Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Personeel

 

In totaal zijn bij het Europees Parlement ongeveer 8000 ambtenaren en andere personeelsleden in dienst, afkomstig uit de lidstaten. Zij zijn werkzaam in de drie standplaatsen (Luxemburg, Straatsburg, Brussel) en in de voorlichtingsbureaus in de lidstaten.

 
 
Ambtenaren

Het ambtenarenapparaat van de EU is samengesteld uit ambtenaren die tot de volgende drie functiegroepen behoren: administrateurs ("AD"), assistenten ("AST") en secretariaat- en kantoormedewerkers ("AST/SC").

Het Statuut van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie bevat alle bepalingen die van toepassing zijn op het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Hoe kan men ambtenaar worden?

De ambtenaren worden geselecteerd aan de hand van algemene vergelijkende onderzoeken, georganiseerd door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). EPSO is belast met de selectie van het personeel voor het Europees Parlement maar ook voor alle andere Europese instellingen. De aankondigingen voor vergelijkende onderzoeken worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van EPSO.

 
 
Tijdelijke functionarissen

Tijdelijke functionarissen kunnen worden aangeworven voor het uitvoeren van zeer uiteenlopende taken die binnen een van de volgende kaders vallen:

  • een ambt waaraan door de begrotingsautoriteit een tijdelijk karakter is verleend;
  • een vast ambt (ambtenaar) dat tijdelijk vervuld wordt;
  • werkzaamheden bij een persoon die een mandaat vervult als bedoeld in het Verdrag (voorzitters, ondervoorzitters, quaestoren) of bij een politieke fractie van het Europees Parlement.

Hoe kan men tijdelijk functionaris worden?

Voor bepaalde categorieën worden de selectieprocedures op de website van EPSO gepubliceerd, op de website van het Europees Parlement en de websites van de politieke fracties.

 
 
Arbeidscontractanten

De arbeidscontractanten worden aangeworven om:

  • handenarbeid of administratieve ondersteunende diensten te verrichten;
  • ambtenaren en tijdelijke functionarissen te vervangen die op dat ogenblik niet in staat zijn hun ambt te vervullen.
 
 
Geaccrediteerde parlementaire medewerkers

Leden van het Europees Parlement kiezen en werven hun geaccrediteerde parlementaire medewerkers aan in een relatie van wederzijds vertrouwen, waarin met name de onderlinge politieke verwantschap een rol kan spelen.

 
 
Gedetacheerde nationale deskundigen

Nationale deskundigen worden bij het Europees Parlement gedetacheerd door een nationale, regionale of plaatselijke overheid, of een daarmee gelijkgesteld orgaan, de lidstaten van de Europese Unie, de EVA-landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten van de EU, of derde landen.

Zij blijven in dienst van hun werkgever tijdens de detacheringsperiode en worden door hun werkgever doorbetaald. In een dagvergoeding is echter voorzien.

Een sollicitatiebrief en een cv dienen te worden gezonden aan de permanente vertegenwoordiging van de lidstaat bij de EU.

 
 
Uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen worden aangeworven om een tijdelijk tekort op te vangen in Brussel en Luxemburg. Deze uitzendkrachten worden aangeworven bij uitzendbureaus, middels interinstitutionele kadercontracten.

 
 
Contact
 
België
 
 
 
 
Luxemburg