Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Dialog z organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi
Artykuł 17 TFUE

 
 

W dzisiejszej zróżnicowanej Europie współistnieje pokojowo wiele religii, wyznań i ruchów światopoglądowych, a instytucje europejskie zobowiązały się do propagowania tolerancji i wzajemnego szacunku jako ważnych cech naszego społeczeństwa. Unia Europejska prowadzi otwarty dialog z organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi, a Parlament Europejski aktywnie w nim uczestniczy.

Kontekst

Artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wprowadzony na mocy Traktatu z Lizbony, ustanawia po raz pierwszy podstawę prawną otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu między instytucjami UE a kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Stanowi on, co następuje:

  • 1. „Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w państwach członkowskich i nie narusza tego statusu.
  • 2. Unia szanuje również status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego.
  • 3. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog."

Dwa pierwsze ustępy tego artykułu przewidują zachowanie szczególnego statusu przyznanego na mocy prawa krajowego kościołom oraz stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym, a także organizacjom światopoglądowym i niewyznaniowym, natomiast ust. 3 wzywa instytucje UE do prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z tymi kościołami i organizacjami.

Po wyborze na stanowisko przewodniczącego, w styczniu 2017 r., Antonio Tajani powierzył wiceprzewodniczącej Mairead McGuinness odpowiedzialność za wdrożenie dialogu na mocy art. 17. Parlament corocznie organizuje kilka konferencji na wysokim szczeblu, które są otwarte dla wszystkich partnerów dialogu i dotyczą aktualnych istotnych tematów związanych z bieżącymi pracami i debatami parlamentarnymi.

Konferencje organizowane przez Parlament Europejski na podstawie art. 17 TFUE
 
 
 
Nadchodzące wydarzenia
  • Tuesday 5 June 2018 (17h00 – 18h30) – Study Presentation: “Religious Identity and Pluralism in Europe" by Pew Research Center, Washington; findings on views of national identity, migration and religious minorities - Register for this event
  • Tuesday 26 June 2018 (15h00 – 18h00) – Dialogue Seminar on Implementing the European Social Pillar: The Contribution of Faith-Based Actors
  • Tuesday 4 December 2018 (15h00 – 18h00) – Dialogue Seminar on Human Dignity, Human Rights, Religion – Seeking Common Ground
 
 
 
Wcześniejsze konferencje zorganizowane przez Parlament Europejski na podstawie art. 17 TFUE
 
 
11 April 2018 - Dialogue seminar on The Persecution of Non-Believers around the World
 
28 March 2018 - "Religion & Society" Series Book Presentation: Christianity, the First 3000 Years by Prof Diarmaid MacCulloch
 
24 January 2018 – European Parliament Holocaust Commemoration; Espace Yehudi Menuhin
 
21 November 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Jihad and Death by Prof Olivier Roy
 
18 October 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Communitati et Orbi by Rabbi Pinchas Goldschmidt
 
27 June 2017 - The Future of Europe - Reflections for the EU by 2025
 
27 September 2016 - Przyszłość społeczności żydowskich w Europie
 
26 kwietnia 2016 r. – Europejscy muzułmanie wobec radykalizacji postaw i wyzwania, jakim jest deradykalizacja
 
1 grudnia 2015 r. – Prześladowanie chrześcijan na świecie – apel o działanie
 
17 listopada 2015 r. – Jak edukacja może pomóc rozwiązać problem radykalizmu i fundamentalizmu w Europie?
 
24 marca 2015 r. – Wzrost radykalizmu religijnego i rola dialogu międzywyznaniowego w propagowaniu tolerancji i szacunku dla godności ludzkiej
 
 
 

„Dialog Parlamentu Europejskiego z kościołami oraz organizacjami światopoglądowymi ma bardzo duże znaczenie; dzięki niemu Parlament pozostaje blisko obywateli, którzy głosowali w wyborach. Decyzja przewodniczącego Parlamentu Antonia Tajaniego, aby powierzyć mi odpowiedzialność za ten dialog, jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

Jeśli integracja europejska ma nadal cieszyć się poparciem obywateli, musi zachować styczność z realnym życiem. Obecność kościołów i związków wyznaniowych, istotny element codziennej rzeczywistości, jest wpleciona w strukturę naszych społeczności w metropoliach, miastach, miasteczkach i wsiach we wszystkich 28 państwach członkowskich.

Podstawą prawną dialogu między Unią Europejską a związkami wyznaniowymi jest art. 17 traktatu lizbońskiego. To czytelny sygnał, że Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko organizacją gospodarczą; jej nadrzędną wartością są ludzie, a jej rolą – współpraca na rzecz ich godności i wspólnego dobra. W procesie kształtowania polityki i przepisów Unii Europejskiej należy w pełni brać pod uwagę wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne czy nawet duchowe.

Prawdziwa godność człowieka powinna pozostawać centralną wartością w procesie podejmowania decyzji w Unii; jestem głęboko przekonana, że kościoły i organizacje światopoglądowe, od wieków prowadzące refleksję nad kondycją ludzką, mogą wnieść istotny wkład w ten proces”.

Mairead McGuinness