Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Europaparlamentet och barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister

 
 

Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister (nedan kallad Europaparlamentets ombudsman eller ombudsmannen) står till förfogande för att informera och hjälpa barn som har fallit offer för gränsöverskridande bortföranden och föräldrar som är inblandade i gränsöverskridande familjetvister i och utanför Europa.

Gränsöverskridande familjetvister fortsätter att öka i EU allt eftersom antalet internationella familjer ökar. Medling har under årens lopp utvecklats till ett väletablerat yrke och ett erkänt verktyg för att lösa familjetvister. Europaparlamentet är därför angeläget om att främja användningen av medling i gränsöverskridande familjetvister och att skydda barnets rätt i Europa.

Elisabeth Morin-Chartier är Europaparlamentets nuvarande ombudsman och utsågs i maj 2017, och hon efterträder Mairead MCGUINNESS (2014–2017), Roberta ANGELILLI (2009–2014), Evelyne GEBHARDT (2004–2009), Mary BANOTTI (1995–2004) och Marie-Claude VAYSSADE (1987–1994). Posten inrättades 1987 på initiativ av Europaparlamentets dåvarande talman Plumb.

 
 
 
Bortförande av barn: Hur kan Europaparlamentets ombudsman hjälpa?

När två föräldrar separerar drabbas barnen hårt, men när dessa tvister har en gränsöverskridande dimension blir situationen ännu mer komplicerad. Bortförande av barn innebär att en förälder olovligen avlägsnar eller bortför sitt eller sina barn från den normala bosättningsorten (stadigvarande bosättning) utan samtycke från den andra föräldern.

Barnets bästa är den vägledande principen för Europaparlamentets ombudsman.

Åtgärder som föräldern kan vidta

Ombudsmannens kontor håller kontakt med nationella centrala myndigheter, medlingsorganisationer för gränsöverskridande familjer, jurister som är specialiserade på mål om bortförande av barn, icke-statliga organisationer och andra viktiga aktörer. Vid behov kan Europaparlamentets ombudsman hjälpa båda de föräldrar som är inblandade i gränsöverskridande familjetvister genom att tillhandahålla information, särskilt genom att upplysa dem om vilka verktyg som finns tillgängliga för att åtgärda situationen. Denna information utgör emellertid endast ett komplement till, och ersätter inte, juridisk rådgivning från parternas advokater eller rådgivning och vägledning från professionella gränsöverskridande familjerådgivare.

Främjande av medling som ett alternativ till rättsskipning vid tvister som rör bortförande av barn, vårdnad och umgänge

Medling är ett effektivt sätt att lösa familjetvister, särskilt vid allvarliga konflikter som rör bortförande av barn, eller andra gränsöverskridande familjetvister. Genom medling kan man undvika långdragna och dyra rättstvister och hjälpa föräldrarna att nå ett gemensamt beslut om att antingen säkerställa ett snabbt återlämnande av barnet eller förhindra att barn flyttas i onödan. Det gör det möjligt för föräldrar att hitta långvariga lösningar, där alla frågor som rör tvisten mellan föräldrarna tas i beaktande, såsom vårdnad och umgängesrätt samt allt som rör barnets välfärd.

Detta är anledningen till att ombudsmannen aktivt strävar efter att främja denna lösning för föräldrarna och hjälper dem att ta kontakt med medlingsorganisationer för gränsöverskridande familjer runt om i världen.

Förutom att främja fördelarna med medling, förespråkar ombudsmannen användning av medling i och utanför Europa och uppmuntrar till ett närmare samarbete mellan domare, advokater och centrala myndigheter, liksom medlingsorganisationer.

Rättslig ram: Bortföranden av barn

1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn tillämpas i 98 stater världen över. Konventionen syftar till att säkerställa ett snabbt återförande av barn som olovligen har bortförts från eller kvarhållits i en fördragsslutande stat samt till att se till att rätten till vårdnad och/eller umgänge i en fördragsslutande stat respekteras i praktiken i den andra fördragsslutande staten.

Rådets förordning (EG) nr 2201/2003, ”Bryssel IIa-förordningen”, är tillämplig inom det europeiska området frihet, säkerhet och rättvisa. De europeiska bestämmelserna är med undantag för Danmark tillämpliga i medlemsstaterna, tillsammans med Haag-bestämmelserna.

 
 
Skydd av barnets rättigheter

Skyddet och främjandet av barns rättigheter är ett uttalat mål för Europeiska unionen som fastställs i Lissabonfördraget (Artikel 3 i EU-fördraget).

EU:s stadga om de grundläggande rättigheternakräver även att EU-institutionerna och EU-medlemsstaterna säkerställer skyddet av barnets rättigheter i genomförandet av unionsrätten

Mot bakgrund av den givna rättsliga ramen är Europeiska unionen mycket angelägen om att skydda och främja barns rättigheter.

Med utgångspunkt i de erfarenheter som ombudsmannens kontor har gjort under åren, främjar ombudsmannen sedan 2018 även barnets rättigheter i EU:s politik. I nära samarbete med de relevanta parlamentsutskotten och Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter (link) övervakar kontoret EU:s lagstiftning och initiativ som inte rör lagstiftning inom parlamentet för att säkerställa att barnets rättigheter beaktas noga.

Ombudsmannen är även kontaktpunkt för barnets rättigheter för de institutioner och organisationer som är involverade i EU:s politik och barnets rättigheter samt för det civila samhället.

 
 
 
 
Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister
 

Elisabeth Morin-Chartier

  • Office of the European Parliament Mediator for International Parental Child Abduction
  • Bât. Square de Meeûs - SQM 02 Y 039
    60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
    B-1047 – Bruxelles / Brussels
    Belgium

 
 
 

Artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Barnets rättigheter

1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De skall fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter skall beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.

2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.