Uniunea Europeană și partenerii săi comerciali

De-a lungul anilor, UE s-a îndepărtat de producția de produse cu valoare mică și cu utilizare intensivă a forței de muncă, pentru a se specializa în bunuri de valoare ridicată și de marcă. UE având o economie sa deschisă, comerțul este esențial pentru ea. Uniunea negociază o serie de acorduri de liber schimb (ALS) pentru a depăși obstacolele în calea comerțului și pentru a crea condiții echitabile pentru întreprinderile sale. UE este, de asemenea, unul dintre fondatorii Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și un actor major în cadrul acesteia.

Temei juridic

La articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se prevede că politica comercială comună este un domeniu ce ține de competența exclusivă a Uniunii Europene.

Poziția dominantă a UE

UE este cea mai mare economie din lume, producând peste 20 % din produsul intern brut (PIB) la nivel mondial[1]. Datorită cuantumului PIB-ului său (14 mii de miliarde EUR) și gradului de deschidere a pieței sale interne, cu exporturi în valoare de 2 415 miliarde EUR și importuri în valoare de 2 188 miliarde EUR[2], UE a jucat un rol central în modelarea sistemul comercial global, în primul rând prin contribuția sa activă la forma pe care a luat-o OMC. Deschiderea economică a adus și va aduce în continuare avantaje semnificative pentru UE, dat fiind că peste 30 de milioane de locuri de muncă din UE depind de comerțul extern și că se preconizează că 90 % din creșterea economică globală va fi generată în afara Europei în următorii 15 ani[3]. Noii actori economici și progresele tehnologice au modificat în mod semnificativ structura și tendințele comerțului internațional. Mai ales utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informației a făcut posibil schimbul de bunuri și servicii cu care anterior nu se putea face comerț. Schimburile valutare au crescut spectaculos în ultimii 20 de ani, ajungând la niveluri fără precedent. Economia globală de azi este extrem de integrată, iar lanțurile de aprovizionare mondiale au înlocuit în mare măsură comerțul tradițional cu produse finite.

Efectele crizei financiare globale au influențat în mod negativ performanța economică a Uniunii. Totuși, în unele privințe, economia UE a dat dovadă de o rezistență remarcabilă în comparație cu alte economii industrializate, iar cota sa din PIB-ul mondial a scăzut într-un ritm mai puțin rapid decât cea a SUA și cea a Japoniei. UE a fost, de asemenea, în măsură să-și păstreze o poziție relativ solidă în comerțul cu mărfuri, consolidându-și în același timp poziția de lider în comerțul cu servicii.

Rolul Comisiei Europene și al Parlamentului European

Comerțul internațional a fost unul dintre primele sectoare în care statele membre au convenit să își delege suveranitatea. Prin urmare, ele au împuternicit Comisia să se ocupe de chestiunile legate de comerț, inclusiv de negocierea, în numele lor, a acordurilor comerciale internaționale. Cu alte cuvinte, UE, acționând ca entitate unică, negociază atât acordurile comerciale bilaterale, cât și pe cele multilaterale, în numele tuturor statelor membre. Așa cum arată datele în acest sens din sistemul OMC de soluționare a litigiilor, UE a demonstrat o capacitate remarcabilă de a-și apăra propriile interese în litigiile comerciale internaționale. UE a folosit, de asemenea, instrumentele comerțului internațional pentru a promova propriile valori și politici și a încercat să-și extindă propriile practici de reglementare în restul lumii. Într-adevăr, „promovarea valorilor europene”, printre care se numără drepturile omului, dezvoltarea durabilă, buna guvernanță și respectul pentru mediu este unul dintre cei trei piloni ai noii strategii comerciale a UE, intitulate „Comerț pentru toți”.

UE a favorizat întotdeauna un sistem comercial internațional deschis și echitabil. A depus mari eforturi în scopul garantării integrării tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional.

Tratatul de la Lisabona a consolidat, de asemenea, rolul Parlamentului European, transformându-l în colegiuitor, egalul Consiliului, în chestiunile privind comerțul și investițiile. Tratatul a conferit totodată Parlamentului un rol mai activ în negocierea și ratificarea acordurilor comerciale internaționale, având în vedere faptul că aprobarea sa este în prezent obligatorie. Cu toate acestea, unele aspecte ale politicii comerciale țin în continuare de competența statelor membre. La 16 mai 2017, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a publicat un aviz în care a oferit clarificări cu privire la repartizarea competențelor naționale și ale UE.

Politica comercială și orientarea în acest domeniu

Comunicarea Comisiei din 2010 intitulată „Comerț, creștere și afaceri internaționale” a recunoscut comerțul internațional ca fiind unul dintre pilonii Strategiei Europa 2020, care vizează o Uniune Europeană mai competitivă și mai ecologică. În mod similar, strategia „Comerț pentru toți” din 2015 consolidează rolul politicii comerciale a UE, aceasta fiind prima care contribuie la promovarea creșterii economice, generării de locuri de muncă și investițiilor. De asemenea, strategia solicită revitalizarea OMC conferindu-i-se un rol central în elaborarea și asigurarea respectării normelor, adoptând o abordare mai țintită în locul actualei abordări de „angajament unic”, prin care toate punctele de pe ordinea de zi trebuie să fie convenite, și creând un mecanism „pe două niveluri”, care să permită unei părți dintre membrii OMC să avanseze într-o anumită chestiune, permițându-le, în același timp, celorlalți membri să se alăture într-o etapă ulterioară acestui grup.

Cu toate acestea, după impasul la care s-a ajuns în negocierile multilaterale desfășurate în cadrul OMC cu privire la Agenda de dezvoltare de la Doha, UE a trebuit să găsească metode alternative pentru a garanta un acces mai bun la piețele din țările terțe. În acest scop au fost introduse ALS cuprinzătoare de nouă generație, care merg mult mai departe de reducerile tarifare și de comerțul cu mărfuri.

Primul astfel de acord de liber schimb de „nouă generație” a fost încheiat cu Coreea de Sud și, în urma ratificării sale de către Parlamentul European, se aplică cu titlu provizoriu de la 1 iulie 2011. Acordul comercial multilateral încheiat între UE și Peru și Columbia, aplicat în mod provizoriu din 2013, Acordul de asociere cu statele din America Centrală, al cărui pilon comercial se aplică în mod provizoriu din 2013, Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA), semnat la 30 octombrie 2016 în cadrul summitului UE-Canada, ALS UE-Singapore, pentru care negocierile s-au încheiat în 2014, și ALS UE - Vietnam, pentru care negocierile s-au încheiat la sfârșitul anului 2015, reprezintă dovezi ale acestei noi politici.

În timp ce negocierile cu SUA asupra Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) au fost suspendate, un ALS cu Japonia rămâne o prioritate strategică; UE a inițiat negocieri privind ALS și cu Indonezia și Tunisia și se angajează să inițieze negocieri și cu Filipine, Australia și Noua Zeelandă. Negocierile cu Malaysia, Thailanda și India vor fi reluate de îndată ce condițiile vor fi corespunzătoare. UE a lansat, de asemenea, negocieri referitoare la tratate bilaterale de investiții unice cu China și Myanmar și va examina posibilitatea de a iniția negocieri asemănătoare cu Taiwan și Hong Kong. Se va examina posibilitatea de a purta negocieri cu Iran după aderarea acestuia la OMC.

Aceste acorduri au avantaje semnificative. Tarifele medii impuse exporturilor UE urmează să fie reduse cu aproximativ 50 %. ALS vor contribui, conform estimărilor, cu un plus de 2 % din PIB-ul UE la creșterea economică a UE[4]. Finalizarea acestor acorduri poate dura, cu toate acestea, mai mulți ani.

Importuri și exporturi

Europa este cel mai mare exportator mondial de bunuri prelucrate și de servicii și reprezintă, la rândul său, cea mai mare piață de export pentru circa 80 de țări[5]. În 2016, comerțul UE cu mărfuri cu restul lumii a atins valoarea de 3 454 miliarde EUR[6].

Principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene - comerțul cu mărfuri în 2016 (milioane de EUR)

Țara Exporturi Importuri Total Balanța comercială
SUA 362 153 247 826 609 979 +114 327
China 170 083 344 468 514 551 -174 385
Elveția 142 455 121 669 264 123 +20 786
Restul lumii 1 745 247 1 708 318 3 453 564 +36 929

Sursa: Comisia Europeană, 2017

Atât importurile, cât și exporturile au scăzut în comparație cu anul 2015. Această scădere a fost mai accentuată în cazul exporturilor (44 miliarde EUR) decât în cel al importurilor (21 miliarde EUR). Cu toate acestea atât importurile, cât și exporturile se află la un nivel superior celui din 2014.

Excedentul comercial al UE-28 pentru bunuri a fluctuat între 11 miliarde EUR în 2014, 60 miliarde EUR în 2015 și 37 miliarde EUR în 2016[7]. Excedentul comercial în cazul bunurilor a fost cauzat de balanțe comerciale pozitive în ceea ce privește utilajele și echipamentele de transport și produsele chimice și alte produse conexe. SUA a rămas, de departe, cea mai importantă destinație pentru bunurile exportate din UE în 2016, urmată de China, Elveția și Turcia.

În 2016, importurile totale au scăzut cu 1,2 % față de nivelul anului precedent, ajungând la 1 708,3 miliarde EUR. China a fost principalul furnizor de bunuri pentru UE în 2016, urmată de SUA și Elveția.

UE este, de asemenea, lider mondial în comerțul cu servicii. În 2016, UE a raportat o balanță de 130,4 miliarde EUR în tranzacțiile de servicii cu restul lumii, exporturile însumând 819,9 miliarde EUR, iar importurile 689,4 miliarde EUR. Comerțul cu servicii a reprezentat 32 % din exporturile UE și 28,8 % din importurile UE de bunuri și servicii în 2016[8]. SUA, țările care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și Asia s-au numărat printre cei mai importanți parteneri ai UE în comerțul cu servicii. Conform celor mai recente date disponibile, comerțul UE cu servicii s-a axat în principal pe trei categorii: alte servicii comerciale, transport și călătorii[9].

Investițiile străine directe ale UE

UE este cel mai mare investitor mondial și un important beneficiar al investițiilor străine directe (ISD). Intrarea în vigoare în 2009 a Tratatului de la Lisabona a extins în continuare competențele exclusive ale UE în domeniul comerțului internațional, care cuprind în prezent și ISD. Pentru a clarifica domeniul exact de aplicare al competențelor sale în materie de investiții, Comisia i-a solicitat CJUE un aviz privind ALS UE-Singapore. Avizul din 2017 al Curții a confirmat că majoritatea aspectelor legate de ISD țin de competența UE, cu câteva excepții, în special soluționarea litigiilor.

Ponderea ISD mondiale în 2015 (%)

Țara Stoc de investiții străine directe Stoc de investiții directe în străinătate
UE 37,8 % 48,0 %
SUA 33,3 % 37,7 %
China 7,3 % 6,3 %
Canada 4,6 % 7,0 %
Japonia 1,0 % 7,8 %

Sursa: Calculele DG EXPO din cadrul Parlamentului European, pe baza cifrelor Comisiei Europene.

[1]„European Union Trade and Investment 2014” („Investițiile și comerțul Uniunii Europene în 2014”), Comisia Europeană, 2014, p. 3, consultat la 11 ianuarie 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152062.pdf.

[2]„EU position in world trade” („Poziția UE în cadrul comerțului mondial”), Comisia Europeană, consultat la 17 decembrie 2015, http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade.

[3]„Trade for all: Towards a more responsible trade and investment policy” („Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă”), Comisia Europeană, 2015, p. 8, consultat la 11 ianuarie 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf.

[4]„The European Union explained: Trade” („Uniunea Europeană în explicații – Comerț”), Comisia Europeană, 2016, p. 5, consultat la 15 decembrie 2016, https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.

[5]„EU position in world trade” („Poziția UE în cadrul comerțului mondial”), Comisia Europeană, consultat la 16 iunie 2017, http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/

[6]„DG Trade Statistical Guide 2017 June 2017” (Ghidul statistic al DG Comerț - iunie 2017), Comisia Europeană, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf

[7]„DG Trade Statistical Guide 2017” (Ghidul statistic al DG Comerț - iunie 2017), Comisia Europeană, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf

[8]Calculele DG EXPO din cadrul Parlamentului European, pe baza cifrelor Comisiei Europene.

[9]„International trade in services” („Comerțul internațional cu servicii”), Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_services, consultat la 16 iunie 2017.

Mario Damen / Jakub Przetacznik

02/2018