Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Zapytania obywateli (Ask EP)

 
 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat działalności, uprawnień i organizacji Parlamentu Europejskiego można skontaktować się z Działem ds. Zapytań Obywateli, korzystając z poniższego formularza.

 
 
 
Ty pytasz, my odpowiadamy

Zamieszczono tu listę tematów stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania obywateli piszących do Parlamentu Europejskiego wraz z naszymi odpowiedziami.

 
 
 
Petycje do Parlamentu Europejskiego: jak to działa?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Jak przebiega procedura składania petycji do Parlamentu Europejskiego? Obywatele doskonale wiedzą o przysługującym im prawie do złożenia petycji, jednak często zwracają się o dodatkowe informacje na temat procedury przesyłania petycji i na temat sposobu, w jaki petycje są następnie rozpatrywane przez komisję PE. Wszyscy obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w państwie członkowskim, mają prawo kierowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub podmiotami, petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Unii, które ich bezpośrednio dotyczą (art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 215 Regulaminu Parlamentu Europejskiego).

W celu uzyskania pełnych informacji w wybranym języku urzędowym UE prosimy zwrócić się do Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP).

 
 
W jaki sposób Unia promuje języki migowe?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Obywatele zwracają się do Parlamentu Europejskiego w kwestiach związanych z językami migowymi. Chcą się dowiedzieć, jaki jest status języków migowych na poziomie UE, jakie podejmuje się działania, by je promować, i jak funkcjonuje tłumaczenie na języki migowe w instytucjach UE. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowana przez Unię Europejską dnia 23 grudnia 2010 r. stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania opinii i dostępu do informacji, w tym poprzez uznanie i ułatwianie posługiwania się językami migowymi (art. 21).

W celu uzyskania pełnych informacji w wybranym języku urzędowym UE prosimy zwrócić się do Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP).

 
 
Jakie środki podejmuje UE, by zwalczać terroryzm?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Po atakach terrorystycznych, które miały miejsce na terytorium Europy, obywatele w listach kierowanych do Parlamentu Europejskiego stanowczo potępiają te akty terrorystyczne. Obywatele zwracają się również do instytucji unijnych o przyjęcie nowych środków mających na celu zwalczanie tego rodzaju przestępstw i zapobieganie im. Wiele krajów europejskich padło ofiarą terroryzmu w tej czy innej postaci. Haniebne ataki terrorystyczne po raz kolejny pokazały, jakim wyzwaniem jest walka z terroryzmem i zapobieganie tego rodzaju zbrodniom przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych praw i wolności obywateli.

W celu uzyskania pełnych informacji w wybranym języku urzędowym UE prosimy zwrócić się do Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP).

 
 
Odnowienie pozwolenia na stosowanie substancji chwastobójczej o nazwie glifosat
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Wielu obywateli chce się dowiedzieć, jakie stanowisko zajął Parlament Europejski w sprawie odnowienia pozwolenia na stosowanie glifosatu. W listopadzie 2015 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że mało prawdopodobne jest, aby glifosat stwarzał zagrożenie rakotwórcze dla ludzi, oraz że dowody nie przemawiają za koniecznością zaklasyfikowania go ze względu na jego potencjał rakotwórczy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. W oparciu o te wnioski Komisja Europejska musi podjąć decyzję w sprawie ponownego umieszczenia glifosatu w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych. Ponieważ jednak te wnioski nie są zgodne z poprzednimi badaniami nad tą substancją, wielu obywateli zwróciło się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o interwencję, aby sprzeciwić się odnowieniu pozwolenia na stosowanie glifosatu.

W celu uzyskania pełnych informacji w wybranym języku urzędowym UE prosimy zwrócić się do Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP).

 
 
Torby plastikowe: działania UE w celu obniżenia ich użycia
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Obywatele chcą wiedzieć, jakie działania podejmuje UE w celu zmniejszenia użycia toreb plastikowych w związku z ich negatywnym wpływem na dziką faunę i florę morską oraz na środowisko. W UE plastikowe torby na zakupy uznawane są na mocy dyrektywy 94/62/WE za opakowania. Wykorzystanie plastikowych toreb na zakupy prowadzi do powstawania śmieci oraz do nieskutecznego wykorzystania zasobów. Ponadto niekontrolowane składowanie tych toreb powoduje zanieczyszczenie środowiska i pogarsza powszechny problem odpadów w zbiornikach wodnych, zagrażając ekosystemom wodnym na całym świecie.

W celu uzyskania pełnych informacji w wybranym języku urzędowym UE prosimy zwrócić się do Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP).

 
 
 
Odpowiedzi PE

Zobacz wszystkie odpowiedzi PE na naszym blogu.

 
 
 
Więcej informacji :

Dział ds. Zapytań Obywateli stanowi część Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS). Jesteśmy stale dostępni na portalach społecznościowych:

 
 
 

Pozostałe usługi

Poniższe linki kierują do innych wyspecjalizowanych serwisów, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje.
 
 
 
 
Znajdź posła do Parlamentu Europejskiego
 
 
Informacja o prawie do składania petycji
 
 
Parlament Europejski w Twoim kraju
 
 
Wizyty w Parlamencie Europejskim
 
 
Staże w Parlamencie Europejskim
 
 
Praca w Parlamencie Europejskim
 
 
Twoja Europa
 
 
Dostęp do dokumentów
 
 
Wgląd do materiałów archiwalnych