Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Dialogs ar reliģiskajām un nekonfesionālajām organizācijām
LESD 17. pants.

 
 

Mūsdienu daudzveidīgajā Eiropā daudzas reliģijas, ticības un filozofiskās kustības miermīlīgi pastāv līdzās, un Eiropas Savienības iestādes ir apņēmušās veicināt iecietību un savstarpēju cieņu kā mūsu sabiedrības svarīgas iezīmes. Eiropas Savienība ir iesaistīta atklātā dialogā ar reliģiskajām un nekonfesionālajām organizācijām, un Eiropas Parlaments aktīvi līdzdarbojas šajos centienos.

Priekšsēdētāja vietniece M. McGuinness tiekas ar Bosnijas un Hercegovinas lielmuftiju, valsts islāma kopienas vadītāju dr. Husein Kavazovic
Konteksts

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 17. pants, ko ieviesa ar Lisabonas līgumu, pirmoreiz paredz juridisko pamatu atklātam, pārredzamam un pastāvīgam dialogam starp ES iestādēm un baznīcām, reliģiskām apvienībām filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām. Tajā ir noteikts:

  • 1. "Savienība respektē un neskar baznīcu un reliģisko organizāciju vai apvienību statusu, kas noteikts dalībvalstu tiesību aktos.
  • 2. Savienība tāpat ievēro filozofisko un nekonfesionālo organizāciju statusu, kas noteikts dalībvalstu tiesību aktos.
  • 3. Atzīstot to identitāti un īpašo ieguldījumu, Savienība uztur atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām."

Lai gan šā panta pirmajos divās punktos ir paredzēts saglabāt valstu tiesību aktos paredzēto īpašo statusu baznīcām un reliģiskām apvienībām vai kopienām, kā arī filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām, kam ir līdzīgs statuss, 3. punktā ES iestādes tiek aicinātas uzturēt atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām.

Priekšsēdētājs Antonio Tajani 2014. gada jūlijā 8. sasaukuma darbības sākumā uzdeva priekšsēdētāja vietniekam Mairead McGuinnes pienākumu īstenot 17. pantā minēto dialogu. Priekšsēdētāja vietniekam šā pienākuma pildīšanā palīdz Prezidija sekretariāts un citi attiecīgie Parlamenta dienesti. Parlaments katru gadu rīko vairākas visiem dialoga partneriem pieejamas augsta līmeņa konferences par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem saistībā ar notiekošo Parlamenta darbu un debatēm.

Sīkāka informācija par 17. pantā minēto dialogu:
Saistībā ar LESD 17. pantu Eiropas Parlamenta organizētās konferences
 
 
 
Turpmākie pasākumi
  • 06 December 2017 (15.00 to 18.00) - The external Policies of the EU
  • 24 January 2018 (12.30 to 14.30) – European Parliament Holocaust Commemoration; Espace Yehudi Menuhin
  • 31 January 2018 (13.30 to 15.00) – Presentation of Pew Forum Survey on European attitudes to religious minorities
 
 
 
Saistībā ar LESD 17. pantu Eiropas Parlamenta organizētās iepriekšējās konferences

2015. gads bija iezīmīgs ar teroristu uzbrukumiem Parīzē janvārī un novembrī, kas palielināja baiļu un neuzticēšanās līmeni visā Eiropā un plašāk pasaulē, šādu vardarbīgu un ideoloģisku ekstrēmistu apdraudējumam tagad skarot atvērtas, brīvas un iecietīgas sabiedrības. Satraucošais vajāšanas pieaugums reliģiskās pārliecības dēļ, jo īpaši pret kristiešu kopienām Tuvajos Austrumos vērsta vajāšana radikālā džihādisma dēļ, arī bija būtisks šo sarunu temats. Pagājušā gada dialoga temati līdz ar to atspoguļoja šīs bažas, un tas bija mēģinājums risināt radikālā fundamentālisma problēmu un pievērsties reliģijas lomai iecietības un cieņas pret cilvēkiem veicināšanā (martā), kā arī izglītības nozīmei šīs problēmas risināšanā (novembrī). Ar ad hoc pasākumu decembrī tika mēģināts ieviest zināmu skaidrību konkrēti attiecībā uz kristiešu kopienām daudzviet pasaulē, kuru pārstāvji saskaras ar dzīvības apdraudējumu no ekstrēmistu puses un tiek regulāri vajāti, nogalināti vai spīdzināti vienīgi viņu ticības dēļ.

 
 
21 November 2017 (13.30 to 14.30) - "Religion & Society" Series Book Presentation: Jihad and Death by Prof Olivier Roy, EP Library
 
 
18 October 2017 - Art.17 Book Presentation in the EP Library
 
 
27/06/2017 - The Future of Europe - Reflections for the EU by 2025
 
 
27/09/2016 – Ebreju kopienu nākotne Eiropā
 
 
2016. gada aprīlī – Eiropas musulmaņi, kas saskaras ar radikalizāciju, un deradikalizācijas problēmuzdevums
 
 
2015. gada 1. decembrī – Kristiešu vajāšana pasaulē – aicinājums rīkoties
 
 
2015. gada 17. novembrī – Kā izglītība var palīdzēt apkarot radikālismu un fundamentālismu Eiropā?
 
 
2015. gada 24. marts – Reliģiskā radikālisma pieaugums un starpreliģiju dialoga nozīme iecietības un cieņas pret cilvēku veicināšanā
 
 
 
 

,,Eiropas Parlamenta dialogs ar baznīcām un filozofiskām organizācijām ir ļoti svarīgs elements, lai Parlaments saglabātu ciešu saikni ar pilsoņiem, kas to ir ievēlējuši. Tāpēc man ir liels pagodinājums, ka Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani man uzticēja atbildību par šo dialogu.

Lai Eiropas projekts saglabātu iedzīvotāju uzticēšanos, tam ir jābūt balstītam uz realitāti. Baznīcas un reliģiskās grupas ir liela daļa no šīs ikdienas realitātes, daļa no mūsu 28 dalībvalstu kopienu struktūras pilsētās, ciematos un lauku apvidos.

Lisabonas Līguma 17. pantā ir ļoti pārdomāti ietverts ES dialogs ar reliģiskajām grupām. Tas skaidri parāda, ka ES ir ne tikai ekonomiska organizācija; tās pamats ir cilvēki, kas strādā kopā, lai nosargātu cilvēka cieņu un sniegtu kopīgu labumu. ES politiku un tiesību aktu veidošanā ir būtiski svarīgi, ka mēs pilnībā apzināmies katru cilvēka dimensiju — ne tikai ekonomisko, bet arī sociālo un pat garīgo dimensiju.

ES lēmumu pieņemšanas pamatā ir jābūt patiesai cilvēka cieņai, un man ir cieša pārliecība, ka baznīcas un filozofiskās organizācijas ar daudzus gadsimtus paustajām pārdomām par cilvēka būtību, var sniegt lielu ieguldījumu šajā procesā.´´

Mairead McGuinness

 

Priekšsēdētāja vietniece Mairead McGuinness uzņem Ukrainas reliģisko līderu padomi Eiropas Parlamentā, lai apspriestu to nozīmi miera saglabāšanā Ukrainā.