecina pieteikuma saņemšanu. Tajā būs iekļauts apstiprinājuma numurs, kas jāizmanto visā turpmākajā sarakstē par praksi, un jūsu pieteikuma kopsavilkums (PDF formātā), kura papīra izdruka jums tiks pieprasīta vēlāk prakses vietas piedāvājuma gadījumā.
 
 
Rakstiskās tulkošanas prakse augstskolu absolventiem

Rakstiskās tulkošanas prakse ir paredzēta universitāšu vai līdzvērtīgu izglītības iestāžu absolventiem. Prakses mērķis ir dot praktikantiem iespēju papildināt studiju laikā iegūtās zināšanas un iepazīties ar Eiropas Savienības darbību, it īpaši ar Eiropas Parlamenta darbu.

Rakstiskās tulkošanas prakses kandidātiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības kandidātvalsts pilsoņiem;
 • prakses sākšanas dienā jābūt sasniegtam 18 gadu vecumam;
 • pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām jābūt iegūtam augstākās izglītības diplomam studiju programmā, kas ilgusi vismaz trīs gadus;
 • jābūt teicamām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas vai kādas Eiropas Savienības kandidātvalsts oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām divu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām;
 • kandidāts iepriekš nav piedalījies no Eiropas Savienības budžeta apmaksātā praksē vai strādājis algotu darbu, kas apmaksāts no Eiropas Savienības budžeta, ilgāk nekā četras secīgas nedēļas.

Augstskolu absolventu rakstiskās tulkošanas prakses ilgums ir trīs mēneši. Izņēmuma gadījumos praksi var pagarināt ne vairāk kā par trim mēnešiem.

Prakses sākuma datumi un pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • Prakses sākums: 1. janvāris
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. jūnija līdz 15. augusta pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. aprīlis
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. septembra līdz 15. novembra pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. jūlijs
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. decembra līdz 15. februāra pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. oktobris
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. marta līdz 15. maija pusnaktij)

Iesakām neatlikt pieteikumu reģistrāciju uz pēdējo dienu, lai liela pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Rakstiskās tulkošanas prakse norisinās Luksemburgā.

Informācijai — 2018. gadā praktikanta stipendija ir EUR 1 313,37 mēnesī.

Ja Jums ir interese piedalīties rakstiskās tulkošanas praksē augstskolu absolventiem, lūdzam izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi.

Pievērsiet uzmanību pieteikšanās nosacījumiem. Ja priekšatlasē tiks izraudzīta Jūsu kandidatūra, jums būs jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pienācīgi aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa,
 • pases vai personas apliecības kopija,
 • diplomu un sertifikātu kopijas,
 • augstskolas sekmju izraksts, ja tāds ir pieejams.

Minētos dokumentus nav nepieciešams sūtīt priekšatlases posmā. Tie Jums tiks prasīti tikai tad, ja veiksmīgi izturēsiet priekšatlasi.

Ja izturēsiet priekšatlasi, Jūsu pieteikums tiks tālāk izskatīts tikai tad, kad būs iesniegti visi iepriekš minētie dokumenti.

Ja Jūs atbilstat pieteikšanās nosacījumiem, aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

Ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un ar to netiks strādāts 30 minūtes. Tāpēc iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas uzmanīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi.

Tiešsaistes pieteikums jāaizpilda un jāiesniedz vienā paņēmienā, un pēc tam, kad tas iesniegts, tiešsaistē vairs nav iespējams izdarīt izmaiņas. Ir pieejams pieteikuma veidlapas paraugs (sk. zemāk), kas Jums palīdzēs sagatavot visu nepieciešamo informāciju pirms tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanas.

NB! Saglabājiet numuru, kas Jums tiks piešķirts pēc tiešsaistē aizpildītā pieteikuma apstiprināšanas!

 
 
Rakstiskās tulkošanas mācību prakse

Eiropas Parlaments piedāvā mācību prakses iespēju kandidātiem, kuri pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ir ieguvuši vidējās izglītības atestātu, kas dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, vai ir studējuši augstskolā vai pielīdzināma līmeņa tehniskajās studijās. Mācību prakse it īpaši ir paredzēta kandidātiem, kuru mācību programmā ir iekļauta obligātā prakse, ar nosacījumu, ka prakses pirmajā dienā viņi ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses kandidātiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības kandidātvalsts pilsoņiem ;
 • prakses sākšanas dienā jābūt sasniegtam 18 gadu vecumam
 • jābūt teicamām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas vai kādas Eiropas Savienības kandidātvalsts oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām divu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām
 • kandidāts iepriekš nav piedalījies no Eiropas Savienības budžeta apmaksātā praksē vai strādājis algotu darbu, kas apmaksāts no Eiropas Savienības budžeta, ilgāk nekā četras secīgas nedēļas.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses ilgums ir no viena līdz trim mēnešiem. Izņēmuma gadījumos praksi var pagarināt ne vairāk kā par trim mēnešiem.

