Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys är Europaparlamentets interna utredningsavdelning och tankesmedja.

Dess uppgift är att hjälpa ledamöterna i deras parlamentariska arbete genom att ge dem oberoende, objektiva och auktoritativa analyser och utredningar av politiska frågor som har anknytning till Europeiska unionen.

Den ska också öka ledamöternas och parlamentutskottens förmåga att granska och övervaka Europeiska kommissionen och andra verkställande EU-organ.

 
 
 
Forskning i ledamöternas tjänst
 
Proportion of plastic and other recyclable waste recycled, by Member State  

Utredningstjänstenerbjuder ledamöterna bland annat skräddarsydda analyser och undersökningar på begäran av enskilda ledamöter som svar på de särskilda önskemål de har rörande EU:s politik, sakfrågor och lagstiftning, vidare en rad olika proaktiva analytiska och utredande publikationer (korta sammanfattningar, faktablad, briefingar, djupanalyser och längre studier) om unionens politik och sakfrågor, personliga briefingar till enskilda ledamöter om vilken sakfråga som helst som med anknytning till EU.

 
 
 
Biblioteket: Information för ledamöter och allmänhet

Vid sidan om utredningar och analyser ansvarar utredningstjänsten dessutom för följande:

Biblioteket

Det inrättades 1953 (som Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församlings bibliotek). Filialen i Strasbourg är endast öppen under sammanträdesperioderna. Biblioteket erbjuder ett brett urval av tjänster för enskilda ledamöter och parlamentet i stort. Vid sidan av verksamheten i parlamentets läsesalar, med en stor fysisk och digital samling, tillhandahåller biblioteket nyhetskällor och databaser.

Europaparlamentets historiska arkiv

Parlamentets officiella offentliga handlingar och annat arkivmaterial från 1952 och framåt bevaras i Europaparlamentets historiska arkiv. De finns tillgängliga för allmänheten och forskare i parlamentets och den europeiska integrationens historia.

Medborgarnas förfrågningar

Alla unionsmedborgare har rätt att begära upplysningar om parlamentets verksamhet och om EU:s sakfrågor.

Tillgång till handlingar

Alla parlamentshandlingar sedan 2001 finns tillgängliga för allmänheten i Europaparlamentets register över handlingar:

Öppenhetsregister

Öppenhetsregistret, som förvaltas tillsammans med Europeiska kommissionen, ger medborgare direkt åtkomst till upplysningar om vem som försöker påverka unionens beslutsprocess.

 
 
 
Stöd under hela policycykeln
 
 
 
1. Konsekvensbedömning av föreslagen unionslagstiftning

Så fort det kommer ett förslag till ny unionslagstiftning är det viktigt att bedöma de troliga ekonomiska, sociala, miljömössiga och andra effekterna av den, och vara medveten om möjliga alternativ. Detta kan hjälpa ledamöterna att besluta om planerna bör godkännas, förkastas eller ändras. Parlamentets enhet för förhandsbedömningar hjälper ledamöterna och utskotten genom att analysera konsekvenserna av kommissionens förslag, samt erbjuder utskotten en lång rad detaljerade uppföljningstjänster.

 
 
2. Utvärdering av resultaten av gällande unionslagstiftning

Ledamöterna måste också veta om gällande EU-lagar fungerar som beräknat och om de har införlivats och genomförts på rätt sätt. Parlamentets enhet för efterhandsbedömningar hjälper ledamöterna och parlamentsutskotten genom att sammanställa utförliga databaser över unionslagstiftning som kräver uppföljning och med allt översynsarbete om EU-lagar som EU-institutionerna genomför. Den sammanställer även bedömningar av det aktuella läget när parlamentutskotten ska lägga fram genomföranderapporter.

Parlamentets enhet för utvärdering av de politiska resultaten tillhandahåller inledande utvärderingar av hur den befintliga lagstiftningen fungerar i praktiken när ett nytt förslag för att uppdatera sådan lagstiftning tas upp i kommissionens årliga arbetsprogram. Sådana utvärderingar använder den information som görs tillgänglig av andra EU-institutioner, nationella regeringar och parlament samt externa samråd och uppsökande insatser.

 
 
3. Identifiering av områden för framtida EU-insatser

Ledamöterna kan även föreslå för kommissionen att ny unionslagstiftning införs. Parlamentets enhet för europeiskt mervärde stöder parlamentsutskotten genom att identifiera var störst nytta kan åstadkommas genom att verka tillsammans på unionsnivå. Den sammanställer bedömningar för att belysa de möjliga vinsterna med betänkanden som avser lagstiftningsinitiativ och mervärdet av EU:s befintliga politik.

 
 
4. Engagemang för vetenskaplig framförhållning

Vetenskapen påverkar alla delar av vardagen, men spelar även en roll för hur framtida ny lagstiftning ska se ut. Parlamentets enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) analyserar de kommande politiska sakfrågorna på dessa områden och genomför ett brett spektrum av studier, workshoppar och annan verksamhet för att se till att ledamöter och parlamentsutskott har tillgång till bästa vetenskapliga framförhållning och analys. Stoas verksamhet kontrolleras av en ledamotspanel utsedd av sex parlamentsutskott.

 
 
5. Granskning av Europeiska rådet

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, blev Europeiska rådet blev en formell institution med en ständig ordförande. Parlamentets roll är även att kontrollera den verkställande makten, en uppgift som utförs av enheten för bevakning av Europeiska rådet, som noggrant följer alla de åtaganden som görs under toppmötena. Var och en av Europeiska rådets slutsatser granskas i syfte att fastställa vilka åtaganden som gjorts av medlemsstaterna, för att på så sätt bevaka framstegen med att fullfölja åtagandena. Enheten tillhandahåller även underlag till Europaparlamentets talman i arbetet med förberedelserna inför hans eller hennes deltagande på Europeiska rådets toppmöten, där han eller hon lägger fram parlamentets ståndpunkt i viktiga nyckelfrågor på toppmötets dagordning.