Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Anställning

 

Europaparlamentet har sammanlagt runt 8 000 tjänstemän och andra anställda från EU:s medlemsländer som arbetar på någon av de tre arbetsorterna (Luxemburg, Strasbourg och Bryssel) eller vid något av informationskontoren i medlemsländerna.

 
 
Tjänstemän

EU:s offentliga förvaltning består av tjänstemän som tillhör tre olika tjänstegrupper: handläggare (AD), assistenter (AST) samt sekreterare och kontorspersonal (AST/SC).

Den offentliga förvaltningen regleras av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen.

Hur blir man tjänsteman?

Tjänstemännen rekryteras genom allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). Epso har hand om personalrekryteringen både till parlamentet och till alla andra EU-institutioner. Meddelanden om uttagningsprov offentliggörs i EU:s officiella tidning och på Epsos webbplats.

 
 
Tillfälligt anställda

Tillfällig personal kan anställas för att utföra de mest skiftande uppgifter av något av följande skäl:

  • För att besätta en tjänst som klassificerats som tillfällig av budgetmyndigheten.
  • För att tillfälligt besätta en fast tjänst (tjänsteman).
  • För att assistera en person som fullgör ett uppdrag enligt fördraget (talman/ordförande, vice talmän/vice ordförande, kvestorer) eller för att assistera Europaparlamentets politiska grupper.

Hur blir man tillfälligt anställd?

För vissa av ovanstående tjänstekategorier offentliggörs rekryteringsförfaranden på Epsos, Europaparlamentets och de politiska gruppernas webbplatser.

 
 
Kontraktsanställda

Kontraktsanställda rekryteras för att

  • utföra ett manuellt eller administrativt servicearbete,
  • ersätta tjänstemän och tillfälligt anställda som för tillfället inte kan utföra sina arbetsuppgifter.
 
 
Ackrediterade parlamentsassistenter

Europaparlamentets ledamöter väljer och rekryterar sina ackrediterade parlamentsassistenter på grundval av ömsesidigt förtroende, till exempel politisk samhörighet.

 
 
Utstationerade nationella experter

Nationella experter utstationeras till Europaparlamentet av en nationell, regional eller lokal offentlig förvaltning eller motsvarande organ i ett EU-land, ett Efta-land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ett av EU:s kandidatländer eller ett tredjeland.

Experterna förblir i arbetsgivarens tjänst under hela utstationeringen och avlönas av denne. Dock har de rätt till dagtraktamente.

Ett personligt brev och en meritförteckning skickas till medlemslandets ständiga representation vid EU.

För ytterligare information:
 
 
Inhyrd personal

Personal kan hyras in för att tillgodose ett tillfälligt behov av förstärkning i Bryssel eller Luxemburg.

Personalen hyrs in via bemanningsföretag på grundval av interinstitutionella ramavtal.

 
 
Kontakt
 
Belgien:
 
 
 
 
Luxemburg: