Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Žiadosti občanov o informácie (Ask EP)

 
 

Ak sa chcete dozvedieť viac o činnostiach, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu, môžete sa prostredníctvom uvedeného formuláru obrátiť na oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
 
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov, ktorí sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 
 
 
Petície adresované Európskemu parlamentu Ako to funguje?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

V čom spočíva postup predkladania petícií Európskemu parlamentu? Väčšina občanov vie, že majú právo predkladať petície. Napriek tomu často žiadajú o bližšie informácie o postupe predkladania a o spôsobe, akým sa o petíciách diskutuje neskôr v príslušnom výbore EP. Každý občan Únie a každá fyzická či právnická osoba s bydliskom alebo sídlom zaregistrovaným v členskom štáte má právo individuálne alebo spoločne s ďalšími občanmi alebo osobami predložiť Európskemu parlamentu petíciu vo veci, ktorá sa ich priamo dotýka a ktorá spadá do pôsobnosti Únie (článok 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 215 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu).

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
Ako EÚ presadzuje používanie posunkového jazyka?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

V súvislosti s posunkovým jazykom sa občania obracajú na Európsky parlament a pýtajú sa na možnosti používania posunkového jazyka na úrovni EÚ, opatrenia prijaté na jeho podporu a ako funguje ako jeho tlmočenie v inštitúciách EÚ. V Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“), ktorý Európska únia ratifikovala 23. decembra 2010, sa uznáva sloboda prejavu a presvedčenia a prístupu k informáciám pre osoby so zdravotným postihnutím, a to aj prostredníctvom akceptácie a uľahčovania používania posunkového jazyka (článok 21).

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
Aké opatrenia prijíma EÚ na boj proti terorizmu?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

V súvislosti s rôznymi teroristickými útokmi v Európe občania píšu Európskemu parlamentu a vyjadrujú svoj jednoznačne odmietavý postoj k týmto teroristickým činom. Občania takisto vyzývajú inštitúcie EÚ, aby prijali nové opatrenia na boj proti takýmto činom a ich prevenciu. Mnohé európske krajiny boli postihnuté terorizmom v takej či onakej podobe. Odporné teroristické útoky znovu preukázali, že boj proti terorizmu a predchádzanie týmto zločinom, pri súčasnom zabezpečení základných práv a slobôd občanov, je obrovskou výzvou.

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
Obnovenie povolenia na používanie herbicídnej látky glyfozát
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Mnoho občanov chce vedieť, aký je postoj Európskeho parlamentu k obnoveniu povolenia na používanie glyfozátu? V novembri 2015 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil, že je nepravdepodobné, že by glyfozát predstavoval karcinogénne nebezpečenstvo pre ľudí a dôkazy nepodporujú klasifikáciu, pokiaľ ide o jeho karcinogénne účinky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Vzhľadom na tieto závery Európska komisia musí rozhodnúť o opätovnom zaradení glyfozátu na zoznam schválených účinných látok EÚ. Keďže však tieto závery nie sú uvádzané v predchádzajúcich štúdiách uverejnených o tejto látke, mnohí občania sa obrátili na Európsky parlament so žiadosťou, aby zasiahol v prospech zamietnutia obnovenia povolenia pre glyfozát.

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
Plastové tašky: reakcia EÚ na zníženie ich používania
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Občania chcú vedieť, čo robí EÚ pre zníženie používania plastových tašiek vzhľadom na negatívny vplyv na morských živočíchov a životné prostredie. V EÚ sa plastové tašky považujú za obaly na základe smernice 94/62/ES. Používania plastových tašiek vedie k vytváraniu odpadu a neefektívnemu využívaniu zdrojov. Okrem toho neriadená likvidácia týchto tašiek vedie k znečisťovaniu životného prostredia a zhoršuje rozšírený problém s odpadom vo vodných plochách, čo ohrozuje vodné ekosystémy na celom svete.

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
 
EP odpovedá

Prezrite si všetky odpovede EP na našom blogu.

 
 
 
Pozri :

Žiadosti občanov o informácie (Ask EP) je súčasťou výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) a môžete s nami zostať v spojení prostredníctvom našich platforiem v sociálnych médiách:

 
 
 

Ostatné služby

Nižšie uvedené prepojenia vás nasmerujú na iné špecializované útvary, kde môžete nájsť konkrétne informácie.
 
 
 
 
Nájdite poslanca Európskeho parlamentu.
 
 
Informácie o petičnom práve
 
 
Európsky parlament vo vašej krajine
 
 
Návšteva Európskeho parlamentu
 
 
Stáže v Európskom parlamente
 
 
Pracovné príležitosti v Európskom parlamente
 
 
Vaša Európa
 
 
Prístup k dokumentom
 
 
Konzultácia archivovaných dokumentov