Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Etika a transparentnosť

 

Vzhľadom na čoraz väčší význam a rastúci vplyv Európskeho parlamentu, najmä v dôsledku posledného znenia Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), je viac ako kedykoľvek doposiaľ veľmi dôležité zabezpečiť, aby reprezentoval záujmy európskych občanov úplne otvoreným a transparentným spôsobom.

Európski občania majú teda právo mať presný prehľad o činnostiach svojich volených zástupcov a overovať, či poslanci dodržiavajú prísne zásady správania a udržiavajú vyvážené vzťahy so zástupcami záujmových skupín. Občania by tiež mali mať možnosť očakávať dodržiavanie najprísnejších noriem správania a vysokú efektivitu aj od zamestnancov Parlamentu. V neposlednom rade sa občanom musí zaručiť právo na prístup k dokumentom európskych inštitúcií s ohľadom na potrebné obmedzenia stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Keďže Parlament sa zasadzuje o transparentnosť, všetky nástroje v oblasti transparentnosti uvedené v tomto rámci majú za cieľ uľahčiť občanom dohľad nad činnosťami Parlamentu, a najmä jeho prácou v legislatívnej oblasti.

 
 
         


S cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti. (Článok 15 ZFEÚ)
 
 
 

Inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie. (článok 11 Zmluvy o EÚ)