Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)


Staże w Parlamencie Europejskim

 
 

Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

 
 
 
Staż dla absolwentów – kierunek ogólny lub dziennikarski (stypendium im. Roberta Schumana)

Celem staży dla absolwentów szkół wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Staże te obejmują:

 • stypendia im. Roberta Schumana, opcja ogólna
 • stypendia im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska.

Kandydaci na staż dla absolwentów szkół wyższych.

 • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;
 • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;
 • muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;
 • nie mogą mieć ukończonego wcześniej stażu lub okresu odpłatnego zatrudnienia dłuższego niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.

Kandydaci ubiegający się o stypendium im. Roberta Schumana w ramach kierunku dziennikarskiego muszą ponadto posiadać kompetencje zawodowe poświadczone publikacjami, przynależnością do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub posiadaniem dziennikarskich kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach kandydujących do przystąpienia do UE.

Staże te są przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie podlega przedłużeniu.

Terminy staży oraz składania podań:

 • Okres składania podań: od 15 sierpnia do 15 października do godz. 24.00
  Termin stażu: od 1 marca do 31 lipca
 • Okres składania podań: od 15 marca do 15 maja do godz. 24.00
  Termin stażu: od 1 października do 28/29 lutego

Aby ubiegać się o staż, należy spełnić wspomniane warunki oraz wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy.

Radzimy nie zwlekać ze złożeniem podania do ostatniego dnia, aby zapobiec zawieszaniu się systemu z powodu przeciążenia dużą liczbą zgłoszeń.

Co roku 25 000 osób próbuje dostać się na staż do Parlamentu. Udaje się jedynie 600 z nich.

Na wypełnienie każdej strony internetowego formularza zgłoszeniowego przewidziane jest maksymalnie 30 minut. Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do zgłoszenia pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut zostaną utracone. Dlatego też radzimy przeczytać dokładnie przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego oraz najczęściej zadawane pytania.

Aby złożyć podanie o staż do Dyrekcji Generalnej, która najlepiej pasuje do profilu kandydata, należy zapoznać się z opisami poszczególnych Dyrekcji, klikając przycisk i na ostatniej stronie formularza zgłoszeniowego lub odwiedzając stronę internetową Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia nie można modyfikować online – jego wypełnianie i składanie odbywa się jednoetapowo. Przed wysłaniem formularza należy upewnić się, czy został on w pełni i poprawnie wypełniony.

Możliwe jest wysłanie tylko jednego zgłoszenia na jedną opcję stażu. W przypadku złożenia kilku zgłoszeń na jedną opcję uznane zostanie najnowsze zgłoszenie.

UWAGA: Niekompletne zgłoszenia będą odrzucane automatycznie.

Po zatwierdzeniu/ wysłaniu zgłoszenia w formie elektronicznej otrzymają Państwo na podany adres poczty elektronicznej automatyczne potwierdzenie. Wiadomość ta zawiera numer potwierdzający, który należy podawać we wszelkiej korespondencji dotyczącej stażu, oraz link do podsumowania zgłoszenia w formacie pdf. W przypadku przyjęcia Państwa na staż właściwe służby będą wymagały przedstawienia papierowej wersji tego podsumowania.

 
 
Staże szkoleniowe

Parlament Europejski oferuje możliwość odbycia stażu szkoleniowego kandydatom, którzy przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków o staż legitymują się dyplomem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia nauki na studiach wyższych lub odbyli równorzędne studia wyższe lub techniczne. Na staż przyjmowani są przede wszystkim kandydaci, którzy muszą odbyć staż w ramach swojego cyklu szkoleniowego, pod warunkiem że do dnia rozpoczęcia stażu ukończyli 18 rok życia.

Czas trwania stażu szkoleniowego wynosi od jednego do czterech miesięcy, ale możliwe są odstępstwa.

(1) Staże nieobowiązkowe

Terminy rozpoczęcia staży oraz ostateczne terminy przyjmowania wniosków o staże nieobowiązkowe:

 • Okres składania podań: 1 sierpnia – 1 października
  Terminy rozpoczęcia staży (maksymalny czas trwania wynosi cztery miesiące): 1 stycznia
 • Okres składania podań: 1 grudnia – 1 lutego
  Terminy rozpoczęcia staży (maksymalny czas trwania wynosi cztery miesiące): 1 maja
 • Okres składania podań: 1 kwietnia – 1 czerwca
  Terminy rozpoczęcia staży (maksymalny czas trwania wynosi cztery miesiące): 1 września

(2) Staże obowiązkowe

Parlament Europejski może przyjąć kandydatów spełniających ogólne warunki przyjmowania na staże, jeżeli staż jest obowiązkowy:

 • jako element programu studiów na uniwersytecie lub w innej szkole na równoważnym poziomie,
 • jako element szkolenia zawodowego na wysokim poziomie organizowanego przez organizację non-profit (przede wszystkim przez instytuty lub instytucje publiczne),
 • lub jako wymóg niezbędny do wykonywania zawodu,

Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie stosownego zaświadczenia o obowiązkowym charakterze stażu, wydanego przez ww. organy/podmioty przyznające prawo do wykonywania zawodu.

Terminy rozpoczęcia staży oraz ostateczne terminy przyjmowania wniosków o staże obowiązkowe:

 • Ostateczne terminy składania wniosków: 1 października
  Terminy rozpoczęcia staży: między 1 stycznia a 30 kwietnia
 • Ostateczne terminy składania wniosków: 1 lutego
  Terminy rozpoczęcia staży: między 1 maja a 31 sierpnia
 • Ostateczne terminy składania wniosków: 1 czerwca
  Terminy rozpoczęcia staży: między 1 września a 31 grudnia

Aby móc ubiegać się o staż, należy spełniać warunki przyjęcia oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej.

Chcąc uniknąć przeciążenia systemu spowodowanego nadmierną liczbą wniosków, radzimy nie czekać z wysłaniem wniosku do ostatniego dnia.

Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że pozostawienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w stanie nieaktywnym przez 30 minut powoduje utratę wpisanych danych. W związku z tym radzimy – przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego – uważnie przeczytać Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego oraz Najczęściej zadawane pytania.

Przed wysłaniem wniosku o staż kandydaci powinni zapoznać się z pracą dyrekcji generalnych, których specyfika najbardziej im odpowiada, przez naciśnięcie przycisku i na ostatniej stronie formularza zgłoszeniowego lub przez zapoznanie się ze stroną internetową Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego.

Wniosku nie można modyfikować on line. Wypełnienie i przesłanie wniosku odbywa się jednoetapowo. Po wypełnieniu formularza elektronicznego należy sprawdzić jego treść, a następnie kliknąć przycisk „wyślij”.

Uwaga: Niekompletne podania będą odrzucane automatycznie.

Po zatwierdzeniu/wysłaniu wniosku otrzymają Państwo na podany adres poczty elektronicznej automatyczne potwierdzenie. Wiadomość ta zawiera numer potwierdzenia, który należy podawać we wszelkiej korespondencji dotyczącej stażu, oraz załącznik odsyłający do podsumowania wniosku w formacie pdf, którego papierowa wersja będzie wymagana w przypadku przyjęcia Państwa na staż.

 
 
Program staży dla osób niepełnosprawnych

Parlament Europejski wspiera równość szans i zachęca niepełnosprawne kobiety i mężczyzn do składania podań o udział w programach staży.

Parlament Europejski oferuje osobom niepełnosprawnym płatne staże, które jako instrument pozytywnego działania mają na celu ułatwienie integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

Staże te są przeznaczone zarówno dla absolwentów uniwersytetów lub innych instytucji szkolnictwa wyższego, jak i dla osób o kwalifikacjach niższych niż uniwersyteckie (art. 22 Przepisów wewnętrznych dotyczących staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego określający kwalifikacje akademickie niezbędne do ubiegania się o płatny staż nie ma w związku z tym zastosowania do tego programu.)

Głównym celem programu jest umożliwienie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia istotnego i cennego doświadczenia zawodowego oraz zapoznania się z działalnością Parlamentu Europejskiego.

Staże te są przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie podlega przedłużeniu. Zwracamy uwagę, że odbycie stażu nie daje stażystom prawa do zatrudnienia w przyszłości w Parlamencie Europejskim: rekrutację urzędników prowadzi się na podstawie konkursów organizowanych przez EPSO; personel kontraktowy zatrudniany jest na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania publikowanego przez EPSO.

Terminy rozpoczęcia staży i składania zgłoszeń.

 • Okres składania zgłoszeń: 15 sierpnia – 15 października (do północy)
  Rozpoczęcie stażu: 1 marca
 • Okres składania zgłoszeń: 15 marca – 15 maja (do północy)
  Rozpoczęcie stażu: 1 października

Radzimy nie zwlekać ze złożeniem podania do ostatniego dnia, aby zapobiec przeciążeniu systemu z powodu dużej liczby zgłoszeń.

Osoby ubiegające się o udział w tym programie muszą:

 • być obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa ubiegającego się o członkostwo;
 • mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu;
 • posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;
 • nie mieć przyznanego innego stażu lub odpłatnego zatrudnienia przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej;
 • być w stanie przedstawić zaświadczenie o niepełnosprawności/-ach (zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie/kartę niepełnosprawności wydane przez władze krajowe).

Wstępnie wyselekcjonowani kandydaci, wybrani przez właściwą dyrekcję generalną, zostaną poproszeni o dostarczenie następujących dokumentów:

 • dokumentu stanowiącego zaświadczenie o niepełnosprawności/-ach, uznawanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie ubiegającym się o członkostwo
 • należycie wypełnionego formularza racjonalnych usprawnień
  Dołożymy wszelkich starań, aby w miarę naszych możliwości i w granicach rozsądku zaspokoić zgłaszane przez kandydatów potrzeby (które ma określić komisja odpowiedzialna za racjonalne usprawnienia). Wypełnienie tego formularza nie stanowi gwarancji realizacji wszystkich środków, o które się zwrócono.
 • diagnozy i streszczenia historii choroby, które muszą zostać przetłumaczone na język angielski lub francuski oraz przekazane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „poufne”
 • kopii paszportu lub dowodu tożsamości;
 • kopii ostatnio otrzymanego świadectwa nauki lub dyplomu (-ów) uniwersyteckiego (-ckich), w odpowiednim przypadku;
 • należycie podpisanego formularza zgłoszeniowego

Wszelkie przekazane informacje na temat niepełnosprawności przetwarzane będą w ściśle poufny sposób i wyłącznie przez pracowników Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnych za analizowanie możliwych racjonalnych usprawnień w celu zapewnienia odpowiednich dostosowań w miejscu pracy oraz ułatwienia poszukiwania dostępnego miejsca zamieszkania, transportu oraz uzyskania pomocy.

Od wybranych kandydatów wymagane będą następujące dokumenty:

 • umowa o staż;
 • podpisana umowa o zachowaniu poufności.

Osoby zainteresowane stażem w ramach tej opcji proszone są o zapoznanie się z Opisem programu staży dla osób niepełnosprawnych, Przepisami wewnętrznymi dotyczącymi staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego oraz Informacjami praktycznymi - Bruksela/ Luksemburg.

Pragniemy zwrócić uwagę, że staże odbywają się przede wszystkim w Brukseli i Luksemburgu.

W przypadku spełniania warunków przyjęcia proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej. Zwracamy uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 90 minut zostaną utracone. Wypełnianie i składanie zgłoszenia odbywa się jednoetapowo i późniejsze wprowadzanie zmian do zgłoszenia nie jest możliwe. Po wypełnieniu formularza, przed jego przekazaniem, należy upewnić się, że wszystkie dane są kompletne.

Po zatwierdzeniu/ wysłaniu podania w formie elektronicznej, otrzymają Państwo na podany adres poczty elektronicznej automatyczne potwierdzenie oraz kopię zgłoszenia. Wiadomość ta zawiera numer potwierdzenia, który należy podawać we wszelkiej korespondencji dotyczącej stażu, oraz link do podsumowania podania w formacie pdf, którego papierowa wersja będzie wymagana w przypadku przyjęcia Państwa na staż.

Jeżeli nie jest możliwe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej, prosimy o kontakt mailowy z Biurem ds. Staży (ang. Traineeship Office) (stages@europarl.europa.eu) w celu uzyskania formularza zgłoszeniowego w formie dokumentu tekstowego Word.

