Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)


Stages bij het Europees Parlement

 
 

Het Europees Parlement biedt diverse mogelijkheden om stage te lopen bij zijn Secretariaat-generaal, teneinde een bijdrage te leveren aan de beroepsopleiding in Europa en inzicht te verschaffen in het functioneren van de instelling.

 
 
 
Stages voor universitair afgestudeerden - Algemene stages of journalistieke stages (Schuman-beurs)

Stages voor universitair afgestudeerden zijn bedoeld om afgestudeerden de mogelijkheid te bieden de tijdens hun studie opgedane kennis te verruimen en zich vertrouwd te maken met de werkzaamheden van de Europese Unie en van het Europees Parlement in het bijzonder.

Er zijn twee soorten stages voor universitair afgestudeerden:

 • Robert Schuman-stages, algemene optie
 • Robert Schuman-stages, optie journalistiek.

Gegadigden voor een stage voor universitair afgestudeerden moeten.

 • staatsburger zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een kandidaat-lidstaat, onder voorbehoud van artikel 5, lid 2, van de Interne Regeling;
 • bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie;
 • geen andere stage hebben doorlopen of meer dan vier opeenvolgende weken een bezoldigde dienstbetrekking hebben gehad ten laste van de begroting van de Europese Unie.

Gegadigden voor Robert Schuman-stages, optie journalistiek, moeten beschikken over een aantoonbare beroepsbekwaamheid die blijkt uit publicaties, het lidmaatschap van de vereniging van journalisten van een lidstaat van de Europese Unie of de voltooiing van een erkende journalistenopleiding in een lidstaat van de Europese Unie of een van de kandidaat-lidstaten.

De duur van deze stages is vijf maanden en kan niet worden verlengd.

Data van de stages en uiterste data waarop sollicitaties worden geaccepteerd:

 • Indienen van sollicitaties: 15 augustus – 15 oktober (middernacht)
  Stageperiode: 1 maart - 31 juli
 • Indienen van sollicitaties: 15 maart – 15 mei (middernacht)
  Stageperiode: 1 oktober - 28/29 februari

Om te kunnen solliciteren naar de stage moet u aan de voorwaarden voldoen en het online-sollicitatieformulier invullen.

Wij raden u aan met uw sollicitatie niet tot de laatste dag te wachten, om te voorkomen dat het systeem door een groot aantal sollicitaties overbelast raakt.

Elk jaar solliciteren 25 000 personen naar een stage bij het Parlement. Er worden slechts 600 geselecteerd.

Wanneer u online een sollicitatie indient, beschikt u over maximaal 30 minuten om elke pagina in te vullen. Let op: indien u tijdens het invullen van het sollicitatieformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan. Wij raden u daarom aan de "Interne Regeling betreffende stages en studiebezoeken bij het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement" en de "Veelgestelde vragen" aandachtig te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen.

Om te solliciteren bij de directoraten-generaal die het beste bij uw profiel passen, kunt u hun beschrijving lezen via de infoknop i op de laatste pagina van het sollicitatieformulier of een bezoek brengen aan de website van het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement.

De sollicitatie kan niet online worden gewijzigd en moet in één keer worden ingevuld en verzonden. U wordt verzocht na het invullen van het sollicitatieformulier vóór verzending te controleren of dit correct en volledig is.

U kunt per soort stage slechts één sollicitatieformulier versturen. In geval van meerdere formulieren voor één soort stage wordt alleen het meest recente formulier bewaard.

NB: Onvolledige sollicitatieformulieren worden automatisch geweigerd.

Zodra u uw online-sollicitatie heeft bevestigd/verzonden ontvangt u automatisch een bevestiging op uw e-mailadres. Deze boodschap bevat een bevestigingsnummer dat u bij alle toekomstige correspondentie met betrekking tot de stage dient te vermelden, en de samenvatting van uw sollicitatie in pdf-formaat. U zult om een papieren versie hiervan worden verzocht als u een stage wordt aangeboden.

 
 
Opleidingsstages

Het Europees Parlement biedt jongeren die in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs (behaald vóór de uiterste indieningsdatum van de stageaanvragen) of die gelijkwaardig hoger of technisch onderwijs hebben gevolgd, de mogelijkheid een opleidingsstage te lopen. Deze stages zijn in de eerste plaats bedoeld voor jongeren die stage moeten lopen in het kader van hun opleiding op voorwaarde dat zij ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de eerste dag van hun stage.

De duur van een opleidingsstage bedraagt vier maanden, maar afwijkingen zijn mogelijk.

(1) Niet-verplichte opleidingsstages

Begindata stages en termijnen voor de indiening van aanvragen voor niet-verplichte stages:

 • Indienen van sollicitaties: 1 augustus – 1 oktober
  Begin stage (max. 4 maanden): 1 januari
 • Indienen van sollicitaties: 1 December - 1 tussen 1 januari en 30 april
  Begin stage (max. 4 maanden): 1 mei
 • Indienen van sollicitaties: 1 april – 1 juni
  Begin stage (max. 4 maanden): 1 september

(2) Verplichte opleidingsstages

Het Europees Parlement kan een stageplaats aanbieden aan kandidaten die aan de algemene toetredingsvoorwaarden voldoen indien de stage:

 • onderdeel is van een opleiding aan een universiteit of school van gelijkwaardig niveau,
 • onderdeel is van een hogere beroepsopleiding georganiseerd door een instelling zonder winstoogmerk (met name openbare instituten of organen),
 • een verplichting is om een bepaald beroep uit te kunnen oefenen,

De betrokken organen/afdelingen dienen te bevestigen dat ze toegang geven tot uitoefening van een bepaald beroep.

Begindata stages en termijnen voor de indiening van aanvragen voor verplichte stages:

 • Indiening van aanvragen: 1 mei
  Begin stage: tussen 1 januari en 30 april
 • Indiening van aanvragen: 1 tussen 1 januari en 30 april
  Begin stage: Between 1 mei and 31 augustus
 • Indiening van aanvragen: 1 juni
  Begin stage: tussen 1 september en 31 december

Om voor een stageplaats te solliciteren, dient u te aan de toetredingsvoorwaarden te voldoen en een onlinesollicitatieformulier in te vullen.

Wij raden u aan niet tot de laatste dag te wachten met de indiening van uw sollicitatie, want door het grote aantal aanvragen zou het systeem dan verzadigd kunnen raken.

Let op: indien u tijdens het invullen van het sollicitatieformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan. Daarom raden we aan om vooraf aandachtig de Interne regels voor stages en studiebezoeken bij het secretariaat-generaal van het Europees Parlement en de Veelgestelde vragen door te nemen.

Wilt u weten welke directoraten-generaal het best aansluiten bij uw profiel, lees dan de omschrijving onder de knop i op de laatste bladzijde van het sollicitatieformulier. U kunt uiteraard ook de website van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement raadplegen.

Aan de aanvraag kan online niets meer worden gewijzigd: ze wordt in één keer afgesloten en doorgestuurd. Gelieve de inhoud van uw sollicitatie te controleren alvorens op "verzenden" te klikken.

NB: Onvolledige sollicitatieformulieren worden automatisch geweigerd.

Zodra u uw onlinesollicitatie heeft bevestigd/verzonden, ontvangt u automatisch een bevestiging op uw e-mailadres. Deze boodschap bevat een bevestigingsnummer dat u bij alle toekomstige correspondentie met betrekking tot de stage dient te vermelden, en een bijlage met de samenvatting van uw sollicitatie in pdf-formaat. U zult om een papieren versie hiervan worden verzocht als u een stage wordt aangeboden.

 
 
Programma van stages voor mensen met een handicap

Het Europees Parlement wil gelijke kansen bevorderen en moedigt mannen en vrouwen met een handicap aan deel te nemen aan zijn stageprogramma's.

Het Europees Parlement biedt mensen met een handicap de mogelijkheid een bezoldigde stage bij het Parlement te lopen als positieve actiemaatregel ter verbetering van de integratie van gehandicapten op de werkplek.

Deze stages zijn zowel bedoeld voor afgestudeerden van universiteiten en gelijkwaardige instellingen als voor mensen met een lagere kwalificatie. (Artikel 22 van de Interne Regeling betreffende stages en studiebezoeken bij het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement, dat betrekking heeft op de academische kwalificaties die vereist zijn voor toelating tot een bezoldigde stage, is derhalve niet van toepassing op dit programma.)

Hoofddoel van het programma is een aantal mensen met een handicap de mogelijkheid te bieden nuttige en waardevolle werkervaring op te doen en zich vertrouwd te maken met de werkzaamheden van het Europees Parlement.

De duur van deze stages is vijf maanden en kan niet worden verlengd. Het lopen van een stage niet betekent dat de stagiair recht heeft op een betrekking bij het Europees Parlement. Ambtenaren van Europese instellingen worden aangeworven door middel van vergelijkende onderzoeken die worden georganiseerd door het EPSO; contractpersoneel wordt in dienst genomen op basis van oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling die worden gepubliceerd door het EPSO.

Begindata en indiening van sollicitaties.

 • Indienen van sollicitaties: 15 augustus – 15 oktober (middernacht)
  Begin stage: 1 maart
 • Indienen van sollicitaties: 15 maart – 15 mei (middernacht)
  Begin stage: 1 oktober

Wij raden u aan met uw sollicitatie niet tot de laatste dag te wachten, om te voorkomen dat het systeem door een groot aantal sollicitaties overbelast raakt.

Gegadigden voor een stage in het kader van dit programma moeten:

 • staatsburger zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een kandidaat-lidstaat;
 • bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie;
 • geen andere stage hebben doorlopen of meer dan vier opeenvolgende weken een bezoldigde dienstbetrekking hebben gehad ten laste van de begroting van de Europese Unie;
 • een bewijs van hun handicap(s) kunnen overleggen (doktersverklaring of gehandicaptenkaart/certificaat van een nationale instantie).

Indien u behoort tot de preselectie van kandidaten die door de respectieve directoraten-generaal zijn uitgekozen, wordt u verzocht de volgende documenten te overleggen:

 • een in een lidstaat van de Europese Unie of een kandidaat-lidstaat erkend document dat uw handicap(s) bevestigt
 • een ingevuld formulier betreffende “redelijke voorzieningen”
  Wij zullen alles in het werk stellen om aan uw behoeften tegemoet te komen, voor zover dit mogelijk en redelijk is (de voor redelijke voorzieningen bevoegde commissie zal hierover beslissen). Het invullen van dit formulier vormt geen garantie dat alle maatregelen waarom wordt verzocht ook werkelijk kunnen worden uitgevoerd.
 • uw diagnose en een samenvatting van uw medische voorgeschiedenis, beiden vertaald naar het Engels of Frans, in een verzegelde enveloppe met de vermelding "vertrouwelijk"
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs;
 • een kopie van het meest recente getuigschrift van uw studie of universitaire diploma('s), indien van toepassing;
 • een naar behoren ondertekend sollicitatieformulier

Alle door u verstrekte informatie over uw handicap wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen ingezien door personeel van het Europees Parlement dat tot taak heeft mogelijke redelijke voorzieningen te onderzoeken met het doel specifieke aanpassingen van de werkplek aan te brengen en u bij te staan bij het zoeken naar adequate huisvesting, vervoer en assistentie.

Indien u wordt geselecteerd, moeten de volgende documenten worden ingediend:

 • de stageovereenkomst;
 • de door u ondertekende vertrouwelijkheidsverklaring.

Heeft u belangstelling voor een stage in het kader van dit programma, lees dan de beschrijving van het Programma van stages voor mensen met een handicap, de Interne Regeling betreffende stages en studiebezoeken bij het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement en de praktische informatie over Brussel en Luxemburg.

Deze stages vinden hoofdzakelijk plaats in Brussel en Luxemburg.

Wanneer u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, verzoeken wij u het online-sollicitatieformulier in te vullen. Let op: indien het online-sollicitatieformulier langer dan 90 minuten niet wordt geactiveerd, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan. De sollicitatie moet in één keer worden ingevuld en verzonden en kan niet achteraf worden gewijzigd. U wordt verzocht vóór verzending te controleren of het sollicitatieformulier volledig is ingevuld.

Zodra u uw online-sollicitatie heeft bevestigd/verzonden ontvangt u automatisch een bevestiging en een kopie van uw sollicitatie op uw e-mailadres. Deze boodschap bevat een bevestigingsnummer dat u bij alle toekomstige correspondentie met betrekking tot de stage dient te vermelden, en de link naar de samenvatting van uw sollicitatie in pdf-formaat. U zult om een papieren versie hiervan worden verzocht als u een stage wordt aangeboden.

Als u niet in staat bent het online-sollicitatieformulier in te vullen, kunt u via e-mail een sollicitatieformulier in Word-formaat aanvragen bij het Bureau stages (stages@europarl.europa.eu).

Lees voor nadere informatie:
 
 
Vertaalstages voor afgestudeerden

Deze stages zijn uitsluitend bedoeld voor afgestudeerden aan een universiteit of een daarmee gelijkgestelde onderwijsinstelling. Deze stages hebben ten doel afgestudeerden de mogelijkheid te bieden de tijdens hun studie opgedane kennis te verruimen en zich vertrouwd te maken met de activiteiten van de Europese Unie en van het Europees Parlement in het bijzonder.

Kandidaten voor een vertaalstage voor afgestudeerden moeten:

 • de nationaliteit bezitten van een lidstaat of een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie;
 • bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • voor de datum van indiening van de aanvraag een universitaire studie van ten minste drie jaar hebben afgesloten met een diploma;
 • een perfecte beheersing hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie of van de officiële taal van een kandidaat-lidstaat, en een grondige kennis van twee andere officiële talen van de Europese Unie;
 • niet al eerder een stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld.

De duur van vertaalstages voor afgestudeerden is drie maanden. Bij wijze van uitzondering kan een stage worden verlengd met ten hoogste drie maanden.

Stageperioden en de uiterste data voor indiening van aanvragen:

 • Begin stage: 1 januari
  Indienen van sollicitaties: 15 juni - 15 augustus (middernacht)
 • Begin stage: 1 April
  Indienen van sollicitaties: 15 september -15 November (middernacht)
 • Begin stage: 1 July
  Indienen van sollicitaties: 15 December - 15 februari (middernacht)
 • Begin stage: 1 oktober
  Indienen van sollicitaties: 15 maart – 15 mei (middernacht)

Wij raden u aan niet tot de laatste dag met uw aanvraag te wachten, om te voorkomen dat het systeem vanwege het grote aantal aanvragen overbelast raakt.

Standplaats voor vertaalstages voor afgestudeerden is Luxemburg.

Ter indicatie: in 2015 bedraagt de toelage 1 223,26 EUR per maand.

Wie belangstelling heeft voor een vertaalstage voor afgestudeerden wordt verzocht de Interne Regels betreffende vertaalstages te lezen.

We wijzen op de toelatingsvoorwaarden. Als u door de voorselectie komt worden de volgende bewijsstukken verlangd:

 • de naar behoren ingevulde en ondertekende stageaanvraag,
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs,
 • kopieën van uw diploma's en getuigschriften,
 • een kopie van uw universitaire studieresultaten (cijferlijst), indien u hierover beschikt.

Deze bewijsstukken dienen nu nog niet te worden toegezonden. Deze documenten zullen alleen worden gevraagd indien u door de voorselectie komt.

Wanneer u door de voorselectie komt, is uw aanvraag alleen geldig wanneer u het volledige dossier toestuurt zoals hierboven vermeld.

Wanneer u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, verzoeken wij u het onlineaanvraagformulier in te vullen.

Let op: indien u tijdens het invullen van het aanvraagformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan. Wij raden u daarom aan om de Interne Regels betreffende vertaalstages nauwkeurig door te lezen voordat u overgaat tot het invullen van het aanvraagformulier.

De aanvraag kan niet online worden gewijzigd en wordt in een keer ingevuld en verzonden. Een modelformulier is beschikbaar (zie de link hieronder) om u te helpen bij de voorbereiding van uw onlineaanvraag.

NB: Bewaar het registratienummer dat u bij uw onlineaanvraag toegewezen krijgt.

 
 
Stages in het kader van een vertaalopleiding

Het Europees Parlement biedt de mogelijkheid om een praktijkstage te lopen aan degenen die, vóór de uiterste indieningsdatum voor de stageaanvraag, in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig hoger of technisch onderwijs hebben gevolgd. Deze stages zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die stage moeten lopen in het kader van hun opleiding op voorwaarde dat zij ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de eerste dag van hun stage.

Kandidaten voor een stage in het kader van een vertaalopleiding moeten:

 • de nationaliteit bezitten van een lidstaat of een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie ;
 • bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • een perfecte beheersing hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie of van de officiële taal van een kandidaat-lidstaat, en een grondige kennis van twee andere officiële talen van de Europese Unie
 • niet al eerder een stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld.

De duur van stages in het kader van een vertaalopleiding is een tot drie maanden. Bij wijze van uitzondering kan een stage worden verlengd met ten hoogste drie maanden.

Training placement periods and the corresponding deadlines for applications:

 • Begin stage: 1 januari
  Indienen van sollicitaties: 15 juni - 15 augustus (middernacht)
 • Begin stage: 1 April
  Indienen van sollicitaties: 15 september -15 november (middernacht)
 • Begin stage: 1 July
  Indienen van sollicitaties: 15 december - 15 tussen 1 januari en 30 april (middernacht)
 • Begin stage: 1 oktober
  Indienen van sollicitaties: 15 maart – 15 mei (middernacht)

Wij raden u aan niet tot de laatste dag met uw aanvraag te wachten, om te voorkomen dat het systeem vanwege het grote aantal aanvragen overbelast raakt.

Voor stages in het kader van een vertaalopleiding is de standplaats Luxemburg.

Stagiairs die een stage in het kader van een vertaalopleiding volgen, hebben recht op een maandelijkse toelage. Ter indicatie: in 2015 bedraagt de toelage 300 EUR per maand

Wie belangstelling heeft voor een stage in het kader van een vertaalopleiding wordt verzocht de Interne Regels betreffende vertaalstages te lezen

We wijzen op de toelatingsvoorwaarden. Als u door de voorselectie komt worden de volgende bewijsstukken verlangd:

 • de naar behoren ingevulde en ondertekende stageaanvraag,
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs,
 • kopieën van uw diploma's en getuigschriften,
 • een kopie van uw universitaire studieresultaten (cijferlijst), indien u hierover beschikt.

Deze bewijsstukken dienen nu nog niet te worden toegezonden. Deze documenten zullen alleen worden gevraagd indien u door de voorselectie komt.

Wanneer u door de voorselectie komt, is uw aanvraag alleen geldig wanneer u het volledige dossier toestuurt zoals hierboven vermeld.

Wanneer u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, verzoeken wij u het onlineaanvraagformulier in te vullen.

Let op: indien u tijdens het invullen van het aanvraagformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan. Wij raden u daarom aan om de Interne Regels betreffende vertaalstages nauwkeurig door te lezen voordat u overgaat tot het invullen van het aanvraagformulier.

De aanvraag kan niet online worden gewijzigd en wordt in een keer ingevuld en verzonden. Een modelformulier is beschikbaar (zie de link hieronder) om u te helpen bij de voorbereiding van uw onlineaanvraag.

NB: Bewaar het registratienummer dat u bij uw onlineaanvraag toegewezen krijgt.

 
 
Conferentietolken

Het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties van het Europees Parlement verzorgt geen basisopleiding voor taalkundigen die zich willen specialiseren in conferentievertolking, aangezien dit volgens het subsidiariteitsbeginsel onder de bevoegdheid valt van de nationale overheden van iedere lidstaat.

Als u al een beroepskwalificatie bezit in tolken (conferentievertolking) in een talencombinatie die relevant is voor de instelling, kunt u overwegen u aan te melden voor een accrediteringstest of vergelijkend onderzoek (zie Tolken voor Europa).

Opleidingsmogelijkheden

Als u graag conferentietolk wilt worden, maar nog niet over de nodige kwalificaties beschikt, kunt u terecht bij verschillende universiteiten in Europa die opleidingen voor vertalers en tolken aanbieden. Een lijst van universiteiten die volledige opleidingen aanbieden, kunt u hier vinden.

Bent u al in het bezit van een diploma hoger onderwijs, maar wilt u verder studeren voor conferentietolk, dan is het voor u wellicht interessant dat een aantal instellingen voor hoger onderwijs deze «European Masters» in hun onderwijspakket hebben.

 
 
 
 

Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is beschreven in de volgende documenten.

 
 
Contact
 
Voor nadere informatie dient u zich, na lezing van de desbetreffende regeling, te wenden tot de dienst die zich bezighoudt met het soort stage waarvoor u belangstelling heeft.
Algemene/journalistieke stages en opleidingsplaatsen
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Stages voor vertalers
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG