Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Stáž v Európskom parlamente

 
 

Parlament ponúka viaceré možnosti stáží na svojom generálnom sekretariáte s cieľom poskytnúť príležitosti na odborné vzdelávanie a získanie ďalších poznatkov o Európskom parlamente a jeho činnosti.

 
 
 
Stáže pre absolventov vysokých škôl (stáže Roberta Schumana)

Cieľom stáží pre absolventov vysokých škôl je umožniť stážistom, aby si rozšírili vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia, a oboznámili sa s činnosťami Európskej únie, a najmä Európskeho parlamentu.

Tieto stáže zahŕňajú:

 • všeobecné stáže, ktoré môže absolvovať ktokoľvek, kto spĺňa stanovené kritériá,
 • novinárske stáže: uchádzači musia preukázať odborné skúsenosti, a to buď predložením uverejnených prác, alebo členstvom v združení novinárov v jednom z členských štátov Európske únie, alebo vzdelaním v odbore žurnalistika, ktoré sa uznáva v členských štátoch Európskej únie alebo v kandidátskych krajinách,
 • stáže na tému Sacharovova cena: cieľom tohto programu je prehĺbenie znalostí o činnostiach Európskeho parlamentu na podporu ľudských práv, ako aj medzinárodných noriem v tejto oblasti. Cieľovou skupinou sú uchádzači, ktorí sa intenzívne zaujímajú o otázky ľudských práv.

Uchádzači o stáž pre absolventov vysokých škôl musia spĺňať tieto podmienky:

 • majú štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny s výhradou ustanovení článku 5 ods. 2 vnútorných pravidiel,
 • ku dňu začiatku stáže dovŕšili vek 18 rokov;
 • majú dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie;
 • doposiaľ neabsolvovali stáž a nemali pracovný pomer v trvaní viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne, ktoré boli hradené z prostriedkov Európskej únie.

Tieto stáže sa udeľujú na obdobie piatich mesiacov, ktoré nie je možné predĺžiť.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:

 • Termín podávania prihlášok: 15. august – 15. október (polnoc)
  Obdobie vykonávania stáže: 1. marec – 31. júl
 • Termín podávania prihlášok: 15. marec – 15. máj (polnoc)
  Obdobie vykonávania stáže: 1. október – 28./29. február

Každý rok sa stáž v Parlamente snaží získať 25 000 uchádzačov a 600 z nich je vybraných.

Ako uchádzač o stáž musíte spĺňať stanovené podmienky a vyplniť online prihlášku.


Než si podáte prihlášku

 • Odporúčame vám, aby ste si pred vyplnením prihlášky pozorne prečítali vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu, ako aj často kladené otázky.
 • Na vyplnenie každej stránky tlačiva máte 30 minút. Upozorňujeme, že ak pri vyplňovaní prihlášky bude vaša stránka neaktívna 30 minút, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú.
 • Odporúčame neodkladať podávanie prihlášky na posledný deň, aby ste sa vyhli preťaženiu systému, ktoré vzniká zadávaním veľkého počtu žiadostí.
 • Uchádzači so zdravotným postihnutím by mali venovať osobitnú pozornosť príslušným ustanoveniam tlačiva, ktoré sa ich týkajú.
 • Prihlášku nemožno zmeniť online a vypĺňa sa a odosiela súčasne. Po vyplnení prihlášky si ešte pred jej odoslaním skontrolujte, či je vyplnená správne a kompletne.
 • Neúplne vyplnené prihlášky budú automaticky zamietnuté.
 • Po potvrdení a odoslaní online prihlášky vám do emailovej schránky príde automatická správa s potvrdením jej prijatia. Táto správa bude obsahovať číslo potvrdenia, ktoré by ste mali uvádzať pri každej budúcej korešpondencii týkajúcej sa vašej stáže, a zhrnutie prihlášky vo formáte PDF, ktorého vytlačenú verziu budeme požadovať v prípade, že vám ponúkneme stáž.
 
 
Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl

Tieto stáže sú určené iba absolventom univerzít alebo absolventom vzdelávacích ústavov, ktoré majú rovnocenný štatút. Ich cieľom je doplnenie vedomostí stážistov získaných počas štúdia a oboznámenie stážistov s činnosťou Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu.

Uchádzači o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny;
 • mať dovŕšených 18 rokov v deň začiatku stáže;
 • mať v čase uzávierky podávania prihlášok skončené vysokoškolské štúdium trvajúce aspoň tri roky, ktoré je doložené diplomom;
 • mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov Európskej únie;
 • nemať doposiaľ absolvovanú stáž alebo pracovný pomer v trvaní viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne platené z rozpočtu Európskej únie.

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl trvajú tri mesiace. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Obdobia stáží a zodpovedajúce termíny podávania prihlášok:

 • Začiatok stáže: 1. januára
  Termín na podanie prihlášky: 15. júna – 15. augusta (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. apríla
  Termín na podanie prihlášky: 15. septembra – 15. novembra (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. júla
  Termín na podanie prihlášky: 15. decembra – 15. februára (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. októbra
  Termín na podanie prihlášky: 15. marca – 15. mája (o polnoci)

Odporúčame vám, aby ste nečakali do posledného dňa na podanie prihlášky, pretože veľký počet prihlášok môže spôsobiť preťaženie systému.

Účastníci prekladateľských stáží pôsobia v Luxemburgu.

V roku 2018 sa priznáva štipendium vo výške 1 313,37 EUR mesačne.

Ak máte záujem o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl, prečítajte si, prosím, Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Pozorne si prečítajte, prosím, podmienky prijatia. Ak ste sa dostali do predbežného výberu, bude treba predložiť tieto podporné dokumenty:

 • riadne podpísaný formulár prihlášky s dátumom,
 • kópiu cestovného pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie diplomov a osvedčení,
 • kópiu výsledkov vysokoškolského štúdia, ak ich máte k dispozícii.

Podporné dokumenty by sa v tejto fáze nemali posielať. Treba ich však predložiť iba vtedy, keď uspejete v predbežnom výberovom kole.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu na stáž, vaša prihláška sa bude považovať za platnú iba vtedy, keď predložíte všetky uvedené dokumenty.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, vyplňte, prosím, online formulár prihlášky.

Upozorňujeme, že ak ponecháte online prihlášku 30 minút neaktívnu, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením formulára prihlášky pozorne prečítali Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Po odoslaní nemožno online prihlášku meniť, a treba ju vyplniť a odoslať v rámci jednej operácie. K dispozícii je vzorový formulár (pozri adresu ďalej), ktorý vám pomôže pri vyplňovaní prihlášky pred odoslaním cez internet.

Poznámka: Uschovajte si kópiu čísla, ktoré ste dostali pri potvrdzovaní online prihlášky.

 
 
Vzdelávacie prekladateľské stáže

Európsky parlament ponúka možnosť prihlásiť sa na vzdelávacie prekladateľské stáže pre uchádzačov, ktorí pred termínom podávania prihlášok dokončili stredoškolské vzdelanie doložené osvedčením o skončení štúdia, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej úrovni. Tieto stáže sú určené predovšetkým uchádzačom, ktorí musia absolvovať povinnú stáž v rámci svojho štúdia pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.

Uchádzači o vzdelávaciu prekladateľskú stáž musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny ;
 • mať dovŕšených 18 rokov v deň začiatku stáže
 • mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov Európskej únie
 • nemať doposiaľ absolvovanú stáž alebo pracovný pomer v trvaní viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne platené z rozpočtu Európskej únie.

Vzdelávacie prekladateľské stáže sa organizujú na obdobie jedného mesiaca až troch mesiacov. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Obdobia vzdelávacích stáží a zodpovedajúce termíny podávania prihlášok:

 • Začiatok stáže: 1. januára
  Termín na podanie prihlášky: 15. júna – 15. augusta (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. apríla
  Termín na podanie prihlášky: 15. septembra – 15. novembra (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. júla
  Termín na podanie prihlášky: 15. decembra – 15. februára (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. októbra
  Termín na podanie prihlášky: 15. marca – 15. mája (o polnoci)

Odporúčame vám, aby ste nečakali do posledného dňa na podanie prihlášky, pretože veľký počet prihlášok môže spôsobiť preťaženie systému.

Vzdelávacie prekladateľské stáže uskutočňujú v Luxemburgu.

Účastníci vzdelávacej prekladateľskej stáže dostávajú mesačný príspevok. V roku 2018 sa priznáva príspevok vo výške 322,10 EUR mesačne

Ak máte záujem o vzdelávaciu prekladateľskú stáž, prečítajte si, prosím, Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže

Pozorne si prečítajte, prosím, podmienky prijatia. Ak ste sa dostali do predbežného výberu, bude treba predložiť tieto podporné dokumenty:

 • riadne podpísaný formulár prihlášky s dátumom,
 • kópiu cestovného pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie diplomov a osvedčení,
 • a kópiu výsledkov vysokoškolského štúdia, ak ich máte k dispozícii.

Podporné dokumenty by sa v tejto fáze nemali posielať. Treba ich však predložiť iba vtedy, keď uspejete v predbežnom výberovom kole.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu na vzdelávaciu stáž, vaša prihláška sa bude považovať za platnú iba vtedy, keď predložíte všetky uvedené dokumenty.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, vyplňte, prosím, online formulár prihlášky.

Upozorňujeme, že ak ponecháte online prihlášku 30 minút neaktívnu, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením formulára prihlášky pozorne prečítali Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Po odoslaní nemožno online prihlášku meniť, a treba ju vyplniť a odoslať v rámci jednej operácie. K dispozícii je vzorový formulár (pozri adresu ďalej), ktorý vám pomôže pri vyplňovaní prihlášky pred odoslaním cez internet.

Poznámka: Uschovajte si kópiu čísla, ktoré ste dostali pri potvrdzovaní online prihlášky.

 
 
Konferenční tlmočníci

Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre logistiku a tlmočenie konferencií neposkytuje základné školenie pre lingvistov, ktorí sa chcú špecializovať na konferenčné tlmočenie, keďže podľa princípu subsidiarity sú za toto školenie zodpovedné vnútroštátne orgány členských krajín.

Ak už máte kvalifikáciu v oblasti konferenčného tlmočenia a Vaša jazyková kombinácia je pre danú inštitúciu relevantná, mali by ste zvážiť podanie žiadosti o akreditačnú skúšku alebo o verejné výberové konanie (pozri Tlmočenie pre Európu).

Ďalšie možnosti

Ak sa chcete stať konferenčným tlmočníkom, ale ešte nemáte potrebnú kvalifikáciu, niekoľko univerzít v Európe ponúka kurzy zamerané na získanie kvalifikácie v odbore prekladateľstva a tlmočníctva. Zoznam univerzít, ktoré ponúkajú kurzy v rámci denného štúdia, nájdete tu.

Ak ste už absolventom vysokej školy v ktoromkoľvek študijnom odbore, no ešte by ste sa chceli zúčastniť na školení, ktoré sa zameriava na konferenčné tlmočenie, možno vás bude zaujímať, že tieto «European Masters» ponúka niekoľko inštitúcií vyššieho vzdelávania.

 
 
 
 

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov je opísané v týchto informačných listoch.

 
 
Kontakty
 
Za účelom obdržania ďalších informácií kontaktujte príslušné oddelenie podľa typu stáže, o ktorý máte záujem, po prečítaní náležitých pravidiel.
Všeobecné/novinárske otázky, zaradenie do programu stáže
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Prekladateľské stáže
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG