Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister

 
 

Uppdraget som Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister inrättades 1987 på initiativ av parlamentets dåvarande talman lord Plumb för att hjälpa barn som förts bort av endera föräldern efter en skilsmässa eller separation mellan föräldrar från två olika länder. Mairead McGuinness utsågs år 2014 till Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. Hon efterträdde Marie-Claude Vayssade (1987–1994), Mary Banotti (1995–2004), Evelyne Gebhardt (2004-2009)och Roberta Angellilli (2009-2014).

Ombudsmannens uppdrag är att försöka få fram en frivillig överenskommelse mellan den förälder som fört bort barnet och den andra föräldern, alltid med barnets/barnens bästa för ögonen. Alla barn har rätt till båda föräldrarna. Därför kan båda föräldrarna begära medling.

 
 
 

Ombudsmannen har under årens lopp haft en viktig samordnings- och utredningsroll på detta område samt föreslagit lösningar i flera olika konkreta fall. Nyligen föreslogs i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Stockholm (2009) och i Europeiska kommissionens program för att genomföra Stockholmsmålen (2010) att familjerådgivning ska användas i samband med fall av bortföranden av barn.

Europaparlamentet deltar aktivt på detta område, inte bara som lagstiftare, utan även genom att delge allmänheten de erfarenheter som ombudsmannen gjort i samband med sitt uppdrag och genom att alltid sätta barnets bästa i främsta rummet.

 
 
 
Vad är medling?

Medling är ett slags alternativ konfliktlösning som syftar till att uppnå en positiv konflikthantering. Målet är att förmå parterna att hitta en lösning som båda finner godtagbar och tillfredställande med hjälp av en tredje part: medlaren.

När det gäller internationella bortföranden av barn är målet att inom ramen för medlingen uppnå en förhandlingslösning för barnets bästa. Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister har som huvuduppdrag att hjälpa föräldrarna att hitta den bästa lösningen för barnets välbefinnande.
För att bespara barn och föräldrar den känslomässiga och psykiska stress som kan bli följden av en rättegång kan Europaparlamentets ombudsman informera och ge råd om ett annat sätt att lösa tvisten, nämligen genom medling.

Hur går medlingsförfarandet till?

Föräldrar som vill genomgå ett medlingsförfarande kallas till Europaparlamentet eller till den underårigas bostadsort (beroende på omständigheterna i fallet) för att diskutera konflikten öppet och utanför den stela rättsprocessen. Förfarandet erbjuder auktoriserat och lämpligt stöd i arbetet med att göra en sådan diskussion möjlig och gynnsam.

Det första ombudsmannen gör efter att ha mottagit en ansökan från allmänheten är att göra en bedömning av den enligt följande:

a/ Om det inte finns några rättsliga grunder som utesluter medling (t.ex. vid brott) inleds formellt medlingsförfarandet och parterna ombeds signera en deklaration om godkännande av medling.

b/ En dialog öppnas med parterna i form av telefonkonferens samt brev- och e-postkorrespondens, där målet är att fastställa de grundläggande frågor som kommer att hanteras under förhandlingarna.

c/ Så snart huvudfrågorna har bestämts i samförstånd, författas en text som sedan diskuteras i syfte att nå en överenskommelse om en slutlig text som underlag för medlingsförfarandet.

d/ Medling sker i Europaparlamentets lokaler i närvaro av parterna (ibland via videolänk eller telefonkonferens) och anställda på ombudsmannens kontor samt, i förekommande fall, parternas rättsliga företrädare.

e/ Om videolänk eller telefonkonferens arrangeras förhandlar parterna från en ”institution”, exempelvis en ambassad, ett konsulat eller ett EU-delegationskontor.

f/ När medlingsavtalet har slutförts signeras det av parterna och medlaren och får officiell status.

Medlingsavtalet är ett privat kontakt mellan parterna.
Kontraktet får sin rättsliga giltighet från det faktum att parterna har nått en gemensam överenskommelse om de frågor som diskuterats under medlingsförfarandet.
Genom att bistå parterna när överenskommelsen nås garanterar Europaparlamentets medlare även att den är juridiskt korrekt genom att kontrollera att allt som parterna kommer överens om är lagligt och rättvist.

På parternas begäran kan den slutliga medlingsöverenskommelsen översändas för godkännande av behöriga domstolar i respektive ursprungsländer och/eller på parternas bostadsorter, och i tillämpliga fall användas som underlag för ömsesidigt godkänd separation eller skilsmässa.

Medlingen är kostnadsfri. Europaparlamentet tillhandahåller parterna det rättsliga stöd de behöver för att ingå en korrekt upprättad laglig överenskommelse undertecknad av ombudsmannen.

Medlingens fördelar och resultat.

Om parterna når en överenskommelse genom medling kan man undvika att barn flyttas i onödan, föräldrarna kan aktivt och målinriktat ta itu med alla frågor som rör familjen och konflikten kan lösas snabbare och billigare än i domstol. När parterna har förstått, godkänt och undertecknat överenskommelsen, kan en domstol omvandla överenskommelsen till ett formellt domstolsbeslut som erkänns och har verkställighet i andra länder.

 
 
 
 

Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister
 
  • Office of the European Parliament Mediator for International Parental Child Abduction
  • Bât. Altiero Spinelli - ASP 8F 243
    60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
    B-1047 – Bruxelles / Brussels
    Belgium

 
 
 

Artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Barnets rättigheter

1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De skall fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter skall beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.

2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.