Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Parlament Europejski a rodzicielskie uprowadzenia dzieci za granicę

 
 

Mediator Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę jest gotów udzielić informacji i pomocy dzieciom, które padły ofiarą transgranicznego uprowadzenia rodzicielskiego, a także rodzicom będących stronami w sporach rodzinnych o charakterze transgranicznym w Europie i poza nią.

Liczba sporów transgranicznych w sprawach rodzinnych w UE wciąż rośnie, ponieważ rośnie liczba rodzin międzynarodowych. . Przez lata charakter mediacji zmieniał się, aż stała się ona ugruntowanym zawodem i uznanym środkiem rozstrzygania sporów rodzinnych. Stąd też zaangażowanie Parlamentu Europejskiego na rzecz promowania mediacji w sporach rodzinnych o charakterze transgranicznym i ochrony praw dziecka w całej Europie.

Obecna mediator Parlamentu Europejskiego Elisabeth Morin-Chartier objęła tę funkcję w maju 2017 r.; wcześniej pełniły ją Mairead MCGUINNESS (2014–2017), Roberta ANGELILLI (2009–2014), Evelyne GEBHARDT (2004–2009), Mary BANOTTI (1995–2004) oraz Marie-Claude VAYSSADE (1987–1994). Stanowisko to utworzono w 1987 r. z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego lorda PLUMBA.

 
 
 
Uprowadzenie dziecka: W czym może pomóc mediator Parlamentu Europejskiego?

Rozpad związku rodziców to dla dziecka bardzo trudne doświadczenie; jeśli jednak zaistniały spór ma charakter transgraniczny, sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Rodzicielskie uprowadzenie dziecka ma miejsce wówczas, gdy rodzic bezprawnie zabiera dziecko z jego miejsca zwykłego pobytu bez zgody drugiego rodzica lub nie dopuszcza do powrotu dziecka do miejsca zwykłego pobytu.

Zasadą przewodnią działania mediatora Parlamentu Europejskiego jest najlepszy interes dziecka.

Czynności, jakie powinni podjąć rodzice

Biuro mediatora pozostaje w kontakcie z krajowymi organami centralnymi, organizacjami ds. mediacji transgranicznej dla rodzin, prawnikami specjalizującymi się w sprawach dotyczących uprowadzenia dzieci, organizacjami pozarządowymi i innymi kluczowymi zainteresowanymi stronami. W stosownych przypadkach mediator Parlamentu Europejskiego może pomóc w transgranicznych sporach rodzinnych udzielając obojgu rodzicom informacji, w szczególności wskazując dostępne środki poprawy sytuacji. Informacje te stanowią jednak tylko dodatek i nie zastąpią fachowej porady prawnej, jakiej mogą udzielić prawnicy stron, ani doradztwa i wskazówek ze strony zawodowych mediatorów dla rodzin w sprawach transgranicznych.

Promowanie mediacji jako alternatywy dla postępowania sądowego w przypadkach sporów związanych z uprowadzeniem dziecka, opieką i prawem do kontaktów

Mediacja stanowi rozsądny i skuteczny sposób rozstrzygania sporów, szczególnie w przypadku wywołujących szczególne konflikty spraw rodzinnych dotyczących uprowadzenia dziecka lub transgranicznych sporów rodzinnych. Mediacja może pomóc uniknąć długich i kosztownych batalii sądowych poprzez wspieranie rodziców w osiągnięciu porozumienia umożliwiającego szybki powrót dziecka lub zapobieżenie niepotrzebnej zmianie miejsca jego pobytu. Umożliwia rodzicom znalezienie trwałych rozwiązań poprzez wzięcie pod uwagę wszystkich aspektów sporu między rodzicami, takich jak opieka nad dzieckiem i kontakt z nim, aż po szczegóły dotyczące dobrostanu dziecka.

Dlatego też biuro mediatora aktywnie stara się proponować rodzicom takie rozwiązanie i pomaga im nawiązać kontakt z organizacjami ds. mediacji transgranicznej dla rodzin na całym świecie.

Prócz przedstawiania korzyści płynących z mediacji mediator przekonuje do stosowania mediacji w Europie i poza nią, zachęcając do bliższej współpracy pomiędzy sędziami, prawnikami i organami centralnymi, a także organizacjami mediatorów.

Ramy prawne: Uprowadzenie dziecka przez jedno z rodziców

Konwencja haska z 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę obowiązuje w 98 państwach na całym świecie. Celem konwencji jest zagwarantowanie rychłego powrotu dziecka bezprawnie wywiezionego do umawiającego się państwa lub przetrzymywanego w tym państwie w celu zagwarantowania, że prawo do opieki lub kontaktu w jednym umawiającym się państwie jest skutecznie respektowane w innym umawiającym się państwie.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 „Bruksela II bis” ma zastosowanie w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jego zapisy, obok konwencji haskiej, obowiązują we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii.

 
 
Ochrona praw dziecka

Ochrona i promowanie praw dziecka stanowi wyraźny cel działalności Unii Europejskiej wyrażony wtraktacie lizbońskim (art. 3 TUE).

Karta praw podstawowych Unii Europejskiejnakłada także na instytucje europejskie i państwa członkowskie UE w ramach wdrażania prawa unijnego obowiązek zagwarantowania ochrony praw dziecka.

W świetle przedstawionych ram prawnych Parlament Europejski jest bardzo zaangażowany na rzecz ochrony i promowania praw dziecka.

W oparciu o doświadczenie biura mediatora zdobywane przez lata, od 2018 r. mediator w sposób czynny promuje uwzględnianie praw dziecka w strategiach politycznych UE. Biuro, w ścisłej współpracy z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi i zespołem międzypartyjnym PE ds. praw dziecka , monitoruje prawodawstwo UE oraz inicjatywy nieustawodawcze PE w celu zagwarantowania należytego uwzględniania w nich praw dziecka.

Mediator jest także instancją, z którą instytucje i organizacje zaangażowane w politykę UE i prawa dziecka oraz społeczeństwo obywatelskie mogą się kontaktować w sprawach dotyczących praw dziecka.

 
 
 
 
Mediator Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę
 

Elisabeth Morin-Chartier

  • Office of the European Parliament Mediator for International Parental Child Abduction
  • Bât. Square de Meeûs - SQM 02 Y 039
    60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
    B-1047 – Bruxelles / Brussels
    Belgium
 
 

Artykuł 24 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej Prawa dziecka

1. Dzieci mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.

2.We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.

3.Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.