Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement is de interne onderzoeksafdeling en denktank van het Europees Parlement.

De taak van deze dienst bestaat erin de leden bij te staan bij hun parlementaire werk en te voorzien van onafhankelijke, objectieve en gezaghebbende analyses en onderzoeken met betrekking tot beleidskwesties in verband met de Europese Unie.

Daarnaast heeft de dienst tot taak de EP-leden en commissies te ondersteunen bij het uitoefenen van toezicht op de Europese Commissie en andere uitvoerende organen van de EU.

 
 
 
Onderzoeksdienst voor de leden
 
Proportion of plastic and other recyclable waste recycled, by Member State  

De Onderzoeksdienst voor de leden verzorgt onder meer, op verzoek van individuele leden, op maat gesneden analyses en onderzoeken over EU-beleid, aangelegenheden en wetgeving, en levert, op eigen initiatief, uiteenlopende analytische en onderzoekspublicaties (korte overzichten, infopagina's, briefings, diepgaande analyses en/of uitgebreidere studies) over EU-beleid en aangelegenheden, alsook persoonlijke briefings aan afzonderlijke leden over alle onderwerpen die verband houden met de EU.

 
Publicaties van de Onderzoeksdienst voor de leden kunnen worden geraadpleegd op
 
 
Bibliotheek: Informatie voor de leden en het brede publiek

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement verzorgt niet alleen onderzoek en analyses, maar is ook verantwoordelijk voor:

De bibliotheek

De bibliotheek is opgericht in 1953 (als bibliotheek van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal). Haar hoofdvestiging bevindt zich in Brussel. Daarnaast zijn er nevenvestigingen in Luxemburg en Straatsburg. De vestiging in Straatsburg is alleen open tijdens de vergaderperioden. De bibliotheek levert een breed scala aan diensten aan individuele leden en aan het Europees Parlement in zijn geheel. De bibliotheek beschikt over leeszalen met een uitgebreide collectie in zowel papieren als digitale vorm en biedt toegang tot nieuwsbronnen en databanken.

Historische archieven van het Europees Parlement

De historische archieven van het Europees Parlement bevatten officiële openbare documenten van het Parlement en ander archiefmateriaal vanaf 1952. Zij zijn toegankelijk voor het publiek en voor onderzoekers op het gebied van de geschiedenis van het Parlement en de Europese integratie

Informatieverzoeken van de burger

Alle EU-burgers hebben het recht informatie te vragen over de activiteiten van het Parlement en over EU-aangelegenheden.

Toegang tot documenten

Alle EP-documenten vanaf 2001 zijn toegankelijk voor het publiek via het documentenregister van het EP:

Transparantieregister

Het transparantieregister, dat door het Europees Parlement en de Europese Commissie samen beheerd wordt, biedt de burgers rechtstreekse toegang tot informatie over personen of organisaties die proberen invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces.

 
 
 
Ondersteuning tijdens de gehele beleidscyclus
 
 
 
1. Het beoordelen van de gevolgen van EU-wetgevingsvoorstellen

Het is belangrijk dat alle voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving onderzocht worden op hun economische, maatschappelijke, ecologische en eventuele andere gevolgen, en dat er ook gekeken wordt naar mogelijke alternatieven. De uitkomst van een dergelijk onderzoek stelt de EP-leden beter in staat om te bepalen of zij de plannen in kwestie willen goedkeuren, verwerpen of wijzigen. De afdeling Effectbeoordeling vooraf van het Parlement steunt de leden en de Commissies van het EP door middel van analyses van effectbeoordelingen van de Europese Commissie. Daarnaast biedt zij de commissies een breed scala aan gedetailleerde follow-updiensten.

 
 
2. Het evalueren van de resultaten van bestaande Europese wetgeving

Het is voor de leden ook belangrijk om te weten of met de bestaande Europese wetgeving de beoogde resultaten worden bereikt en of de wetgeving naar behoren is omgezet en wordt uitgevoerd. De afdeling Effectbeoordeling achteraf van het Parlement biedt de leden en de commissies van het EP ondersteuning in de vorm van gedetailleerde overzichten van EU-wetgeving die vervolgmaatregelen vergt en van alle herzieningen van Europese wetgeving waaraan door de EU-instellingen wordt gewerkt. Daarnaast verzorgt zij verslagen over de stand van zaken, die dienen ter onderbouwing van de uitvoeringsverslagen van de commissies van het Europees Parlement.

Als de Commissie in haar jaarlijkse werkprogramma een voorstel doet om bestaande wetgeving te actualiseren, stelt de afdeling Beoordeling beleidsresultaten van het Parlement een eerste evaluatie op over de werking van die wetgeving in de praktijk. De afdeling Beoordeling beleidsresultaten baseert haar evaluaties op de input van de andere EU-instellingen, nationale regeringen en parlementen en op de uitkomsten van externe raadplegingen en maatschappelijk overleg.

 
 
3. Het bepalen van terreinen waarop Europese actie wenselijk is

EP-leden kunnen de Europese Commissie voorstellen nieuwe Europese wetgeving in te voeren. De afdeling Europese Meerwaarde helpt de commissies van het Parlement om te bepalen op welke gebieden samenwerking op Europees niveau de grootste voordelen kan genereren. De afdeling voert studies uit naar de potentiële meerwaarde van initiatiefverslagen van wetgevende aard en de meerwaarde van bestaand EU-beleid.

 
 
4. Het leveren van wetenschappelijke prognoses

Wetenschap beïnvloedt alle domeinen van ons dagelijks leven en speelt tevens een rol bij de totstandkoming van nieuwe EU-wetgeving. De afdeling Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties (STOA) analyseert actuele beleidsvraagstukken op het gebied van wetenschap en technologie, en organiseert daartoe een breed scala aan studies, workshops en andere activiteiten, en zorgt er op die manier voor dat de leden en de commissies van het EP de beschikking hebben over de beste wetenschappelijke prognoses en analyses. Op de activiteiten van STOA wordt toezicht gehouden door een panel van leden van het Parlement, die worden genomineerd door zes parlementaire commissies.

 
 
5. Toezicht op de Europese Raad

Krachtens het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad sinds 1 december 2009 een officiële instelling met een vaste voorzitter. Het Parlement houdt toezicht op de uitvoerende macht en controleert in dit kader - via de afdeling Toezicht Europese Raad - nauwlettend alle besluiten die de Europese Raad tijdens topontmoetingen neemt. De conclusies van iedere Europese Raad worden bestudeerd om in kaart te brengen welke afspraken de lidstaten hebben gemaakt, zodat nagegaan kan worden of zij ook daadwerkelijk worden nagekomen. Verder voorziet de afdeling de voorzitter van het Europees Parlement van informatie waarmee hij zich kan voorbereiden op zijn deelname aan bijeenkomsten van de Europese Raad, waar hij het standpunt van het Parlement inzake belangrijke onderwerpen op de agenda verdedigt.