Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Personeel

 

In totaal zijn bij het Europees Parlement ongeveer 8000 ambtenaren en andere personeelsleden in dienst, afkomstig uit de lidstaten. Zij zijn werkzaam in de drie standplaatsen (Luxemburg, Straatsburg, Brussel) en in de voorlichtingsbureaus in de lidstaten.

 
 
Ambtenaren

Het ambtenarenapparaat van de EU is samengesteld uit ambtenaren die tot de volgende drie functiegroepen behoren: administrateurs ("AD"), assistenten ("AST") en secretariaat- en kantoormedewerkers ("AST/SC").

Het Statuut van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie bevat alle bepalingen die van toepassing zijn op het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Hoe kan men ambtenaar worden?

De ambtenaren worden geselecteerd aan de hand van algemene vergelijkende onderzoeken, georganiseerd door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). EPSO is belast met de selectie van het personeel voor het Europees Parlement maar ook voor alle andere Europese instellingen. De aankondigingen voor vergelijkende onderzoeken worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van EPSO.

 
 
Tijdelijke functionarissen

Tijdelijke functionarissen kunnen worden aangeworven voor het uitvoeren van zeer uiteenlopende taken die binnen een van de volgende kaders vallen:

 • een ambt waaraan door de begrotingsautoriteit een tijdelijk karakter is verleend;
 • een vast ambt (ambtenaar) dat tijdelijk vervuld wordt;
 • werkzaamheden bij een persoon die een mandaat vervult als bedoeld in het Verdrag (voorzitters, ondervoorzitters, quaestoren) of bij een politieke fractie van het Europees Parlement.

Hoe kan men tijdelijk functionaris worden?

Voor bepaalde categorieën worden de selectieprocedures op de website van EPSO gepubliceerd, op de website van het Europees Parlement en de websites van de politieke fracties.

 
 
Arbeidscontractanten

De arbeidscontractanten worden aangeworven om:

 • handenarbeid of administratieve ondersteunende diensten te verrichten;
 • ambtenaren en tijdelijke functionarissen te vervangen die op dat ogenblik niet in staat zijn hun ambt te vervullen.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Geaccrediteerde parlementaire medewerkers

Leden van het Europees Parlement kiezen en werven hun geaccrediteerde parlementaire medewerkers aan in een relatie van wederzijds vertrouwen, waarin met name de onderlinge politieke verwantschap een rol kan spelen.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Gedetacheerde nationale deskundigen

Nationale deskundigen worden bij het Europees Parlement gedetacheerd door een nationale, regionale of plaatselijke overheid, of een daarmee gelijkgesteld orgaan, de lidstaten van de Europese Unie, de EVA-landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten van de EU, of derde landen.

Zij blijven in dienst van hun werkgever tijdens de detacheringsperiode en worden door hun werkgever doorbetaald. In een dagvergoeding is echter voorzien.

Een sollicitatiebrief en een cv dienen te worden gezonden aan de permanente vertegenwoordiging van de lidstaat bij de EU.

 
 
Uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen worden aangeworven om een tijdelijk tekort op te vangen in Brussel en Luxemburg. Deze uitzendkrachten worden aangeworven bij uitzendbureaus, middels interinstitutionele kadercontracten.

 
 
Contact
 
België
 
 
 
 
Luxemburg