Eiropas Savienības darbība

Savienības iestādes un struktūras, kā arī to attiecīgās pilnvaras ir noteiktas dibināšanas līgumos. Līgumā par Eiropas Savienību ir minētas septiņas Eiropas iestādes stricto sensu; četru šo iestāžu pienākums ir izstrādāt politiku un pieņemt lēmumus. Šīs iestādes ir Eiropadome, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments. Tiesa nodrošina Savienības tiesību ievērošanu, Eiropas Centrālās bankas galvenais uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti eurozonā, bet Revīzijas palāta pārbauda Eiropas Savienības ienākumu un izdevumu likumību un pareizību. Gadu gaitā ar turpmākajiem līgumiem Savienības pilnvaras un lēmumu pieņemšanas procedūras ir ievērojami pilnveidotas.