Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Zatrudnienie

 

Parlament Europejski zatrudnia łącznie około 8 000 urzędników i innych pracowników pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy pracują w trzech miejscach pracy PE (Luksemburg, Strasburg, Bruksela) i w biurach informacyjnych w państwach członkowskich.

 
 
Urzędnicy

Urzędnicy służby cywilnej UE należą do trzech grup funkcyjnych: administratorzy (AD), asystenci (AST) oraz sekretarze i pracownicy biurowi (AST/SC).

Wszystkie przepisy dotyczące służby cywilnej Unii Europejskiej są określone w regulaminie pracowniczym urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej.

Jak zostać urzędnikiem?

Urzędnicy wyłaniani są w drodze otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). EPSO zajmuje się naborem pracowników dla Parlamentu, ale również dla wszystkich pozostałych instytucji europejskich. Ogłoszenia o konkursach publikowane są w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie internetowej EPSO.

 
 
Personel tymczasowy

Członkowie personelu tymczasowego mogą być zatrudniani do wykonywania różnych zadań na następujących warunkach:

  • zajmowanie stanowiska sklasyfikowanego przez władzę budżetową jako tymczasowe,
  • tymczasowe zajmowanie stanowiska stałego (urzędniczego),
  • wspieranie osoby pełniącej urząd przewidziany w traktacie (przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy) lub wspieranie grup politycznych Parlamentu Europejskiego.

Jak zostać członkiem personelu tymczasowego?

Dla niektórych z powyższych kategorii procedury naboru są publikowane na stronie internetowej EPSO, na stronie Parlamentu Europejskiego i na stronach grup politycznych.

 
 
Personel kontraktowy

Personel kontraktowy jest zatrudniany do:

  • wykonywania prac fizycznych i pomocniczych prac administracyjnych,
  • zastępowania urzędników i członków personelu tymczasowego czasowo niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków.
 
 
Akredytowani asystenci parlamentarni

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierają i zatrudniają swoich akredytowanych asystentów parlamentarnych w oparciu o wzajemne zaufanie, a także ewentualnie o podobieństwo poglądów politycznych.

 
 
Oddelegowani eksperci krajowi

Eksperci krajowi są oddelegowywani do Parlamentu Europejskiego przez krajowy, regionalny lub lokalny organ administracji publicznej lub przez jednostkę powiązaną z takim organem w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach członkowskich EFTA należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajach kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej lub państwach trzecich.

Podczas okresu oddelegowania eksperci ci pozostają w służbie swoich pracodawców i nadal otrzymują od nich wynagrodzenie. Niemniej jednak otrzymują dietę dzienną.

Należy wysłać list motywacyjny oraz życiorys do stałego przedstawicielstwa danego państwa członkowskiego przy Unii Europejskiej.

Więcej informacji :
 
 
Personel zatrudniany za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Aby zaspokoić tymczasowe zapotrzebowanie na pracowników w Brukseli i Luksemburgu zatrudnia się personel za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Pracownicy ci zatrudniani są przez agencje pracy tymczasowej i podpisują międzyinstytucjonalne umowy ramowe.

 
 
Kontakty
 
Belgia
 
 
 
 
Luksemburg