Pilsoņu Eiropa

Pilsoņu Eiropa ietver dažādus aspektus, un tās izveide notika pakāpeniski. Pašlaik Līgumos noteiktā ES pilsonība papildina valsts pilsonību, bet neaizstāj to. Pamattiesību harta kļuva juridiski saistoša ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, un tās tekstā ir apkopotas visas personas tiesības, grupējot tās atbilstīgi dažiem nozīmīgākajiem principiem: cilvēka cieņas, pamatbrīvību, indivīdu vienlīdzības, solidaritātes, pilsoņu tiesību un taisnīguma principam. Visiem pilsoņiem papildus personas tiesībām uz brīvu pārvietošanos Savienības teritorijā ir tiesības iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu par jautājumu, kas skar kādu Savienības kompetenču jomu. Turklāt Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj pilsoņiem ar konkrētiem nosacījumiem prasīt Komisijai iesniegt tiesību aktu projektu, ko uzskata par nepieciešamu Līgumu piemērošanai.