Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Informatieverzoeken van de burger (Ask EP)

 
 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

 
 
 
U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 
 
 
Een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement: hoe werkt het?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Wat is de procedure voor het indienen van een verzoekschrift bij het Europees Parlement? Burgers weten over het algemeen dat zij het recht hebben om een verzoekschrift in te dienen, maar vragen vaak om aanvullende informatie over de procedure voor het indienen van het verzoekschrift en over de manier waarop verzoekschriften achteraf binnen de parlementaire commissie worden behandeld. Iedere burger van de Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht om individueel of tezamen met andere burgers of personen een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Unie behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat (artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 215 van het Reglement van het Europees Parlement).

Indien u de volledige informatie in uw officiële EU-taal wenst te ontvangen, neem dan contact op met de afdeling informatieverzoeken (Ask EP).

 
 
Wat doet de EU om gebarentalen te bevorderen?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Voor wat betreft gebarentalen wenden burgers zich tot het Europees Parlement met verzoeken om informatie over de status van gebarentalen op EU-niveau, de maatregelen die de EU neemt om gebarentalen te bevorderen en de manier van werken van gebarentolken binnen de EU-instellingen. In het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (het Gehandicaptenverdrag), dat op 23 december 2010 door de Europese Unie is geratificeerd, wordt het recht van personen met een handicap op vrijheid van mening, meningsuiting en toegang tot informatie erkend, onder meer door het gebruik van gebarentalen te erkennen en te bevorderen (artikel 21).

Indien u de volledige informatie in uw officiële EU-taal wenst te ontvangen, neem dan contact op met de afdeling informatieverzoeken (Ask EP).

 
 
Welke maatregelen neemt de EU om terrorisme te bestrijden?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Naar aanleiding van de diverse terroristische aanslagen in Europa schrijven burgers naar het Europees Parlement om uiting te geven aan hun diepe afkeer van deze terroristische daden. Ook verzoeken burgers de EU-instellingen nieuwe maatregelen vast te stellen om deze misdaden tegen te gaan en te voorkomen. Veel Europese landen zijn op de een of andere manier door terrorisme getroffen. Gruwelijke terroristische aanslagen hebben opnieuw laten zien hoe moeilijk het is om terrorisme te bestrijden en dergelijke misdaden te voorkomen, en tegelijkertijd de fundamentele rechten en vrijheden van burgers te waarborgen.

Indien u de volledige informatie in uw officiële EU-taal wenst te ontvangen, neem dan contact op met de afdeling informatieverzoeken (Ask EP).

 
 
Verlenging van de vergunning voor het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Tal van burgers willen weten welk standpunt het Europees Parlement inneemt ten aanzien van de verlenging van de vergunning voor het gebruik van glyfosaat. In november 2015 stelde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend is voor mensen en dat het bewijsmateriaal geen steun biedt voor de indeling ervan als potentieel kankerverwekkende stof in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008. In het licht van die conclusies moet de Europese Commissie beslissen of glyfosaat al dan niet op de EU-lijst met goedgekeurde werkzame stoffen mag blijven staan. Omdat de conclusies van de EFSA echter niet overeenkwamen met eerdere studies over deze werkzame stof, wendden veel burgers zich tot het Europees Parlement met het verzoek in te grijpen om de verlenging van de vergunning van glyfosaat te weigeren.

Indien u de volledige informatie in uw officiële EU-taal wenst te ontvangen, neem dan contact op met de afdeling informatieverzoeken (Ask EP).

 
 
De vermindering van het gebruik van plastic draagtassen: het antwoord van de EU
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Burgers willen graag weten welke maatregelen de EU neemt om het gebruik van plastic draagtassen terug te dringen, aangezien het gebruik van dergelijke tassen schadelijke gevolgen heeft voor de mariene fauna en het milieu. In de EU worden plastic draagtassen, overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG, beschouwd als verpakking. Het gebruik van plastic draagtassen resulteert in zwerfafval en inefficiënt gebruik van hulpbronnen. Bovendien leidt het ongecontroleerd weggooien van deze tassen tot milieuvervuiling en de verergering van het wijdverbreide probleem van het zwerfvuil in waterlichamen, dat een bedreiging vormt voor de aquatische ecosystemen wereldwijd.

Indien u de volledige informatie in uw officiële EU-taal wenst te ontvangen, neem dan contact op met de afdeling informatieverzoeken (Ask EP).

 
 
 
Antwoorden van het EP

Alle antwoorden van het EP op onze blog bekijken.

 
 
 
Zie ook :

Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) op de blog van EPRS:

 
 
 

Andere diensten

Onderstaande links leiden u naar andere gespecialiseerde diensten waarover u specifieke informatie kunt vinden.
 
 
 
 
Zoek een lid van het Europees Parlement
 
 
Informatie over het recht om verzoekschriften in te dienen
 
 
Het Europees Parlement in uw land
 
 
Het Europees Parlement bezoeken
 
 
Stages bij het Europees Parlement
 
 
Vacatures bij het Europees Parlement
 
 
Uw Europa
 
 
Toegang tot documenten
 
 
Raadplegen van archiefdocumenten