Dodatkowe informacje:
 
 
Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczone dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych

Staże te przeznaczone są dla posiadaczy dyplomów uniwersytetów lub szkół wyższych. Celem staży jest umożliwienie im uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Kandydaci na staż w dziedzinie tłumaczeń pisemnych:

 • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej;
 • muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu;
 • ukończyli przed terminem składania wniosków co najmniej trzyletnie studia uniwersyteckie, potwierdzone dyplomem;
 • muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej lub języka urzędowego kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz dogłębną znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii Europejskiej;
 • nie odbywali wcześniej płatnego stażu lub nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczonych dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych wynosi trzy miesiące. W wyjątkowych przypadkach staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Okresy staży oraz odpowiadające im terminy składania zgłoszeń:

 • Początek stażu: 1 stycznia
  Okres składania podań: 15 czerwca – 15 sierpnia (godz. 24.00)
 • Początek stażu: 1 kwietnia
  Okres składania podań: 15 września – 15 listopada (godz. 24.00)
 • Początek stażu: 1 lipca
  Okres składania podań: 15 grudnia – 15 lutego (godz. 24.00)
 • Początek stażu: 1 października
  Okres składania podań: 15 marca – 15 maja (godz. 24.00)

Radzimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniego dnia, gdyż duża liczba zgłoszeń może spowodować przeciążenie systemu.

Stażyści w dziedzinie tłumaczeń pisemnych odbywają staż w Luksemburgu.

Tytułem informacji stypendium dla stażysty w roku 2015 wynosi 1 223,26 EUR miesięcznie.

W przypadku zainteresowania odbyciem stażu w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczonego dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych proszę przeczytać Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych.

Proszę zwrócić uwagę na warunki przyjmowania na staż. Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie procedurę wstępnej selekcji, wymagane będą od niego następujące dokumenty dodatkowe:

 • należycie wypełnione i podpisane zgłoszenie,
 • kserokopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • kserokopie dyplomów i zaświadczeń,
 • kserokopia wykazu ocen z indeksu (jeżeli kandydat takowy posiada.

Na etapie zgłoszenia nie należy wysyłać dokumentów poświadczających. Dokumenty te są wymagane jedynie od osób, które przeszły pomyślnie procedurę wstępnej selekcji.

Zgłoszenie kandydata wstępnie wybranego do odbycia stażu będzie uznane za ważne tylko w przypadku dostarczenia wszystkich dokumentów wymienionych powyżej.

W przypadku spełniania warunków przyjęcia proszę wypełnić zgłoszenie online.

Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do zgłoszenia pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut zostaną utracone. W związku z tym radzimy przeczytać uważnie „Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych” przed wypełnieniem zgłoszenia.

Zgłoszenia nie można modyfikować drogą elektroniczną – jego wypełnianie i składanie odbywa się jednoetapowo. Dostępny jest wzór zgłoszenia (patrz link poniżej), pomocny w przygotowaniu zgłoszenia przed jego złożeniem online.

UWAGA: Należy zapisać i zachować numer przyznany podczas potwierdzania zgłoszenia online.

 
 
Staże szkoleniowe w dziedzinie tłumaczeń pisemnych

Parlament Europejski oferuje kandydatom, którzy przed upływem ostatecznego terminu składania zgłoszeń są posiadaczami dyplomu ukończenia szkoły średniej uprawniającego do wstępu do szkoły wyższej lub którzy odbyli równorzędne studia wyższe lub techniczne, możliwość odbycia stażu szkoleniowego w dziedzinie tłumaczeń pisemnych. Staże te przeznaczone są przede wszystkim dla kandydatów, którzy muszą odbyć staż w ramach swojego cyklu szkoleniowego, pod warunkiem że w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończony 18. rok życia.

Kandydaci na staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych:

 • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej ;
 • muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu
 • muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej lub języka urzędowego kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz dogłębną znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii Europejskiej
 • nie odbywali wcześniej płatnego stażu lub nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania staży szkoleniowych w dziedzinie tłumaczeń pisemnych wynosi od jednego miesiąca do trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Okresy staży oraz odpowiadające im terminy składania zgłoszeń:

 • Początek stażu: 1 stycznia
  Okres składania podań: 15 czerwca – 15 sierpnia (godz. 24.00)
 • Start of traineeship: 1 kwietnia
  Okres składania podań: 15 września – 15 listopada (godz. 24.00)
 • Start of traineeship: 1 lipca
  Okres składania podań: 15 grudnia – 15 lutego (godz. 24.00)
 • Start of traineeship: 1 października
  Okres składania podań: 15 marca – 15 maja (godz. 24.00)

Radzimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniego dnia, gdyż duża liczba zgłoszeń może spowodować przeciążenie systemu.

Staże szkoleniowe w dziedzinie tłumaczeń pisemnych odbywają się w Luksemburgu.

Stażysta odbywający staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych otrzymuje miesięczną dietę. Tytułem informacji dieta dla stażysty w roku 2015 wynosi 300 EUR miesięcznie

W przypadku zainteresowania odbyciem stażu szkoleniowego w dziedzinie tłumaczeń pisemnych proszę przeczytać Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych

Proszę zwrócić uwagę na warunki przyjmowania na staż. Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie procedurę wstępnej selekcji, wymagane będą od niego następujące dokumenty dodatkowe:

 • należycie wypełnione i podpisane zgłoszenie,
 • kserokopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • kserokopie dyplomów i zaświadczeń,
 • kserokopia wykazu ocen z indeksu (jeżeli kandydat takowy posiada).

Na etapie zgłoszenia nie należy wysyłać dokumentów poświadczających. Dokumenty te są wymagane jedynie od osób, które przeszły pomyślnie procedurę wstępnej selekcji.

Zgłoszenie kandydata wstępnie wybranego do odbycia stażu będzie uznane za ważne tylko w przypadku dostarczenia wszystkich dokumentów wymienionych powyżej.

W przypadku spełniania warunków przyjęcia proszę wypełnić zgłoszenie online.

Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do zgłoszenia pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut zostaną utracone. W związku z tym radzimy przeczytać uważnie „Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych” przed wypełnieniem zgłoszenia.

Zgłoszenia nie można modyfikować online – jego wypełnianie i składanie odbywa się jednoetapowo. Dostępny jest wzór zgłoszenia (patrz link poniżej), pomocny w przygotowaniu zgłoszenia przed jego złożeniem online.

NB: Należy zapisać i zachować numer przyznany podczas potwierdzania zgłoszenia online.

 
 
Tłumacze konferencyjni

Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji nie prowadzi podstawowych szkoleń dla lingwistów, którzy pragną specjalizować się w tłumaczeniach konferencyjnych, ponieważ na podstawie zasady pomocniczości leży to w gestii władz krajowych państw członkowskich.

Jeżeli posiadasz już kwalifikacje tłumacza ustnego, a twoja kombinacja językowa jest przydatna dla Parlamentu, powinieneś rozważyć złożenie wniosku o udział w teście akredytacyjnym lub przystąpienie do otwartego konkursu (patrz Tłumaczenia ustne dla Europy).

Inne możliwości

Jeżeli interesuje cię praca tłumacza konferencyjnego, a nie posiadasz jeszcze kwalifikacji, możesz zwrócić się do jednej z licznych uczelni wyższych w Europie organizujących studia pozwalające zdobyć kwalifikacje tłumacza pisemnego i ustnego. Lista uczelni wyższych oferujących studia w pełnym wymiarze godzin dostępna jest tutaj.

Jeżeli ukończyłeś już dowolne studia wyższe, lecz chciałbyś dodatkowo zdobyć kwalifikacje tłumacza konferencyjnego, może zainteresować cię wiadomość, że takie studia podyplomowe («European Masters») są organizowane przez wiele uczelni wyższych.

 
 
 
 

Ochrona danych osobowych

Sposób przetwarzania Państwa danych osobowych jest opisany poniżej.

 
 
Kontakty
 
W celu uzyskania dalszych informacji należy po zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami skontaktować się z biurem właściwym dla rodzaju stażu, którym dany kandydat jest zainteresowany.
Opcja ogólna/dziennikarska, staże
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
W przypadku staży dla tłumaczy pisemnych
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG