Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 

Patronat jest wyrazem utożsamiania się Parlamentu z wydarzeniem poprzez udzielenie mu moralnego poparcia. Co roku Parlament obejmuje patronat nad ograniczoną liczbą wydarzeń.

 

Jakie wydarzenie może zostać objęte patronatem Parlamentu?

Parlament może objąć patronat nad wydarzeniami (np. konferencjami, debatami, seminariami, uniwersytetami letnimi, nagrodami, konkursami czy festiwalami), które spełniają m.in. następujące warunki:

  • mają wyraźny wymiar europejski,
  • ich termin/ny i miejsce/ca zostały potwierdzone,
  • ich czas trwania jest ograniczony,
  • mają charakter niekomercyjny.

Szczególną uwagę zwraca się na to, w jakim zakresie rozpatrywane wydarzenie podkreśla rolę oraz wkład Parlamentu Europejskiego lub Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

Na szczególną uwagę zasługują także wydarzenia organizowane przez ludzi młodych lub skierowane do nich, a także mające związek z grupami społecznymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji.

Objęcie patronatu nie wiąże się z pomocą finansową ani nie daje prawa do korzystania z infrastruktury Parlamentu Europejskiego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat warunków obejmowania patronatu przez Parlament Europejski proszę się zapoznać z poniższymi zasadami.

 
 
 
Jak złożyć wniosek o patronat?
 

Wnioski o patronat należy kierować do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego


pocztą tradycyjną, na następujący adres :
 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • szczegółowy opis i program wydarzenia wraz z potwierdzonymi terminami;
  • wszelkie inne informacje uznane za istotne.

Wnioski o patronat można składać w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

 
 
 
Terminy

Wniosek należy złożyć co najmniej dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem.

Odpowiedź na wniosek zostanie wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 
   
Po objęciu patronatu

Korzystający z patronatu muszą wyraźnie zaznaczyć wsparcie Parlamentu Europejskiego w działaniach komunikacyjnych i reklamowych dotyczących danego wydarzenia przy użyciu loga Parlamentu Europejskiego oraz formuły „pod patronatem Parlamentu Europejskiego”. W działaniach komunikacyjnych dotyczących wydarzenia, w tym również w treściach zamieszczanych na stronach internetowych, należy wyraźnie oddzielić rolę Parlamentu jako partnera instytucjonalnego udzielającego wsparcia moralnego od roli ewentualnych sponsorów. Korzystanie z loga Parlamentu Europejskiego podlega warunkom przedstawionym poniżej.

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

„Patronat jest dla Parlamentu Europejskiego sposobem na udzielenie moralnego, niematerialnego wsparcia wybranym ważnym wydarzeniom niekomercyjnym mającym wyraźny wymiar europejski. Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną bezpośrednio przez obywateli. Zgodnie z traktatem z Lizbony, obywatele UE są bezpośrednio reprezentowani na szczeblu Unii w Parlamencie Europejskim. Patronat jest ważnym narzędziem wspierającym tę dwustronną relację i przybliżającym Parlament Europejski obywatelom.”
  Antonio Tajani
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

Decyzję o objęciu przez Parlament patronatu nad danym wydarzeniem podejmuje przewodniczący.

 
 
 
Biura Informacyjne w państwach członkowskich

W każdym państwie członkowskim znajduje się biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, a także zachęcanie obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 
 
Rejestr służący przejrzystości

Parlament Europejski zaleca wszystkim organizacjom biorącym udział w działaniach objętych zakresem porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie rejestru służącego przejrzystości zarejestrowanie się we wspomnianym rejestrze. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do wspólnego sekretariatu rejestru służącego przejrzystości.