Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG)

Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG) tika izveidotas, lai veicinātu dalībvalstu un to reģionālo un vietējo iestāžu pārrobežu, transnacionālo un reģionālo sadarbību. ETSG dod iespēju minētajiem partneriem īstenot kopīgus projektus, dalīties pieredzē un uzlabot teritoriālās plānošanas koordināciju.

Juridiskais pamats

Regula (EK) Nr. 1082/2006, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 175. pantu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1302/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu.

Vispārīga informācija

Eiropas teritoriālās sadarbības grupu mērķis ir atvieglot un veicināt dalībvalstu vai to reģionālo un vietējo iestāžu pārrobežu, transnacionālo un reģionālo sadarbību. ETSG var tikt uzticēta Eiropas Savienības līdzfinansētu programmu vai citu pārrobežu sadarbības projektu īstenošana neatkarīgi no tā, vai tiem ir piešķirts ES finansējums. Šādas darbības piemēri ir:

 • pārrobežu transporta infrastruktūras vai slimnīcu darba nodrošināšana;
 • pārrobežu attīstības projektu īstenošana vai vadīšana;
 • pieredzes un labas prakses apmaiņa;
 • tādu kopējo pārrobežu programmu vadīšana, ar kuru starpniecību var finansēt kopīgu interešu projektus ETSG partneriem.

Pašlaik ir viena ETSG (Eiropas pilsētvides zināšanu tīkls), kuras dalībniekiem nav kopējas ģeogrāfiskās robežas. Tā ir platforma domu un pieredzes apmaiņai pilsētvides attīstības jomā.

Izveidotā ETSG piedāvā saviem dalībniekiem dažādas priekšrocības:

 • tās dalībnieki var kļūt par vienu juridisku personu un izmantot vienotu noteikumu kopumu, īstenojot kopējas iniciatīvas vairākās dalībvalstīs;
 • dažādu dalībvalstu ieinteresētām personām sadarbojoties un īstenojot kopējas iniciatīvas, nav vajadzības parakstīt starptautisku nolīgumu, kas jāratificē attiecīgo valstu parlamentiem;
 • dalībvalstis var kopā un nepastarpināti atsaukties uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, kas izziņots saistībā ar ES teritoriālajām programmām, un rīkoties kā vienota pārvaldības iestāde.

Struktūra

ETSG var veidot partneri, kas atrodas vismaz divu dalībvalstu teritorijā un ir piederīgi vienai vai vairākām turpmāk minētajām kategorijām:

 • dalībvalstis;
 • reģionālās iestādes;
 • vietējās iestādes;
 • publisko tiesību subjekti;
 • tādu struktūru apvienības, kuras pieder vienai vai vairākām minētajām kategorijām.

ETSG rīkojas savu dalībnieku vārdā, kuri apstiprina statūtus, īpaši vienojoties par tiem. Šāda vienošanās paredz ETSG struktūras un darbības apraksta sagatavošanu. Darbības joma aprobežojas ar dalībnieku izraudzīto sadarbības jomu. Turklāt ETSG pilnvaras nedrīkst pārsniegt tās dalībnieku attiecīgās pilnvaras. Valsts iestāžu pilnvaras, piemēram, politikas noteikšanu un regulatīvās pilnvaras nedrīkst nodot ETSG.

Panākto vienošanos interpretē un īsteno saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā ir ETSG juridiskā adrese. Dalībnieki var pieņemt lēmumu par to, vai ETSG ir uzskatāma par atsevišķu juridisko personu vai tās uzdevumus vajadzētu deleģēt kādam no dalībniekiem.

Dalībnieki apstiprina ETSG gada budžeta tāmi un iesniedz attiecīgo gada pārskatu, kuru apstiprina neatkarīgi eksperti. Parādu gadījumā dalībnieki ir finansiāli atbildīgi proporcionāli savam ieguldījumam.

Sasniegumi

Patlaban ir izveidotas 46 Eiropas teritoriālās sadarbības grupas 18 ES dalībvalstīs, un to skaits turpina pieaugt. 2011. gadā tika izveidotas septiņas ETSG, 2013. gadā – vienpadsmit. Patlaban notiek 19 papildu ETSG veidošana. ETSG reģistru pārvalda Reģionu komiteja.

Eiropas Parlamenta loma

Regulā (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) ir ņemta vērā Parlamenta prasība skaidri definēt teritoriālo sadarbību, precizēt dalībvalstu finansiālo atbildību, kā arī piemērojamo regulējumu un noteikumus par ETSG statūtu publicēšanu un/vai reģistrēšanu. Turklāt Padome piekrita Parlamenta ierosinājumam piemērot ETSG tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā ir reģistrēta ETSG juridiskā adrese.

Parlaments un Padome 2013. gada beigās izdarīja grozījumus ETSG regulā. Šo grozījumu mērķis bija padarīt esošos noteikumus skaidrākus un vienkāršot ETSG izveidi un darbību. Pārskatīto ETSG regulu sāks piemērot no 2014. gada 22. jūnija. Tā ka šis tiesību akts attiecas uz kohēzijas politiku, tas tika sagatavots saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kurā Parlamentam un Padomei ir vienādas tiesības.

Parlaments uzmanīgi seko līdzi jaunu ETSG izveides efektivitātei. Parlaments 2008. gada 21. oktobra rezolūcijā par pārvaldību un partnerību reģionālās politikas jomā valstu, reģionu un projektu līmenī (P6_TA(2008)0492)[1] arī aicināja dalībvalstis, kuras vēl nav attiecīgi pielāgojušas savus tiesību aktus, to izdarīt pēc iespējas drīz, lai būtu iespējams izveidot ETSG.

[1]OV C 15 E, 21.1.2010., 10. lpp.

Jacques Lecarte

06/2017