Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Dialogs ar reliģiskajām un nekonfesionālajām organizācijām
LESD 17. pants.

 
 

Mūsdienu daudzveidīgajā Eiropā daudzas reliģijas, ticības un filozofiskās kustības miermīlīgi pastāv līdzās, un Eiropas Savienības iestādes ir apņēmušās veicināt iecietību un savstarpēju cieņu kā mūsu sabiedrības svarīgas iezīmes. Eiropas Savienība ir iesaistīta atklātā dialogā ar reliģiskajām un nekonfesionālajām organizācijām, un Eiropas Parlaments aktīvi līdzdarbojas šajos centienos.

Konteksts

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 17. pants, ko ieviesa ar Lisabonas līgumu, pirmoreiz paredz juridisko pamatu atklātam, pārredzamam un pastāvīgam dialogam starp ES iestādēm un baznīcām, reliģiskām apvienībām filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām. Tajā ir noteikts:

  • 1. "Savienība respektē un neskar baznīcu un reliģisko organizāciju vai apvienību statusu, kas noteikts dalībvalstu tiesību aktos.
  • 2. Savienība tāpat ievēro filozofisko un nekonfesionālo organizāciju statusu, kas noteikts dalībvalstu tiesību aktos.
  • 3. Atzīstot to identitāti un īpašo ieguldījumu, Savienība uztur atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām."

Lai gan šā panta pirmajos divās punktos ir paredzēts saglabāt valstu tiesību aktos paredzēto īpašo statusu baznīcām un reliģiskām apvienībām vai kopienām, kā arī filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām, kam ir līdzīgs statuss, 3. punktā ES iestādes tiek aicinātas uzturēt atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām.

Pēc ievēlēšanas priekšsēdētājs Antonio Tajani 2017. gada janvārī uzticēja priekšsēdētāja vietniecei Mairead McGuinness atbildību par 17. pantā paredzētā dialoga īstenošanu. Priekšsēdētāja vietniekam šā pienākuma pildīšanā palīdz Prezidija sekretariāts un citi attiecīgie Parlamenta dienesti. Parlaments katru gadu rīko vairākas visiem dialoga partneriem pieejamas augsta līmeņa konferences par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem saistībā ar notiekošo Parlamenta darbu un debatēm.

Saistībā ar LESD 17. pantu Eiropas Parlamenta organizētās konferences
 
 
 
Turpmākie pasākumi
  • Tuesday 5 June 2018 (17h00 – 18h30) – Study Presentation: “Religious Identity and Pluralism in Europe" by Pew Research Center, Washington; findings on views of national identity, migration and religious minorities - Register for this event
  • Tuesday 26 June 2018 (15h00 – 18h00) – Dialogue Seminar on Implementing the European Social Pillar: The Contribution of Faith-Based Actors
  • Tuesday 4 December 2018 (15h00 – 18h00) – Dialogue Seminar on Human Dignity, Human Rights, Religion – Seeking Common Ground
 
 
 
Saistībā ar LESD 17. pantu Eiropas Parlamenta organizētās iepriekšējās konferences
 
 
11 April 2018 - Dialogue seminar on The Persecution of Non-Believers around the World
 
28 March 2018 - "Religion & Society" Series Book Presentation: Christianity, the First 3000 Years by Prof Diarmaid MacCulloch
 
24 January 2018 – European Parliament Holocaust Commemoration; Espace Yehudi Menuhin
 
21 November 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Jihad and Death by Prof Olivier Roy
 
18 October 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Communitati et Orbi by Rabbi Pinchas Goldschmidt
 
27 June 2017 - The Future of Europe - Reflections for the EU by 2025
 
27 September 2016 - Ebreju kopienu nākotne Eiropā
 
2016. gada aprīlī – Eiropas musulmaņi, kas saskaras ar radikalizāciju, un deradikalizācijas problēmuzdevums
 
2015. gada 1. decembrī – Kristiešu vajāšana pasaulē – aicinājums rīkoties
 
2015. gada 17. novembrī – Kā izglītība var palīdzēt apkarot radikālismu un fundamentālismu Eiropā?
 
2015. gada 24. marts – Reliģiskā radikālisma pieaugums un starpreliģiju dialoga nozīme iecietības un cieņas pret cilvēku veicināšanā
 
 
 

,,Eiropas Parlamenta dialogs ar baznīcām un filozofiskām organizācijām ir ļoti svarīgs elements, lai Parlaments saglabātu ciešu saikni ar pilsoņiem, kas to ir ievēlējuši. Tāpēc man ir liels pagodinājums, ka Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani man uzticēja atbildību par šo dialogu.

Lai Eiropas projekts saglabātu iedzīvotāju uzticēšanos, tam ir jābūt balstītam uz realitāti. Baznīcas un reliģiskās grupas ir liela daļa no šīs ikdienas realitātes, daļa no mūsu 28 dalībvalstu kopienu struktūras pilsētās, ciematos un lauku apvidos.

Lisabonas Līguma 17. pantā ir ļoti pārdomāti ietverts ES dialogs ar reliģiskajām grupām. Tas skaidri parāda, ka ES ir ne tikai ekonomiska organizācija; tās pamats ir cilvēki, kas strādā kopā, lai nosargātu cilvēka cieņu un sniegtu kopīgu labumu. ES politiku un tiesību aktu veidošanā ir būtiski svarīgi, ka mēs pilnībā apzināmies katru cilvēka dimensiju — ne tikai ekonomisko, bet arī sociālo un pat garīgo dimensiju.

ES lēmumu pieņemšanas pamatā ir jābūt patiesai cilvēka cieņai, un man ir cieša pārliecība, ka baznīcas un filozofiskās organizācijas ar daudzus gadsimtus paustajām pārdomām par cilvēka būtību, var sniegt lielu ieguldījumu šajā procesā.´´

Mairead McGuinness