Mācību prakses sākuma datumi un pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • Prakses sākums: 1. janvāris
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. jūnija līdz 15. augusta pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. aprīlis
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. septembra līdz 15. novembra pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. jūlijs
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. decembra līdz 15. februāra pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. oktobris
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. marta līdz 15. maija pusnaktij)

Iesakām neatlikt pieteikumu reģistrāciju uz pēdējo dienu, lai liela pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakse norisinās Luksemburgā.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses dalībnieki saņem ikmēneša pabalstu. Informācijai — 2018. gadā praktikanta pabalsts ir EUR 322,10 mēnesī

Ja Jums ir interese piedalīties rakstiskās tulkošanas mācību praksē, lūdzam izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi

Pievērsiet uzmanību pieteikšanās nosacījumiem. Ja priekšatlasē tiks izraudzīta Jūsu kandidatūra, jums būs jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pienācīgi aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa,
 • pases vai personas apliecības kopija,
 • diplomu un sertifikātu kopijas,
 • augstskolas sekmju izraksts, ja tāds ir pieejams.

Minētos dokumentus nav nepieciešams sūtīt priekšatlases posmā. Tie Jums tiks prasīti tikai tad, ja veiksmīgi izturēsiet priekšatlasi.

Ja izturēsiet priekšatlasi, Jūsu pieteikums tiks tālāk izskatīts tikai tad, kad būs iesniegti visi iepriekš minētie dokumenti.

Ja Jūs atbilstat pieteikšanās nosacījumiem, aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

Ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un ar to netiks strādāts 30 minūtes. Tāpēc iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas uzmanīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi.

Tiešsaistes pieteikums jāaizpilda un jāiesniedz vienā paņēmienā, un pēc tam, kad tas iesniegts, tiešsaistē vairs nav iespējams izdarīt izmaiņas. Ir pieejams pieteikuma veidlapas paraugs (sk. zemāk), kas Jums palīdzēs sagatavot visu nepieciešamo informāciju pirms tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanas.

NB! Saglabājiet numuru, kas Jums tiks piešķirts pēc tiešsaistē aizpildītā pieteikuma apstiprināšanas!

 
 
Konferenču tulki

Eiropas Parlamenta Konferenču loģistikas un mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts nenodrošina pamatapmācību valodniekiem, kuri vēlas specializēties konferenču tulkošanā, jo atbilstīgi subsidiaritātes principam tas ir dalībvalstu iestāžu kompetencē.

Ja jums jau ir konferenču tulka kvalifikācija un jūsu valodu kombinācija var būt noderīga šīs iestādes darbā, jums būtu jāapsver iespēja pieteikties akreditācijas testam vai atklātajam konkursam (skat. Mutiskā tulkošana Eiropā).

Citas iespējas

Ja jūs vēlaties kļūt par konferenču tulku, taču jums vēl nav nepieciešamās kvalifikācijas, der zināt, ka vairākas Eiropas augstskolas piedāvā kursus, kuros sagatavo kvalificētus tulkus un tulkotājus. Lai paskatītos to augstskolu sarakstu, kuras piedāvā pilna laika mācību kursus, noklikšķiniet uz šo saiti.

Ja jums jau ir augstākā izglītība jebkurā no nozarēm, taču jūs vēlētos apgūt mācību kursu, lai kļūtu par konferenču tulku, jums var noderēt informācija par šo programmu — «European Masters», ko piedāvā vairākas augstākās izglītības iestādes.

 
 
 
 

Personas datu aizsardzība

Informāciju par jūsu personas datu apstrādi atradīsit zemāk.

 
 
Kontakti
 
Lai iegūtu papildu informāciju, pēc iepazīšanās ar attiecīgajiem noteikumiem lūdzam sazināties ar biroju, kas atbild par jūs interesējošo prakses veidu.
Attiecībā uz vispārējo vai žurnālistu praksi un neapmaksātas prakses vietām
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Tulkotāju prakse
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG