Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)


Stáž v Európskom parlamente

 
 

Parlament ponúka viaceré možnosti stáží na svojom generálnom sekretariáte s cieľom poskytnúť príležitosti na odborné vzdelávanie a získanie ďalších poznatkov o Európskom parlamente a jeho činnosti.

 
 
 
Stáže pre absolventov vysokých škôl – všeobecné zameranie alebo žurnalistické zameranie (štipendiá na stáže Roberta Schumana)

Traineeships for university graduates are intended to enable trainees to supplement the knowledge which they acquired during their studies and to familiarise themselves with the activities of the European Union and, in particular, the European Parliament.

Tieto stáže zahŕňajú:

 • štipendiá Roberta Schumana všeobecného zamerania,
 • štipendiá Roberta Schumana žurnalistického zamerania.

Uchádzači o stáž pre absolventov vysokých škôl musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 5 ods. 2 vnútorných pravidiel,
 • mať dovŕšený vek 18 rokov v deň začiatku stáže,
 • mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie,
 • spĺňať podmienku, že v minulosti neabsolvovali stáž ani neboli zamestnancami na obdobie dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce týždne na náklady rozpočtu Európskej únie.

Uchádzači o štipendiá Roberta Schumana žurnalistického zamerania musia preukázať odborné skúsenosti, a to buď predložením uverejnených prác, alebo členstvom v združení novinárov v jednom z členských štátov Európske únie, alebo vzdelaním v odbore žurnalistika, ktoré sa uznáva v členských štátoch Európskej únie alebo v kandidátskych krajinách.

Tieto stáže sa udeľujú na obdobie piatich mesiacovktoré nie je možné predĺžiť.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:

 • Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok: 15. august – 15. október (polnoc)
  Obdobie vykonávania stáže: 1. marec – 31. júl
 • Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok: 15. marec – 15. máj (polnoc)
  Obdobie vykonávania stáže: 1. október – 28./29. február

Uchádzač o stáž musí spĺňať podmienky a vyplniť online prihlášku.

Odporúčame neodkladať podávanie prihlášky na posledný deň, aby ste sa vyhli preťaženiu systému, ktoré vzniká zadávaním veľkého množstva prihlášok.

Stáž v Parlamente sa snaží získať 25 000 osôb ročne. Vybraných bude len 600 z nich.

Pri predkladaní prihlášok online máte na vyplnenie každej strany prihlášky najviac 30 minút. Upozorňujeme, že ak ostane online prihláška neaktívna 30 minút, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením prihlášky pozorne prečítali Vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu a Často kladené otázky.

Aby ste podali prihlášku na to generálne riaditeľstvo, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu profilu, môžete si prečítať opisy generálnych riaditeľstiev kliknutím na informačné tlačidlo i na poslednej strane prihlášky alebo navštíviť webovú stránku generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu.

Prihlášku nemožno zmeniť online a vypĺňa sa a odosiela súčasne. Po vyplnení prihlášky a pred jej odoslaním skontrolujte, či je vyplnená správne a kompletne.

Môžete podať len jednu prihlášku na jeden druh stáže. V prípade viacerých prihlášok na jeden druh stáže sa zohľadní iba najnovšia prihláška.

Upozornenie: Neúplne vyplnené prihlášky budú automaticky zamietnuté.

Po potvrdení/odoslaní online prihlášky dostanete do svojej emailovej schránky automatickú správu s potvrdením jej prijatia. Táto správa bude obsahovať číslo potvrdenia, ktoré by ste mali uvádzať pri každej budúcej korešpondencii týkajúcej sa vašej stáže, a zhrnutie prihlášky vo formáte PDF, ktorého vytlačenú verziu budeme požadovať v prípade, že vám ponúkneme stáž.

 
 
Vzdelávacie stáže

Európsky parlament ponúka možnosť prihlásiť sa na vzdelávacie stáže mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské vzdelanie doložené osvedčením o skončení štúdia, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej úrovni. Tieto stáže sú prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých je účasť na stáži podmienkou ukončenia štúdia, pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.

Vzdelávacie stáže sa udeľujú na obdobie jedného až štyroch mesiacov, pričom je možné udeliť výnimku.

(1) Nepovinné vzdelávacie stáže

Dátumy začiatku stáží a termíny podávania prihlášok v prípade nepovinných stáží

 • Termín podávania prihlášok: 1. august – 1. október
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace) (max. 4 months): 1. január
 • Termín podávania prihlášok: 1. december – 1. február
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace): 1. máj
 • Termín podávania prihlášok: 1. apríl – 1. jún
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace): 1. september

(2) Povinné vzdelávacie stáže

Európsky parlament môže prijať uchádzačov, ktorí spĺňajú všeobecné podmienky pre udelenie, ak ide o povinnú stáž, ktorá je:

 • súčasťou štúdia na vysokej škole alebo vo vzdelávacom zariadení rovnocennej úrovne,
 • súčasťou vyššieho odborného vzdelávania, ktoré poskytuje nezisková organizácia (najmä verejné inštitúcie alebo orgány),
 • podmienkou umožňujúcou prístup k výkonu povolania;

na základe preukázania týchto inštitúcií/orgánov, ktoré udeľujú prístup k výkonu povolania.

Dátumy začiatku stáží a termíny podávania prihlášok v prípade povinných stáží

 • Termín podávania prihlášok: 1. október
  Začiatok stáže: od 1. januára do 30. apríla
 • Termín podávania prihlášok: 1. február
  Začiatok stáže: od 1. mája do 31. augusta
 • Termín podávania prihlášok: 1. jún
  Začiatok stáže: od 1. septembra do 31. decembra

Uchádzač o stáž musí spĺňať podmienky pre udelenie a vyplniť online prihlášku.

Radíme vám, aby ste s podávaním prihlášky nečakali až do poslednej chvíle, a takto sa vyhli preťaženiu systému z dôvodu veľkého množstva prihlášok.

Upozorňujeme, že ak pri vyplňovaní prihlášky bude vaša stránka neaktívna 30 minút, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením prihlášky pozorne prečítali Vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na Generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu a Často kladené otázky.

Aby ste podali prihlášku na to generálne riaditeľstvo, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu profilu, môžete si prečítať opisy generálnych riaditeľstiev kliknutím na informačné tlačidlo i na poslednej strane prihlášky alebo môžete navštíviť webovú stránku Generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu.

Prihlášku nemožno zmeniť online a vypĺňa sa a odosiela súčasne. Po vyplnení online prihlášky a pred kliknutím na tlačidlo „odoslať“ skontrolujte, či je vyplnená správne.

Upozornenie: Neúplne vyplnené prihlášky budú automaticky zamietnuté.

Po potvrdení/odoslaní online prihlášky dostanete do svojej emailovej schránky automatickú správu s potvrdením jej prijatia. Táto správa bude obsahovať číslo potvrdenia, ktoré by ste mali uvádzať pri každej budúcej korešpondencii týkajúcej sa vašej stáže, a odkaz na zhrnutie vašej prihlášky vo formáte PDF, ktorého vytlačenú verziu budeme požadovať v prípade, že vám ponúkneme stáž.

Tieto stáže sú určené iba absolventom univerzít alebo absolventom vzdelávacích ústavov, ktoré majú rovnocenný štatút. Ich cieľom je doplnenie vedomostí stážistov získaných počas štúdia a oboznámenie stážistov s činnosťou Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu.

Uchádzači o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny;
 • mať dovŕšených 18 rokov v deň začiatku stáže;
 • mať v čase uzávierky podávania prihlášok skončené vysokoškolské štúdium trvajúce aspoň tri roky, ktoré je doložené diplomom;
 • mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov Európskej únie;
 • nemať doposiaľ absolvovanú stáž alebo pracovný pomer v trvaní viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne platené z rozpočtu Európskej únie.

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl trvajú tri mesiace. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Obdobia stáží a zodpovedajúce termíny podávania prihlášok:

 • Začiatok stáže: 1. januára
  Termín na podanie prihlášky: 15. júna – 15. augusta (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. apríla
  Termín na podanie prihlášky: 15. septembra – 15. novembra (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1.júla
  Termín na podanie prihlášky: 15. decembra – 15. februára (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. októbra
  Termín na podanie prihlášky: 15. marca – 15. mája (o polnoci)

Odporúčame vám, aby ste nečakali do posledného dňa na podanie prihlášky, pretože veľký počet prihlášok môže spôsobiť preťaženie systému.

Účastníci prekladateľských stáží pôsobia v Luxemburgu.

V roku 2015 sa priznáva štipendium vo výške 1 223,26 EUR mesačne.

Ak máte záujem o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl, prečítajte si, prosím, Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Pozorne si prečítajte, prosím, podmienky prijatia. Ak ste sa dostali do predbežného výberu, bude treba predložiť tieto podporné dokumenty:

 • riadne podpísaný formulár prihlášky s dátumom,
 • kópiu cestovného pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie diplomov a osvedčení,
 • kópiu výsledkov vysokoškolského štúdia, ak ich máte k dispozícii.

Podporné dokumenty by sa v tejto fáze nemali posielať. Treba ich však predložiť iba vtedy, keď uspejete v predbežnom výberovom kole.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu na stáž, vaša prihláška sa bude považovať za platnú iba vtedy, keď predložíte všetky uvedené dokumenty.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, vyplňte, prosím, online formulár prihlášky.

Upozorňujeme, že ak ponecháte online prihlášku 30 minút neaktívnu, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením formulára prihlášky pozorne prečítali Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Po odoslaní nemožno online prihlášku meniť, a treba ju vyplniť a odoslať v rámci jednej operácie. K dispozícii je vzorový formulár (pozri adresu ďalej), ktorý vám pomôže pri vyplňovaní prihlášky pred odoslaním cez internet.

Poznámka: Uschovajte si kópiu čísla, ktoré ste dostali pri potvrdzovaní online prihlášky.

 
 
Program stáží pre ľudí so zdravotným postihnutím

Európsky parlament podporuje rovnosť príležitostí a nabáda ženy a mužov so zdravotným postihnutím, aby sa uchádzali o účasť na jeho programoch stáží.

V rámci pozitívnych opatrení, ktoré sú zamerané na uľahčenie integrácie ľudí so zdravotným postihnutím na pracovisku, ponúka Európsky parlament týmto osobám platené stáže.

Tieto stáže sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných inštitúcií, ako aj osobám s nižším stupňom vzdelania. (Článok 22 Interných pravidiel o stážach a študijných návštevách na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu, ktorý sa týka vysokoškolskej kvalifikácie potrebnej na prijatie na platenú stáž, sa v prípade tohto programu neuplatňuje.)

Hlavným cieľom tohto programu je sprostredkovať užitočné a cenné pracovné skúsenosti osobám so zdravotným postihnutím a umožniť im oboznámiť sa s činnosťou Európskeho parlamentu.

Dĺžka týchto stáží je päť mesiacov a nie je možné ich predĺžiť. Upozorňujeme, že absolvovaním stáže jej účastníci nezískajú právo na budúce zamestnanie v Európskom parlamente: úradníci sú zamestnávaní na základe výberových konaní, ktoré organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov EPSO; zmluvní zamestnanci sú zamestnávaní na základe výziev na vyjadrenie záujmu, ktoré uverejňuje EPSO.

Dátumy začiatku stáží a termíny podávania prihlášok.

 • Termíny podávania prihlášok: 15. august – 15. október (polnoc)
  Začiatok stáže: 1. marec
 • Termíny podávania prihlášok: 15. marec – 15. máj (polnoc)
  Začiatok stáže: 1. október

Odporúčame neodkladať podávanie prihlášky na posledný deň, aby ste sa vyhli preťaženiu systému, ktoré vzniká zadávaním veľkého počtu žiadostí.

Žiadatelia o účasť na tomto programe musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov EÚ alebo kandidátskej krajiny;
 • mať v deň začiatku stáže dovŕšený vek 18 rokov;
 • mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ;
 • spĺňať podmienku, že v minulosti neabsolvovali žiadnu inú stáž ani neboli platenými zamestnancami na náklady rozpočtu Európskej únie počas viac ako štyroch po sebe nasledujúcich týždňov;
 • predložiť potvrdenie o zdravotnom postihnutí (lekárske potvrdenie alebo potvrdenie (preukaz) o zdravotnom postihnutí vydané(-ý) štátnym orgánom).

predložiť potvrdenie o zdravotnom postihnutí (lekárske potvrdenie alebo potvrdenie (preukaz) o zdravotnom postihnutí vydané(-ý) štátnym orgánom).

 • potvrdenie o vašom zdravotnom postihnutí uznané v členskom štáte Európskej únie alebo v kandidátskej krajine,
 • riadne vyplnený formulár na vykonanie dostatočných úprav (accommodation form)
  Ubezpečujeme vás, že sa budeme snažiť vyhovieť vašim potrebám podľa našich najlepších schopností a možností (rozhodne výbor zodpovedný za dostatočné úpravy). Vyplnenie tohto formulára nie je zárukou, že všetky požadované opatrenia budú môcť byť vykonané.
 • vaša diagnóza a prehľad vašich lekárskych záznamov, pričom obidva dokumenty musia byť preložené do anglického alebo francúzskeho jazyka a uložené v zalepenej obálke označenej nápisom „confidential“,
 • kópia cestovného pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópia posledného vysvedčenia, prípadne univerzitného diplomu(-ov),
 • riadne podpísaná prihláška.

Pripomíname, že so všetkými poskytnutými informáciami o vašom zdravotnom postihnutí sa bude zaobchádzať ako s dôvernými a budú k nim mať prístup iba pracovníci Európskeho parlamentu zodpovední za prípravu dostatočných úprav s cieľom zabezpečiť vám osobitné prispôsobenie pracoviska a uľahčiť hľadanie prístupného ubytovania, dopravy a pomoci.

V prípade, že vám stáž ponúkneme, budú sa od vás vyžadovať tieto dokumenty:

 • dohoda o stáži,
 • podpísané vyhlásenie o dôvernosti.

Ak máte záujem o túto stáž, prečítajte si opis programu stáží pre ľudí so zdravotným postihnutím, Interné pravidlá o stážach a študijných návštevách na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu a praktické informácie týkajúce sa Bruselu/Luxemburgu.

Upozorňujeme, že stážisti sú prideľovaní na pracovné miesta predovšetkým v Bruseli a Luxemburgu.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, vyplňte, prosím, online formulár prihlášky. Upozorňujeme, že údaje, ktoré ste vložili, sa vymažú, ak ponecháte online prihlášku 90 minút neaktívnu. Prihláška sa vypĺňa a odosiela naraz a nie je možné ju neskôr zmeniť. Ak ste prihlášku už vyplnili, pred jej odoslaním sa ubezpečte, že je vyplnená kompletne.

Po potvrdení/odoslaní online prihlášky vám bude na vašu emailovú adresu automaticky zaslaná správa o potvrdení jej prijatia spolu s kópiou prihlášky. Správa bude obsahovať číslo potvrdenia, ktoré by ste mali uvádzať pri každej budúcej korešpondencii týkajúcej sa vašej stáže, a odkaz na zhrnutie vašej prihlášky vo formáte PDF, ktorého vytlačenú verziu budeme požadovať v prípade, že vám ponúkneme stáž.

Ak by sa vám nepodarilo vyplniť online formulár prihlášky, pošlite, prosím, elektronickú správu na adresu oddelenia stáží(stages@europarl.europa.eu) so žiadosťou o zaslanie prihlášky vo formáte Word.

Ďalšie informácie nájdete v týchto dokumentoch:
 
 
Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl

Tieto stáže sú určené iba absolventom univerzít alebo absolventom vzdelávacích ústavov, ktoré majú rovnocenný štatút. Ich cieľom je doplnenie vedomostí stážistov získaných počas štúdia a oboznámenie stážistov s činnosťou Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu.

Uchádzači o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny;
 • mať dovŕšených 18 rokov v deň začiatku stáže;
 • mať v čase uzávierky podávania prihlášok skončené vysokoškolské štúdium trvajúce aspoň tri roky, ktoré je doložené diplomom;
 • mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov Európskej únie;
 • nemať doposiaľ absolvovanú stáž alebo pracovný pomer v trvaní viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne platené z rozpočtu Európskej únie.

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl trvajú tri mesiace. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Obdobia stáží a zodpovedajúce termíny podávania prihlášok:

 • Začiatok stáže: 1. januára
  Termín na podanie prihlášky: 15. júna – 15. augusta (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. apríla
  Termín na podanie prihlášky: 15. septembra – 15. novembra (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. júla
  Termín na podanie prihlášky: 15. decembra – 15. februára (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. októbra
  Termín na podanie prihlášky: 15. marca – 15. mája (o polnoci)

Odporúčame vám, aby ste nečakali do posledného dňa na podanie prihlášky, pretože veľký počet prihlášok môže spôsobiť preťaženie systému.

Účastníci prekladateľských stáží pôsobia v Luxemburgu.

V roku 2015 sa priznáva štipendium vo výške 1 223,26 EUR mesačne.

Ak máte záujem o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl, prečítajte si, prosím, Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Pozorne si prečítajte, prosím, podmienky prijatia. Ak ste sa dostali do predbežného výberu, bude treba predložiť tieto podporné dokumenty:

 • riadne podpísaný formulár prihlášky s dátumom,
 • kópiu cestovného pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie diplomov a osvedčení,
 • kópiu výsledkov vysokoškolského štúdia, ak ich máte k dispozícii.

Podporné dokumenty by sa v tejto fáze nemali posielať. Treba ich však predložiť iba vtedy, keď uspejete v predbežnom výberovom kole.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu na stáž, vaša prihláška sa bude považovať za platnú iba vtedy, keď predložíte všetky uvedené dokumenty.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, vyplňte, prosím, online formulár prihlášky.

Upozorňujeme, že ak ponecháte online prihlášku 30 minút neaktívnu, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením formulára prihlášky pozorne prečítali Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Po odoslaní nemožno online prihlášku meniť, a treba ju vyplniť a odoslať v rámci jednej operácie. K dispozícii je vzorový formulár (pozri adresu ďalej), ktorý vám pomôže pri vyplňovaní prihlášky pred odoslaním cez internet.

Poznámka: Uschovajte si kópiu čísla, ktoré ste dostali pri potvrdzovaní online prihlášky.

 
 
Vzdelávacie prekladateľské stáže

Európsky parlament ponúka možnosť prihlásiť sa na vzdelávacie prekladateľské stáže pre uchádzačov, ktorí pred termínom podávania prihlášok dokončili stredoškolské vzdelanie doložené osvedčením o skončení štúdia, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej úrovni. Tieto stáže sú určené predovšetkým uchádzačom, ktorí musia absolvovať povinnú stáž v rámci svojho štúdia pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.

Uchádzači o vzdelávaciu prekladateľskú stáž musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny ;
 • mať dovŕšených 18 rokov v deň začiatku stáže
 • mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov Európskej únie
 • nemať doposiaľ absolvovanú stáž alebo pracovný pomer v trvaní viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne platené z rozpočtu Európskej únie.

Vzdelávacie prekladateľské stáže sa organizujú na obdobie jedného mesiaca až troch mesiacov. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Obdobia vzdelávacích stáží a zodpovedajúce termíny podávania prihlášok:

 • Začiatok stáže: 1. januára
  Termín na podanie prihlášky: 15. júna – 15. augusta (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. apríla
  Termín na podanie prihlášky: 15. septembra – 15. novembra (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. júla
  Termín na podanie prihlášky: 15. decembra – 15. februára (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. októbra
  Termín na podanie prihlášky: 15. marca – 15. mája (o polnoci)

Odporúčame vám, aby ste nečakali do posledného dňa na podanie prihlášky, pretože veľký počet prihlášok môže spôsobiť preťaženie systému.

Vzdelávacie prekladateľské stáže uskutočňujú v Luxemburgu.

Účastníci vzdelávacej prekladateľskej stáže dostávajú mesačný príspevok. V roku 2015 sa priznáva príspevok vo výške 300 EUR mesačne

Ak máte záujem o vzdelávaciu prekladateľskú stáž, prečítajte si, prosím, Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže

Pozorne si prečítajte, prosím, podmienky prijatia. Ak ste sa dostali do predbežného výberu, bude treba predložiť tieto podporné dokumenty:

 • riadne podpísaný formulár prihlášky s dátumom,
 • kópiu cestovného pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie diplomov a osvedčení,
 • a kópiu výsledkov vysokoškolského štúdia, ak ich máte k dispozícii.

Podporné dokumenty by sa v tejto fáze nemali posielať. Treba ich však predložiť iba vtedy, keď uspejete v predbežnom výberovom kole.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu na vzdelávaciu stáž, vaša prihláška sa bude považovať za platnú iba vtedy, keď predložíte všetky uvedené dokumenty.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, vyplňte, prosím, online formulár prihlášky.

Upozorňujeme, že ak ponecháte online prihlášku 30 minút neaktívnu, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením formulára prihlášky pozorne prečítali Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Po odoslaní nemožno online prihlášku meniť, a treba ju vyplniť a odoslať v rámci jednej operácie. K dispozícii je vzorový formulár (pozri adresu ďalej), ktorý vám pomôže pri vyplňovaní prihlášky pred odoslaním cez internet.

Poznámka: Uschovajte si kópiu čísla, ktoré ste dostali pri potvrdzovaní online prihlášky.

 
 
Konferenční tlmočníci

Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre tlmoèenie a konferencie neposkytuje základné školenie pre lingvistov, ktorí sa chcú špecializovať na konferenčné tlmočenie, keďže podľa princípu subsidiarity sú za toto školenie zodpovedné vnútroštátne orgány členských krajín.

Ak už máte kvalifikáciu v oblasti konferenčného tlmočenia a Vaša jazyková kombinácia je pre danú inštitúciu relevantná, mali by ste zvážiť podanie žiadosti o akreditačnú skúšku alebo o verejné výberové konanie (pozri Tlmočenie pre Európu).

Ďalšie možnosti

Ak sa chcete stať konferenčným tlmočníkom, ale ešte nemáte potrebnú kvalifikáciu, niekoľko univerzít v Európe ponúka kurzy zamerané na získanie kvalifikácie v odbore prekladateľstva a tlmočníctva. Zoznam univerzít, ktoré ponúkajú kurzy v rámci denného štúdia, nájdete tu.

Ak ste už absolventom vysokej školy v ktoromkoľvek študijnom odbore, no ešte by ste sa chceli zúčastniť na školení, ktoré sa zameriava na konferenčné tlmočenie, možno vás bude zaujímať, že tieto «European Masters» ponúka niekoľko inštitúcií vyššieho vzdelávania.

 
 
 
 

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov je opísané v týchto informačných listoch.

 
 
Kontakty
 
Za účelom obdržania ďalších informácií kontaktujte príslušné oddelenie podľa typu stáže, o ktorý máte záujem, po prečítaní náležitých pravidiel.
Všeobecné/novinárske otázky, zaradenie do programu stáže
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Prekladateľské stáže
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG