Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Staże w Parlamencie Europejskim

 
 

Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

 
 
 
Staże dla absolwentów szkół wyższych (stypendium im. Roberta Schumana)

Celem staży dla absolwentów szkół wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Staże te obejmują:

 • opcję ogólną, otwartą dla wszystkich spełniających kryteria kandydatów;
 • opcję dziennikarską: kandydaci muszą posiadać kompetencje zawodowe poświadczone publikacjami, przynależnością do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub posiadaniem dziennikarskich kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach kandydujących do przystąpienia do UE;
 • opcję „Nagroda im. Sacharowa”: celem tego programu staży jest pogłębienie wiedzy o działaniach Parlamentu Europejskiego na rzecz praw człowieka, a także międzynarodowych standardów w tym zakresie; program adresowany jest do kandydatów zainteresowanych w szczególny sposób prawami człowieka.

Kandydaci na staż dla absolwentów szkół wyższych:

 • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;
 • muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu;
 • muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;
 • nie odbywali wcześniej płatnego stażu i nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.

Staże te są przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie może podlegać przedłużeniu.

Terminy staży oraz składania podań:

 • Terminy składania podań: od 15 sierpnia do 15 października do godz. 24.00
  Okres stażu: od 1 marca do 31 lipca
 • Terminy składania podań: od 15 marca do 15 maja do godz. 24.00
  Okres stażu: od 1 października do 28/29 lutego

Co roku o staż w Parlamencie Europejskim ubiega się 25 000 osób, z których wybranych zostaje 600.

Aby ubiegać się o staż, należy spełnić wspomniane warunki oraz wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy.


Przed zgłoszeniem kandydatury

 • Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego radzimy przeczytać uważnie Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego oraz sekcję Najczęściej zadawane pytania.
 • Na wypełnienie każdej części formularza kandydaci mają maksymalnie 30 minut. Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że pozostawienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w stanie nieaktywnym przez 30 minut powoduje utratę wpisanych danych.
 • Radzimy nie zwlekać ze złożeniem podania do ostatniego dnia, aby zapobiec przeciążeniu systemu z powodu dużej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci niepełnosprawni powinni zwrócić szczególną uwagę na zawarte w formularzu udogodnienia im poświęcone.
 • Wniosku nie można modyfikować online. Wypełnienie i przesłanie wniosku odbywa się jednoetapowo. Przed wysłaniem formularza należy upewnić się, czy został on w pełni i poprawnie wypełniony.
 • Niekompletne podania będą odrzucane automatycznie.
 • Po zatwierdzeniu/wysłaniu zgłoszenia w formie elektronicznej otrzymają Państwo na podany adres poczty elektronicznej automatyczne potwierdzenie. Wiadomość ta zawiera numer potwierdzający, który należy podawać we wszelkiej korespondencji dotyczącej stażu, oraz link do podsumowania zgłoszenia w formacie pdf. W przypadku przyjęcia Państwa na staż właściwe służby będą wymagały przedstawienia papierowej wersji tego podsumowania.
 
 
Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczone dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych

Staże te przeznaczone są dla posiadaczy dyplomów uniwersytetów lub szkół wyższych. Celem staży jest umożliwienie im uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Kandydaci na staż w dziedzinie tłumaczeń pisemnych:

 • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej;
 • muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu;
 • ukończyli przed terminem składania wniosków co najmniej trzyletnie studia uniwersyteckie, potwierdzone dyplomem;
 • muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej lub języka urzędowego kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz dogłębną znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii Europejskiej;
 • nie odbywali wcześniej płatnego stażu lub nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczonych dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych wynosi trzy miesiące. W wyjątkowych przypadkach staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Okresy staży oraz odpowiadające im terminy składania zgłoszeń:

 • Początek stażu: 1 stycznia
  Okres składania podań: 15 czerwca – 15 sierpnia (godz. 24.00)
 • Początek stażu: 1 kwietnia
  Okres składania podań: 15 września – 15 listopada (godz. 24.00)
 • Początek stażu: 1 lipca
  Okres składania podań: 15 grudnia – 15 lutego (godz. 24.00)
 • Początek stażu: 1 października
  Okres składania podań: 15 marca – 15 maja (godz. 24.00)

Radzimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniego dnia, gdyż duża liczba zgłoszeń może spowodować przeciążenie systemu.

Stażyści w dziedzinie tłumaczeń pisemnych odbywają staż w Luksemburgu.

Tytułem informacji stypendium dla stażysty w roku 2018 wynosi 1 313,37 EUR miesięcznie.

W przypadku zainteresowania odbyciem stażu w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczonego dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych proszę przeczytać Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych.

Proszę zwrócić uwagę na warunki przyjmowania na staż. Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie procedurę wstępnej selekcji, wymagane będą od niego następujące dokumenty dodatkowe:

 • należycie wypełnione i podpisane zgłoszenie,
 • kserokopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • kserokopie dyplomów i zaświadczeń,
 • kserokopia wykazu ocen z indeksu (jeżeli kandydat takowy posiada.

Na etapie zgłoszenia nie należy wysyłać dokumentów poświadczających. Dokumenty te są wymagane jedynie od osób, które przeszły pomyślnie procedurę wstępnej selekcji.

Zgłoszenie kandydata wstępnie wybranego do odbycia stażu będzie uznane za ważne tylko w przypadku dostarczenia wszystkich dokumentów wymienionych powyżej.

W przypadku spełniania warunków przyjęcia proszę wypełnić zgłoszenie online.

Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do zgłoszenia pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut zostaną utracone. W związku z tym radzimy przeczytać uważnie „Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych” przed wypełnieniem zgłoszenia.

Zgłoszenia nie można modyfikować drogą elektroniczną – jego wypełnianie i składanie odbywa się jednoetapowo. Dostępny jest wzór zgłoszenia (patrz link poniżej), pomocny w przygotowaniu zgłoszenia przed jego złożeniem online.

UWAGA: Należy zapisać i zachować numer przyznany podczas potwierdzania zgłoszenia online.

 
 
Staże szkoleniowe w dziedzinie tłumaczeń pisemnych

Parlament Europejski oferuje kandydatom, którzy przed upływem ostatecznego terminu składania zgłoszeń są posiadaczami dyplomu ukończenia szkoły średniej uprawniającego do wstępu do szkoły wyższej lub którzy odbyli równorzędne studia wyższe lub techniczne, możliwość odbycia stażu szkoleniowego w dziedzinie tłumaczeń pisemnych. Staże te przeznaczone są przede wszystkim dla kandydatów, którzy muszą odbyć staż w ramach swojego cyklu szkoleniowego, pod warunkiem że w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończony 18. rok życia.

Kandydaci na staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych:

 • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej ;
 • muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu
 • muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej lub języka urzędowego kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz dogłębną znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii Europejskiej
 • nie odbywali wcześniej płatnego stażu lub nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania staży szkoleniowych w dziedzinie tłumaczeń pisemnych wynosi od jednego miesiąca do trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Okresy staży oraz odpowiadające im terminy składania zgłoszeń:

 • Początek stażu: 1 stycznia
  Okres składania podań: 15 czerwca – 15 sierpnia (godz. 24.00)
 • Start of traineeship: 1 kwietnia
  Okres składania podań: 15 września – 15 listopada (godz. 24.00)
 • Start of traineeship: 1 lipca
  Okres składania podań: 15 grudnia – 15 lutego (godz. 24.00)
 • Start of traineeship: 1 października
  Okres składania podań: 15 marca – 15 maja (godz. 24.00)

Radzimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniego dnia, gdyż duża liczba zgłoszeń może spowodować przeciążenie systemu.

Staże szkoleniowe w dziedzinie tłumaczeń pisemnych odbywają się w Luksemburgu.

Stażysta odbywający staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych otrzymuje miesięczną dietę. Tytułem informacji dieta dla stażysty w roku 2018 wynosi 322,10 EUR miesięcznie

W przypadku zainteresowania odbyciem stażu szkoleniowego w dziedzinie tłumaczeń pisemnych proszę przeczytać Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych

Proszę zwrócić uwagę na warunki przyjmowania na staż. Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie procedurę wstępnej selekcji, wymagane będą od niego następujące dokumenty dodatkowe:

 • należycie wypełnione i podpisane zgłoszenie,
 • kserokopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • kserokopie dyplomów i zaświadczeń,
 • kserokopia wykazu ocen z indeksu (jeżeli kandydat takowy posiada).

Na etapie zgłoszenia nie należy wysyłać dokumentów poświadczających. Dokumenty te są wymagane jedynie od osób, które przeszły pomyślnie procedurę wstępnej selekcji.

Zgłoszenie kandydata wstępnie wybranego do odbycia stażu będzie uznane za ważne tylko w przypadku dostarczenia wszystkich dokumentów wymienionych powyżej.

W przypadku spełniania warunków przyjęcia proszę wypełnić zgłoszenie online.

Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do zgłoszenia pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut zostaną utracone. W związku z tym radzimy przeczytać uważnie „Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych” przed wypełnieniem zgłoszenia.

Zgłoszenia nie można modyfikować online – jego wypełnianie i składanie odbywa się jednoetapowo. Dostępny jest wzór zgłoszenia (patrz link poniżej), pomocny w przygotowaniu zgłoszenia przed jego złożeniem online.

NB: Należy zapisać i zachować numer przyznany podczas potwierdzania zgłoszenia online.

 
 
Tłumacze konferencyjni

Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych nie prowadzi podstawowych szkoleń dla lingwistów, którzy pragną specjalizować się w tłumaczeniach konferencyjnych, ponieważ na podstawie zasady pomocniczości leży to w gestii władz krajowych państw członkowskich.

Jeżeli posiadasz już kwalifikacje tłumacza ustnego, a twoja kombinacja językowa jest przydatna dla Parlamentu, powinieneś rozważyć złożenie wniosku o udział w teście akredytacyjnym lub przystąpienie do otwartego konkursu (patrz Tłumaczenia ustne dla Europy).

Inne możliwości

Jeżeli interesuje cię praca tłumacza konferencyjnego, a nie posiadasz jeszcze kwalifikacji, możesz zwrócić się do jednej z licznych uczelni wyższych w Europie organizujących studia pozwalające zdobyć kwalifikacje tłumacza pisemnego i ustnego. Lista uczelni wyższych oferujących studia w pełnym wymiarze godzin dostępna jest tutaj.

Jeżeli ukończyłeś już dowolne studia wyższe, lecz chciałbyś dodatkowo zdobyć kwalifikacje tłumacza konferencyjnego, może zainteresować cię wiadomość, że takie studia podyplomowe («European Masters») są organizowane przez wiele uczelni wyższych.

 
 
 
 

Ochrona danych osobowych

Sposób przetwarzania Państwa danych osobowych jest opisany poniżej.

 
 
Kontakty
 
W celu uzyskania dalszych informacji należy po zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami skontaktować się z biurem właściwym dla rodzaju stażu, którym dany kandydat jest zainteresowany.
Opcja ogólna/dziennikarska, staże
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
W przypadku staży dla tłumaczy pisemnych
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG