Īsumā

Šo faktu lapu mērķis ir sniegt vispārēju pārskatu par Eiropas integrāciju un Eiropas Parlamenta lomu šajā attīstībā.

 

Faktu lapas tika izveidotas 1979. gadā, kad notika Eiropas Parlamenta pirmās tiešās vēlēšanas, un to mērķis ir sniegt nespeciālistiem precīzu, tomēr vienkāršu un kodolīgu vispārēju pārskatu par Eiropas Savienības iestādēm un politikas jomām, kā arī par Eiropas Parlamenta ieguldījumu šajā procesā.

Faktu lapas ir sagrupētas sešās nodaļās:

  • Eiropas Savienības darbība – nodaļa, kurā izklāstīta ES vēsturiskā attīstība, juridiskā sistēma, iestādes un struktūras, lēmumu pieņemšanas procedūras un finansēšana
  • Pilsoņu Eiropa – nodaļa, kurā raksturotas individuālās un kolektīvās tiesības
  • Iekšējais tirgus – nodaļa, kurā izskaidroti iekšējā tirgus principi un īstenošana
  • Ekonomikas un monetārā savienība – nodaļa, kurā izklāstīts EMS satvars un izskaidrota ekonomikas politikas koordinācija un uzraudzība
  • Nozaru politika – nodaļa, kurā raksturotas ES dažādās iekšpolitikas nostājas
  • Savienības ārējās attiecības – nodaļa, kurā izklāstīti jautājumi saistībā ar ārpolitiku, drošību un aizsardzību, tirdzniecību, attīstību, cilvēktiesībām un demokrātiju, paplašināšanos un attiecībām ar valstīm, kas nav ES kaimiņvalstis

Ar faktu lapām var iepazīties, izvēlnē uzklikšķinot uz attiecīgās nodaļas virsraksta. Tiklīdz ir atvērta viena faktu lapa, citām faktu lapām tajā pašā sadaļā var piekļūt, izmantojot izvēlni labajā malā. Tās var arī lejupielādēt PDF formātā.

Šeit pieejamā faktu lapu tiešsaistes versija gada laikā tiek regulāri pārskatīta un atjaunināta, ja Eiropas Parlaments pieņem svarīgu nostāju vai apstiprina nozīmīgas politiskās nostādnes kādā jautājumā.

Faktu lapas sagatavo politikas departamenti un Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa, un tās ir pieejamas 23 valodās.

Ar jautājumiem varat vērsties pie Redakcionālā darba un komunikācijas koordinēšanas nodaļas (e-pasts: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).